Samospráva města

59. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 59. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 30.5.2022 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 59. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 30.5.2022
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Lempera
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

 

Bc. Jaroslav Lempera se omluvil ze schůze rady města od 15:55 hodin.

 

Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/59/RM/2022 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body
č. 37 Soupis korespondence – dočasná skládka materiálu na pozemku parc. č. 1583/1 pro stavbu domovu Pomněnka
č. 38 Dispozice s majetkem – směna části p.č. 435/39 x p.č. 495/4 v k.ú. Slavkovice – odstoupení od zveřejněného záměru

a z programu se stahuje bod

č. 10. Metodika dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě – návrh změn pro sociální oblast
1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM
3. Rozpočtové opatření na rok 2022 – ZM
4. Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě a účetní závěrka města za rok 2021
5. Investice a velké opravy 2023
6. Fond rozvoje bydlení v roce 2022 – dotace
7. Žádost o prodloužení čerpání a vyúčtování dotace
8. Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích
9. Smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina na cyklostezku ul. Nečasova – ul. Žďárská Nové Město na Moravě
10. Metodika dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě – návrh změn pro sociální oblast – STAŽENO
11. Informace o průběhu investičních akcí města 2022
12. Seznam dětí pro poskytnutí daru
13. ZUŠ – Žádost o souhlas k pronajímání prostor budovy školy
14. MŠ – informace o úhradách za předškolní vzdělávání
15. Nominace na ocenění sportovních osobností, sportovců a sportovních výkonů za rok 2021
16. NSS – informace o úhradách za poskytování pečovatelské a odlehčovací služby
17. NSS – žádost nájemce o změnu nájemní smlouvy
18. Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2023
19. Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě
20. Zpráva o hospodaření v městských lesích za 1. čtvrtletí 2022
21. Smlouva o dílo – rekonstrukce mostu Slavkovice
22. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. NMNM, Studnice u Rokytna , Jiříkovice u NMNM(EG.D)
23. Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 49/3 x část p.č. 49/1 v k.ú.Slavkovice
24. Dispozice s majetkem – odprodej p.č.2432/21 – 731 m2 v k.ú. NMNM (zahrád. kolonie Bezděkov)
25. Dispozice s majetkem – odprodej p.č.363/10 (1 m2) a část p.č. 363/7 (4 m2), směna p.č. 363/8 (35 m2) x p.č. 363/13 (9 m2) vše v k.ú. NMNM – Probe trade
26. Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. NMNM (u Ski hotelu RMN)
27. Dispozice s majetkem – prominutí nájemného za rok 2022 (návesní rybník Slavkovice- SDH)
28. Dispozice s majetkem – revokace + věcné břemeno (město oprávněný) + odprodej p.č. 17/3 a částí p.č. 25/1, 184/1 v k.ú. Hlinné
29. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní – bytový dům pod KoDuSem
30. Dispozice s majetkem – směna pozemků p.č. 194/1 x 475/1 – id. 4/60 v k.ú. Jiříkovice u NMNM
31. Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 25/1 (29 m2 + 16 m2) v k.ú. Hlinné
32. Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí technického zařízení a instalace Systému
33. Smlouva o dalším členském vkladu do LDO Přibyslav
34. Kontrola plnění úkolů RM
35. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
36. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:30 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval Bc. Jaroslava Lemperu a zároveň konstatoval, že záznam z minulé schůze rady města byl ověřen Stanislavem Markem a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/59/RM/2022 Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Slámová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/59/RM/2022 Rozpočtové opatření na rok 2022 – ZM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Slámová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/59/RM/2022 Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě a účetní závěrka města za rok 2021

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2021, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2021 bez výhrad.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Nového Město na Moravě za rok 2021 bez výhrad.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Slámová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/59/RM/2022 Investice a velké opravy návrh 2023

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit objem finančních prostředků na investice a velké opravy pro rok 2023 ve výši 93.368 tis. Kč a doporučuje schválit zapracování částky 93.368 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2023.

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Slámová a Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6.1. Fond rozvoje bydlení v roce 2022 – dotace

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2022 žadateli ░░░░ ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░ o dotaci dle přílohy č. 2 materiálu.

Mgr. H. Šustrová navrhla po diskuzi hlasovat samostatně o každém žadateli. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o každém žadateli samostatně.

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Slámová a Ing. Kramárová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
6.2. Fond rozvoje bydlení v roce 2022 – dotace

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2022 žadateli SVJ Žďárská 718, 719 o dotaci dle přílohy č. 2 materiálu.

Mgr. H. Šustrová navrhla po diskuzi hlasovat samostatně o každém žadateli. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o každém žadateli samostatně.

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Slámová a Ing. Kramárová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 1 Proti: 2 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Nevzniklo
7. Žádost o prodloužení čerpání a vyúčtování dotace

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřené mezi městem a panem░░░░ ░░░░ ░░ Olešná ░░ dne 24.7.2020 dle přílohy č. 5 tohoto materiálu, kterým se prodlužuje termín pro čerpání dotace do 31.10.2024.

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Slámová a Ing. Kramárová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
8. 6/59/RM/2022 Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 8.000.000,-Kč, a to po částech ve výši 3.000.000,-Kč v roce 2022, 3.000.000,-Kč v roce 2023 a 2.000.000,- Kč v roce 2024 ze strany města příjemci dotace Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích se sídlem 675 60 Myslibořice 1, IČ: 00839345, na pokrytí části nákladů na realizaci projektu „Diakonie ČCE, Domov Pomněnka, Nové Město na Moravě“ a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi žadatelem Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích se sídlem 675 60 Myslibořice 1, IČ: 00839345 a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 7/59/RM/2022 Smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina na cyklostezku ul. Nečasova – ul. Žďárská Nové Město na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina jako poskytovatelem účelové veřejné finanční podpory a městem Nové Město na Moravě, jako příjemcem dotace, na základě které bude finančně podpořen projekt města „CYKLOSTEZKA UL. NEČASOVA – UL. ŽĎÁRSKÁ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ“, a to dle přílohy materiálů.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. Metodika dotačních porogramů a výzev města Nového Města na Moravě – návrh změn pro sociální oblast – STAŽENO

Tento bod byl při schvalování programu schůze rady města stažen z programu.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
11. 8/59/RM/2022 Informace o průběhu investičních akcí města 2022

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2022

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 9/59/RM/2022 Seznam dětí pro poskytnutí daru

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru 1.000,-Kč, stříbrného medailonku štěstí se znakem města a dárkové poukázky na pořízení Novoměstské karty dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petra Tulisová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 10/59/RM/2022 ZUŠ – Žádost o souhlas k pronajímání prostor budovy školy

I. Rada města souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 2 smlouvy o nájmu ze dne 10.7.2020 mezi Základní uměleckou školou Jana Štursy, Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem 592 31 Nové Město na Moravě, Bradyových č.p. 16, okres Žďár nad Sázavou, IČ 70282439 a Spolkem Jinak, Monseova 355, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 22756141 na dobu od 1.9.2022 do 31.8.2023, a to dle přílohy č. 4 materiálu

Mgr. Petr Hanych, tajemník městského úřadu, navrhl změnu usnesení – není nutné schválení, postačuje souhlas zřizovatele.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 11/59/RM/2022 Nominace na ocenění sportovních osobností, sportovců a sportovních výkonů za rok 2021

I. Rada města schvaluje

ocenění sportovních výkonů a sportovních osobností za rok 2021 následovně:

– v kategorii „jednotlivec – dorostenec“ – ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za mimořádné sportovní výkony v atletice

– v kategorii „jednotlivec – junior“ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za mimořádné sportovní výkony v atletice a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  za mimořádné sportovní výkony v golfu

– v kategorii „jednotlivec – dospělý“ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za mimořádné sportovní výkony v biatlonu

– v kategorii „kolektiv“ – ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za mimořádné sportovní výkony ve skoku na lyžích a severské kombinaci

– v kategorii  „významné osobnosti, které zasvětily svou práci podpoře, rozvoji a propagaci v oblasti sportu a tělovýchovy“░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  za celoživotní přínos v oblasti sportu, především za jejich významnou činnost pro SK Nové Město na Moravě a  za aktivní působení rozhodčí při závodech

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
15. 12/59/RM/2022 NSS – informace o úhradách za poskytování pečovatelské a odlehčovací služby

I. Rada města bere na vědomí

informace o ceníku Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou uvedeném v příloze č. 2 materiálu.

II. Rada města bere na vědomí

informace o ceníku Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou uvedeném v příloze č. 4 materiálu.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Klapačová a Ing. Mgr. Janů.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
16. 13/59/RM/2022 NSS – žádost nájemce o změnu nájemní smlouvy

I. Rada města souhlasí

se změnou nájemní smlouvy uzavřené dne 13.8.2018 s nájemcem bytu č.░░░ ul. Žďárská 68 Nové Město na Moravě p. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ dle přílohy materiálu

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Klapačová a Ing. Mgr. Janů.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
17. 14/59/RM/2022 Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2023

I. Rada města schvaluje

akční plán rozvoje sociálních služeb města a jeho místních částí pro rok 2023 dle přílohy č. 1 materiálu.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Klapačová, Ing. Mgr. Janů a Mgr. Novotná.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Věra Novotná
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 15/59/RM/2022 MŠ – informace o úhradách za předškolní vzdělávání

I. Rada města bere na vědomí

informace o úplatě za předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 v Mateřské škole Nové Město na Moravě, Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě dle upravené přílohy č. 2 materiálu.

M. Šmarda, starosta města, navrhl pro vzájemné diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Klapačová a Mgr. Šikolová.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19. 16/59/RM/2022 Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2021
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Jiří Hradil

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za období roku 2021.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Jiří Hradil
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. 17/59/RM/2022 Smlouva o dílo – rekonstrukce mostu Slavkovice

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací „Rekonstrukce mostu ve Slavkovicích“, a to mezi TS služby s.r.o. se sídlem Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 25509187 jako zhotovitelem na straně jedné a městem Novým Městem na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jako objednatelem na straně druhé, a to dle přílohy č.1 a 2 tohoto materiálu.

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k uzavření smlouvy o dílo na „Rekonstrukci mostu ve Slavkovicích“ a jejích případných dodatků.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
21. 18/59/RM/2022 Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. NMNM (RMN sro)

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 26 Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. NMNM (RMN s.r.o.) z programu schůze rady města

Bc. Jaroslav Lempera, místostarosta města, navrhl pro vzájemné diskuzi změnit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o změněném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
22. 19/59/RM/2022 Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. NMNM, Studnice u Rokytna, Jiříkovice u NMNM (EG.D)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na částech pozemků  p.č. 2640/2, 2664/5 v k.ú. Nové Město na Moravě  umístění distribuční soustavy –  kabelového vedení NN, kabelové skříně a kabelového pilíře ,v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na části pozemku  p.č. 1095 v k.ú. Nové Město na Moravě  umístění distribuční soustavy –  kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na části pozemku  p.č. 732/1 v k.ú. Nové Město  na Moravě  umístění distribuční soustavy –  kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

IV. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na části pozemků  p.č. 210/6, 89/1 v k.ú. Studnice u Rokytna,  umístění distribuční soustavy –  kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

V. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na části pozemku  p.č.173/2, 178, 179/1 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě  umístění distribuční soustavy –  kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
23. 20/59/RM/2022 Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 49/3 x část p.č. 49/1 v k.ú.Slavkovice

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků v k. ú. Slavkovice, a to jak následuje:

– z majetku  pana ░░░░ ░░░░ bytem Slavkovice░░░░ ░░ 592 31 Nové Město na Moravě  díl „c“ o výměře 43 m2 z p. č. 49/3 do majetku města;

– díl „b“ o výměře 43 m2 z p. č. 49/1 z majetku města do majetku░░░░ ░░░░ bytem Slavkovice░░░░ ░░ 592 31 Nové Město na Moravě;

bez jakýchkoliv finančních doplatků obou smluvních stran s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
24. 21/59/RM/2022 Dispozice s majetkem – odprodej p.č.2432/21 – 731 m2 v k.ú. NMNM (zahrád. kolonie Bezděkov)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p. č. 2432/21 o výměře 731 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě, a to panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě za dohodnutou kupní cenu 182.750,-Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
25. 22/59/RM/2022 Dispozice s majetkem – odprodej p.č.363/10 (1 m2) a část p.č. 363/7 (4 m2), směna p.č. 363/8 (35 m2) x p.č. 363/13 (9 m2) vše v k.ú. NMNM – Probe trade

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí, a to p. č. 363/10 o výměře 1 m2 a dílu „c“ o výměře 4 m2 z p. č. 363/7 v k. ú. Nové Město na Moravě z majetku města do majetku PROBE trade s.r.o., se sídlem Karáskovo náměstí 2457/17, Židenice, 615 00 Brno, IČ: 269 69 980 za dohodnutou kupní cenu 25.000,-Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě, a to jak následuje:

– z majetku města do majetku PROBE trade s.r.o., se sídlem Karáskovo náměstí 2457/17, Židenice, 615 00 Brno, IČ: 269 69 980 díl „d“ (4 m2) z p. č. 363/8, díl „c“ (1 m2) z p. č. 363/1, díl „b“ (1 m2) z p. č. 367/1, díl „a“ (29 m2) z p. č. 367/8, jež jsou dle GP sloučeny do p. č. 363/8 o výměře 35 m2;

– z majetku PROBE trade s.r.o., se sídlem Karáskovo náměstí 2457/17, Židenice, 615 00 Brno, IČ: 269 69 98 do majetku města část pozemku p. č.363/6 (9 m2) – dle GP p. č. 363/13;

s tím, že PROBE trade s.r.o., se sídlem Karáskovo náměstí 2457/17, Židenice, 615 00 Brno, IČ: 269 69 980, doplatí městu finanční částku ve výši 23.400,- Kč a uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
26. 23/59/RM/2022 Dispozice s majetkem – prominutí nájemného za rok 2022 (návesní rybník Slavkovice- SDH)

I. Rada města schvaluje

prominutí ročního nájemného ve výši 3.024 Kč za rok 2022, a to za pronájem pozemků p.č.180/1 (439 m2), p.č. 180/2 (220 m2), p.č. 180/3 (73 m2), p.č. 180/4 (61 m2), p.č. 180/5 (6766 m2) vodní plochy, rybníku v k.ú. Slavkovice, nájemci SH ČMS – SDH Slavkovice, se sídlem Slavkovice 5, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 488 98 368, z důvodu opravy hráze předmětu nájmu.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
27. 24/59/RM/2022 Dispozice s majetkem – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní – bytový dům pod KoDuSem

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 30.06.2017, ve znění Dodatku č.1 ze dne 27.11.2020, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto budoucím prodávajícím a STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 28270495 jakožto budoucím kupujícím, jehož předmětem je změna obsahu smlouvy a to dle přílohy č. 3 tohoto materiálu.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
28. 25/59/RM/2022 Dispozice s majetkem – směna pozemků p.č. 194/1 x 475/1 – id. 4/60 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, a to jak následuje: z majetku ing. ░░░░ ░░░░ bytem Jiříkovice░░░░ ░░ 592 31 Nové Město na Moravě  p.č. 475/1(2351 m2) v podílu vyjádřeném id. 4/60 do majetku města a pozemek p.č. 194/1 (157 m2) z majetku města do majetku ing.░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Jiříkovice░░░░ ░░ 592 31 Nové Město na Moravě, bez jakýchkoliv finančních doplatků obou smluvních stran s tím, že ░░░░ ░░░░ ░ uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
29. 26/59/RM/2022 Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 25/1 (29 m2 + 16 m2) v k.ú. Hlinné

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých  věcí, a to části p.č. 25/1 o výměře 29 m2 (dle GP p.č. 25/22) a části p.č. 25/1 o výměře 16 m2 (dle GP p.č. 25/23) v k.ú. Hlinné, panu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Hlinné ░░ za dohodnutou kupní cenu 4500 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
30. 27/59/RM/2022 Dispozice s majetkem – směna části p.č. 435/39 x p.č. 495/4 v k.ú. Slavkovice – odstoupení od zveřejněného záměru

I. Rada města odstupuje

od záměru města č. 133 zveřejněného ve dnech 27.4. – 13.5.2022 dle usnesení č. 20/57/RM/2022 na směnu pozemků – převodu části pozemku p.č. 435/39 o výměře 1445 m2  (dle GP shodně p.č. 435/39) z majetku města a převodu pozemku p.č. 495/4 o výměře 5577 m2  do majetku města.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
31. 28/59/RM/2022 Dispozice s majetkem – revokace + věcné břemeno (město oprávněný) + odprodej p.č. 17/3 a částí p.č. 25/1, 184/1 v k.ú. Hlinné

I. Rada města revokuje

usnesení č. 36/54/RM/2022 přijaté na zasedání RM č. 54 dne 28.2.2022

„RM schvaluje zveřejnění záměru odprodeje p.č. 17/3 a částí p.č. 25/1 a 184/1  (v rozsahu dle situačního zákresu) v k.ú. Hlinné, tak, že při geometrickém oddělování pozemků zůstanou části pozemků, dotčené podzemním zařízení VO, v majetku města a současně bude při oddělování pozemků zohledněna stávající šířka MK v části a) pozemku p.č. 184/1, ze strany nejdále od budovy bude průjezdnost co nejvíce rozšířena tak, aby byla zajištěna dobrá dopravní obslužnost.“

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – pana░░░░ ░░░░ bytem Jámy░░ , trpět na částech pozemků p.č. 25/1 a 184/1 v k.ú. Hlinné, v rozsahu vymezeném GP č. 408-157/2022, zřízení, provozování a údržbu stavby podzemního zařízení VO, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – města Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu určitou, po dobu životnosti stavby a bezúplatně.

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí, a to dílu „a“ o výměře 37 m2 z p.č. 25/1, dílu „b“ o výměře 29 m2 z p.č. 25/1, části p.č. 184/1 o výměře 154 m2 (dle GP p.č. 184/6) a p.č. 17/3 o výměře 80 m2 v k. ú. Hlinné, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Jámy░░ , za dohodnutou kupní cenu 38.000,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického a práva věcného břemene do katastru nemovitostí.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
32. 29/59/RM/2022 Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí technického zařízení a instalace Systému

I. Rada města schvaluje

uzavření „Dodatku č.1“ ke Smlouvě o poskytnutí technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů  mezi městem Nové Město na Moravě a CENDIS, s.p., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 00311391, jejímž předmětem je zajištění prostředků pro pořízení digitalizované fotografie a podpisu žadatele dle přílohy č.1 materiálu a pověřuje starostu/místostarosty města odsouhlasením případných dílčích změn v textu dohody/dodatku.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Petr Pazour
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
33. 30/59/RM/2022 Smlouva o dalším členském vkladu do LDO Přibyslav

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit provedení dalšího členského vkladu peněžitého v Lesním družstvu obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 64259773 ve výši 728.000,-Kč a schválit uzavření smlouvy o dalším členském vkladu mezi městem Nové Město na Moravě a Lesním družstvem obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 64259773, a to dle přílohy č. 3 materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
34. 31/59/RM/2022 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města dle přílohy materiálu s tím, že úkol č.17 – ukládá odboru INV zapracovat projekční přípravu zastávek MHD pro lokalitu Brožkův kopec a Holubka do rozpočtu 2023  navrhuje vyřadit jako splněný

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
35. 32/59/RM/2022 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost
2. předloženou zprávu z jednání komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města
3. předloženou zprávu z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
II. Rada města pověřuje
1. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro sociální oblast a zaměstnanost
2. Ing. Tomáše Krejčího, člena RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města
3. Ing. Tomáše Krejčího, člena RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
36. 33/59/RM/2022 Soupis korespondence – dočasná skládka materiálu na pozemku parc. č. 1583/1 pro stavbu domovu Pomněnka

I. Rada města bere na vědomí

dopis ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  JID: NMNM12595768 doručený městu dne 19.05.2022 a následné odpovědi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
37. 34/59/RM/2022 Zpráva o hospodaření v městských lesích za 1. čtvrtletí 2022

I. Rada města bere na vědomí

zprávu o hospodaření v městských lesích města Nového Města na Moravě za 1. čtvrtletí roku 2022 dle přílohy č.1 tohoto materiálu.

 

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila, Ing. Šandera a B. Buchta.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Zuzana Janovská
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
38. Diskuze

 

 

 

 

 

V rámci bodu diskuze bylo projednáno:

– chemické WC na hřbitově – nutná oprava nebo výměna
– automat na svíčky na hřbitově – nutná oprava nebo výměna

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 16:33 hodin.

Předkladatel: Šmarda Michal (urad818) Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta