Samospráva města

59. schůze rady města – zápis a záznam

/ Denisa Hallerová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 59. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 1.10.2018 od 16:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 59. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 1.10.2018
od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: MUDr. Zdeněk Kadlec
Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Ing. Pavel Štorek
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Věra Buchtová
Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: MUDr. Zdeněk Kadlec
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/59/RM/2018 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM
3. Návrh na vyplacení odměny řediteli ZŠ (výzva 022 šablony)
4. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
5. Centrum ZDISLAVA – žádost o souhlas s přijetím finanč. daru účelově určeného
6. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – fyz. osoba – D. S.
7. Dispozice s majetkem – pronájem p. č. 272 (10716 m2) v k. ú. NMNM – fotbalový stadion (SFK)
8. Dispozice s majetkem – budoucí věcné beřemeno přes pozemky p. č. 38/6 a 24/5 v k. ú. Slavkovice (E.on)
9. Dispozice s majetkem – pronájem prodejny v KD v Petrovicích – Elektrokola
10. Dispozice s majetkem – pronájem objektu č. p. 351 na Monseově ulici (ZUS)
11. Informace o průběhu investičních akcí města 2018
12. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
13. Kontrola plnění úkolů RM
14. Diskuze

 

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi rady města v 16:01 hodin.

 

Ověřovatelem záznamu jmenoval MUDr. Zdeňka Kadlece. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Ing. Pavlem Štorkem a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/59/RM/2018 Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2018 dle přílohy tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/59/RM/2018 Návrh na vyplacení odměny řediteli ZŠ (výzva 022 šablony)

I. Rada města stanovuje

výši a schvaluje vyplacení odměny Mgr. O. Ondráčkovi, řediteli Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou, a to v souladu s ustanovením § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/59/RM/2018 NSS – návrh na přidělení bytu v DPS

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu  č. 72 o velikosti 1 + kk, 1. patro, část B v DPS na ul. Žďárská 68, Nové Město na Moravě paní ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem                      ░░ , Nové Město na Moravě. Náhradníkem je stanovena paní ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lukášová a Ing. Janů.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/59/RM/2018 Centrum ZDISLAVA – žádost o souhlas s přijetím finanč. daru účelově určeného

I. Rada města uděluje souhlas

Centru ZDISLAVA, se sídlem Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou k přijetí finančního daru ve výši 5 000,- Kč účelově určeného na pořízení herních prvků a mobiliáře na zahradu organizace.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lukášová a Ing. Janů.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/59/RM/2018 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – fyz. osoba D. S.

I. Rada města rozhoduje

poskytnout individuální neinvestiční dotaci ve výši 9 000,-Kč panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  59231 Nové Město na Moravě na účast na Mistrovství světa v OCR 2018 (extrémní překážkový běh), které se koná ve dnech 19.-21.10. 2018 v Anglii, a za tím účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této neinvestiční dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a žadatelem jako příjemcem dotace.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve snížení odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby a navýšení odvětví tělovýchova a zájmová činnost o částku 9 tis. Kč.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/59/RM/2018 Dispozice s majetkem – pronájem p. č. 272 (10716 m2) v k. ú. NMNM – fotbalový stadion (SFK)

I. Rada města schvaluje

pronájem nemovité věci, pozemku parc. č. 272 ostatní plocha o výměře 10.716 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě, a to SFK VRCHOVINA z.s., se sídlem Sportovní 1480, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 666 10 371, na dobu určitou 12 let, s roční výši nájemného 5.358,-Kč, za účelem provozování sportovní činnosti a dalších bezprostředně souvisejících činností dle stanov spolku.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/59/RM/2018 Dispozice s majetkem – budoucí věcné beřemeno přes pozemky p. č. 38/6 a 24/5 v k. ú. Slavkovice (E.on)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech pozemků p. č. 38/6 a 24/5 v k. ú. Slavkovice umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 15.000 Kč + DPH.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/59/RM/2018 Dispozice s majetkem – pronájem prodejny v KD v Petrovicích – Elektrokola

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání o celkové výměře 112,6 m2 v budově č. p. 71 v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě za nájemné ve výši 4.000 Kč za rok bez DPH, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajimatelem a společností ELEKTROKOLA.cz s.r.o., Petrovice 19, 592 31 Nové Město na Mravě, IČ: 06231403, jakožto nájemcem.

 

Stanislav Marek, místostarosta města navrhl společné hlasování pro dispozice s majetkem. Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/59/RM/2018 Dispozice s majetkem – pronájem objektu č. p. 351 na Monseově ulici (ZUŠ)

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 10 Dispozice s majetkem – pronájem objektu č. p. 351 na Monseově ulici (ZUŠ) z programu rady města

II. Rada města ukládá

odboru SMM předložit ve spolupráci s odborem ŠKSV tento bod společně s materiálem „Souhlas města se zřízením pobočky ZŠ Na Radosti“ na nejbližší schůzi rady města

 

Michal Šmarda, starosta města navrhl upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
11.1. 11/59/RM/2018 Informace o průběhu investičních akcí města 2018

I. Rada města bere na vědomí

1/ předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2018

 

2/ na základě pověření starosty města, provedení změny podmínek veřejné zakázky „Sportovní hala Nové Město na Moravě“ v termínu dokončení realizace výstavby Sportovní haly nejdéle do 29.05.2020 z pozice starosty města, a to s ohledem na předpokládané podmínky připravovaného programu MŠMT ČR – výzvy na podporu sportu, která by mohla být vyhlášena v říjnu 2018.

Michal Šmarda, starosta města navrhl hlasovat o aktualizovaném návrhu usnesení po částech. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o aktualizovaném návrhu po jednotlivých částech usnesení.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová, Mgr. Krejčí, Ing. Kubík, Ing. Vlček, Miloš Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11.2. 12/59/RM/2018 Informace o průběhu investičních akcí města 2018

I. Rada města schvaluje

předloženou žádost města o úpravu plánu investic SVK Žďársko

Tento bod byl hlasován po částech.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a Miloš Hemza.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
12. 13/59/RM/2018 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro mládež, sport a volný čas
2. předloženou zprávu z jednání komise společenské a kulturní
3. předloženou zprávu z jednání komise sociální
II. Rada města pověřuje
1. starostu města rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z komise pro mládež, sport a volný čas a komise společenské a kulturní
2. místostarostu města rozhodnutím o způsobu případé realizace závěrů z komise sociální
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
13. 14/59/RM/2018 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města s tím, že mění termín úkolu č. 8 dle přílohy

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města všem členům rady poděkoval za činnost v Radě města Nového Města na Moravě a schůzi ukončil v 17:13 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Bc. Denisa Hallerová
zapisovatel

Ověřovatelé:


MUDr. Zdeněk Kadlec
zastupitel