Samospráva města

60. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 60. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 6.6.2022 od 15:15 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 60. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 6.6.2022
od 15:15 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Mgr. Helena Šustrová
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

 

Ing. Tomáš Krejčí byl přítomen od 15:13 hodin.

 

Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/60/RM/2022 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že je rozšířen o bod č. 6 Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace -SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.
a z programu je stažen bod č. 2 Změna č. 2 ÚP Nové Město na Moravě – vydání:

1. Zahájení a schválení programu
2. Změna č. 2 ÚP Nové Město na Moravě – vydání – STAŽENO
3. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 23 st. pozemků v k.ú. Pohledec
4. Dispozice s majetkem –  směna pozemků v k.ú. NMNM (RMN s.r.o.)
5. Diskuze

 

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 15:10 hodin.

Ověřovatelkou záznamu jmenoval Mgr. Helenu Šustrovou a zároveň konstatoval, že záznam z minulé schůze rady města byl ověřen Bc. Jaroslavem Lemperou a nebyly proti

němu vzneseny žádné připomínky.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
2. Změna č. 2 ÚP NMNM – vydání – STAŽENO

 

 

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
3. 2/60/RM/2022 Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. NMNM (RMN s.r.o.)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě, a to jak následuje:

– z majetku  RMN, s.r.o., se sídlem Rašínova 103/2, 602 00 Brno, IČ: 072 19 539 část p. č. 3121/2 (dle GP p. č. 3121/4) o výměře 864 m2, část p. č. 3118/9 (dle GP p. č. 3118/18) o výměře 31 m2, část p. č. 3118/10 (dle GP p. č. 3118/17) o výměře 61 m2, p. č. 3118/4 o výměře 22 m2 a část p. č. 3118/7 (dle GP p. č. 3118/16) o výměře 645 m2 do majetku města;

– z majetku města část p. č. 3118/11 (dle GP p. č. 3118/19) o výměře 796 m2 a část p. č. 3118/1 (dle GP p. č. 3118/14) o výměře 174 m2 do majetku  RMN, s.r.o., se sídlem Rašínova 103/2, 602 00 Brno, IČ: 072 19 539,

a to bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že  správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN uhradí  RMN, s.r.o., se sídlem Rašínova 103/2, 602 00 Brno, IČ: 072 19 539

 

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
4. 3/60/RM/2022 Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace -SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 302.000,-Kč ze strany města příjemci dotace, společnosti SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378480, na pokrytí nákladů na realizaci projektu „Vybudování dětského singletracku pro děti do 12 let“ a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace uzavřené mezi žadatelem SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378480 a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace dle přílohy materiálu.

II. Rada města doporučuje

schválit rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 302.000,-Kč z odvětví finanční operace do investičních výdajů na poskytnutí investiční dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378480.

 

 

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
5. 4/60/RM/2022 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 23 st. pozemků v k.ú. Pohledec

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 3 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 23 st. pozemků v k.ú. Pohledec z programu schůze rady města

 

 

M. Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila, Ing. Kramárová, Ing. Slámová a A. Kučerová.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. Diskuze

 

 

 

 

Bc. Jaroslav Lempera, místostarosta města, ukončil schůzi rady města v 16:22 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Mgr. Helena Šustrová
zastupitel