Samospráva města

61. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 61. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.6.2022 od 08:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 61. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 10.6.2022
od 08:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: <dle prezenční listiny>
Ověřovatelé: Stanislav Marek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

 

M. Šmarda byl přítomen od 8:19 hodin.

 

Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/61/RM/2022 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města

1. Zahájení a schválení programu
2. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 23 st. pozemků v k.ú. Pohledec
3. Diskuze

 

 

 

 

 

Stanislav Marek, místostarosta města, zahájil schůzi rady města v 8:02 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval S. Marka a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Mgr. Helenou Šustrovou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/61/RM/2022 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 23 st. pozemků v k.ú. Pohledec

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města

1. schválit zveřejnění záměru odprodeje 20 stavebních pozemků v k. ú. Pohledec za min. kupní cenu 2.087 Kč/m2 bez DPH (2.525 Kč/m2 vč. DPH) dle podmínek uvedených v záměru – upravené příloze č. 2 materiálu.
2. pověřit starostu města Michala Šmardu a v případě jeho nepřítomnosti místostarostu města Stanislava Marka a místostarostu města Bc. Jaroslava Lemperu k případným změnám podmínek záměru uvedeného v upravené příloze č.2 vyjma změny kupní ceny za m2, výše jistiny, zálohy a formy prodeje.

 

 

 

 

 

M. Šmarda, starosta města, navrhl pro diskuzi upravit návrh usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. Diskuze

 

 

 

 

M. Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 8:34 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Stanislav Marek
místostarosta