Samospráva města

62. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 62. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 27.6.2022 od 15:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 62. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 27.6.2022
od 15:00 hodin v kanceláři starosty

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Omluveni: Mgr. Helena Šustrová
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Stanislav Marek
Ověřovatelé: <dle prezenční listiny>
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

 

Michal Šmarda, starosta města, byl přítomen online od 15:22 do 15:45 hodin.

 

Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/62/RM/2022 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body
č. 27 MŠ – žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí pro škol. rok 2022/2023
č. 28 2. ZŠ – žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků pro škol. rok 2022/2023
č. 29 Dispozice s majetkem – záměr pronájmu části p.č. 1583/1 (cca 550 m2) v k.ú. NMNM (RONELI):

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM
3. Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2023
4. Přeložky vedení NN ul. Malá – smlouva o převodu investorství části přeložek
5. VZ “ Stavební úpravy fotbalového hřiště v Novém Městě na Moravě. etapa 3 a 4″
6. VZ „Novostavba vodovodu pro smuteční síň, ul. Malá, Nové Město na Moravě“
7. Informace o průběhu investičních akcí města 2022
8. Návrh na jmenování ředitele/ky Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, příspěvkové organizace
9. Žádost TJ NMNM o zařazení finanční spoluúčasti města do rozpočtu města na rok 2023
10. NSS – žádost o schválení investiční akce „Rekonstrukce zázemí pro pracovníky v soc. Službách“
11. Bytová problematika-VŘ uvolněné byty 1+k v č.p. 301 na ul. Drobného a přímé přidělení bytu 1+k v č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
12. Bytová problematika – žádosti o nové NS na byt 2+1 v č.p. 731 na ul. Tyršova, 1+kk a 1+k v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
13. Smlouva o spoluužívání účelové komunikace – město, ZD NMNM, AQUASYS
14. Smlouva o dílo – Opravy vozovky a chodníku v ulici Hájkova NMnM
15. Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č. 2496/4 podíl id. 1/11 v k.ú. NMNM (ÚZSVM) – MK (Brněnská)
16. Dispozice s majetkem – Dohoda o ukončení nájemní smlouvy (Alza.cz)
17. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 21/3, 79/2, 85/2, část p.č. 25/1, část p.č. 79/1 v k.ú. Hlinné
18. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 55/1 (421 m2) v k.ú. Hlinné
19. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. NMNM (EGD, Cetin, Poda a.s., Satt a.s.)
20. Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu dohodou č. p. 12 – ordinace optometristiky
21. Dispozice s majetkem – automatické prodloužení Smlouvy o nájmu v č.p.97 (VZP)
22. Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM 09/2022 – 12/2022
23. Smlouva o zajišťování služeb
24. Kontrola plnění úkolů RM
25. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
26. Diskuze

 

Stanislav Marek, místostarosta města, zahájil schůzi rady města v 15:22 hodin.
Ověřovatelem zápisu jmenoval Ing. Tomáše Krejčího a zároveň konstatoval. že poslední zápis byl ověřen jím samotným a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.
Mgr. Helena Šustrová byla ze schůze rady města omluvena.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/62/RM/2022 Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

III. Rada města souhlasí

s použitím rezervního fondu PO Mateřská škola na financování mezd a zákonných odvodů zaměstnanců na pozici školního asistenta, a to do obdržení dotace z MŠMT na projekt Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Slámová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/62/RM/2022 Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2023

I. Rada města schvaluje

1. časový harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Nového Města na Moravě pro rok 2023 dle přílohy č. 1

2. metodiku zpracování návrhu rozpočtu města Nového Města na Moravě pro rok 2023 dle přílohy č. 2

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Slámová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/62/RM/2022 Přeložky vedení NN ul. Malá – smlouva o převodu investorství části přeložek

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o převodu práv a povinností z územního souhlasu s umístěním stavby „Nové Město na Moravě, ul. Malá, přeložka podzemního vedení NN a třech kabelových přípojek NN“ (pouze část stavby, a to přeložky podzemního vedení NN a jedné kabelové přípojky) mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 (na straně stavebníka) a společností EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČ: 28085400. (na straně nabyvatele) dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/62/RM/2022 NSS – žádost o schválení investiční akce „Rekonstrukce zázemí pro pracovníky v soc. službách“

I. Rada města schvaluje

investiční akci „Rekonstrukce zázemí pro pracovníky v sociálních službách“ Novoměstským sociálním službám, Žďárská 68, Nové Město na Moravě, dle přílohy č. 1 materiálu.

II. Rada města souhlasí

se změnou Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 29.04.2013 s nájemcem p. ░░░░ ░░░░ ░ Radešínská Svratka ░░░ IČ: 6873369  dle přílohy č. 3 materiálu.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Klapačová a Ing. Janů.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/62/RM/2022 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města dle přílohy materiálu a vyřazuje z úkolu č.16 část – zajistit nákup vánočního osvětlení na zbývající část borovic na Vratisl. nám. z důvodu jeho splnění.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Klapačová a Bc. Sobotková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/62/RM/2022 Návrh na jmenování ředitele/ky Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, příspěvkové organizace

I. Rada města jmenuje

v souladu s výsledky  konkursu a ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  Mgr. Hanu Knapčokovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou, a to s účinností od 01.08.2022 na dobu neurčitou.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Klapačová a Mgr. Knapčoková.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/62/RM/2022 Žádost TJ NMNM o zařazení finanční spoluúčasti města do rozpočtu města na rok 2023

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vzít na vědomí žádost Tělovýchovné jednoty Nové Město na Moravě z.s., Sportovní 1479, Nové Město na Moravě ze dne 8.6.2022 o zařazení fin. spoluúčasti města ve výši 2,8 mil. Kč do rozpočtu města na rok 2023 za účelem spolufinancování akce – retoping povrchu atletické dráhy stadionu NMNM

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vyjádřit podporu při podání žádosti Tělovýchovné jednoty Nové Město na Moravě z.s., Sportovní 1479, Nové Město na Moravě o dotaci na akci – retoping povrchu atletické dráhy stadionu NMNM především na MŠMT, kraj Vysočina, Národní sportovní agenturu atd. a doporučuje deklarovat připravenost města pomoci TJ Nové Město na Moravě z.s. při realizaci akce a to za předpokladu, že se podaří TJ Nové Město na Moravě z.s. získat na tuto akci dotace ve výši nejméně 50% celkových nákladů.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/62/RM/2022 MŠ – žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí pro škol. rok 2022/2023

I. Rada města povoluje

výjimku z nejvyššího počtu dětí v jednotlivých třídách Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě, za předpokladu, že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dle přílohy materiálu pro škol. rok 2022/2023.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/62/RM/2022 2. ZŠ – žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků pro škol. rok 2022/2023

I. Rada města povoluje

výjimku z nejvyššího počtu žáků pro škol. rok 2022/2023 ve třídě 5.A Základní školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, L. Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou, za předpokladu, že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/62/RM/2022 VZ „Stavební úpravy fotbalového hřiště v Novém Městě na Moravě. etapa 3 a 4“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na stavební práce

„Stavební úpravy fotbalového hřiště v NMNM, etapa 3 a 4“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Stavební úpravy fotbalového hřiště v NMNM, etapa 3 a 4“

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Stavební úpravy fotbalového hřiště v NMNM, etapa 3 a 4“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky.

 

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Krejčí, Ing. Kubík a M. Hemza.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/62/RM/2022 VZ „Novostavba vodovodu pro smuteční síň, ul. Malá, Nové Město na Moravě“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na stavební práce „Novostavba vodovodu pro smuteční síň, ul. Malá, Nové Město na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

– předložený návrh smlouvy o společném postupu zadavatelů

– předložený návrh složení hodnotící komise

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Novostavba vodovodu pro smuteční síń, ul. Malá, Nové Město na Moravě“ a ve smlouvě o společném postupu zadavatelů

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Novostavba vodovodu pro smuteční síń, ul. Malá, Nové Město na Moravě“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového výběrového řízení.

 

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Krejčí, Ing. Kubík a M. Hemza.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/62/RM/2022 Informace o průběhu investičních akcí města 2022

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2022

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Krejčí, Ing. Kubík a M. Hemza.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/62/RM/2022 Bytová problematika-VŘ uvolněné byty 1+k v č.p. 301 na ul. Drobného a přímé přidělení bytu 1+k v č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje
1. přidělení bytu zvláštního určení 1+k č. 301/░  na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░ , trvale bytem Vratislavovo náměstí░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 301░  na ul.Drobného v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.
2. přidělení bytu 1+k č. 301/17 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem Masarykovo nám░░░ , Jihlava a ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č. 301/░░░░ ░ na ul.Drobného v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.
3. přidělení bytu 1+k č. 301/░░  na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem Vratislavovo náměstí░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 301/░░  na ul.Drobného v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.
4. v souladu s ust. odst.1. písm. c) čl. 4 směrnice č. 1/2020 přímé přidělení bytu 1+k č. 730/░░  na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě o celkové ploše bytu 24,89 m2 a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem Střední ░░░░ ░░░ ,Brno, jakožto nájemcem na byt č. 730/░░  na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.
5. jako náhradníka na přidělení bytů na ul. Drobného č.p.301 ░░░░ ░░░░ ,  trvale bytem Drobného░░░ , Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
15. 15/62/RM/2022 Bytová problematika – žádosti o nové NS na byt 2+1 v č.p. 731 na ul. Tyršova, 1+kk a 1+k v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
žádost o novou Nájemní smlouvu s automatickou obnovou ze dne 5.5.2022 nájemce bytu 2+1 č. 731/░░ na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě pana ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě.
Z důvodu na v minulosti nepravidelné platby a opakované uzavírání nových nájemních smluv rozhodla ponechat nájemce bytu 2+1 č. 731/░░ na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě  pana ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě v režimu nájemních smluv na dobu určitou 3 měsíce s vyloučením automatické obnovy za stávající nájemné 58 Kč/m2, tj. za stávajících podmínek nájemního vztahu.
II. Rada města schvaluje
uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 1+kk č. 301/░░  na ulici Drobného  v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 3 měsíce s vyloučením automatické obnovy za stávající nájemné 58 Kč/m2.
III. Rada města schvaluje
uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 1+k č. 301/░░░░ ░ na ulici Drobného  v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 3 měsíce s vyloučením automatické obnovy za stávající nájemné 58 Kč/m2.

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Popelková, kteří sdělili informace k navrhované změně I. bodu návrhu usnesení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
16. 16/62/RM/2022 Smlouva o spoluužívání účelové komunikace – město, ZD NMNM, AQUASYS

I. Rada města schvaluje

uzavření bezúplatné Smlouvy o spoluužívání účelové komunikace v úseku od nově dokončené účelové komunikace vedené od kamenolomu v  k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě po vyústění této komunikace u krajské silnice II. třidy u m. č. Petrovice, a to mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 a Zemědělským družstvem Nové Město na Moravě, družstvo, Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00144924 a AQUASYS spol. s r.o., Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 25344447, dle přílohy materiálu.

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu, v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením a podpisem případných dílčích změn v textu smlouvy o spoluužívání komunikace.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
17. 17/62/RM/2022 Smlouva o dílo – Opravy vozovky a chodníku v ulici Hájkova NMnM

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací „Opravy vozovky a chodníku v ulici Hájkova Nové Město na Moravě“, a to mezi COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 26177005 jako zhotovitelem na straně jedné a městem Novým Městem na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jako objednatelem na straně druhé, a to dle přílohy č.1 a 2 tohoto materiálu.

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k uzavření smlouvy o dílo na „Opravy vozovky a chodníku v ulici Hájkova Nové Město na Moravě“ a jejích případných dodatků.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Miloš Brabec
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
18. 18/62/RM/2022 Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č. 2496/4 podíl id. 1/11 v k.ú. NMNM (ÚZSVM) – MK (Brněnská)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.j. UZSVM/BZR/1696/2022-BZRM, a to k pozemku p.č. 2496/4 ost. plocha, ost. komunikace v podílu id. 1/11 v  k.ú. a obci Nové Město na Moravě,  z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Nové Město na Moravě – dle přílohy.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
19. 19/62/RM/2022 Dispozice s majetkem – Dohoda o ukončení nájemní smlouvy (Alza.cz)

I. Rada města schvaluje

uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 15.11.2021, uzavřené mezi městem, jakožto pronajímatelem a Alza.cz a.s, se sídlem Praha 7 – Holešovice, Jankovcova 1522/56, 170 00, IČ: 270 82 440, jakožto nájemcem, na pronájem části p.č. 1075/2 (4 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to ke dni 30.6.2022.

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
20. 20/62/RM/2022 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 21/3, 79/2, 85/2, část p.č. 25/1, část p.č. 79/1 v k.ú. Hlinné

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých  věcí, a  to p.č. 21/3 (32 m2), p.č. 79/2 (37 m2), p.č. 85/2 (11 m2), díl „b“ (15 m2) z p.č. 25/1, díl „a“ (9 m2) z p.č. 79/1  v k.ú. Hlinné, panu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Hlinné ░  za dohodnutou kupní cenu 16.100,-Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
21. 21/62/RM/2022 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 55/1 (421 m2) v k.ú. Hlinné

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věcí, a to části p.č. 55/1 (dle GP p.č. 55/5) o výměře 421 m2 v k.ú. Hlinné, panu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Hlinné ░  za dohodnutou kupní cenu 105.250,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
22. 22/62/RM/2022 Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. NMNM (EGD, Cetin, Poda a.s., Satt a.s.)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene města Nového Město na Moravě trpět na částech pozemků p.č. 135/5, 290/3 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy –  kabelové skříně, kabelového vedení NN, uzemnění, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 500 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě IČ:002 94 900) trpět na částech pozemků  p.č. 1467, 1468/4, 3938/1, 2751, 2752, 2749, 2743, 2746/1, 2741/3, 3490/1, 3791/2, 3793/2, 3787, 3788/1 v k.ú. Nové Město na Moravě uložení, provozování, údržbu a opravy podzemního vedení veřejné komunikační sítě – metalické kabely a HDPE trubky, v rozsahu vymezeném v situačním zákresu, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – CETIN,a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,IČ: 040 84 063 zastoupena na základě plné moci  společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, 106 00, IČ: 257 40 253.  Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně za finanční částku 500 Kč + DPH.

III. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků p.č. 3567/5, 3582/2,  3515, 3543, 2315/1, 1075/1, 1070/1, 1070/3, 355/1, 153/3, 114, 110, 33, 34/1, 80, 39, 27, 45/3, 35/2, 550/2, 157, 136/2, 153/1, 571/1,  634/1, 595,  626, 617, 615, 603/2,  1583/1, 1653, 1622/1, 1551/1 1641/1, 1582/2, 3938/1, 1583/2, 135/3, 335/1 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění optického kabelového rozvodu, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene, společnosti PODA a.s., se sídlem 28.října 1168/102, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 25816179. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 70.000 Kč + DPH.

IV. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech  pozemků p.č. 1551/1, 2912/1,  2843,  3803, 2808, 3915/1, 2025/7, 2017, 3935/15,  1583/2, 1582/2, 3938/1, 2738/4, 1381, 1467, 1487/1, 2735/10, 1382/4, 136/5, 2735/14, 2738/4, 1381, 153/1, 136/2, 157, 550/2, 35/7, 35/8, 225/1, 225/3, 225/2, 220/3, 114, 110, 80, 39, 615, 603/2, 1583/1, 1653, 1622/1, 1551/1, 1641/1, 358, 338/1, 335/1, 1075/1, 1070/1, 1070/3,  2315/1, 3543, 3567/5,  3515, 3582/2 v k.ú. Nové Město na Moravě a na částech pozemků p.č. 627/4, 388/4, 627/3, 408/27, 622/3 a 622/2 v k.ú. Pohledec umístění optického kabelového rozvodu, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene, společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 60749105. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 87 500 Kč + DPH.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
23. 23/62/RM/2022 Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu dohodou č. p. 12 – ordinace optometristiky

I. Rada města schvaluje,

na základě žádosti nájemce, ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 23.09.2021, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 497 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 884 m2), jehož součástí je stavba č. p. 12 (občanské vybavení) v kat. území Nové Město na Moravě s prostory o celkové výměře 54,45 m2 v 1. mezipatře objektu č. p. 12, uzavřené mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a Markétou Petříkovou, Masarykova 225, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 66275032, jakožto nájemcem, a to dohodou ke dni 30.06.2022.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
24. 24/62/RM/2022 Dispozice s majetkem – automatické prodloužení Smlouvy o nájmu v č.p.97 (VZP)

I. Rada města bere na vědomí

podanou žádost Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky o prodloužení Smlouvy o nájmu č. ZR 1/2017, ze dne 31.07.2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.11.2018, viz příloha č.1 s tím, že doba nájmu se v souladu s ustanovením čl. VIII, odstavce 2. výše uvedené smlouvy o nájmu tímto prodlužuje automaticky o dalších 5 let, tzn. do 30.11.2027.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
25. 25/62/RM/2022 Dispozice s majetkem – záměr pronájmu části p.č. 1583/1 (cca 550 m2) v k.ú. NMNM (RONELI)

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p. č. 1583/1 – cca 550 m2 (v rozsahu dle situačního zákresu) v k. ú. Nové Město na Moravě

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
26. 26/62/RM/2022 Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM 09/2022 – 12/2022

I. Rada města schvaluje

návrh plánu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na období 09/2022 – 12/2022 dle přílohy.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
27. 27/62/RM/2022 Smlouva o zajišťování služeb

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zajišťování služeb jejímž předmětem je oblast propagace a komunikace s veřejností mezi městem Nové Město na Moravě jako objednatelem a Mgr. Markem Homolkou, Mysarykovo nám. 18, Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 04614968 jako poskytovatelem, a to dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
28. 28/62/RM/2022 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města
2. předloženou zprávu z jednání komise bytové
II. Rada města pověřuje
1. Ing. Tomáše Krejčího, člena RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města
2. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise bytové
Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
29. Diskuze

V bodu diskuze byly podány informace k nákupu plynu, el. energie pro další období.

Stanislav Marek, místostarosta města, ukončil schůzi rady města v 17:06 hodin.

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing.Tomáš Krejčí
zastupitel