Samospráva města

63. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 63. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 18.7.2022 od 08:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 63. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 18.7.2022
od 08:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Lempera
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/63/RM/2022 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o bod č. 16 Nájemní smlouva na frankovací stroj a stažen je bod č. 12 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 367/1 a 370 a pronájmu části p.č. 367/1v k.ú. NMNM (SVJ Masarykova 227,228):

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků ze SFDI na akci „Lávka Olešná“
3. Informace o průběhu investičních akcí města 2022
4. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
5. NKZ – hospodaření NKZ a K Clubu za 1. pol. 2022
6. Návrh na stanovení platu ředitelce 1. ZŠ Nové Město na Moravě
7. Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 1075/2 v k.ú. NMNM (terminál vlak. nádraží- Rohlík Point)
8. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků ze SFDI na akci „Cyklostezka Vlachovická Nové Město na Moravě“
9. Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2022 – 2023
10. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 2045/2 (cca 680 m2) v k.ú. NMNM – Staredo s.r.o.
11. Dispozice s majetkem – směna části p.č. 1006/1 (657 m2) a p.č. 1325 (610 m2) v k.ú. NMNM
12. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 367/1 a 370 a pronájmu části p.č. 367/1v k.ú. NMNM (SVJ Masarykova 227, 228) – STAŽENO
13. Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 1583/1 (cca 550 m2) v k.ú. NMNM (RONELI)
14. Kontrola plnění úkolů RM
15. Diskuze
16. Nájemní smlouva na frankovací stroj

 

 

 

 

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 8:21 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Bc. Jaroslava Lemperu a zároveň konstatoval, že záznam z minulé schůze rady města byl ověřen Ing. Tomášem Krejčím a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/63/RM/2022 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků ze SFDI na akci „Lávka Olešná“

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků se Státním fondem dopravní infrastruktury jako poskytovatelem a městem Nové Město na Moravě, jako příjemcem fin. prostředků, jejímž předmětem je poskytnutí fin. prostředků na akci „Lávka Olešná“ – ISPROFOND 5617510215, a to dle přílohy materiálu.

 

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/63/RM/2022 Informace o průběhu investičních akcí města 2022

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2022

 

 

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/63/RM/2022 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků ze SFDI na akci „Cyklostezka Vlachovická Nové Město na Moravě“

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků se Státním fondem dopravní infrastruktury jako poskytovatelem a městem Nové Město na Moravě, jako příjemcem fin. prostředků, jejímž předmětem je poskytnutí fin. prostředků na akci „Cyklostezka Vlachovická Nové Město na Moravě“ – ISPROFOND 5618510053, a to dle přílohy materiálu.

 

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/63/RM/2022 NSS – návrh na přidělení bytu v DPS

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu č.86 o velikosti 1+kk, 1. patro, část „C“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě p. ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem Žďárská░░░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanoven p.░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem Wolkerova ░░░ , Nové Město na Moravě.

 

 

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Klapačová a Ing. Janů.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/63/RM/2022 NKZ – hospodaření NKZ – K Clubu za 1. pololetí 2022

I. Rada města bere na vědomí

předloženou zprávu o výsledku hospodaření K Clubu NKZ za období 1 – 6/2022 dle přílohy materiálu.

 

 

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Klapačová a Mgr. Teplá.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/63/RM/2022 Návrh na stanovení platu ředitelce ZŠ Nové Město na Moravě

I. Rada města určuje

plat a jeho složky paní Mgr. Haně Knapčokové, ředitelce Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou s účinností od 01.08.2022 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 1 materiálu

II. Rada města rozhoduje

požádat o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení týkajících se údajů o ředitelce Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou se sídlem Vratislavovo náměstí 124, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, IČO: 70284725.

III. Rada města stanovuje

výši a schvaluje vyplacení mimořádné odměny Mgr. Ottovi Ondráčkovi, řediteli Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou v souladu s ustanovením § 102 odst. 2) písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších zákonů dle přílohy č. 2 materiálu

 

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/63/RM/2022 Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 1075/2 – cca 4 m2 v k.ú. NMNM (terminál vlak. nádraží- Rohlík Point)

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p. č. 1075/2 o výměře cca 4 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě – dle situačního zákresu, a to společnosti VELKÁ  PECKA s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 030 24 130, na dobu neurčitou, s  6 měsíční výpovědní lhůtou, s měsíční výši nájemného 2000 Kč + DPH( včetně spotřeby el. energie), za účelem umístění (instalace) zařízení Rohlík Pointu, t.j. modulárních systémů kovových schránek sloužících k samoobslužnému vyzvedávání běžných a potravinových zásilek, sestávajících z hardwarového a SW vybavení a jeho provozování, včetně výdeje objednaného zboží a zavážení nového zboží.

 

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/63/RM/2022 Dispozice s majetkem – směna části p.č. 1006/1 (657 m2) a p.č. 1325 (610 m2) v k.ú. NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení směnu nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě na Moravě, a to jak následuje:

–  převod části p. č.1006/1 o výměře 657 m2 (dle GP p. č. 1006/6) z majetku města do společného jmění░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Nezvalova░░░ Nové Město na Moravě

– převod  p. č. 1325 o výměře 610 m2  ze společného jmění ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Nezvalova░░░ Nové Město na Moravě do majetku města, a to bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že ░░░░ ░░░░ ░░  uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

 

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/63/RM/2022 Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 2045/2 (cca 680 m2) v k.ú. NMNM – Staredo s.r.o

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku parc. č. 2045/2 o výměře cca 680 m2 v kat. území Nové Město na Moravě, a to STAREDO s.r.o., se sídlem Maršovská 710, Nové Město na Moravě, IČ: 282 70 495, na dobu neurčitou, s ročním nájemným 40.800,- Kč, s roční výpovědní lhůtou bez uvedené důvodu, za účelem skladování stavebního materiálu, v rozsahu dle situačního zákresu, s možností vybudovat oplocení předmětného pozemku s tím, že výše nájemného bude každoročně upravována v návaznosti na míru inflace a s tím, že pokud pronajímatel vypoví nájemní smlouvu v prvních 3 letech jejího trvání, uhradí nájemci náklady na realizaci oplocení ve výši max. 75 650 Kč + DPH.

 

 

 

 

 

M. Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a Ing. Vinklerová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 1583/1 (cca 550 m2) v k.ú. NMNM (RONELI)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 1583/1 o výměře cca 550 mv kat. území Nové Město na Moravě, a to RONELI Stavby SE, se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, IČ: 293 16 731, na dobu určitou od 1.8.2022 – 30.9.2022, s  nájemným za dobu nájmu 5500,-Kč, za účelem umístění zeminy ze stavby Diakonie ČCE, Domov Pomněnka NMNM, v rozsahu dle situačního zákresu.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 1 Proti: 3 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
12. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 367/1 a 370 a pronájmu části p.č. 367/1v k.ú. NMNM (SVJ Masarykova 227, 228) – STAŽENO

 

Tento bod byl  při schvalování programu stažen na návrh místostarosty Bc. Jaroslava Lempery z programu schůze rady města.

 

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
13. 11/63/RM/2022 Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2022 – 2023

I. Rada města schvaluje

plán zimní údržby místních komunikací města pro zimní období 2022 – 2023, dle upravených příloh 1 – 6, kterým se současně ruší a nahrazuje dosavadní plán zimní údržby.

 

 

M. Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Brabec.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Miloš Brabec
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 12/63/RM/2022 Kontrola plnění úkolů RM – aktualizováno

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města dle přílohy materiálu s tím, že úkol č. 17 DDM – výsledky inspekční činnosti (ukládá ředitelce DDM předložit návrhy na přijetí organizačních, personálních, metodických a jiných změn vedoucích k odvrácení negativního trendu počtu účastníků) navrhuje vyřadit jako splněný

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v převodu částky 145tis. Kč z odvětví fin. operace na odvětví doprava za účelem realizace přemístění úsekového měření z MČ Rokytno do MČ Pohledec na 2. polovinu doby pronájmu zařízení.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 13/63/RM/2022 Nájemní smlouva na frankovací stroj

I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě a firnou Xertec a.s., Údolní 212/1, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 27399508 jejímž předmětem je pronájem frankovacího stroje pro vypravování odchozí pošty na dobu 60 měsíců za cenu 2300Kč bez DPH/měsíc dle návrhu nájemní smlouvy uvedené v příloze materiálu.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 14/63/RM/2022 Diskuze

I. Rada města bere na vědomí

– informaci ředitelky NKZ Mgr. Veroniky Teplé o posunu termínu vydání Novoměstska č. 9 tak, aby volební strany měly dostatek časového prostoru pro dodání podkladů, zajištění reklamních ploch pro volební strany na Vratislavově náměstí a technickém zajištění předvolební diskuze

 

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 10:41 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta