Samospráva města

64. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 64. schůze Rady města Nové Město na Moravě,která se konala dne 22.8.2022od 14:00 hodin v kanceláři starosty …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 64. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 22.8.2022
od 14:00 hodin v kanceláři starosty

Přítomni:Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni:<dle prezenční listiny>
Nepřítomni:<dle prezenční listiny>
Hosté:Mgr. Petr Hanych
Ing. Pavel Štorek
Předsedající:Michal Šmarda
Ověřovatelé:Stanislav Marek
Návrhová komise:<dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1.1/64/RM/2022 Zahájení a schválení programu
I. Rada města schvaluje
navrhovaný program schůze rady města s tím, že je rozšířen o bod č. 4 1. ZŠ – žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků pro škol. rok 2022/2023:
1. Zahájení a schválení programu
2. Architektonická soutěž Smuteční síň
3. Diskuze
4. 1. ZŠ – žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků pro škol. rok 2022/2023 
M. Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:07 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval Stanislava Marka a zároveň konstatoval,  že záznam z minulé rady byl ověřen Bc. Jaroslavem Lemperou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky. 
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2.2/64/RM/2022 Architektonická soutěž Smuteční síň
I. Rada města schvaluje
výsledek urbanistické, architektonické a krajinářské otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh řešení studie investičního záměru „Smuteční síň Nové Město na Moravě“ a rozhoduje o výběru vítězného návrhu a pořadí na 2. a 3. místě i o vyloučení návrhů ze soutěže v souladu se stanoviskem poroty dle přílohy č.3 (zápis a usnesení hodnotící poroty). 
II. Rada města pověřuje
starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, uzavřením smlouvy o dílo a jejích případných dodatků na realizaci kompletní projektové přípravy „Smuteční síň Nové Město na Moravě“ s vítězným uchazečem č.1 dle zápisu hodnotící poroty ze dne 8.8.2022, který tvoří nedílnou součást tohoto materiálu – přílohu č. 3, s tím, že smlouva o dílo bude uzavřena na základě jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „JŘBU“) tak, jak bylo stanoveno a schváleno v soutěžních podmínkách architektonické soutěže (příloha č.1).
K tomuto bodu byl přizván Ing.arch. Zbyněk Ryška, organizátor souteže, který navrhl doplnění bodu I.návrhu usnesení. 
Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3.3/64/RM/2022 1. ZŠ – žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků pro škol. rok 2022/2023 – aktualizováno
I. Rada města povoluje
výjimku z nejvyššího počtu žáků pro školní rok 2022/2023 ve třídě 5. A, 8.A  a 8.B Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou, za předpokladu, že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dle přílohy materiálu.
K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová. 
Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4.4/64/RM/2022 Diskuze
I. Rada města ukládá
vedení úřadu zapracování jednotlivých návrhů do komplexního plánu energetických úspor ve variantách dle vývoje dodávek jednotlivých typů energií. 
Tento návrh usnesení předložil ke schválení M. Šmarda po vzájemné diskuzi se členy rady města.
Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 15:28 hodin. 
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Michal Šmarda
starosta

Stanislav Marek
místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Stanislav Marek
místostarosta