Samospráva města

65. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 65. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 5.9.2022 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 65. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 5.9.2022
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: <dle prezenční listiny>
Ověřovatelé: Ing. Tomáš Krejčí
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/65/RM/2022 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že z programu se stahuje bod č. 21 Dispozice s majetkem města – pronájem části pozemku pro předzahrádku a je rozšířen o bod č. 35 MŠ – návrh na schválení účelového daru:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM
3. Rozpočtové opatření na rok 2022 – ZM
4. Metodika dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě
5. Žádost o poskytnutí daru – Farní sbor ČCE ve Sněžném
6. Veřejná zakázka „Cyklostezka ul. Nečasova – ul. Žďárská, Nové Město na Moravě – úsek B a C“
7. Informace o průběhu investičních akcí města 2022
8. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny NKZ Nové Město na Moravě
9. Seznam dětí pro poskytnutí daru
10. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
11. Darování výukových pomůcek pro ZŠ v ORP NMNM
12. Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování člena Správní rady
13. Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu „ZÁMEK ŽĎÁR z.s. – Kulturní a kreativní centrum Vysočina“
14. Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu zařízení pro úsekové měření
15. Změna č. 2 ÚP Nové Město na Moravě – vydání
16. Zpráva o hospodaření v městských lesích za 2. čtvrtletí 2022
17. Smlouva o dílo – Opravy vozovky a chodníku v ulici Hájkova NMnM – revokace usnesení
18. Bytová problematika-VŘ uvolněné byty 1+kk v č.p. 1515 na ul. Žďárská a 3+1 v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
19. Bytová problematika – žádost o změnu NS na straně nájemce bytu č.p. 730 ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
20. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 30.6.2022
21. Dispozice s majetkem města – pronájem části pozemku pro předzahrádku – STAŽENO
22. Dispozice s majetkem – záměr pronájmu prostor v objektu č. p. 449 na Vratislavově náměstí
23. Dispozice s majetkem – revokace + pronájem části pozemku p.č. 2045/2 (cca 680 m2) v k.ú. NMNM – Staredo s.r.o.
24. Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 622/3 (3 m2 + 8 m2) v k.ú. Pohledec
25. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k.ú. NMNM – Gasnet (plyn. přípojka Soškova)
26. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 67/3 (47 m2) v k.ú. Hlinné
27. Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 67/3 x část p.č.53 v k.ú.Hlinné
28. Dispozice s majetkem – směna částí pozemků p.č. 50/1 (103 m2) x p.č. 47 (103m2) v k. ú. Rokytno na Moravě
29. Dispozice s majetkem – odprodej p.č.94/2, p.č. 97 v k.ú. Petrovice u NMNM
30. Dispozice s majetkem – ceník úhrad za zřízení věcných břemen na majetku města
31. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje/pronájmu/ směny části p.č. 2024/1 v k.ú. NMNM (Technické sporty)
32. Kontrola plnění úkolů RM
33. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
34. Diskuze
35. MŠ – návrh na schválení účelového daru

 

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:32 hodin.

Ověřovatelem záznamu jmenoval Ing. Tomáše Krejčího a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Stanislavem Markem a nebyly proti němu vzneseny žádné

připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. Diskuze

 

 

Téma: Novoměstská teplárenská a.s.

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Pekárek a Mgr. Voborník.

 

Předkladatel: Šmarda Michal (urad818) Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
3. 2/65/RM/2022 Metodika dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit návrh Metodiky dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě uvedený v příloze č. 1 materiálu vč. příloh č. 2, 3, 4, 5, 4, 7, 8, 9, 10 materiálu.

 

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Kramárová a Ing. Ošmerová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. Žádost o poskytnutí daru – Farní sbor ČCE ve Sněžném

I. Rada města schvaluje

poskytnutí daru Farnímu sboru ČCE ve Sněžném, se sídlem 592 03 Sněžné č. 60, IČ: 43379192 na druhou etapu rekonstrukce střechy nad lodí kostela ve Sněžném ve výši 19.000,-Kč

 

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Kramárová a Ing. Ošmerová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 5
Usnesení bylo: Nevzniklo
5. 3/65/RM/2022 Veřejná zakázka „Cyklostezka ul. Nečasova – ul. Žďárská, Nové Město na Moravě – úsek B a C“

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení na stavební práce „Cyklostezka ul. Nečasova – ul. Žďárská, Nové Město na Moravě – úsek B a C a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

– předložený návrh složení hodnotící komise

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Cyklostezka ul. Nečasova – ul. Žďárská, Nové Město na Moravě – úsek B a C“.

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Cyklostezka ul. Nečasova – ul. Žďárská, Nové Město na Moravě – úsek B a C“, a to včetně případného vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření smluv o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky.

 

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Kramárová a Mgr. Krejčí.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 4/65/RM/2022 Informace o průběhu investičních akcí města 2022

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2022

 

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová, Mgr. Krejčí a M. Hemza.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 5/65/RM/2022 Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 6/65/RM/2022 Rozpočtové opatření na rok 2022 – ZM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Slámová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 7/65/RM/2022 Dodatek č. 1 Zřizovací listiny NKZ Nové Město na Moravě

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Nové Město na Moravě schválit Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Novoměstských kulturních zařízení Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, dle přílohy č. 1 materiálu.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 8/65/RM/2022 Seznam dětí pro poskytnutí daru

I. Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru 1.000,-Kč, stříbrného medailonku štěstí se znakem města a dárkové poukázky na pořízení Novoměstské karty dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních částech dle předloženého seznamu.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Petra Tulisová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 9/65/RM/2022 NSS – návrh na přidělení bytu v DPS

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu č.5 o velikosti 1+kk, přízemí, část „A“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě ░░░░ ░░░░ ░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , Lovosice

 

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Klapačová a Ing. Janů.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 10/65/RM/2022 Darování výukových pomůcek pro ZŠ v ORP NMNM

I. Rada města schvaluje

uzavření darovacích smluv mezi městem Nové Město na Moravě se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00294900 jako dárcem a obdarovanými

1. Základní školou Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou,

2. Základní školou Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou,

3. Základní školou a Mateřskou školou Jimramov, příspěvková organizace, Padělek 123,

4. Základní školou a mateřskou školou Sněžné, příspěvková organizace, Sněžné 96,

5. Základní školou Bobrová, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Bobrová 129.

jejichž předmětem jsou učební pomůcky (Merkur 8, Machinery Set Complete, Extreme Buggy, E1 Elektro) dle přílohy č.1.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 11/65/RM/2022 Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování člena Správní rady

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města jmenovat jako člena Správní rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě na funkční období 4 roky s účinností od  13.9.2022 pana Milana Hájka, nar. ░░░ , bytem░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě.

 

 

 

 

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 12/65/RM/2022 Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu „ZÁMEK ŽĎÁR z.s. – Kulturní a kreativní centrum Vysočina“

I. Rada města schvaluje

uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci na projektu „ZÁMEK ŽĎÁR z.s. – Kulturní a kreativní centrum Vysočina“ dle přílohy materiálu.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 13/65/RM/2022 MŠ – návrh na schválení účelového daru

I. Rada města schvaluje

přijetí účelově určeného daru – čtyř zahradních laviček z masivního dřeva ze strany Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem Nové Město na Moravě, Drobného 299, okres Žďár nad Sázavou jako příjemce, od firmy STOPR s.r.o., U Jatek 77, Nové Město na Moravě, IČ:25550969,jako dárce.

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 14/65/RM/2022 Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu zařízení pro úsekové měření

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu zařízení pro úsekové měření rychlosti vozidel a poskytování dalších služeb ze dne 9.6.2021 uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě a CAMEA Technology, a.s., Karásek 2290/1m,  621 00 Brno, IČO: 06230831, jehož předmětem je přemístění zařízení úsekového měření z Rokytna do Pohledce dle přílohy č.1 a č. 2 materiálu a pověřuje starostu/místostarosty města odsouhlasením případných dílčích změn v textu dohody/dodatku.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Bc. Petr Pazour
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. 15/65/RM/2022 Změna č. 2 ÚP Nové Město na Moravě – vydání

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nového Města na Moravě rozhodnout o námitkách č.4a, 4b uplatněných při projednávání Změny č. 2 ÚP Nové Město na Moravě dle předloženého materiálu – přílohy č. 1.

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nového Města na Moravě vzít na vědomí vypořádání připomínky č. 4 uplatněné při projednávání Změny č. 2 ÚP Nové Město na Moravě dle předloženého materiálu – přílohy č. 2.

III. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nového Města na Moravě, jako orgánu příslušnému podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona, že uvedená změna není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění; se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, v platném znění; se stanovisky dotčených orgánů a se stanovisky krajského úřadu, vydat Změnu č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě, uvedenou v přílohách č. 3 – 13 materiálu. 

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Sklenářová.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Dana Sklenářová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. 16/65/RM/2022 Zpráva o hospodaření v městských lesích za 2. čtvrtletí 2022

I. Rada města bere na vědomí

zprávu o hospodaření v městských lesích města Nového Města na Moravě za 2. čtvrtletí roku 2022 dle přílohy č.1 tohoto materiálu.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Šandera.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Zuzana Janovská
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato
19. 17/65/RM/2022 Smlouva o dílo – Opravy vozovky a chodníku v ulici Hájkova NMnM – revokace usnesení

I. Rada města revokuje

usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijaté na její schůzi č. 62 konané dne 27.6.2022 č. 17/62/RM/2022 

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací „Opravy vozovky a chodníku v ulici Hájkova Nové Město na Moravě“, a to mezi COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 26177005 jako zhotovitelem na straně jedné a městem Novým Městem na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jako objednatelem na straně druhé, a to dle přílohy č.1 a 2 tohoto materiálu.

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k uzavření smlouvy o dílo na „Opravy vozovky a chodníku v ulici Hájkova Nové Město na Moravě“ a jejích případných dodatků.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Miloš Brabec
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato
20. 18/65/RM/2022 Bytová problematika-VŘ uvolněné byty 1+kk v č.p. 1515 na ul. Žďárská a 3+1 v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje
1. přidělení bytu se zvláštním režimem obsazování pro osoby ve věku 60+ v bytovém domě „KoDuS“ o velikosti 1+kk č. 1515/░ na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem Mírová ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 1515░  na ul. Žďárská v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2.

Jako náhradníka na byt č. 1515/░  na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě,  a to za stejných podmínek.

 

2. přidělení bytu 3+1 č. 301/7 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░ ░ , oba trvale bytem Vratislavovo náměstí░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č. 301/░░░░ na ul. Drobného v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 58 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného.

Jako náhradníky na byt č. 301░ na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě schvaluje manžele ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem Drobného░░░ , Nové Město na Moravě, a ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem Vratislavovo nám. ░░ , Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.

 

M. Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení v bodě č. I. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni M. Popelková a Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
21. 19/65/RM/2022 Bytová problematika – žádost o změnu NS na straně nájemce bytu č.p. 730 ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , oba bytem Tyršova 730, Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.730/░░  na ul Tyršova v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy, za nové nájemné 58 Kč/m2.

 

K tomuto bodu byli přizváni M. Popelková a Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
22. 20/65/RM/2022 Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 30.6.2022

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál ve věci přehledu a vývoje stavu dluhů na bytovém hospodářství k 30.06.2022.

 

K tomuto bodu byli přizváni M. Popelková a Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
23. Dispozice s majetkem města – pronájem části pozemku pro předzahrádku – STAŽENO

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku parc. č. 157  o výměře 20 m2 v kat. území Nové Město na Moravě, v rozsahu situačního zákresu, společnosti  BONA café s.r.o., Petrovická 325, 592 31, Nové Město na Moravě,  IČ: 17253624, na dobu určitou od 10.9.2022 do 31.10.2022 se stanovenou výší nájemného 3.400,-Kč, za účelem využití jako zahrádka u objektu č.p. 123  na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě

 

Tento bod byl při schvalování programu stažen z programu schůze rady města.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Miloš Brabec
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Usnesení bylo:
24. 21/65/RM/2022 Dispozice s majetkem – záměr pronájmu prostor v objektu č. p. 449 na Vratislavově náměstí

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 22 Dispozice s majetkem – záměr pronájmu prostor v objektu č.p. 449 na Vratislavově náměstí z programu schůze rady města

 

 

Bc. Jaroslav Lempera, místostarosta města, navrhl po diskuzi upravit návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a halsovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
25. 22/65/RM/2022 Dispozice s majetkem – revokace + pronájem části pozemku p.č. 2045/2 (cca 680 m2) v k.ú. NMNM – Staredo s.r.o

I. Rada města revokuje

usnesení RM č. 63 ze dne 18.7.2022 přijaté pod číslem 10/63/RM/2022:

pronájem části pozemku parc. č. 2045/2 o výměře cca 680 m2 v kat. území Nové Město na Moravě, a to STAREDO s.r.o., se sídlem Maršovská 710, Nové Město na Moravě, IČ: 282 70 495, na dobu neurčitou, s ročním nájemným 40.800,- Kč, s roční výpovědní lhůtou bez uvedení důvodu, za účelem skladování stavebního materiálu, v rozsahu dle situačního zákresu, s možností vybudovat oplocení předmětného pozemku s tím, že výše nájemného bude každoročně upravována v návaznosti na míru inflace a s tím, že pokud pronajímatel vypoví nájemní smlouvu v prvních 3 letech jejího trvání, uhradí nájemci náklady na realizaci oplocení ve výši max. 75 650 Kč + DPH. .“

II. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku parc. č. 2045/2 o výměře cca 680 mv kat. území Nové Město na Moravě, a to STAREDO s.r.o., se sídlem Maršovská 710, Nové Město na Moravě, IČ: 282 70 495, na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou bez uvedení důvodu,  ročním nájemným 40.800,-Kč, za účelem skladování stavebního materiálu, v rozsahu dle situačního zákresu s tím, že výše nájemného bude každoročně upravována v návaznosti na míru inflace.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
26. 23/65/RM/2022 Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 622/3 (3 m2 + 8 m2) v k.ú. Pohledec

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věcí, a to části p.č. 622/3 (dle GP p.č. 622/39) o výměře 3 m2 v k.ú. Pohledec, paní░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Pohledec ░░  za dohodnutou kupní cenu 300 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věcí, a to části p.č. 622/3 (dle GP p.č. 622/38) o výměře 8 m2 v k.ú. Pohledec, ░░░░ ░░░░ ░░░ ,░░░░ bytem Pohledec ░░░  za dohodnutou kupní cenu 800 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
27. 24/65/RM/2022 Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k.ú. NMNM – Gasnet (plyn. přípojka Soškova)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 trpět na části pozemku p.č.3543 v k.ú. Nové Město na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – přeložka STL plynovodní přípojky pro objekt č.p. 1567 na ul. Soškova v k.ú. Nové město na Moravě a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene – GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, zastoupena na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311, na dobu neurčitou a úplatně, za jednorázovou finanční úplatu 17.500 Kč + DPH.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
28. 25/65/RM/2022 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 67/3 (47 m2) v k.ú. Hlinné

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to části  pozemku p.č. 67/3 o výměře 47 m2 (dle GP shodně p.č. 67/3) v k. ú. Hlinné, a to manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Hlinné░░ , za dohodnutou kupní cenu 9.400 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
29. 26/65/RM/2022 Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 67/3 x část p.č.53 v k.ú.Hlinné

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků v k. ú. Hlinné, a to jak následuje:

– z majetku  pana░░░░ ░░░░ ░ bytem Hlinné░░░░ ░ 592 31 Nové Město na Moravě  část p.č. 53 (dle GP p.č. 53/2) o výměře 96 do majetku města;

– část p.č. 67/3 (dle GP p.č. 67/6) o výměře 81 m2 z majetku města do majetku░░░░   pana ░░░░ ░░░░ ░ bytem Hlinné ░ , 592 31 Nové Město na Moravě

bez jakýchkoliv finančních doplatků obou smluvních stran s tím, že pan ░░░░ ░░░░ uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
30. 27/65/RM/2022 Dispozice s majetkem – směna částí pozemků p.č. 50/1 (103 m2) x p.č. 47 (103m2) v k. ú. Rokytno na Moravě

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení směnu nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Rokytno na Moravě, a to jak následuje:

–  převod p.č. 47 o výměře 103 m2  z majetku města do majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Rokytno ░░

– převod části p. č. 50/1o výměře 103 m2 (dle GP p.č. 50/3) z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Rokytno░░  do majetku města, bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
31. 28/65/RM/2022 Dispozice s majetkem – odprodej p.č.94/2, p.č. 97 v k.ú. Petrovice u NMNM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemku p. č. 94/2 o výměře 173 m2 a pozemku p. č. 97 o výměře 9 m2 v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to paní░░░░ ░░░░ ░░░░ Petrovice ░░ , Nové Město na Moravě za dohodnutou kupní cenu 36.400 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
32. 29/65/RM/2022 Dispozice s majetkem – ceník úhrad za zřízení věcných břemen na majetku města

I. Rada města schvaluje

ceník úhrad za zřízení služebností včetně věcných břemen podle veřejnoprávních předpisů na majetku města Nové Město na Moravě účinný od 1.10.2022 dle přílohy č. 1 materiálu s tím, že současně ke dni 30.9.2022 ruší stávající ceník schválený RM č.38 dne 15.3.2021 pod číslem usnesení 14/38/RM/2021.

 

 

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
33. 30/65/RM/2022 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje/pronájmu/ směny části p.č. 2024/1 v k.ú. NMNM (Technické sporty)

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru směny části p.č. 2024/1 (cca 68 m2) z majetku města za část p.č. 2024/2 (cca 68m2) do majetku města a současně zveřejnění záměru pronájmu části p.č. 2024/1 (cca 1150m2) – v rozsahu dle situačního zákresu v k.ú. Nové Město na Moravě.

 

 

Stanislav Marek, místostarosta města, po diskuzi navrhl hlasovat o zvolené variantě návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
34. 31/65/RM/2022 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí
1. předloženou zprávu z jednání komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města
2. předloženou zprávu z jednání komise bytové
II. Rada města pověřuje
1. Ing. Tomáše Krejčího, člena RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města
2. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise bytové

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
35. 32/65/RM/2022 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města.

 

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila, Ing. Kramárová, Mgr. Krejčí a P. Gabriel.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
36. Diskuze

 

 

 

M. Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 18:00 hodin.

 

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing.Tomáš Krejčí
zastupitel