Samospráva města

67. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 67. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 19.9.2022 od 15:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 67. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 19.9.2022
od 15:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Lempera
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/67/RM/2022 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body č.
14. Dispozice s majetkem – věcné břemeno k.ú.Rokytno na Moravě, Jiříkovice u NMNM – EGD, GasNet
15. Bytová problematika – pronájem předzahrádky u bytu 1+kk na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě v domě KODUS
16. Kontrola plnění úkolů RM

a z programu je stažen bod č. 9 Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MZP Nové Město na Moravě na rok 2023:

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM
3. VZ „Harmonizace prostorových dat a IDM pro NMNM“
4. Projekční příprava- smuteční síň v NMNM
5. Zápis do kroniky města za rok 2017
6. 1. ZŠ – žádost o souhlas s podnajímáním prostor ZŠ
7. 1. ZŠ – žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků pro škol. rok 2022/2023 ve ŠD
8. NSS a CZ, NKZ – návrh na stanovení platu ředitelkám příspěvkovým organizacím města
9. Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MZP Nové Město na Moravě na rok 2023-STAŽENO
10. Smlouva o dílo „Koupaliště – Vodní svět“
11. Smlouva o dílo „Německého – víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem“
12. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v objektu č. p. 449 na Vratislavově náměstí
13. Diskuze
14. Dispozice s majetkem – věcné břemeno k.ú.Rokytno na Moravě, Jiříkovice u NMNM – EGD, GasNet
15. Bytová problematika – pronájem předzahrádky u bytu 1+kk na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě v domě KODUS
16. Kontrola plnění úkolů RM

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 15:57 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval Bc. Jaroslava Lemperu a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Mgr. Helenou Šustrovou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/67/RM/2022 Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

 

K tomuto bodu byly přizvány Bc. Filová a Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/67/RM/2022 VZ „Harmonizace prostorových dat a řízení identit pro NMNM“

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení na služby „Harmonizace prostorových dat a řízení identit pro Nové Město na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– předložený návrh složení hodnotící komise

II. Rada města pověřuje

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Harmonizace prostorových dat a řízení identit pro Nové Město na Moravě“.

– starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Harmonizace prostorových dat a řízení identit pro Nové Město na Moravě“, a to včetně případného vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření smluv a jejich případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky.

 

K tomuto bodu byli přizváni Z. Grepl a Mgr. Krejčí.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/67/RM/2022 Projekční příprava – smuteční síň v NMNM

I. Rada města schvaluje

zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na služby „Projekční příprava – smuteční síň Nové Město na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh výzvy k jednání

– předložený návrh obchodních podmínek

II. Rada města pověřuje

starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, jednáním směřujícím k uzavření smlouvy o dílo na „Projekční práce – smuteční síň Nové Město na Moravě“, a to včetně případného uzavření jejích případných dodatků.

 

K tomuto bodu byly přizvány Ing. Kramárová a Mgr. Krejčí.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/67/RM/2022 Zápis do kroniky města za rok 2017

I. Rada města schvaluje

v souladu se zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, ve znění pozdějších předpisů, zápis do kroniky města za rok 2017 dle přílohy materiálu.

II. Rada města ukládá

Mgr. Vítu Křesadlovi zpracování harmonogramu zpracování konceptu zápisů od roku 2018.

 

M. Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi doplnit návrh usnesení o bod č. II. Členové rady s tímto návrhem souhlasili a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Mgr. Klapačová a Mgr. Křesadlo.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/67/RM/2022 1. ZŠ – žádost o souhlas s podnajímáním prostor ZŠ

I. Rada města souhlasí

1. s podnajímáním části prostor Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou, IČ 70284725, Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, IČ 70927880 na dobu od 1.10.2022 do 31.05.2023 a uzavření smlouvy o podnájmu dle přílohy č. 1

 

2. s podnajímáním části prostor Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou, IČ 70284725, p. Miladě Kuželové, Nová Ves u Nového Města na Moravě 91, IČ 87448521 na dobu od 26.09.2022 do 30.06.2023 a uzavření smlouvy o podnájmu dle přílohy č. 2

 

 

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Klapačová a Mgr. Knapčoková.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/67/RM/2022 1. ZŠ – žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků pro školní rok 2022/2023 ve ŠD

I. Rada města povoluje

výjimku z nejvyššího počtu žáků ve školní družině pro školní rok 2022/2023 Základní škole Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou dle přílohy materiálu.

 

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Klapačová a Mgr. Knapčoková.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 8/67/RM/2022 NSS a CZ, NKZ – návrh na stanovení platu ředitelkám příspěvkovým organizacím města

I. Rada města stanovuje

v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám příspěvkových organizací města, a to s účinností od 1.9.2022, dle přílohy materiálu:

– Ing. Mgr. Haně Janů, ředitelce Novoměstských sociálních služeb a Centra ZDISLAVY

– Mgr. Veronice Teplé, ředitelce Novoměstských kulturních zařízení

 

 

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Klapačová.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 9/67/RM/2022 Smlouva o dílo „Koupaliště – Vodní svět“

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto objednatelem a Hřiště 8D s.r.o., Rybkova 948/23, 602 00 Brno, IČ 04436857, jakožto zhotovitelem, jejímž předmětem je realizace I. etapy studie koupaliště zpracované v 11/2021 „Koupaliště – Vodní svět“, která řeší vodní program pro volnočasové aktivity návštěvníků této lokality s realizací do 30.04.2023, za cenu 1 203 190,00 Kč vč. DPH, a to na základě Nabídky č. 220825-1AN ze dne 25.08.2022 uvedené v příloze materiálu a pověřuje starostu města a v jeho nepřítomnosti místostarosty města k podpisu případných dodatků ke smlouvě o dílo.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 10/67/RM/2022 Smlouva o dílo „Německého – víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem“

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto objednatelem a STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 25274368, jakožto zhotovitelem, jejímž předmětem je realizace díla „Víceúčelové hřiště pro rekreační sport – Německého ulice“ v Novém Městě na Moravě s realizací nejpozději do 31.10.2023, za cenu 4.161.190,00 Kč vč. DPH, a to na základě nabídky C.041-21 Město Nové Město na Moravě ze dne 31.08.2022 uvedené v příloze materiálu a pověřuje starostu města a v jeho nepřítomnosti místostarosty města k podpisu případných dodatků ke smlouvě o dílo.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 11/67/RM/2022 Dispozice s majetkem – pronájem prostor v objektu č. p. 449 na Vratislavově náměstí

I. Rada města schvaluje
1. uzavření smlouvy o nájmu, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 498 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 241 m2), jehož součástí je stavba č. p. 449 (občanské vybavení) v kat. území Nové Město na Moravě s prostory o celkové výměře 59.67 m2 v 1. NP objektu č. p. 449 za základní nájemné ve výši 89.505 Kč za rok bez DPH (neplátci DPH), a to a to za účelem dle předložené žádosti na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou a s inflační doložkou, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a Základní školou Spolu, Monseova 355, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 09398015, jakožto nájemcem s tím, že pro podnájem za účelem pořádání vzdělávacích, volnočasových, kulturních, osvětových, seberozvojových, komunitních a obdobných akcí nebude třeba souhlas města.
2. zveřejnění záměru pronájmu vnitřního dvorku, a to dle přílohy č. 4 tohoto materiálu.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 12/67/RM/2022 Dispozice s majetkem – věcné břemeno k.ú.Rokytno na Moravě, Jiříkovice u NMNM – EGD, GasNet

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  o  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě trpět na částech pozemků p.č.143 v k.ú. Rokytno na Moravě, umístění distribuční soustavy –  kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene – město Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 trpět na částech pozemků p.č. 2, p.č. 9/1, p.č. 9/2, p.č. 398/3 a p.č. 398/1 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě zřízení a provozování plynárenského zařízení – „REKO SKAO Jiříkovice, spočívající ve výměně stávajícího kiosku za nový, výměně stejnosměrných rozvodů ze stanice k VTL plynovodu a k anodovému uzemnění, výměně spojovacích objektů, výměně měřící elektrody a výměně kabelu NN včetně součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů“ v k.ú. Jiříkovice  u Nového Města na Moravě a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene – GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, zastoupena na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311, na dobu neurčitou s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
13. 13/67/RM/2022 Bytová problematika – pronájem předzahrádky u bytu 1+kk na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě v domě KODUS

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o nájmu předzahrádky s venkovní terasou u bytu č. 1515/░ na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem bytu č.1515░░ na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou do doby trvání nájemního vztahu dle Smlouvy o nájmu bytu ze dne 12.09.2022 o výměře 30 m2 za nájemné 150,- Kč/měsíc na pozemku p.č 1696/4 v k.ú. Nové Město na Moravě.

 

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila.

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato
14. 14/67/RM/2022 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města dle přílohy č.1 materiálu.

II. Rada města ukládá

– odboru SMM, INV a ředitelům příspěvkovým organizacím města realizovat opatření uvedená v příloze č. 2 materiálu

– odboru FIN zajistit fin. krytí v celkové výši 850.000,-Kč na realizaci změny vytápění v objektech KODUS, MŠ Žďárská a NSS

 

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová, Ing. Fila a P. Gabriel.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. Diskuze

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 18.23 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta