Samospráva města

68. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 68. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 3.10.2022 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 68. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 3.10.2022
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: Bc. Jaroslav Lempera
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Stanislav Marek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

 

Ing. Tomáš Krejčí byl přítomen od 14:32 hodin.

 

Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/68/RM/2022 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o bod č. 5 Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2023:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM
3. Smlouva o nájmu zásobníku na zkapalněný plyn a rámcová smlouva o dodávkách plynu pro objekt č.p.1515 (KoDuS)
4. Diskuze
5. Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2023

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:30 hodin.Ověřovatelem záznamu jmenoval Stanislava Marka a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Bc. Jaroslavem Lemperou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/68/RM/2022 Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Slámová, Ing. Janů a B. Buchta.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lucie Filová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/68/RM/2022 Smlouva o nájmu zásobníku na zkapalněný plyn a rámcová smlouva o dodávkách plynu pro objekt č.p.1515 (KoDuS)

I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o nájmu zásobníku na zkapalněný plyn a rámcové smlouvy o dodávkách plynu mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto nájemcem a odběratelem na straně jedné, a společností Flaga s.r.o., Nádražní 47, 693 01 Hustopeče, IČ: 47917091 jakožto pronajímatelem a dodavatelem na straně druhé, a to dle přílohy č.1

 

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Kramárová a Ing. Fila.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/68/RM/2022 Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2023

I. Rada města vyhlašuje

v souladu se Zásadami MK ČR, schváleným Programem regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě a Pravidly Zastupitelstva města pro poskytování příspěvku města na obnovu a údržbu objektů v Městské památkové zóně Nové Město na Moravě a ostatních památek na Novoměstsku, výzvu na poskytnutí dotací na obnovu a údržbu nemovitých kulturních památek a ostatních objektů v Městské památkové zóně Nové Město na Moravě pro rok 2023 včetně podmínek výzvy, a to dle příloh materiálu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Petra Tulisová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. Diskuze

 

V bodu diskuze bylo projednáno téma osobnosti Novoměstska.

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 15:14 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Stanislav Marek
místostarosta