Komise kulturní a společenská

Předsedkyně

Mgr. Renata Slámová

Členové komise

Mgr. Eva Kulková
Mgr. Jana Černá
Mgr. Miroslav Skalník
Světlana Konečná
Mgr. Hana Knapčoková

Zapisovatel komise

pracovník odboru ŠKSV

obecná pravomoc a působnost komise:

 • předkládá z vlastní iniciativy návrhy a podněty v oblasti společenského a kulturního života radě města
 • vyjadřuje se k problematice spadající do oblasti kultury a společenského života na základě úkolů uložených radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města
 • projednává a doporučuje řešení konkrétních záležitostí a podnětů v kulturní a společenské oblasti, postoupených jí radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města

specifická pravomoc a působnost komise:

ve městě vč. místních částí

 • navštěvování občanů města a místních částí v domovech důchodců či v obdobných zařízeních
 • spolupráce a organizace zveřejňování jubileí občanů s jejich souhlasem (75, 80, 85 a více) v Novoměstsku
 • spolupráce a organizace vítání dětí do života a při jubilejních svatbách
 • spolupráce a organizace každoroční akci setkání rodáků ve věku 50 let
 • organizace či součinnost na slavnostním vyřazování předškolních děti z mateřských škol
 • vyjadřuje se k žádostem o finanční příspěvek v oblasti kultury
 • vyjadřuje se k žádostem o finanční příspěvek v oblasti kultury
 • navrhuje rozdělení finanční dotace z programu grantů a příspěvků města na daný rok v oblasti kultury
 • stanovuje, která životní jubilea významných občanů se budou v daném roce připomínat (článek v Novoměstsku, připomínková akce aj.)

ve městě vyjma místních částí

 • navštěvování občanů při příležitosti jubileí 80, 85 a více vč. předání věcného daru

Jednací řád komisí Rady města Nové Město na Moravě