Samospráva města

Program 02. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 03.12.2018

/ Denisa Hallerová

Navrhovaný program schůze rady města: Zahájení a schválení programu Rozpočtové opatření na rok 2018 – ZM Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM Návrh rozpočtu …

Navrhovaný program schůze rady města:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Rozpočtové opatření na rok 2018 – ZM

 3. Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM

 4. Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2019

 5. Dotační program na protihluková opatření

 6. Poskytnutí investiční dotace obci Radňovice

 7. Návrh na poskytnutí dotačních programů na rok 2019

 8. Návrh na poskytnutí dotací z výzev do 30 tis. Kč na rok 2019

 9. Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Charita Brno

 10. Žádost o schválení přijetí účelového finančního daru pro ZŠ Leandra Čecha NMNM

 11. Hospodaření K Clubu

 12. Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb

 13. Schválení členů zastupitelstva města pro funkci oddávajícího

 14. Tříděni odpadů – Zajištění sběru jedlých olejů a tuků, drobných kovových odpadů z domácností

 15. Smlouva o dílo – úklid společných prostor bytových a nebytových domů ve vlastnictví města – TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě

 16. Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p. č. 116 (122 m2) v k. ú. Olešná na Moravě

 17. Dispozice s majetkem – odprodej část p. č. 106/1 (28 m2) v k. ú. Pohledec

 18. Dispozice s majetkem – budoucí přijetí daru p. č. 3909 v k. ú. NMNM a části p. č. 335 v k. ú. Jiříkovice u NMNM (pozemky vč. stavby silnice III/35315 – Kraj Vysočina)

 19. Dispozice s majetkem – odstoupení od nájemní smlouvy (část p. č. 541 v k. ú. NMNM)

 20. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k. ú. Pohledec (CETIN – RD Pohledec), v k. ú. Jiříkovice (E.on) a v k. ú. NMNM (STL přípojka, ul. Malá)

 21. Dispozice s majetkem – prodej volné BJ č. 1011/10 na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě

 22. Dispozice s majetkem – směna pozemků p. č. 282 (967 m2) v k. ú. NMNM x p. č. 341/3 (1026 m2) v k. ú. Pohledec (záměr smuteční síně)

 23. Dispozice s majetkem – záměr na objekt č. p. 351 na ul. Monseova (bývalý objekt ZUŠ)

 24. Informace o průběhu investičních akcí města 2018

 25. Volba členů finančního výboru zastupitelstva města

 26. Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva města

 27. Volba členů osadních výborů v jednotlivých místních částech města

 28. Odměňování samosprávných orgánů města 2018-2022

 29. Návrh na stanovení kompetencí starosty, místostarostů pro volební období 2018-2022

 30. Návrh osob do orgánů obchodních společností s účastí města

 31. Kontrola plnění úkolů RM

 32. Diskuze

Michal Šmarda

starosta města