Program 04. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28.01.2019

Denisa Hallerová  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města: 1. Zahájení a schválení programu 2. Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM 3. Rozpočtové opatření na rok 2019 – …

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM
3. Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM
4. Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města
5. Rekonstrukce LC Svážnice – Dohoda o ukončení smlouvy o dílo s firmou Okrouhlický s. r. o.
6. Návrh celoměstských kulturních a společenských akcí, trhů a dalších akcí v NMNM v roce 2019
7. NSS – změna ceníku úhrad za pečovatelskou službu
8. NKZ – návrh nové koncepce K Clubu
9. Seznam dětí pro poskytnutí daru
10. Návrh stanovení „Pravidel hodnocení ředitelů příspěvkových organizací města NMNM na rok 2019“
11. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací města
12. 1. ZŠ – výsledky inspekční činnosti ČŠI
13. Smlouvy o výpůjčce hasičských vozidel pro SDH Nové Město na Moravě, Olešná, Petrovice, Rokytno, Slavkovice a Studnice
14. Dispozice s majetkem – Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby – zateplení obvodových stěn + lodžie domu č. p. 1304-5 v k. ú. NMNM
15. Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p. č. 269 (77 m2) a část p. č. 270 (cca 60 m2) v k. ú. Slavkovice
16. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p. č. 3524 se stavbou bez čp/če a částí p. č. 3536/28 v k. ú. NMNM (areál ul. Soškova)
17. Dispozice s majetkem – sml. o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti při realizaci STL plynovodu a přípojek v lokalitě Centra služeb a řemesel ul. Soškova a budoucí kupní smlouva
18. Dispozice s majetkem – zřízení věcného břemene na umístění dešťových kanalizací – ul. Jánská
19. Dispozice s majetkem – Dohoda o skončení platnosti části Smlouvy o zřízení věcného břemene
20. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k. ú. NMNM, Petrovice u NMNM, Veselíčko u ZR, Maršovice u NMNM (Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., – lokalita Vysočina Aréna, E.on- 3x, plyn. přípojka pro FO)
21. Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu dohodou – Nápojový automat Poliklinika
22. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v č. p. 449 v NMNM – Mikrojesle
23. Krátkodobé pronájmy KD Jiříkovice – úprava ceníku
24. Dispozice s majetkem – revokace usnesení ZM 16/2/ZM/2018 + směna pozemků p. č. 282 (967 m2) v k. ú. NMNM x p. č. 341/3 (1026 m2) v k. ú. Pohledec (záměr smuteční síně)
25. Smlouva o vybudování parkovacích stání – ul. Pavlovova – NTSUP, s.r.o.
26. Smlouva o vybudování příjezdové komunikace – ulice Luční Nové Město na Moravě
27. Čtvrtletní zpráva o hospodaření městského kamenolomu
28. Žádost o dotaci – INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU – Rekonstrukce Horáckého muzea
29. Žádost o dotaci – podpora cestovního ruchu – nákup rolby
30. Informace o průběhu investičních akcí města 2019
31. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím za rok 2018
32. Kontrola plnění úkolů RM
33. Jmenování členů komisí rady města
34. Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM 03/2019 – 09/2019
35. Diskuze

 

 

Michal Šmarda
starosta města