Program 05. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 18.02.2019

Denisa Hallerová  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města: Zahájení a schválení programu Rozpočtové opatření na rok 2019 – ZM Přistoupení k pověření Kraje Vysočina k poskytování sociální služby …

Navrhovaný program schůze rady města:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Rozpočtové opatření na rok 2019 – ZM

 3. Přistoupení k pověření Kraje Vysočina k poskytování sociální služby

 4. Fond rozvoje bydlení v roce 2019

 5. Žádost Nemocnice Nové Město na Mor. o poskytnutí investiční dotace na vybavení dětského oddělení

 6. Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Diecézní charita Brno

 7. Žádost o změnu veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace – Dodatek č. 1

 8. NSS – návrh na přidělení bytů v DPS

 9. Konkursní řízení ředitel/ka PO MŠ, ZUŠ

 10. NKZ – Zpráva o hospodaření K Clubu za rok 2018

 11. Zpráva o správě městských lesů a zeleně za rok 2018

 12. Územní plán Nové Město na Moravě – změna

 13. Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 31.12.2018

 14. Dispozice s majetkem – žádost o zúžení předmětu nájmu v č. p. 12

 15. Dispozice s majetkem – Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby- zateplení obvodových stěn domu č. p. 1482-3 v k. ú. NMNM (Budovatelů)

 16. Dispozice s majetkem – Smlouva zakládající právo provést stavbu a Smlouva o sml. budoucí darovací – „Bytový dům Zahrada“ – lokalita zahradnictví

 17. Dispozice s majetkem – Dohoda o zániku věcných břemen (lokalita býv. Zahradnictví)

 18. Dispozice s majetkem – věc. břemena přes pozemky v k. ú. NMNM – Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (ul. Sportovní), E.on a.s. (ul. Lesní a Polní, U jatek)

 19. Dispozice s majetkem – Revokace usnesení 17/4/RM/2019 + Dohoda o zániku věcného břemene

 20. Dispozice s majetkem – nákup části p. č. 3728/2 (27 m2) v k. ú. NMNM – cyklo Nová Ves (SVaK)

 21. Dispozice s majetkem – revokace usnesení ZM 14/2/ZM/2018+ budoucí nákup p. č. 3017/1 (301 m2), části p. č. 3041/5 (1172 m2) a části p. č. 3041/14 (3915 m2) v k. ú. NMNM (Medin a.s.) – záměr cyklostezky podél trati ČD s. p.

 22. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje/pronájmu p. č. 366 a části p. č. 367 (cca 110 m2) v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě

 23. Dispozice s majetkem – záměr pronájmu části p. č. 214/1 (1400 m2) v k. ú. Studnice u Rokytna

 24. Informace o průběhu investičních akcí města 2019

 25. Smlouva o společném postupu zadavatelů – nákup elektrické energie a zemního plynu

 26. VZ – Dodávka automobilu pro Centrum Zdislava

 27. Problematika účasti města v SATT a. s. – záměr převodu akcií

 28. Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce výpočetní techniky

 29. Komise rady města – složení, kompetence

 30. Kontrola plnění úkolů RM

 31. Diskuze

 

 

Michal Šmarda

starosta města