Samospráva města

Program 1. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 31.10.2022

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města: 1. Zahájení a schválení programu 2. Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM 3. Návrh rozpočtu města Nové Město na …

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM
3. Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2023
4. Smlouva o dílo na realizaci stavby „NMNM Zahradní, stavební úpravy VO“
5. Veřejná zakázka „Dodávka tepelné energie“
6. Dohoda o poskytnutí dotace na projekt „Workout prvky NMNM“
7. Dohoda o poskytnutí dotace na projekt „LC Zahradníkův kout“
8. Informace o průběhu investičních akcí města 2022
9. Seznam dětí pro poskytnutí daru
10. NSS – žádost o schválení přijetí věcných darů
11. ZŠ L. Čecha – žádost o schválení přijetí účelového finančního daru
12. Smlouva o dílo – Oprava vozovky v ulici Hájkova NMNM
13. Smlouva o dílo „Koupaliště – Vodní svět“ – revokace
14. Dispozice s majetkem – pacht části pozemku p.č. 541 a p.č. 3041/22 v k.ú. NMNM
15. Dispozice s majetkem – směna části p.č. 2024/1 x 2024/2 v k.ú. NMNM (Technické sporty)
16. Dispozice s majetkem – směna části p.č. 154/1 x 153/4 + VB – město oprávněný v k.ú. Rokytno na Moravě
17. Dispozice s majetkem – žádost o prominutí nájemného – kavárna č.p.123
18. Dispozice s majetkem – dodatek č. 6 k pachtovní smlouvě (LDO Přibyslav)
19. Dispozice s majetkem – pronájem vnitřního dvorku – část pozemku parc. č. 497 na Vratislavově náměstí
20. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v objektu č. p. 12 na Vratislavově náměstí
21. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu – Novoměstská teplárenská
22. Dispozice s majetkem – směna částí pozemků v k.ú. Pohledec
23. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. NMNM, Pohledec, Olešná (EGD)
24. Dispozice s majetkem – pacht souboru pozemků (rybníků) v k.ú. NMNM a Slavkovice (MRS z.s.) – žádost MRS
25. Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu dohodou č. p. 12
26. Komise rady města – zřízení, kompetence
27. Návrh na změnu org. struktury – rozdělení kompetencí starosty/místostarostů, stanovení počtu zaměstnanců
28. Návrh osob do orgánů obchodních společností s účastí města, stanovení určeného zastupitele ÚP
29. Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM 11/2022 – 06/2023
30. Diskuze

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta