Samospráva města

Program 11. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 22.07.2019

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města: Zahájení a schválení programu Fond rozvoje bydlení v roce 2019 Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM Příprava rozpočtu města …

Navrhovaný program schůze rady města:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Fond rozvoje bydlení v roce 2019

 3. Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM

 4. Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2020

 5. Forma provozování sportovní haly

 6. Zpráva o hospodaření K Clubu za 1. pol. 2019

 7. Spolek Jinak – žádost o stanovisko ke zřízení základní školy v Novém Městě na Moravě

 8. MŠ – výsledky inspekční činnosti

 9. MŠ – žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí pro škol. rok 2019/2020

 10. NSS – žádost o změnu kapacity pobytové služby

 11. Vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ky Novoměstských kulturních zařízení Nové Město na Moravě, ředitele/ky Novoměstských sociálních služeb a ředitele/ky Centra ZDISLAVA

 12. Zpravodaj Novoměstsko – analýza novin

 13. Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně – Novocantus,z.s.

 14. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – SFK Vrchovina z.s.

 15. Změna určených míst pro konání sňatečných obřadů

 16. Dispozice s majetkem – dodatek č.2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v č. p. 12 (Portimo, o.p.s.)

 17. Dispozice s majetkem – pronájem garáže na pozemku parc. č. 28/1 ve Studnicích

 18. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 310 v k.ú. Slavkovice

 19. Dispozice s majetkem – směna pozemků v k. ú. Slavkovice

 20. Dispozice s majetkem – odprodej p. č. 176/2 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

 21. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k. ú. NMNM – GasNet s.r.o. ( Tyršova), plyn. přípojka FO ( Malá ul.)

 22. Dispozice s majetkem – odprodej p.č.81/15 ( dle GP) v k.ú. Petrovice u NMNM

 1. Dispozice s majetkem-revokace +odprodej části p.č. 1841/1 v k.ú. NMNM – Veslařská ul. ( žádost o opakované projednání )

 2. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 367/1 – 989 m2 v k.ú. NMNM ( SVJ Masarykova)

 3. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č.28/1 v k.ú. Studnice u Rokytna

 4. Pronájem části nebytových prostor v bytovém domě č.p. 732 na ul. Křenkova – PODA a.s. Ostrava

 5. Návrh celoměstských kulturních a společenských akcí, trhů a dalších akcí v NMNM v roce 2019 – revokace + problematika konání „Adventního jarmarku“

 6. Informace o průběhu investičních akcí města 2019

 7. Zpráva o správě městských lesů a zeleně za druhé čtvrtletí roku 2019

 8. VZ-Revitalizace zeleně Vratislavova náměstí

 9. Kontrola plnění úkolů RM

 10. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

 11. Diskuze

Michal Šmarda

starosta města