Samospráva města

Program 28. schůze rady města konané dne 12.9.2016

/ Aneta Linková

  Navrhovaný program schůze rady města s tím, že do programu byl dodatečně přidán bod číslo 53 a 54: 1. Zahájení a schválení programu 2. …

 

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že do programu byl dodatečně přidán bod číslo 53 a 54:

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 11 na rok 2016
3. Aktualizace rozpočtu města č. 12 na rok 2016
4. Fond rozvoje bydlení v roce 2016
5. Přijetí bankovní záruky na městské lázně
6. Seznam dětí pro poskytnutí daru
7. Vyhlášení dotačních programů a výzev na rok 2017
8. Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2017
9. Program regenerace MPZ Nové Město na Moravě na období 2016-2020 s výhledem do roku 2025
10. Žádost o investiční dotaci – Nemocnice Nové Město na Moravě, PO
11. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
12. Návrh stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací města v oblasti školství
13. Nadační fond – návrh na doplnění Zakládací listiny a Statutu Nadačního fondu Nové Město na Moravě
14. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
15. Nebytové prostory č.p. 97 P-Cafe s.r.o, – žádost o podnájem
16. Zpráva o stavu fasád věžových domů č.p. 730, 731 a 732 v Novém Městě na Moravě
17. Dispozice s majetkem – prodej BJ 1011/2 na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě
18. Dispozice s majetkem – prodej BJ č. 980/1 na ul. Hornická v Novém Městě na Moravě
19. Dispozice s majetkem – prodej BJ č.726/3 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě
20. Dispozice s majetkem – prodej BJ č.728/10 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě
21. Dispozice s majetkem – dodatek č.1 (budoucí odprodej pozemků -Brožkův kopec)
22. Dispozice s majetkem – Dohoda o ukončení nájmu (Agro-Měřín)
23. Dispozice s majetkem- věcná břemena přes pozemky v k.ú. NMNM ( Nad Městem ) – elektrický a sdělovací kabel
24. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k.ú.Olešná (město oprávněný – rozvod veřejného osvětlení)
25. Dispozice s majetkem – věcné beřemeno přes pozemky v k.ú. NMNM ( Žďárská, rozšíření DS domu seniorů ) -E.on

26. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz.p.č.313 v k.ú. NMNM ( STL přípojka ul. Malá)
27. Dispozice s majetkem -smlouva o právu provést stavbu ( rekonstrukce kontejnerového stání ul. Hornická č.p. 978 na p.č. 389/7 v k.ú. NMNM )
28. Dispozice s majetkem-nákup p.č.3734/1, 3734/3, 3735/1, 3735/2, 3739 v k.ú. NMNM
29. Dispozice s majetkem-odprodej p.č.1442/10 v k.ú. NMNM (R.J.)
30. Dispozice s majetkem-Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby – zateplení domu č.p. 716-717 Žďárská
31. Dispozice s majetkem-věcné břemeno přes poz. 2432/1 v k.ú. NMNM- E.on ( NM,Pecen )
32. Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících k podnikání v č.p.12,449 – MAS Zubří země, o.p.s.
33. Dispozice s majetkem-pronájem části p.č. 541( cca 42 m2) v k.ú. NMNM( umístění holubníku)
34. Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 3280 v k.ú. NMNM – Zahradníkův kout (PS)
35. Smlouva zakládající právo provést stavbu – lokalita u zahradnictví (Nad Městem IV.)
36. Darovací smlouvy – finanční prostředky na novostavbu vodovodu a splaškové kanalizace na parcele p.č.3915/5
37. Návrh řešení pachtů zemědělských pozemků města
38. Informace o průběhu investičních akcí města 2016
39. Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2016 -2017 – návrh
40. Smlouva o pronájmu vývěsní skříňky – Sportovní klub orientačních sportů
41. KODUS – odběr vody pro stavbu
42. Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí – KODUS – IO 08 – přípojka NN
43. Lokalita Vysočina Arény – Smlouva o partnerství a spolupráci, smlouva o výpůjčce pozemku
44. Záměr nákupu nemovitostí do majetku města – areál Agrovysočina a.s.
45. Kluziště – umístění
46. Příprava zástavby v lokalitě Brožkův kopec
47. Sportovní hala – lezecká stěna
48. Nákup požárního dopravního automobilu pro SDH Studnice – zrušení VZ
49. Kontrola plnění úkolů RM
50. Spolek BISON – „Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z.s.“
51. Smlouva o poskytování služeb Lepšího místa
52. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
53. Dispozice s majetkem – věcná břemena chodník Petrovická
54. KoDuS – informace o postupu prací, změna provedení konstrukce stropu
55. Diskuze – Spolupráce se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny

Michal Šmarda
starosta města