Samospráva města

Program 29. schůze rady města konané dne 10.10.2016

/ Aneta Linková

Navrhovaný program schůze rady města: 1. Zahájení a schválení programu 2. Aktualizace rozpočtu města č. 13 na rok 2016 3. MŠ – žádost o udělení …

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 13 na rok 2016
3. MŠ – žádost o udělení souhlasu k přijetí věcného daru
4. NSS – žádost o souhlas k přijetí věcných darů, Ceník základních a fakultativních úkonů pečovatelské služby a zdravotních úkonů od 1.1.2017
5. 2. ZŠ – žádost o udělení souhlasu k přijetí finančního daru účelově určeného
6. Vyhodnocení komunitního plánu sociálních služeb
7. Bytová problematika – VŘ byt 1+k č. 301/36 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. Návrh odprodeje služebních vozidel
10. Dispozice s majetkem-odprodej p.č.1442/10 v k.ú. NMNM (R.J.)
11. Dispozice s majetkem – výpůjčka prostor v č.p.12,449 – NKZ
12. Dispozice s majetkem-věcné břemeno přes pozemky p.č. 3394/27, 3394/26, 3915/5 v k.ú. NMNM (ke koupališti, rozšíření DS) – E.on
13. Dispozice s majetkem-věcné břemeno přes pozemek p.č. 550/1 v k.ú. NMNM- E.on ( Palackého 33)
14. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz.p.č.1650 v k.ú. NMNM (STL přípojka ul. Žďárská)
15. Dispozice s majetkem-pronájem části p.č.2036/12 (cca 100 m2) v k.ú. NMNM (umístění stavby v areálu zahradnictví)
16. Dispozice s majetkem-pronájem části p.č. 541 (cca 42 m2) v k.ú. NMNM (umístění holubníku)
17. Dispozice s majetkem – nákup p.č.3790/1 (428 m2) v k.ú. NMNM- Agro Měřín, a.s.
18. Dispozice s majetkem-nákup a směna pozemků v k.ú. Slavkovice
19. Dispozice s majetkem-pronájem / výpůjčka p.č. 3891/8 v k.ú. NMNM ( kynologický svaz )
20. Studie bezpečnosti dopravy ulic Masarykova, Budovatelů, Hornická, Křičkova a Soškova
21. Zpráva o stavu mlatových povrchů – Vratislavovo náměstí
22. Informace o průběhu investičních akcí města 2016
23. Zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Komunikace pro obytný soubor RD Slavkovice“
24. Zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava místní komunikace Maršovice“
25. Směrnice RM č. 2/2016 určující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
26. Problematika účasti města v Satt a.s.
27. Kontrola plnění úkolů RM
28. Dohoda o užívání služebního vozidla
29. Návrh změny organizační struktury
30. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
31. Diskuze

Michal Šmarda
starosta města