Samospráva města

Program 31. schůze rady města konané dne 14.11.2016

/ Aneta Linková

Navrhovaný program schůze rady města: 1. Zahájení a schválení programu 2. Aktualizace rozpočtu města č. 14 na rok 2016 3. Aktualizace rozpočtu města č. 15 …

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 14 na rok 2016
3. Aktualizace rozpočtu města č. 15 na rok 2016
4. Návrh rozpočtu města na rok 2017
5. Seznam dětí pro poskytnutí daru
6. Návrh na vyplacení odměny ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2016
7. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací města v oblasti kulturní a sociální
8. NSS, CZ – návrh na přidělení bytu v DPS, žádost o souhlas k přijetí věcných darů, Úhradovník základních a fakultativních úkonů denního stacionáře na rok 2017
9. Informační zpráva o hospodaření K Clubu za 3. čtvrtletí 2016
10. Žádost SPORTOVNÍHO KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. o neinvestiční dotaci
11. Bytová problematika – žádost o novou NS byt 3+1 č. 731/43, prominutí části poplatku z prodlení za BJ 726/5 a pokoj č. 733/30 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
12. Bytová problematika – žádost o prominutí části nájemného za byt 301/64 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
13. Bytová problematika – žádost o změnu NS na straně nájemce byt č.732/11 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě
14. Bytová problematika – žádost o uzavření nové NS na byt 1+0 č.730/18 a 2+1 č.731/40 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
15. Bytová problematika – směrnice č. 3/2016 na pronájem bytů ve vlastnictví města
16. Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 30.9.2016
17. Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú.Maršovice u Nového Města na Moravě ( kolem Jednoty)
18. Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú.Hlinné
19. Dispozice s majetkem-nákup p.č. 251 v k.ú. Hlinné ( podíl 3/4 )
20. Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících k podnikání v č.p.301
21. Dispozice s majetkem – Dohoda o zrušení věcného břemene a Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti ( Moreau Agri )
22. Záměr nákupu nemovitostí do majetku města – areál Agrovysočina a.s.
23. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí pozemků p.č. 1686, 1696/3, 1697 v k.ú. NMNM – lokalita “ Pod nemocnicí – ul. Žďárská“

24. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje pozemků p.č 885/2,886/3. v k.ú. NMNM – lokalita “ ul. Malá“
25. Dispozice s majetkem – pronájem, směna pozemků – areál přírodního koupaliště
26. Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 628/1 ( 80 m2) v k.ú. NMNM – Radnická ul.
27. Zahájení veřejné zakázky na stavební práce „Místní komunikace a veřejné osvětlení Olešná, parc.č.852“
28. Zahájení veřejné zakázky na stavební práce „Nové Město na Moravě – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu ul.Drobného“
29. Zahájení veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy opěrné zdi rybníka v Petrovicích – 2.etapa“
30. Zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Parkoviště a chodníky na ul.Sportovní v Novém Městě na Moravě“
31. VZ- Územní plán Nové Město na Moravě -úprava návrhu pro opakované veřejné projednání
32. Příkazní smlouva na administraci veřejných zakázek TS služeb s.r.o.
33. Plán obnovy majetku města
34. Adaptace objektu čp 16 (VZP) pro potřeby ZUŠ
35. Informace o průběhu investičních akcí města 2016
36. Zpráva TS služeb s.r.o. o správě městských lesů, zeleně a o správě kamenolomu – III.Q. 2016
37. Kontrola plnění úkolů RM
38. Návrh na jmenování vedoucí/ho odboru správy majetku města
39. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
40. Diskuze

Michal Šmarda
starosta města