Samospráva města

Program 32. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 19.10.2020

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města: Zahájení a schválení programu Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2021 Rozpočtové opatření na rok 2020 – …

Navrhovaný program schůze rady města:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2021

 3. Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM

 4. VZ “ Kancelářské potřeby a drogerie pro Město Nové Město na Moravě a jeho organizace na období 2021 – 2023″

 5. VZ „Údržbářské práce pro město Nové Město na Moravě na období 2021-2022“

 6. Obnova Horáckého muzea – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na projekční práce

 7. Informace o průběhu investičních akcí města 2020

 8. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace

 9. Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně – Maracaibo z. s.

 10. Školské rady při ZŠ – návrh jmenování zástupců zřizovatele pro 6. funkční období

 11. NKZ – Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o výpůjčce

 12. Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2020 -2021

 13. Čtvrtletní zpráva o hospodaření městského kamenolomu III. Q/2020

 14. Bytová problematika – přímé přidělení bytu 1+kk v č.p. 1515 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě

 15. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 87 (89 m2) v k.ú. Maršovice u NMNM

 16. Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3189 v k.ú. NMNM ( Vlachovická cihelna)

 17. Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č. 367/7 v k.ú. Rokytno na Moravě (ÚZSVM) – pod MK

 18. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 175 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

 19. Dispozice s majetkem – pacht souboru pozemků (rybníků) v k.ú. NMNM a Slavkovice (MRS z.s.)

 20. Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM (okolí Knězovce od ŘKF NMNM )

 21. Dispozice s majetkem – věcná břemena k.ú. NMNM , Slavkovice, Hlinné – E.on ( Soškova, Jánská, Drobného, Obora, Masarykova)

 22. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 Nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání č. ZRNMS

 23. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní – bytový dům pod KoDuSem

 24. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v č.p. 449 v NMNM

 25. Dispozice s majetkem – pronájem prostor ve sportovní hale

 26. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 3820 v k.ú. NMNM

 27. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č.290/3 v k.ú. NMNM

 28. Kontrola plnění úkolů RM

 29. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

 30. Diskuze

 

Michal Šmarda

starosta města