Samospráva města

Program 33. schůze rady města konané dne 16.1.2017

/ Aneta Linková

Navrhovaný program schůze rady města: 1. Zahájení a schválení programu 2. Aktualizace rozpočtu města č. 17 na rok 2016 3. Aktualizace rozpočtu města č. 1 …

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 17 na rok 2016
3. Aktualizace rozpočtu města č. 1 na rok 2017
4. Seznam dětí pro poskytnutí daru
5. NSS – žádost o souhlas k přijetí věcných darů
6. ZŠ, MŠ – žádost o souhlas s realizací projektů Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ
7. Návrh na stanovení jmenovitých úkolů ředitelů příspěvkových organizací města na rok 2017
8. Návrh celoměstských kulturních a společenských akcí a farmářských trhů v NMNM na rok 2017
9. Smlouva o pronájmu vývěsní skříňky – Onkologický klub Návrat z.s.
10. Bytová problematika – vyklizení bytu
11. Dispozice s majetkem-Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby – stavební úpravy BD č.p. 1296, 1297 Mírová, zateplení obvodových stěn
12. Dispozice s majetkem – Smlouva zakládající právo provést stavbu ( SFK investor ) -Dodatek č.1
13. Dispozice s majetkem- Dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc. břemene ( Č+ P) + Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věc. břemen – E.on )- lokalita U zahradnictví
14. Dispozice s majetkem-věcná břemena přes poz. v k.ú. NMNM- E.on ( Brněnská , Borovinka )
15. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes p.č. 2036/1 v k.ú. NMNM( Kraj Vysočina)- město povinný (kiosková trafostanice – Bělisko)
16. Dispozice s majetkem – výpůjčka částí p.č.81 v k.ú. Olešná na Moravě (od půjčitele ŘSD – chodník )
17. Dispozice s majetkem – žádost o ukončení nájemního vztahu dohodou – Zbyněk Lopatář
18. Dispozice s majetkem – kanalizace ul. Luční ( uzavření smlouvy s SVaK Žďársko – investor )
19. Návrh odprodeje služebních vozidel – aktualizace
20. Smlouvy o výpůjčce služebních vozidel pro NSS, ZŠ I., ZŠ II., MŠ, ZUŠ, DDM, NKZ a Zdislavu
21. Informace o průběhu investičních akcí města 2016 a 2017
22. Zahájení veřejné zakázky na dílo „Oprava střechy na objektu č.p.48 v Pohledci“
23. Dopravní koridor pro přeložku silnice I/19 v Novém Městě na Moravě – informace
24. Kontrola plnění úkolů RM
25. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
26. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016
27. Diskuze