Samospráva města

Program 34. schůze rady města konané dne 13.2.2017

/ Aneta Linková

Navrhovaný program schůze: 1. Zahájení a schválení programu 2. Aktualizace rozpočtu města č. 2 na rok 2017 3. Aktualizace rozpočtu města č. 3 na rok …

Navrhovaný program schůze:

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 2 na rok 2017
3. Aktualizace rozpočtu města č. 3 na rok 2017
4. Fond rozvoje bydlení
5. Podání dvou žádostí o dotace na Ministerstvo obrany ČR – rekonstrukce památníků věnovaných obětem 1. světové války
6. Žádost o individuální dotaci – Diecézní charita Brno
7. Žádost o změnu veřejnoprávní smlouvy – Nemocnice Nové Město na Moravě, PO
8. Instalace úsekového měřiče rychlosti – posouzení
9. Bytová problematika – přechod nájmu
10. Bytová problematika – žádosti o změnu nájemní smlouvy
11. Bytová problematika – žádost o uzavření nových Nájemních smluv
12. Bytová problematika – VŘ byty v Novém Městě na Moravě
13. Schválení plánu odpadového hospodářství města na období 2017 – 2026
14. Návrh nových sazeb za zřízení věcných břemen na pozemcích města
15. Dispozice s majetkem-pronájem p.č. 3891/8 v k.ú. NMNM ( kynologický svaz )
16. Dispozice s majetkem-nákup p.č.597/6 v k.ú. Pohledec
17. Dispozice s majetkem-nákup p.č. 250 v k.ú. Hlinné
18. Dispozice s majetkem-nákup p.č. 3542/8( 73 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě ( ul. Soškova )
19. Dispozice s majetkem-nákup p.č. 3406/14 a 3407/6 v k.ú. NMNM ( od TS služby s.r.o. )
20. Dispozice s majetkem-odprodej p.č.95 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě
21. Dispozice s majetkem-odprodej p.č.144/2 ( 20 m2) a 144/3 (9 m2) v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě
22. Dispozice s majetkem-Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby – zateplení + lodžie domu č.p. 146-7 Tyršova
23. Dispozice s majetkem-1.pronájem p.č. 3536/9 a část p.č. 3536/28 v k.ú. NMNM a 2. pronájem p.č. 3528/1 vč. zem. stavby a p.č. 3524 vč.zem. stavby ( areál Soškova )
24. Dispozice s majetkem-pronájem části p.č.384 ( cca 35 m2 ) v k.ú. Pohledec (umístění stavby památníku obětem 1. sv. války – město nájemce
25. Dispozice s majetkem – odprodej částí pozemků p.č. 1686, 1696/3, 1697 v k.ú. NMNM – lokalita “ Pod nemocnicí – ul. Žďárská“
26. Smlouva o zprostředkování a marketingové spolupráci mezi E.ON Česká republika s.r.o. a městem
27. Zpráva o hospodaření v městských lesích za kalendářní rok 2016
28. Veřejná zakázka – Oprava komunikací v Novém Městě na Moravě v roce 2017
29. Veřejná zakázka zahájení – „Chodník ul.Petrovická, Nové Město na Moravě, 1.etapa“
30. Informace o průběhu investičních akcí města 2017
31. Kontrola plnění úkolů RM
32. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
33. Plán schůzí Rady města Nového Města na Moravě a plán zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě
34. Dispozice s majetkem-věcné břemeno přes pozemky p.č.308, 335/1, 338/1, 358, 364, 367/1, 1009, 1022/2, 1051/1 v k.ú. NMNM- E.on ( Drobného )
35. Diskuze