Samospráva města

Program 36. schůze rady města konané dne 10.4.2017

/ Aneta Linková

Navrhovaný program schůze rady města : 1. Zahájení a schválení programu 2. Aktualizace rozpočtu města č. 5 na rok 2017 3. Aktualizace rozpočtu města č. …

Navrhovaný program schůze rady města :

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 5 na rok 2017
3. Aktualizace rozpočtu města č. 6 na rok 2017
4. Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2016, Schválení účetní závěrky města za rok 2016, Vypořádání výsledků hospodaření místních částí za rok 2016
5. Fond rozvoje bydlení v roce 2017
6. Seznam dětí pro poskytnutí daru
7. Možnosti koncepčního rozvoje stravování v NMNM
8. Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Mor. na rok 2017 – změna přílohy
9. Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Základní školy Nové Město na Moravě
10. NSS – žádost o souhlas k přijetí věcných darů
11. Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2016
12. Změna určených míst pro konání slavnostních obřadů
13. Nařízení města Nové Město na Moravě č. 1/2017 (Tržní řád)
14. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
15. Bytová problematika – VŘ byt 1+1 č. 540/2 a 1+kk č. 301/64 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
16. Bytová problematika – žádost o změnu NS na straně nájemce byt č.731/5 a č. 731/23 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
17. Bytová problematika – žádost o rekonstrukci koupelny byt 301/30 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
18. Bytová problematika – žádost o uzavření nové NS na byt 2+kk č.301/89 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
19. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz.p.č.3394/13, 3394/34, 3394/55, 3409/4, 3953/1 v k.ú. NMNM ( pro GasNet – STL plynová přípojka )
20. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes pozemky v k.ú. NMNM- E.on ( Nad Městem Rezidence + Vančurova )
21. Dispozice s majetkem – výpůjčka sítí el. energie a vody – areál Agrovysočina
22. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části pozemku p.č. 2036/12 (561 m2) v k.ú. NMNM – Pod zahradnictvím
23. Dispozice s majetkem – zveřejnění záměru na pronájem p.č. 3800/63 v k.ú. Nové Město na Moravě
24. Dispozice s majetkem- části p.č. 3927/1 a p.č. 2961/1 v k.ú. NMNM ( Přechod pro chodce u nemocnice) – přijetí daru od Kraje Vysočina
25. Dispozice s majetkem-pronájem pozemků p.č. 3408/21, 3415/2, 3408/28, 3408/29 v k.ú. NMNM – rybníky nad zahradnictvím

26. Dispozice s majetkem-odprodej pozemků p.č. 55/3, 55/4 v k.ú.Hlinné
27. Dispozice s majetkem-směny pozemků v k.ú.Pohledec ( v rámci přípravy výstavby 12 RD )
28. Dispozice s majetkem- část p.č. 3800/42 ( 9 m2) v k.ú. NMNM ( Podlouckého ul.) – přijetí daru
29. Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 2036/1 – 25 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě
30. Dispozice s majetkem – dodatek č.2 (budoucí odprodej pozemků Brožkův kopec)
31. Lokalita u zahradnictví (Nad Městem IV.) – žádost o změnu termínu předání daru
32. Darovací smlouvy – finanční prostředky na novostavbu vodovodu a splaškové kanalizace – rozšíření infrastruktury IV, lokalita Nad Městem
33. Ulice Sportovní – návrh řešení VZ plošné opravy
34. KoDuS – informace o postupu prací, změny stavby
35. Rákosníčkovo hřiště – smlouva o obstarání díla
36. Informace o průběhu investičních akcí města 2017
37. Kontrola plnění úkolů RM
38. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

39. Plán schůzí Rady města Nového města na Moravě a plán zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě
40. Diskuze