Samospráva města

Program 38. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 22.5.2017

/ Lenka Stará

Navrhovaný program schůze rady města: Zahájení a schválení programu Aktualizace rozpočtu města č. 7 na rok 2017, nájemní smlouva na frankovací stroj Schválení účetních závěrek …

Navrhovaný program schůze rady města:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Aktualizace rozpočtu města č. 7 na rok 2017, nájemní smlouva na frankovací stroj

 3. Schválení účetních závěrek a rozdělení VH příspěvkových organizací města

 4. Informační zpráva o hospodaření K Clubu za 1. čtvrt. 2017

 5. Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2016

 6. Centrum ZDISLAVA – žádost o souhlas s přijetím věcného daru

 7. Metodika dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě – návrh

 8. Potravinová pomoc dětem v kraji Vysočina

 9. Záměr zřízení týdenního stacionáře v NMNM

 10. Smlouva o poskytnutí peněžního daru – ČEPS, a. s. – Aktivitou proti stáří – vybavení společenské místnosti a venkovních prostor KODUSu Nové Město na Moravě pro společné aktivity seniorů

 11. Zpráva o správě městských lesů a městské zeleni za I.Q. 2017

 12. Zpráva o správě městského kamenolomu – I.Q. 2017

 13. Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 31.3.2017

 14. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v č.p.97

 15. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p. č. 157 (cca20m2) v k. ú. NMNM – předzahrádka kavárny PCafe NMNM

 16. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes pozemek p.č. 3005 k.ú. NMNM- E.on , Vlachovická

 17. Dispozice s majetkem-nákup p.č. 3790/1 a části p.č. 3791 v k.ú. NMNM ( Agro Měřín ) – cyklo Nečasova

 18. Dispozice s majetkem – pronájem p.č. 3536/13 a část p.č. 3536/1 v k.ú. NMNM ( areál Soškova ) – ZAPA a.s.

 19. Dispozice s majetkem – přenechání do užívání p.č. 930 a části p.č. 933 v k.ú. Hlinné ( pacht ZD NMNM )

 20. Dispozice s majetkem-odprodej části pozemků p.č. 220/1 a 222 v k.ú.Slavkovice

 21. Dispozice s majetkem-záměr odprodeje části pozemků p.č.398/1, 398/2 v k.ú.Jiříkovice u Nového Města na Moravě

 22. Dispozice s majetkem – pronájem p.č. 3800/63 v k.ú. Nové Město na Moravě (rozšíření předmětu nájmu/pachtu pro Agro Měřín)

 23. Lokalita Vysočina Arény – záměr dispozice s majetkem Incora

 1. VZ-Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 2019-2023

 2. Veřejná zakázka „Obnova Horáckého muzea, Nové Město na Moravě, II.etapa – podlaha půdy a obnova schodiště“- nové výběrové řízení

 3. Informace o průběhu investičních akcí města 2017

 4. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

 5. Smlouva o závodním stravování se ZŠ L. Čecha

 6. Kontrola plnění úkolů RM

 7. Diskuse