Samospráva města

Program 39. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 5.6.2017

/ Aneta Linková

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že do programu byly doplněny body číslo 27,29 a s tím, že u bodu číslo 11 došlo k …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že do programu byly doplněny body číslo 27,29 a s tím, že u bodu číslo 11 došlo k aktualizaci názvu:

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 8 na rok 2017
3. Aktualizace rozpočtu města č. 9 na rok 2017
4. Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2016
5. Střednědobý výhled rozpočtu, investice na rok 2018
6. Fond rozvoje bydlení v roce 2017
7. Zásady prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě (2017-2018)
8. Seznam dětí pro poskytnutí daru
9. Dar Nadačnímu fondu Nového Města na Moravě
10. Návrh na realizaci pamětní desky malíři Oldřichu Blažíčkovi
11. Žádosti o poskytnutí dotací – SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. + SFK Vrchovina z.s.
12. Problematika MHD – žádost dopravce o navýšení příspěvku na provoz
13. Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2017 -2018 – návrh
14. Dopravní koridor pro přeložku silnice I/19 v Novém Městě na Moravě
15. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v č.p.97
16. Dispozice s majetkem – p.č. 1704/3 v k.ú. NMNM ( HACKBOARDS s.r.o.)
17. Dispozice s majetkem – výpověď z pachtovní smlouvy ( ZD NMNM )
18. Dispozice s majetkem – záměr vybudování schodiště na části poz. p.č. 1535 v k.ú. NMNM
19. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p. č. 157 (cca20m2) v k. ú. NMNM – předzahrádka kavárny PCafe NMnM
20. Studie bezpečnosti dopravy ulic Masarykova, Budovatelů, Hornická, Křičkova a Soškova – schválení čistopisu studie
21. Tři kříže – návrhy na řešení lokality
22. Parkovací místa a chodník na ul.L.Čecha – studie proveditelnosti
23. Informace o průběhu investičních akcí města 2017
24. Dodatek č. 14 k licenční smlouvě SWR/95/103
25. Kontrola plnění úkolů RM
26. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
27. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz.p.č.1442/11, 1442/27, 2738/6, 2738/4, 2735/13 v k.ú. NMNM ( Petrovická – hl. řad plynovodu a STL přípojky )
28. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz.p.č.135/5 a p.č.313 v k.ú. NMNM ( Malá-Domov Kamélie -prodloužení hl. řadu plynovodu a STL přípojka )
29. Diskuze