Program 50. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 19.02.2018

Denisa Hallerová  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města: Zahájení a schválení programu Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM Rozpočtové opatření na rok 2018 – ZM Návrh na …

Navrhovaný program schůze rady města:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM
 3. Rozpočtové opatření na rok 2018 – ZM
 4. Návrh na jmenování ředitele/ředitelky DDM Nové Město na Moravě
 5. Žádost o investiční dotaci – SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
 6. Konkursní řízení ZŠ
 7. Konkursní řízení MŠ
 8. DDM – žádost o souhlas zřizovatele k pronajímání prostor
 9. Informace o hospodaření K Clubu za rok 2017
 10. Územní plán Nové Město na Moravě – vydání
 11. Bytová problematika – VŘ byt 2+0 č. 49/2 na Rokytně
 12. Bytová problematika – pronájem předzahrádek u bytů na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě v domě KODUS
 13. Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 31.12.2017, návrh na odpis poplatku z prodlení za byt v č. p. 730
 14. Bytová problematika – žádost o uzavření nové NS na byt 2+1 č.730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
 15. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p. č. 3524 s stavbou bez čp/če a částí p.č. 3536/28 v k. ú. NMNM (areál ul. Soškova)
 16. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes pozemky v k. ú. NMNM – E.on (Tyršova, Smetanova, Mírová)
 17. Dispozice s majetkem – dodatek č. 3 k nájemní smlouvě (SK NMNM)
 18. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes pozemky v k. ú. NMNM (Žďárská rozšíření DS domu seniorů KODUS) E.on
 19. Dispozice s majetkem – dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní (Diakonie ČCE)
 20. Dispozice s majetkem – odpr. částí pozemků parc. č. 280/2, 280/1, 135/5, 886/1 a 885/1 v k. ú. NMNM, ul. Malá ( Kraj Vysočina – Domov Kamélie Křižanov)
 21. Dispozice s majetkem – odprodej částí p. č. 3937/39 (4x) + směna + věcné břemeno v k. ú. NMNM (bývalý náhon u Kazmírova rybníka)
 22. Dispozice s majetkem – směna pozemků v k. ú. Pohledec – pod MK (část p. č. 135/1 – 3 m², část p. č. 137/1 – 10 m² x část 137/3 – 94 m²)
 23. Dispizice s majetkem – směna pozemků v k. ú. Pohledec – pod MK (část p. č. 106/1, 597/1, 586/7 x části p. č. 106/7, 123, 586/8)
 24. Dispozice s majetkem – směna pozemků v k. ú. Pohledec – pod MK (p. č. 609/3, p. č. 135/4 x p. č. 146/2)
 25. Dispozice s majetkem – směna pozemků v k. ú. Pohledec – pod MK (část p. č. 609 – 8 m² x část p. č. 608/2 – 25 m²)
 26. Dohoda o ukončení platnosti smlouvy o spolupráci (TJ NMNM) a smlouvy o výpůjčce (ZUŠ) – demolice TVS
 27. Zahájení veřejné zakázky na stavební práce „Oprava zpevněných ploch v parčíku u kostela sv. Kunhuty na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě
 28. VZ – Ukončení opakovaného výběrového řízení „Pronájem barevných multifunkčních zařízení pro tisk, kopírování a skenování – rozšíření stávajího systému“
 29. Problematika zeleně v parku na Vratislavově náměstí
 30. Problematika účasti města v SATT a.s.
 31. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
 32. Kontrola plnění úkolů RM
 33. Diskuze

 

Michal Šmarda

starosta města