Program 52. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 17.01.2022

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že bod č. 12  Smlouva o výrobě a zajištění vysílání televizního programu je stažen z programu schůze rady …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že bod č. 12  Smlouva o výrobě a zajištění vysílání televizního programu je stažen z programu schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM
3. Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM
4. Stanovení závazných ukazatelů PO
5. VZ „Oprava a nátěr fasády objektu č. p. 58 v Jiříkovicích“
6. VZ „Rekonstrukci mostu ve Slavkovicích“
7. VZ “ Rekonstrukce komunikací a parkovacích stání v ul. Budovatelů a vybudování nových parkovacích míst v ul. Budovatelů a Hornická“
8. VZ „Poskytovatel telekomunikačních služeb v mobilní telefonní síti pro město Nové Město na Moravě na období 2022-2024“
9. VZ „Výkon technického dozoru stavebníka v roce 2022 pro Nové Město na Moravě“
10. Informace o průběhu investičních akcí města 2022
11. Mediální koncepce města AKTUALIZACE
12. Smlouva o výrobě a zajištění vysílání televizního programu – STAŽENO
13. CZ – návrh na schválení účelového daru
14. NSS – návrh na přidělení bytů v DPS
15. Návrh na stanovení platu ředitelům příspěvkovým organizacím města
16. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 194/1 v k.ú. Jiříkovice u NMNM
17. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 84/1 (cca 20 m2) v k.ú. Pohledec
18. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. Slavkovice, NMNM – Obora, ul. Křenkova (přípojky a reko kabel NN, optická přípojka)
19. Dispozice s majetkem – směna částí pozemků + nákupy pozemků + VB v k.ú. Pohledec
20. Dispozice s majetkem – Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby-lodžie domu č.p. 1300 1301 ul. Drobného v k.ú. NMNM
21. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím za rok 2021
22. Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM 02/2022 – 09/2022
23. Volba přísedících pro okresní soud na období 2022 – 2026
24. Kontrola plnění úkolů RM
25. Diskuze

Michal Šmarda
starosta

 
Dotazník