Samospráva města

Program 57. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 30.07.2018

/ Denisa Hallerová

Navrhovaný program schůze rady města: Zahájení a schválení programu Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM Žádost o prominutí pohledávky Příprava rozpočtu města Nového Města …

Navrhovaný program schůze rady města:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM

 3. Žádost o prominutí pohledávky

 4. Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2019

 5. 2. ZŠ – Inspekční zpráva

 6. MŠ – žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí pro škol. Rok 2018/2019

 7. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS

 8. NSS – žádost o souhlas s přijetím věcného daru

 9. Informace o hospodaření K Clubu za 1. pol.2018

 10. Návrh Směrnice Rady města Nové Město na Moravě k řízení příspěvkových organizací

 11. Dispozice s majetkem – budoucí věcné beřemeno přes pozemek v k. ú. NMNM (Zahradníkův kout) – E.on

 12. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz. p. č.1686/6, 1697, 1700, 1704/3, 1704/33 v k. ú. NMNM (pro dům č.p. 1515 KoDus STL plynovodní přípojka) – GasNet

 13. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes pozemky v k. ú. NMNM (Žďárská, rozšíření DS domu seniorů KODUS) – E.on

 14. Dispozice s majetkem – odprodej části p. č. 3436/21 – 40 m2 v k.ú.NMNM (Holubka)

 15. Dispozice s majetkem – odprodej plynovodní přípojky pro dům č. p. 1515 KoDus v k.ú. NMNM (GasNet)

 16. Dispozice s majetkem – Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby – zateplení obvod. stěn + lodžie domu č. p. 1010 1011 ul. Křičkova

 17. Dispozice s majetkem – dodatky smluv o nájmu prostor v č. p. 12 a č. p. 301 (Portimo, o.p.s.)

 18. Dispozice s majetkem – směna pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě x k. ú. Nová Ves u NMNM (ČOV)

 19. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 1 stavebního pozemku v k. ú. Pohledec

 20. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 3424/1 a 3431/1 v k.ú. NMNM – lokalita “ BD Wolkerova“

 21. Dispozice s majetkem – nákup části p. č. 3404/11 (5 m2) v k. ú. NMNM + věcné břemeno Bělisko (GasNet)

 22. Dispozice s majetkem – záměr směny pozemků v k. ú. NMNM x Pohledec (umístění nové smuteční síně)

 23. Dispozice s majetkem – nákup p. č. 3360/4 v k. ú. NMNM (vodní plocha přír.koupaliště – UZSVM)

 24. Čtvrtletní zpráva o plnění „Smlouvy o obstarání správy městského kamenolomu a zajištění výroby a prodeje kameniva“ za II. čtvrtletí 2018 + návrh možnosti řešení prodeje kamene městského kamenolomu

 25. VZ – Datové rozvody v Domě s pečovatelskou službou, Žďárská 68, Nové Město na Moravě

 26. VZ – „Demolice Tělovýchovného střediska v Novém Městě na Moravě“

 27. Informace o průběhu investičních akcí města 2018

 28. Územní plán Nové Město na Moravě – změna

 29. Kontrola plnění úkolů RM

 30. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

 31. Diskuze

 

 

Michal Šmarda

starosta města