Samospráva města

Program 8. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 03.04.2023

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města  s tím, že byl rozšířen o body č. 22. Politik Zdravého města Nové Město na Moravě, koordinátor Zdravého města NMNM …

Navrhovaný program schůze rady města  s tím, že byl rozšířen o body č.
22. Politik Zdravého města Nové Město na Moravě, koordinátor Zdravého města NMNM a Místní agendy 21
23. ​​​Darování kulatiny SDH Olešná:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM
3. Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě a účetní závěrka města za rok 2022
4. Fond rozvoje bydlení v roce 2023
5. Nákup energií na komoditní burze na období 2024 -2026
6. Přístavba výtahu k budově Základní a Praktické školy, Malá čp.154, NMNM – smlouva o poskytnutí dotace
7. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023
8. Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2022
9. Pohřebnictví – úprava ceny za hrobové místo
10. Smlouva o dílo „Kontejnerová stání v MČ Hlinné a Rokytno“ Dimatex CS spol. s r.o. Stráž nad Nisou
11. Smlouva o dílo – Oprava místních komunikací v Novém Městě na Moravě a místních částí tryskovou metodou, strojem Patchmatic
12. Dispozice s majetkem – dohoda o ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p.80 v Maršovicích
13. Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 3536/28 (cca 150 m2) v k.ú. NMNM (areál Soškova)
14. Dispozice s majetkem – prodej volné BJ č.1010/10 na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě
15. Dispozice s majetkem – nákupy pozemků v k.ú. NMNM (pod MK Lesní ul.)
16. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes poz. v k.ú.Olešná na Mor., Hlinné( EGD)
17. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 1233 v k.ú. NMNM
18. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 63, p.č. 64/1, p.č. 64/2 a části p.č. 65/1 v k.ú. Slavkovice
19. Smlouva na dodání zboží/služeb – poukázek/ebenefitů
20. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
21. Diskuze
22. Politik Zdravého města Nové Město na Moravě, koordinátor Zdravého města NMNM a Místní agendy 21
23. ​​​Darování kulatiny SDH Olešná

Michal Šmarda
starosta města