Samospráva města

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 19.6.2017

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 18. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 19.6.2017 od 16:00 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 18. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalo dne 19.6.2017

od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Lubomír Buchta

Věra Buchtová

JUDr. Libor Černý

Martin Junek

MUDr. Zdeněk Kadlec

Mgr. Ladislava Kachlíková

Ing. Ilona Komínková

Josef Košík

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Soňa Macháčková

Stanislav Marek

Mgr. Pavel Peňáz

Michal Šmarda

Ing. Pavel Štorek

Mgr. Helena Šustrová

Michal Pavel Vojta

Roman Wolker

Helena Zelená Křížová

Omluveni: Petr Hubáček

MVDr. Dan Sokolíček

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Soňa Macháčková

Mgr. Pavel Peňáz

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Ing. Pavel Štorek se dostavil v 16.05 hod., pan Josef Košík v 16.11 hod. a Ing. Ilona Komínková v 16.35 hod.

Starosta města sdělil, že ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazvý záznam a on-line přenos.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující dotazy a připomínky:

Téma: Mgr. Ladislava Kachlíková – poděkovala ZUŠ za program v Horácké galerii a knihovně za pasování na čtenáře, předložila náměty pro městské lázně (pohyb ve vířivce, informace o provozní době na webových stránkách, rezervace rekreačního bazénu pro plaveckou školu – účast pouze 2 žáků)

Na dotazy týkající se městských lázní odpověděl jednatel Novoměstských služeb s.r.o. Ing. Jiří Brychta (provoz ve vířivce se řeší – personál bude dohlížet na počet a chování návštěvníků vířivky, informace o otevírací době bazénu se bude objevovat na webových stránkách v hlavním článku, za rezervaci bazénu platí plavecká škola paušál, bez ohledu na počet žáků, který není dopředu znám).

Poděkoval za připomínky, budou se z nich snažit poučit a napravit.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo v 16.00 hod. zahájeno zasedání zastupitelsta města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/18/ZM/2017 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města paní Soňu Macháčkovou.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což oba předchozí ověřovatelé pan Lubomír Buchta a Mgr. Helena Šustrová potvrdili.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 4

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/18/ZM/2017 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Mgr. Pavla Peňáze.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 3

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/18/ZM/2017 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města :

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 2.5.2017 do 5.6.2017

3) Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2016

4) Aktualizace rozpočtu města č. 9 na rok 2017

5) Střednědobý výhled rozpočtu, investice na rok 2018

6) Dar Nadačnímu fondu Nového Města na Moravě

7) Fond rozvoje bydlení v roce 2017

8) Žádosti o poskytnutí dotací – Sportovní klub z.s. NMNM, SFK Vrchovina z.s. NMNM

9) Metodika dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě – návrh

10) Zásady prodeje bytového fondu ve vlastnictví města NMNM (2017-2018)

11) Tři kříže – návrhy na řešení lokality

12) Dopravní koridor pro přeložku silnice I/19 v Novém Městě na Moravě

13) Dispozice s majetkem-odprodej části pozemků p.č. 220/1 a 222 v k.ú.Slavkovice

14) Dispozice s majetkem-nákup p.č. 3790/1 a části p.č. 3791 v k.ú. NMNM (Agro Měřín) – cyklo Nečasova

15) Dispozice s majetkem-záměr odprodeje části pozemků p.č.398/1, 398/2 v k.ú.Jiříkovice u Nového Města a Moravě

16) Dispozice s majetkem – p.č. 1704/3 v k.ú. Nové Město na Moravě ( HACKBOARDS s.r.o.)

17) Lokalita Vysočina Arény – záměr dispozice s majetkem (Inkora)

18) Činnost kontrolního výboru zastupitelstva města

19) Diskuse

20) Závěr

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 3

Usnesení bylo: Přijato

2.1. Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 2.5.2017 do 5.6.2017

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nové Město na Moravě od 2. 5. 2017 do 5. 6. 2017 a vyslovuje znepokojení nad stavem hospodaření v kamenolomu, provozovaném městem Nové Město na Moravě a ukládá Radě města Nové Město na Moravě vytvořit organizační strukturu správy kamenolomu, metodiku provádění předběžné finanční a řídící kontroly, oběh účetních dokladů, zadávání objednávek, způsob provádění kontrol množství a kvality provedené práce případným subdodavatelem, vedení evidence skladových zásob a schválit personální zajištění správy kamenolomu, včetně vyhotovení náplní práce pověřených pracovníků. Dále ukládá radě města vydat provozní řád pro netěžební činnosti v prostorách a okolí kamenolomu.

II. Zastupitelstvo města ukládá

vedení města vyvolat jednání mezi městem Nové Město na Moravě a účastníkem řízení p. Bartoněm zastoupeném advokátem Mgr. Pavlem Dvořákem, odvolat příkazní smlouvu – Smlouvu o obstarání správy kamenolomu a bez zastoupení vystupovat jménem města Nové Město na Moravě ve správním řízení o zahloubení lomu vedeném věcně a místě příslušným oblastním báňským úřadem a po vydání rozhodnutí o zahloubení lomu uzavřít příkazní smlouvu novou, kde trhací práce, drcení, třídění a prodej budou prováděny jménem a na účet příkazce a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, případně zvážit prodej zaměstnancem města s jasně vymezenou pracovní náplní a uzavřenou dohodou o hmotné odpovědnosti za majetek určený k vyúčtování.

III. Zastupitelstvo města ukládá

radě města vypracovat a předložit na zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě v měsíci září 2017 souhrnný materiál obsahující povinnosti provozovatele kamenolomu v případě ukončení těžební činnosti, včetně finanční rozvahy a časového harmonogramu nutných prací, souvisejících s rekultivací a předložit návrhy na další možné vyžití prostor bývalého kamenolomu.

(protinávrh usnesení předložený JUDr. Liborem Černým)

Na dotaz MUDr. Zdeňka Kadlece, zda není hlasování členů RM o své činnosti střet zájmu, odpověděl tajemník MěÚ Mgr. Petr Hanych, že dle zákona se o střet zájmů nejedná, pokud to některý z členů RM tak cítí, nemusí hlasovat.

V návaznosti na proběhlou diskusi k problematice kamenolomu týkající se zejména jednotlivých činností, které TS služeb s.r.o. Nové Město na Moravě zajišťují (otázka, zda nemá některé činnosti zajišťovat přímo město, otázka, zda nemá město aktivně jednat s účastníky povolovacího řízení o zahloubení lomu) předložil JUDr. Libor Černý svůj protinávrh, který po diskusi upravil tak, že v navrhovaném usnesení v bodě II.požádal o vymazání slova „smírčí“.

Po připomínce Mgr. Ladislavy Kachlíkové k nedostatku času na seznámení se s návrhem JUDr. Libora Černého a po podaných vysvětleních ze strany starosty města pana Michala Šmardy bylo přistoupeno k hlasování, a to nejprve o protinávrhu usnesení předloženém JUDr. Liborem Černým a po jeho nepřijetí k hlasování o původním návrhu usnesení.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 4 Proti: 5 Zdrželo se: 12 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

2.2. 4/18/ZM/2017 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 2.5.2017 do 5.6.2017

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 2.5.2017 do 5.6.2017 a nemá k činnosti rady města připomínky.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 1 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

3. 5/18/ZM/2017 Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2016

I. Zastupitelstvo města schvaluje

závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2016 s výhradou.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že členové finančního výboru se opětovně zabývali návrhem závěrečného účtu hospodaření města za rok 2016 na svém jednání dne 14.6.2017 (na předchozím finančním výboru byl vzat na vědomí s tím, že bude předkládán k odsouhlasení zastupitelstvu města až na červnovém zasedání) a finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet hospodaření města za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2016 s výhradou k odsouhlasení.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

4. 6/18/ZM/2017 Aktualizace rozpočtu města č. 9 na rok 2017

I. Zastupitelstvo města schvaluje

aktualizaci rozpočtu města č. 9 na rok 2017 dle přílohy tohoto materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor návrh aktualizace rozpočtu města č. 9 na rok 2017 projednal na svém zasedání dne 14.6.2017 a finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města předložený návrh aktualizace k odsouhlasení.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Martina Slámová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

5.1. 7/18/ZM/2017 Střednědobý výhled rozpočtu, investice na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a investice a velké opravy na rok 2018 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček, Ing. Lubomír Kubík, Ing. Andrea Kramárová

Pan Michal Pavel Vojta předložil protinávrh usnesení ve smyslu navýšení částky na dotační programy (granty a výzvy) o 200 tis. Kč ze 4 mil. na 4,2 mil. Kč.

V rámci diskuse se zejména hovořilo o jednotlivých investičních akcích a velkých opravách (kontejnerové stání u MŠ na ul. Drobného, bourání sportovní haly, havarijní stav tělovýchovného střediska, projektová příprava chodníku na ul. Lesní, chodník na ul. Tyršova).

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor uvedenou problematiku projednal na svém zasedání dne 14.6.2017 a doporučuje zastupitelstvu města předložený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2022 a seznam investic a velkých oprav na rok 2018 k odsouhlasení. Dále finanční výbor doporučil zastupitelstvu města k odsouhlasení zapracování částky 4 mil. Kč do rozpočtu města na rok 2018 určené na dotační programy.

Dále sdělila, že finanční výbor upozorňuje, že po zrealizování nových investic bude docházet i k navyšování provozních výdajů města.

Poté bylo přistoupeno k hlasování, a to nejprve o obou částech usnesení (jak protinávrhu pana Vojty týkající se navýšení částky na dotační programy, tak i o střednědobém výhledu a investicích a velkých opravách) společně . V návaznosti na požadavek zejména Mgr. Heleny Šustrové o samostatné hlasování k jednotlivým částem usnesení prohlásil starosta města toto hlasování (v záznamu uvedeno jako hlasování č.8) za zmatečné a nechal hlasovat o obou částech usnesení samostatně.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 4 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5.2. 8/18/ZM/2017 Střednědobý výhled rozpočtu, investice na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zapracování částky 4,2 mil. Kč do rozpočtu města na rok 2018 určené na dotační programy.

(protinávrh usnesení předložený panem Pavlem Michalem Vojtou)

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 16 Proti: 2 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

6. 9/18/ZM/2017 Dar Nadačnímu fondu Nového Města na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí daru ze strany města Nadačnímu fondu Nového Města na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31, IČ: 05220041 ve výši 52.235,- Kč.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

převod částky ve výši 52.235,- Kč z neinvestiční rezervy města na org. 323 – Individuální dotace a dary.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7. 10/18/ZM/2017 Fond rozvoje bydlení v roce 2017

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace SVJ Tyršova 146-7 z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2017 v celkové výši 89.394,- Kč.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing.Tomáš Vlček

Pan Lubomír Buchta konstatoval, že z důvodu střetu zájmu se zdrží hlasování, neboť je předsedou SVJ, které o dotaci žádá.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Markéta Šrámková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

8. 11/18/ZM/2017 Žádosti o poskytnutí dotací – SPORTOVNÍ KLUB Nové Město na Moravě z.s. + SFK Vrchovina z.s. Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města poskytuje

Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě z.s. se sídlem Vlachovická 1200, 59231 Nové Město na Moravě individuální neinvestiční dotaci ve výši 90 tis. Kč na dokončení opravy skokanských můstků K 25 a K 55 na Šibenici v Novém Městě na Moravě, zejména na dojezdové plochy, a za tím účelem schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy.

II. Zastupitelstvo města poskytuje

SFK Vrchovina z.s. se sídlem Sportovní 1480, 59231 Nové Město na Moravě individuální investiční dotaci ve výši 90 tis. Kč na pořízení zastřešené východní tribuny s cca 50 místy k sezení na fotbalovém stadionu v Novém Městě na Moravě, a za tím účelem schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace dle přílohy.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 32 tis. Kč z org. 177 – Dotační programy na org. 323 – Individuální dotace a dary a současně schválit převod částky 148 tis. Kč z neinvestiční rezervy města na org. 323 – Individuální dotace a dary.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor návrhy na poskytnutí dotací Sportovního klubu Nové Město na Moravě a SFK Vrchovina Nové Město na Moravě projednal na svém zasedání dne 14.6.2017 a doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 90.000,- Kč Sportovnímu klubu a investiční dotaci ve výši 90.000,- Kč SFK Vrchovina.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

9. 12/18/ZM/2017 Metodika dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě – návrh

I. Zastupitelstvo města schvaluje

novou Metodiku dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě dle příloh materiálu.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpis fin. prostředků pro jednotlivé dotační programy a výzvy na rok 2018 dle upravené přílohy materiálu „Návrh objemu prostředků pro dotační programy a výzvy na rok 2018 „, kdy úprava spočívá v navýšení celkového objemu o 200 tis. Kč přičemž objemy fin. prostředků na jednotlivé programy a výzvy budou upraveny v poměru odpovídajícímmu původnímu návrhu, bez místních částí města.

III. Zastupitelstvo města vyhlašuje

následné dotační programy a výzvy na rok 2018:

– Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, ochrany přírody a krajiny, volného času a malých spolků v oblasti sportu

– Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v sociální oblasti

– Výzva pro mimořádné počiny

– Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy s členskou základnou 150 a více členů

– Novoměstská kultura

– Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme

– Zkvalitnění sportovišť

– Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci

IV. Zastupitelstvo města schvaluje

časový harmonogram předkládání a vyhodnocení žádostí o neinvetiční dotaci z výzev a dotačních programů města na rok 2018, a to ve dvou etapách dle přílohy materiálu.

(aktualizovaný návrh usnesení v části II. v návaznosti na již odsouhlasené zvýšení finančních prostředků na dotační programy v bodě 5) programu dnešního zasedání)

K tomuto bodu byli přizváni: PhDr. Žofie Řádková

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

10. 13/18/ZM/2017 Zásady prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě (2017-2018)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Zásady prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě (2017-2018) vč. záměru prodeje bytů, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Mgr. Jaroslava Homolková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

11. 14/18/ZM/2017 Tři kříže – návrhy na řešení lokality

I. Zastupitelstvo města schvaluje

předložený plán dlouhodobého koncepčního řešení lokality Tři kříže na pozemcích města spočívající v osázení lesních pozemků u Třech křížů dle navržené struktury porostů uvedené v příloze č. 2 a ve způsobu řešení osvětlení lokality Třech křížů dle přílohy č. 3 materiálu.

II. Zastupitelstvo města ukládá

vedení města a správci městské zeleně, aby usilovali o nové projednání odnětí některých lesních pozemků na vrcholu Třech křížů z lesního půdního fondu.

(doplňující návrh usnesení předložený MUDr. Zdeňkem Kadlecem)

MUDr.Zdeněk Kadlec požádal o doplnění návrhu usnesení týkající se odnětí lesních pozemků na Třech křížích z lesního půdního fondu.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

12. 15/18/ZM/2017 Dopravní koridor pro přeložku silnice I/19 v Novém Městě na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

podání podnětu – požadavku na zrušení dopravního koridoru pro přeložku silnice I/19 v úseku ulice Brněnské v Novém Městě na Moravě v rámci pořizované Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a pověřuje místostarostu města Stanislava Marka jeho podpisem a odesláním.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. arch. Josef Cacek

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

13. 16/18/ZM/2017 Dispozice s majetkem-odprodej části pozemků p.č. 220/1 a 222 v k.ú.Slavkovice

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to dílu „b“ o výměře 1 m2 z pozemku p.č. 220/1 a dílu „c“ o výměře 0,12 m2 z p.č. 222 v k.ú. Slavkovice, a to panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za dohodnutou kupní cenu 242,-Kč vč. DPH.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13,14.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

14. 17/18/ZM/2017 Dispozice s majetkem-nákup p.č. 3790/1 a části p.č. 3791 v k.ú. Nové Město na Moravě ( Agro Měřín ) – cyklo Nečasova

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod pozemků p.č.3790/1 trvalý travní porost o výměře 428 m2 a části p.č. 3791 (dle GP p.č. 3791/2) trvalý travní porost o výměře 793 m2 v k.ú.Nové Město na Moravě, a to z majetku AGRO-Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ: 494 34 179 do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 122 100,-Kč.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13,14.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

15. Dispozice s majetkem-záměr odprodeje části pozemků p.č.398/1, 398/2 v k.ú.Jiříkovice u Nového Města na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. 398/1 o výměře 27 m2 (dle GP p.č. 398/10) a části pozemku p.č. 398/2 o výměře 1 m2 (dle GP p.č. 398/11) v k.ú.Jiříkovice u Nového Města na Moravě.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0 Proti: 20 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Nevzniklo

16.1. Dispozice s majetkem – p.č. 1704/3 v k.ú. Nové Město na Moravě ( HACKBOARDS s.r.o.)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č.1704/3 o výměře cca 298 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě – dle přílohy.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0 Proti: 20 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Nevzniklo

16.2. Dispozice s majetkem – p.č. 1704/3 v k.ú. Nové Město na Moravě ( HACKBOARDS s.r.o.)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

nákup objektu – dočasné stavby na části pozemku p.č. 1704/3 v k.ú. Nové Město na Moravě za kupní cenu 500 000,-Kč.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0 Proti: 20 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Nevzniklo

17. Lokalita Vysočina Arény – záměr dispozice s majetkem města (odprodej Inkora s.r.o.)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru dispozice s majetkem města – prodeje pozemku města p.č. 3118/1 (9470m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) v k.ú. Nové Město na Moravě dle návrhů Inkora s.r.o.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0 Proti: 20 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Nevzniklo

18. 18/18/ZM/2017 Činnost kontrolního výboru Zastupitelstva města Nového Města na Moravě

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

dosavadní kontrolní činnost kontrolního výboru a její výsledky KV za období 01/2017 – 05/2017 včetně výsledku provedené kontroly č. 01/2017 s tím, že kontrolní činnost u TS služby s.r.o. považuje za uzavřenou přičemž ostatní pověření kontrolního výboru zůstávají v platnosti.

Předkladatel: Věra Buchtová

Zpracovatel: Aneta Linková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

19. Diskuse

Téma: starosta města – sdělil zastupitelům města, že mají možnost vyzvednout si v Informačním centu knihu Cyril Musil od autorky Heleny Zelené Křížové

Téma: Lubomír Buchta – problematika povrchu (písek) chodníků v parku na Vratislavově nám. a dotaz na hospodaření K Clubu

Na dotazy odpovídali starosta města Michal Šmarda, tajemník MěÚ Mgr. Petr Hanych a vedoucí odboru správy majetku města MěÚ Ing. Radek Fila.

Tajemník MěÚ sdělil, že odbor SMM připravuje na jednání RM v červenci 2017 návrhy možných technických řešení, které by vedly ke zlepšení stavu chodníků po dešti.

Starosta města sdělil, že hospodaření a otázka dalšího fungování K Clubu bude bodem programu zářijového zasedání zastupitelstva.

Téma: JUDr. Libor Černý – dotazoval se na termín ukončení venkovní výstavy (kovové sochy) na Vratislavově nám.

Starosta města konstatoval, že výstavba bude trvat do října letošního roku s tím, že i v příštím roce bude Horácká galerie opět realizovat jinou venkovní výstavu.

Paní Věra Buchtová uvedla, že stávající venkovní výstava je součástí expozice Horácké galerie.

Téma: Helena Zelená Křížová – upozornila na nefungující poesiomat, tato skutečnost je zaznamenána i v aplikaci Lepší místo

PhDr. Žofie Řádková z odboru školství, kultury a sociálních věcí MěÚ konstatovala, že se již tato věc řeší s dodavatelem poesiomatu.

Téma: pan Doležal – poděkoval zastupitelům města na vstřícný přístup při projednávání bodu Dopravní koridor pro přeložku silnice I/19 v Novém Městě na Moravě

Téma: starosta města – poděkoval odstupujícímu jednateli TS služeb s.r.o. Ing. Františku Laštovičkovi za jeho práci v této funkci

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

20. Závěr

Starosta města ukončil v 18.19 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Soňa Macháčková

zastupitel

Mgr. Pavel Peňáz

zastupitel