Samospráva města

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 10.12.2018

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 2.zasedáníZastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalodne 10.12.2018 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 2.zasedáníZastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalodne 10.12.2018

od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Lubomír Buchta

JUDr. Libor Černý

MUDr. Jindřich Hauk

Ing. Mgr. Hana Janů

Martin Junek

Mgr. Hana Knapčoková

Ing. Ilona Komínková

Josef Košík

Mgr. Jan Krakovič

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Soňa Macháčková

Stanislav Marek

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

Ing. Petr Nepustil

Mgr. Pavel Peňáz

MVDr. Dan Sokolíček

Michal Šmarda

Ing. Pavel Štorek

Mgr. Helena Šustrová

Roman Wolker

Omluveni: <dle prezenční listiny>

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Martin Junek

Ing. Ilona Komínková

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Pan Josef Košík se dostavil v 16.12 hod.

Starosta města sdělil, že ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující dotazy a připomínky:

Téma: pan Lubomír Buchta – dotazoval se, v jakém časovém intervalu je v provozu veřejné osvětlení v úseku od Mercedesky ke SKI

Velitel městské policie pan Jiří Hradil sdělil, že veřejné osvětlení v tomto úseku svítí od 16.30 hod. do 24.00 hod., na žádost pana starosty přislíbil prověřit, v návaznosti na zájem občanů (ranní běhání), možnost svícení od 5.00 hod. do 7.00 hod.

Téma: starosta města – informoval zastupitele o možnosti výběru zobrazovacího zařízení pro jejich potřebu při výkonu funkce člena zastupitelstva města (MID tablet nebo Ultrabook), dále je požádal, aby v případě technických problémů (např. s přístupem na portál zastupitele, zobrazovacím zařízením apod.) kontaktovali pracovníky oddělení IT MěÚ

Téma: starosta města – pozval přítomné členy zastupitelstva města, ředitele a zaměstnance organizací města a městského úřadu na krátký předvánoční přípitek, který proběhne po ukončení dnešního zasedání v Horáckém muzeu

Téma – starosta města opětovně připomněl možnost podávat návrhy na členy komisí rady města, a to v termínu do 20.12.2018 tak, aby mohlo na lednové radě města dojít k odsouhlasení složení jednotlivých komisí

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/2/ZM/2018 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města paní Ing. Ilonu Komínkovou.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což oba předchozí ověřovatelé paní Soňa Macháčková a Ing. František Laštovička potvrdili.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/2/ZM/2018 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Martina Junka.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/2/ZM/2018 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozšíření programu dnešního zasedání zastupitelstva města o bod 23) Sportovní hala Nové Město a Moravě a o bod 24) Dispozice s majetkem – odprodej stavební parcely p.č. 280/8 (dle GP) v k.ú. Hlinné.

Poté starosta města požádal přítomného Mgr. Jiřího Maděru a MVDr. Dana Sokolíčka o složení slibu dle zákona o obcích (v návaznosti na jejich omluvenou neúčast na ustavujícím zasedání zastupitelstva města).

Starosta města přečetl slib, Mgr. Jiří Maděra a MVDr. Dan Sokolíček podáním ruky starostovi města, vyslovením slova „slibuji“ a podpisem na připravený slib potvrdili složení slibu člena zastupitelstva města.

Starosta města předložil návrh na rozšíření programu dnešního zasedání zastupitelstva města o body 23) Sportovní hala Nové Město na Moravě (z důvodu odsouhlasení podání žádosti o dotaci na tento projekt) a o bod 24) Dispozice s majetkem – odprodej st. pozemku p.č. 280/8 (dle GP) v k.ú. Hlinné (z důvodu brzkého odsouhlasení odprodeje pozemku a možnosti zahájení přípravy stavby na pozemku ze strany kupujícího).

V 16.12 hod. se dostavil pan Josef Košík.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.4. 4/2/ZM/2018 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 12.11.2018 do 3.12.2018

3) Rozpočtové opatření na rok 2018

4) Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2019

5) Poskytnutí daru Nadačnímu fondu Nového Města na Moravě

6) Dotační program na protihluková opatření

7) Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města NMNM a mikroregionu Novoměstsko

8) Návrh na poskytnutí dotací z dotačních programů města na rok 2019

9) Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Diecézní charita Brno

10) Dispozice s majetkem – prodej volné BJ č.1011/10 na ul. Křičkova v NMNM

11) Dispozice s majetkem – budoucí přijetí daru p.č. 3909 v k.ú. NMNM a části p.č. 335 v k.ú. Jiříkovice u NMNM (pozemky vč. stavby silnice III/35315 – Kraj Vysočina)

12) Dispozice s majetkem – budoucí nákup p.č. 3017/1, části p.č. 3041 a části p.č. 3041/14 v k.ú. NMNM (Medin a.s.) – cyklostezka

13) Dispozice s majetkem – odprodej část p.č. 106/1v k.ú. Pohledec

14) Dispozice s majetkem – zpětný nákup p.č. 335/19( id. 1/2) v k.ú. Pohledec (předkupní právo města)

15) Dispozice s majetkem – směna pozemků p.č. 282 v k. ú. NMNM x p.č. 341/3 v k.ú. Pohledec (záměr smuteční síně)

16) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje pozemku p.č. 75 v k.ú. Rokytno na Moravě

17) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 306 v k.ú. Rokytno na Moravě

18) Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva města

19) Volba členů finančního výboru zastupitelstva města

20) Osadní výbory, volba členů osadních výborů v místních částech města

21) Odměňování samosprávných orgánů města

22) Návrh osob do orgánů obchodních společností s účastí města, stanovení určeného zastupitele při pořizování územního plánu města

23) Sportovní hala Nové Město na Moravě

24) Dispozice s majetkem – odprodej stavebního pozemku p.č. 280/8 (dle GP) v k.ú. Hlinné

25) Diskuse

26) Závěr

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2. 5/2/ZM/2018 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 12.11.2018 o 3.12.2018

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 5.11.2018 do 3.12.2018 a nemá k činnosti rady města připomínky.

JUDr. Libor Černý se dotazoval na další využití budovy bývalé ZUŠ na Monseově ul. pro účely přestavby na byty – zda byly vyčerpány možnosti případného využití pro organizace města, poděkoval za výsledné rozhodnutí rady města ve věci žádosti školy Na radosti.

Starosta města uvedl, že bytový dům je jedna z možností, zpracovala by se prozatím studie možného využití budovy pro tento účel s tím, že Hospicové hnutí Vysočina ze svého zájmu o možný pronájem budovy ustoupilo.

Vedoucí odboru správy majetku města Ing. Radek Fila konstatoval, že dle statického posudku objekt není vhodný (nadzemní podlaží) pro knihovnu, archivy apod.

Předkladatel:

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

3. 6/2/ZM/2018 Rozpočtové opatření na rok 2018 – ZM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2018 dle přílohy tohoto materiálu.

Přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4. 7/2/ZM/2018 Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje

I.návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2019

1) celkové příjmy 274.005,9 tis. Kč

z toho: daňové příjmy 157.550,5 tis. Kč

nedaňové příjmy 41.767,0 tis. Kč

kapitálové příjmy 6.700,0 tis. Kč

přijaté dotace 67.988,4 tis. Kč

Tvorba a čerpání fondů – konsolidace příjmů 35.514,2 tis. Kč

2) celkové výdaje 323.494,1 tis. Kč

z toho: neinvestiční výdaje 210.312,2 tis. Kč

– vodní hospodářství 1.518,5 tis. Kč

– zemědělství, lesní hospodářství a rybolov 1.930,0 tis. Kč

– průmysl, stavebnictví, obchod a služby 310,0 tis. Kč

– doprava 17.479,6 tis. Kč

– civilní připravenost na krizové stavy 3,0 tis. Kč

– kultura, církve a sdělovací prostředky 2.382,5 tis. Kč

– bezpečnost a veřejný pořádek 4.679,4 tis. Kč

z toho: limit mezd 3.161,8 tis. Kč

– požární ochrana 2.208,1 tis. Kč

– státní správa, územní samospráva 56.684,5 tis. Kč

z toho: limit mezd 31.222,0 tis. Kč

– sociální věci 257,0 tis. Kč

– tělovýchova a zájmová činnost 6.094,0 tis. Kč

– bydlení, komunální služby, územní rozvoj 26.259,6 tis. Kč

– ochrana životního prostředí 19.193,0 tis. Kč

– ostatní činnosti související se službami pro obyv. 50,0 tis. Kč

– vzdělávání a školské služby 10.295,1 tis. Kč

– jiné veřejné služby a činnosti 5,0 tis. Kč

– ostatní činnosti 697,0 tis. Kč

– finanční operace 20.490,0 tis. Kč

z toho: účelová rezerva města na podporu sportu a tělovýchovy a výkupy nemovitostí 2.500 tis. Kč

– provozní příspěvky PO celkem 39.775,9 tis. Kč

z toho: Mateřská škola 3.626,5 tis. Kč

ZŠ Vratislavovo nám. 4.600,0 tis. Kč

ZŠ L. Čecha 4.663,0 tis. Kč

Novoměstská kulturní zařízení 12.942,0 tis. Kč

Základní umělecká škola 1.137,0 tis. Kč

Dům dětí a mládeže 895,0 tis. Kč

Novoměstské sociální služby 8.956,2 tis. Kč

Centrum Zdislava 2.956,2 tis. Kč

investiční výdaje 113.181,9 tis. Kč

Tvorba a čerpání fondů – konsolidace výdajů 35.514,2 tis. Kč

3) financování celkem 49.488,2 tis. Kč

Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech 49.488,2 tis. Kč

II.krytí financování z fondu rozvoje bydlení, a to ve výši 9 767 tis. Kč, z fondu rezerv a rozvoje ve výši 30.000 tis. Kč a 9.721,2 ze zůstatků na bankovních účtech města

III.poskytnutí dotací a příspěvků ve výši uvedené dle návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2019 příspěvkovým organizacím města, Mikroregionu Novoměstsko, Novoměstským službám s.r.o. a SVK Žďársko.

IV.poskytnutí návratných finančních výpomocí Mikroregionu Novoměstsko v částce 1.619.016,30 Kč a 700.000 Kč

V.poskytnutí zápůjček zaměstnancům města ze Sociálního fondu podle pravidel a rozpočtu sociálního fondu platných pro rok 2019

VI.provádění klíčování rozpočtu města Nového Města na Moravě na jednotlivé místní části města Nového Města na Moravě rozpisem v příjmové i výdajové části na jednotlivé místní části

VII.návrh závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací

limit mzdových prostředků

odvod z investičního fondu

limit celkových nákladů

přepočtený stav pracovníků

Mateřská škola

60,0

996,0

6 496,0

ZŠ Vratislavovo nám.

166,0

28,5

10 673,5

ZŠ Leandra Čecha

60,0

1 005,0

9 322,0

Základní umělecká škola

0,0

1 137,0

2 757,0

Novoměstská kulturní zařízení

5 982,2

1 092,6

16 776,9

22,5

Dům dětí a mládeže

723,0

74,0

4 015,0

Novoměstské sociální služby

11 835,0

120,5

17 706,1

kmenoví zaměstnanci

dotovaná místa z ÚP

33,0

5

Centrum Zdislava

4 407,2

189,6

7 445,6

13,5

VIII.zmocnění pro Radu města Nového Města na Moravě dle § 102, odst. 2, písm. a, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

•k provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtu kraje Vysočina a jiných institucí a jejich použití

•k provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč (včetně) v jednotlivých případech

IX.ukládá osadním výborům Zastupitelstva města Nového Města na Moravě navrhnout způsob zajištění krytí případných schodků hospodaření jednotlivých místních částí

X.ukládá úřadu zřídit samostatný bankovní účet, na který bude převáděna 1/2 z příjmů plynoucích městu z uzavřených smluv na provozování kamenolomu Nové Město na Moravě. Prostředky na bankovním účtu budou účelově určeny pouze na výdaje přímo spojené s rekultivací lomu.

Přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Starosta města prostřednictvím své prezentace seznámil s návrhem rozpočtu města na příští rok, zejména s návrhem provozního rozpočtu, odhadem skutečného provozního salda roku 2018, s důvody, proč je navrhován schodek hospodaření (významné akce na rok 2019: Dukelská ul. – rekonstrukce mostu, přechod a chodník, Centrum služeb ul. Soškova, Tyršova ul. – rekonstrukce úseku Žďárská ul.-Školní ul., výměna rozvodů bytového domu č.p. 732 na ul. Křenkova, sportovní hala) a informoval o způsobu jejich financování. Rovněž informoval o zapracovaných změnách v návrhu rozpočtu vzešlých ze semináře zastupitelstva.

V rámci diskuse vyjádřil Mgr. Jan Krakovič svoje názory k problematice rozpočtu školských zařízení (vysoké náklady, na druhé straně plynou pro město ze školství i příjmy na žáka – tj. celkem cca 6 mil. přináší školství do rozpočtu města a dále příjmy z vedlejší činnosti škol.

Vedoucí finančního odboru Ing. Tomáš Vlček k tomuto příspěvku konstatoval, že příjmy z vedlejší činnosti škol se neodvádí do rozpočtu města, ale jsou příjmem fondů těchto škol.

MVDr. Dan Sokolíček poděkoval starostovi města na představení rozpočtu s tím, že podobné prezentace (shrnutí o finančním hospodaření) by uvítal i od dalších organizací města např. v agendě kamenolomu, MHD, městských lázní, restaurace K Club). Dále se vyjádřil k přijaté reorganizaci v počtu členů rady (5 členů) a vedení města (2 místostarosté) s tím, že tento model je dle jeho názoru nevyhovující a preferoval by zachování dosavadního způsobu (7 členů rady města, starosta, místostarosta), který je podle něho pro město vhodnější. ODS odmítla návrh na delegaci svého člena do rady města s tím, že chce pracovat jako opoziční zastupitel, který je dle jeho názoru pracovitější než koaliční zastupitel. K návrhu rozpočtu konstatoval absenci investic do lokality Tři kříže (osvětlení a další úpravy Kapliska), vyjádřil se k provozu kamenolomu i nepokračujícím opravám budovy bývalého kina – Sadílkovy vily.

Starosta Michal Šmarda uvedl, že ODS odmítla návrh na zastoupení jejího člena v radě města s tím, že pokud bude ODS mít zájem v průběhu volebního období toto rozhodnutí změnit, nebrání se diskusi na toto téma opět otevřít. Možnost účastnit se schůzí rady města mají i předsedové kontrolního a finančního výboru, kteří jsou zástupci ODS a TOP 09 s tím, že jejich názor je brán v potaz při projednávání bodů. Dále starosta uvedl, že může přislíbit předkládání podobných jednoduchých zpráv za hospodaření organizací města např. 1 x ročně, k otázce Třech křížů konstatoval, že bylo realizováno VO, odlesnění a nová výsadba dle zastupitelstvem města schváleného zadání a bude se připravovat PD na osvětlení nejbližšího okolí kamenných křížů.

K tomuto se vyjádřila i Mgr. Helena Šustrová a Ing. František Laštovička s tím, že o sporném hlasování se diskutuje i na zastupitelstvu města.

JUDr. Libor Černý se vyjádřil k návrhu na pověření rady města k provádění rozpočtových opatření až do výše 500 tis. Kč s tím, že by toto zmocnění, v souvislosti se snížením počtu členů rady města doporučoval snížit na nižší částku.

K tomuto vedoucí finančního odboru Ing. Tomáš Vlček uvedl, že v této výši pověření rady města je již cca 10 let a doporučuje jej zachovat, zejména z důvodu pružnosti při rozhodování o rozpočtových opatřeních.

Z diskuse nevzešel žádný protinávrh, a proto starosta města přistoupil k hlasování o předloženém návrhu rozpočtu města na rok 2019.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 3Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5. 8/2/ZM/2018 Poskytnutí daru Nadačnímu fondu

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí daru ve výši 90.900 Kč Nadačnímu fondu Nového Města na Moravě, IČ: 05220041 a pověřuje starostu města k podpisu příslušné darovací smlouvy.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v navýšení kapitálových příjmů a současně provozních výdajů na odvětví ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo o částku 40.900 Kč.

Přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

6. 9/2/ZM/2018 Dotační program na protihluková opatření

I. Zastupitelstvo města schvaluje

vypsání dotačního programu „Zvyšování kvality životních podmínek obyvatel města Nového Města na Moravě žijících podél frekventovaných komunikací“ dle přílohy materiálu.

Přizváni: Ing. Tomáš Vlček

JUDr. Libor Černý doporučil zvážit rozšíření programu tak, aby nebylo posuzováno jen hlukové zatížení z dopravy, ale i z jiných zdrojů – výroby apod.)

Ing. Tomáš Vlček sdělil, že program je předkládán prozatím pouze ve vazbě na hlukové zatížení z dopravy a nelze jej jednoduše na dnešním zasedání upravit.

Mgr. Jiří Maděra navrhl zapracovat případné rozšíření rozsahu programu pro rok 2020, s čímž oba předřečníci souhlasili.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7. 10/2/ZM/2018 Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb

I. Zastupitelstvo města schvaluje

změnu č. 1 Komunitního plánu sociálních služeb města Nového Města na Moravě a mikroregionu Novoměstsko dle příloh č. 1 a 2 materiálu.

Přizváni: Rita Skalníková

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Rita Skalníková DiS.

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

8. 11/2/ZM/2018 Návrh na poskytnutí dotací z dotačních programů města na rok 2019

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

1. poskytnout neinvestiční dotace na rok 2019 jednotlivým žadatelům z dotačních programů a výzev města dle přílohy č. 1 a přílohy č. 8:

a) Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme

b) Zkvalitnění sportovišť

c) Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci

d) Novoměstská kultura

e) Výzva na podporu neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy s členskou základnou 150 a více členů

f) Výzva pro mimořádné počiny

2. schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze strany města jednotlivým žadatelům dle vzorů smluv v příloze materiálu.

Přizváni: Mgr. Alena Lukášová

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

9. Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Charita Brno

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

a) přistoupit k Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zažřazených do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina, které poskytuje Diecézní charita Brno.

Jedná se o služby s působností v Novém Městě na Moravě: Osobní asistence, Domácí hospicová péče a Sociálně aktivizační služby

b) poskytnout neinvestiční dotaci pro služby Osobní asistence ve výši 20 tis. Kč, Domácí hospicová péče ve výši 20 tis. Kč a pro Sociálně aktivizační služby ve výši 30 tis. Kč poskytovateli těchto služeb tj. Diecézní charitě Brno se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, IČ: 44990260 a schválení jednotlivých veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací.

c) schválit změnu rozpočtu spočívající v převodu finančních prostředků rozpočtu na rok 2019 v částce 70 tis. Kč z odvětví finanční operace na odvětví sociální věci.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0Proti: 23Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

10. 12/2/ZM/2018 Dispozice s majetkem – prodej volné BJ č.1011/10 na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod bytové jednotky č. 1011/10 o výměře 56,30 m2 v domě č.p. 1010, 1011 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5630/133504 na společných částech domu č.p. 1010, 1011 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5630/133504 na pozemku p.č. 1029/2 o výměře 430 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Nové Město na Moravě, a to do výlučného vlatnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 1.350.000 Kč s tím, že kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a příslušného správního poplatku.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

jako náhradníky z pořadí zájemců o úplatný převod BJ č. 1011/10 v domě č.p. 1010,1011 na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě zájemce na 2., 3. a 4. místě pořadí pro případ, že nebude realizován úplatný převod bytové jednotky dle bodu I. tohoto usnesení, a to dle výše jejich nabídek – viz. příloha: protokol o provedeném výběrovém řízení „na určení pořadí“ ze dne 7.11.2018, vč. prezenční listiny účastníků.

Zastupitelé města byli ze strany místostarostů města pana Stanislava Marka a Bc. Jaroslava Lempery a starosty města seznámeni se základním obsahem dispozic s majetkem města pod body programu č. 10, 11, 12, 13, 15 a 24 a byl jím předložen návrh na společné hlasování o těchto bodech.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11, 12, 13, 15 a 24.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

11. 13/2/ZM/2018 Dispozice s majetkem – budoucí přijetí daru p.č. 3909 v k.ú. NMNM a části p.č. 335 v k.ú. Jiříkovice u NMNM (pozemky vč. stavby silnice III/35315 – Kraj Vysočina)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

budoucí bezúplatný převod (dar) pozemků parc. č. 3909 o výměře 8157 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě a části parc. č. 335 v rozsahu dle situačního zákresu v k. ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, včetně stavby silnice III/35315 nacházející se na předmětných pozemcích, a to z majetku Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČ: 708 90 749 do majetku města Nového Města na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 s tím, že podmínkou uzavření darovací smlouvy je realizace celoplošné opravy povrchu předmětné komunikace ze strany budoucího dárce.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11, 12, 13, 15 a 24.

Ing. Ilona Komínková poděkovala za posun této záležitosti do realizace, neboť občané m.č. Jiříkovice mají o toto řešení velký zájem.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

12. 14/2/ZM/2018 Dispozice s majetkem – budoucí nákup p.č. 3017/1 (301 m2), části p.č. 3041/5 (1172 m2) a části p.č. 3041/14 (3915 m2) v k.ú. NMNM (Medin a.s.) – záměr cyklostezky podél trati ČD s.p.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

budoucí nákup nemovitých věcí – pozemku p.č. 3017/1 o výměře 301 m2, část pozemku p.č. 3041/5 o výměře cca 1172 m2 a část pozemku p.č. 3041/14 o výměře cca 3915 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě, v rozsahu dle situačního zákresu, a to z majetku MEDIN, a.s., se sídlem Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 030 do majetku města Nového Města na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900, za kupní cenu 250 Kč/m2 vč. DPH (v souladu s výměrou určenou geometrickým plánem).

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11, 12, 13, 15 a 24.

Místostarosta Bc. Jaroslav Lempera informoval o záměru cyklo a pěšího propojení města a Vysočina Arény.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

13. 15/2/ZM/2018 Dispozice s majetkem – odprodej část p.č. 106/1 v k.ú. Pohledec

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 106/1 (dle GP p.č. 106/17) o výměře 28 m2 v k.ú. Pohledec ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě za dohodnutou kupní cenu 2.800 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11, 12, 13, 15 a 24.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

14. 16/2/ZM/2018 Dispozice s majetkem – směna pozemků p.č. 282 (967 m2) v k. ú. NMNM x p.č. 341/3 (1026 m2) v k.ú. Pohledec (záměr smuteční síně)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků, a to jak následuje:

– převod z majetku města, a to nemovité věci – pozemku parc.č. 341/3 o výměře 1026 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ s tím, že město si současně zřídí k předmětu převodu předkupní právo jako právo věcné a pan░░░░ ░░░░ se ve směnné smlouvě zaváže akceptovat podmínky pro prodej stavebních pozemků v Pohledci schválené ZM č.22 konaném dne 5.3.2018 pod bodem 23/22/ZM/2018 programu.

– převod z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do majetku města, a to nemovité věci – pozemku parc.č. 282 (zahrada) o výměře 967 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě s finančním doplatkem ze strany vlastníka pozemku p.č. 282 v k.ú. Nové Město na Moravě pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ městu ve výši 52.746 Kč, a to vše z důvodu nevyhovujících podmínek stávající smuteční síně a možnosti přípravy záměru realizace nové smuteční síně poblíž centra města.

Pan ░░░░ ░░░░ uhradí správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnických práv a práva věcného do katastru nemovitostí a poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou město a pan ░░░░ ░░░░ , a to z nemovité věci, jíž nabývají.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11, 12, 13, 15 a 24.

Starosta města uvedl, že vybudování nové smuteční síně je pro město strategickou záležitostí a městem nabývané pozemky jsou pro tento účel vhodné.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

15. 17/2/ZM/2018 Dispozice s majetkem – odprodej st. pozemku p.č. 280/8 (dle GP) – 1180 m2 v k.ú. Hlinné

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to části pozemků p.č. 279 a 280/4 z nichž je, dle geometrického plánu, vytvořena nová p.č. 280/8 o výměře 1180 m2 v k.ú. Hlinné, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu 590.000 Kč + DPH s tím, že kupující uhradí daň z nabytí nemovitostí a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovtostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11, 12, 13, 15 a 24.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

16. Dispozice s majetkem – zpětný nákup p.č. 335/19( id. 1/2) v k.ú. Pohledec (předkupní právo města)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

přijetí nabídky zpětné koupě nemovité věci – pozemku p.č. 335/19 o výměře 892 m2 v k.ú. Pohledec v podílu vyjádřeném id. 1/2 do majetku města, za nabídkovou kupní cenu 398.500 Kč.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0Proti: 23Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

17. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje pozemku p.č. 75 v k.ú. Rokytno na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje pozemku p.č. 75 o výměře 45 m2 v k.ú. Rokytno na Moravě.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0Proti: 22Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

18. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p. č. 306 (152 m2) v k.ú. Rokytno na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje pozemku p.č. 306 o výměře 152 m2, sportoviště, rekreační plocha v k.ú. Rokytno na Moravě.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0Proti: 23Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

19. 18/2/ZM/2018 Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva města

I. Zastupitelstvo města volí

dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění za členy kontrolního výboru zastupitelstva města osoby uvedené v příloze č. 1 materiálu.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

20. 19/2/ZM/2018 Volba členů finančního výboru zastupitelstva města

I. Zastupitelstvo města volí

dle § 84 odst. 2) písm. l) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění za členy finančního výboru zastupitelstva města osoby uvedené v příloze č. 1. materiálu.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

21. 20/2/ZM/2018 Osadní výbory, volba členů osadních výborů v místních částech města

I. Zastupitelstvo města volí

za předsedu a členy osadního výboru podle ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v

– místní části Hlinné osoby uvedené v příloze č. 1 materiálu

– místní části Slavkovice osoby uvedené v příloze č. 2 materiálu

– místní části Jiříkovice osoby uvedené v aktualizované příloze č. 3 materiálu

– místní části Studnice osoby uvedené v příloze č. 4 materiálu

– místní části Rokytno osoby uvedené v příloze č. 5 materiálu

– místní části Olešná osoby uvedené v příloze č. 6 materiálu

– místní části Petrovice osoby uvedené v příloze č. 7 materiálu

– místní části Pohledec osoby uvedené v upravené příloze č. 8 materiálu

– místní části Maršovice (příloha č. 10) osoby uvedené v příloze č. 9 materiálu

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

dopis č.j.:MUNMNM/12428584/2018 ze dne 22.11.2018 a konstatuje, že nemohlo dojít při výběru členů osadního výboru Studnice k rozporu se zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění, neboť výběr členů osadních výborů se neřídí uvedeným volebním zákonem.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení v návaznosti na sdělení Ing. Tomáše Krejčího o změně v jedné osobě osadního výboru m.č. Pohledec (upravená příloha č. 8).

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

22.1. Odměňování samosprávných orgánů města

I. Zastupitelstvo města schvaluje

v souladu s ust. § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2) písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění výši pravidelné měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Nového Města na Moravě za výkon funkce

a) člena zastupitelstva města ve výši 500,- Kč s účinností od 1.1.2019, v případě nastoupení náhradníka pak bude odměna náležet ode dne složení slibu s tím, že u člena zastupitelstva města, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství se s přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti obřadů, se zvyšuje jeho měsíční odměna o 1500,- Kč/oddací den

b) člena rady města ve výši 4000,-Kč s účinností od s účinností od 1.1.2019, v případě zvolení nového člena do tohoto orgánu města pak bude odměna náležet ode dne zvolení

c) neuvolněného místostarosty města ve výši 8000,- Kč s účinností od 1.1.2019

d) předsedy kontrolního výboru, finančního výboru zastupitelstva města zřízeného zastupitelstvem města ve výši 1900,-Kč s účinností od 1.1. 2019, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém zastupitelstvo města v budoucnu rozhodne o zřízení výboru, nebo ode dne zvolení nového předsedy do tohoto orgánu obce

e) předsedy osadního výboru zastupitelstva města zřízeného zastupitelstvem města ve výši 1400,-Kč s účinností od 1.1. 2019, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém zastupitelstvo města v budoucnu rozhodne o zřízení výboru, nebo ode dne zvolení nového člena do tohoto orgánu obce

f) člena výboru zastupitelstva města zřízeného zastupitelstvem města ve výši 300,-Kč s účinností od 1.1. 2019, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém zastupitelstvo města v budoucnu rozhodne o zřízení výboru, nebo ode dne zvolení nového člena do tohoto orgánu města s tím, že dle § 72 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

g) předsedy komise rady města zřízené radou města v celkové výši 1400,- Kč s účinností od 1. 1.2019, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém rada města rozhodne o zřízení komise, nebo ode dne zvolení nového předsedy do tohoto orgánu města

h) člena komise rady města zřízené radou města v celkové výši 300,- Kč s účinností od 1. 1.2019, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém rada města rozhodne o zřízení komise, nebo ode dne zvolení nového člena do tohoto orgánu města

MVDr. Dan Sokolíček se dotazoval, jak je odměňování legislativou nastaveno.

Tajemník Mgr. Petr Hanych uvedl, že nařízení vlády stanoví pouze maximální částky odměn a je na rozhodnutí zastupitelstva jakou konkrétní výši schválí, s tím, že předkládaný návrh je přibližně na úrovni 20-40 % nařízením vlády stanovených maximálních částek.

Hlasování o protinávrhu usnesení předloženém MVDr. Danem Sokolíčkem spočívajícím ve snížení odměny členů zastupitelstva města z navrhovaných 1000,- Kč na 500,- Kč/měsíc a ve zvýšení odměny u oddávajících členů zastupitelstva města ze 700,- Kč na 1500,- Kč/oddací den.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5Proti: 10Zdrželo se: 8Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

22.2. 21/2/ZM/2018 Odměňování samosprávných orgánů města

I. Zastupitelstvo města schvaluje

v souladu s ust. § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2) písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění výši pravidelné měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Nového Města na Moravě za výkon funkce

a) člena zastupitelstva města ve výši 1000,- Kč s účinností od 1.1.2019, v případě nastoupení náhradníka pak bude odměna náležet ode dne složení slibu s tím, že u člena zastupitelstva města, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství se s přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti obřadů, se zvyšuje jeho měsíční odměna o 700,- Kč/oddací den

b) člena rady města ve výši 4000,-Kč s účinností od s účinností od 1.1.2019, v případě zvolení nového člena do tohoto orgánu města pak bude odměna náležet ode dne zvolení

c) neuvolněného místostarosty města ve výši 8000,- Kč s účinností od 1.1.2019

d) předsedy kontrolního výboru, finančního výboru zastupitelstva města zřízeného zastupitelstvem města ve výši 1900,-Kč s účinností od 1.1. 2019, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém zastupitelstvo města v budoucnu rozhodne o zřízení výboru, nebo ode dne zvolení nového předsedy do tohoto orgánu obce

e) předsedy osadního výboru zastupitelstva města zřízeného zastupitelstvem města ve výši 1400,-Kč s účinností od 1.1. 2019, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém zastupitelstvo města v budoucnu rozhodne o zřízení výboru, nebo ode dne zvolení nového člena do tohoto orgánu obce

f) člena výboru zastupitelstva města zřízeného zastupitelstvem města ve výši 300,-Kč s účinností od 1.1. 2019, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém zastupitelstvo města v budoucnu rozhodne o zřízení výboru, nebo ode dne zvolení nového člena do tohoto orgánu města s tím, že dle § 72 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

g) předsedy komise rady města zřízené radou města v celkové výši 1400,- Kč s účinností od 1. 1.2019, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém rada města rozhodne o zřízení komise, nebo ode dne zvolení nového předsedy do tohoto orgánu města

h) člena komise rady města zřízené radou města v celkové výši 300,- Kč s účinností od 1. 1.2019, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém rada města rozhodne o zřízení komise, nebo ode dne zvolení nového člena do tohoto orgánu města

II. Zastupitelstvo města schvaluje

v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. v) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění výši pravidelné měsíční odměny fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Nového Města na Moravě za výkon funkce předsedy/člena Radou města Nového Města na Moravě zřízených komisí a předsedy/člena Zastupitelstvem města Nového Města na Moravě zřízeného výboru, že podmínky a výše pravidelné měsíční odměny fyzické osoby, která není členem Zastupitelstva města Nového Města na Moravě a je předsedou/členem komise zřízené radou města nebo předsedou/členem výboru zřízeného zastupitelstvem města jsou ve volebním období 2018-2022 stejné jako pro neuvolněného člena zastupitelstva města vykonávajícího funkci předsedy/člena komise zřízené radou města nebo předsedy/člena výboru zřízeného zastupitelstvem města.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

v návaznosti na ust. § 74 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném, v případě souběhu výkonu více funkcí bude neuvolněnému členovi zastupitelstva města i fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města, poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady města, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva města, předsedy nebo člena komise rady města.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 6Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

23. 22/2/ZM/2018 Návrh osob do orgánů obchodních společností s účastí města, stanovení určeného zastupitele ÚP

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

delegovat místostarostu města Nového Města na Moravě pana Stanislava Marka dle ust. § 84 odst. 2) písm. f) z. č. 128/2000 Sb., obcích, v platném znění jako zástupce města Nového Města na Moravě na valnou hromadu obchodní společnosti SATT a.s., Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 60749105 na volební období 2018 – 2022.

II. Zastupitelstvo města rozhoduje

delegovat místostarostu města Nového Města na Moravě pana Stanislava Marka dle ust. § 84 odst. 2) písm. f) z. č. 128/2000 Sb., obcích, v platném znění jako zástupce města Nového Města na Moravě na valnou hromadu obchodní společnosti Novoměstská teplárenská a.s., Hornická 973,592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 25335057 na volební období 2018 – 2022.

III. Zastupitelstvo města rozhoduje

navrhnout místostarostu města Nového Města na Moravě pana Stanislava Marka dle ust. § 84 odst. 2) písm. g) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění jako zástupce města Nového Města na Moravě na členskou schůzi Lesního družstva obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČO: 64259773 na volební období 2018 – 2022.

IV. Zastupitelstvo města rozhoduje

stanovit Bc. Jaroslava Lemperu dle § 84 odst. 2 písm. y) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 47 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, jako člena zastupitelstva města určeného pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Územního plánu Nové Město na Moravě a jeho změn na volební období 2018 – 2022.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

24. 23/2/ZM/2018 Sportovní hala Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města souhlasí

s podáním žádosti o dotaci na projekt „SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ“ v rámci programu MŠMT, výzva V4 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ.

II. Zastupitelstvo města souhlasí

s financováním akce ve výši 72 453 779,97 Kč včetně DPH (tj. demolice stávajících objektů na předmětných parcelách a výstavba nové sportovní haly s lezeckou stěnou).

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Soňa Ošmerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

25. Diskuse

V rámci diskuse byly vzneseny následující příspěvky:

Téma: starosta města – dopis od pana XXX zaslaný zastupitelům na vědomí ve věci zadržování vody v krajině (adresovaný zástupkyni volební strany ANO 2011)

Téma: MVDr. Dan Sokolíček – vyslovil pochvalu za novou výzdobu vánočního stromu na Vratislavově nám.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

26. Závěr

Starosta města ukončil v 18.42 hod. zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Ing. Ilona Komínková

zastupitel

Martin Junek

zastupitel