Samospráva města

Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 27.11.2017

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 27.11.2017 od 16:00 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 20. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalo dne 27.11.2017

od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Lubomír Buchta

Věra Buchtová

JUDr. Libor Černý

Petr Hubáček

Martin Junek

MUDr. Zdeněk Kadlec

Mgr. Ladislava Kachlíková

Ing. Ilona Komínková

Josef Košík

Ing. Zdeněk Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Soňa Macháčková

Stanislav Marek

Mgr. Pavel Peňáz

MVDr. Dan Sokolíček

Michal Šmarda

Ing. Pavel Štorek

Mgr. Helena Šustrová

Michal Pavel Vojta

Roman Wolker

Omluveni: Helena Zelená Křížová

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: JUDr. Libor Černý

Michal Pavel Vojta

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Pan Josef Košík se dostavil v 16.15 hod. , Ing. Pavel Štorek v 16.50 hod., v 17.46 hod. se z jednání omluvil Ing. Tomáš Krejčí.

Starosta města sdělil, že ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující dotazy a připomínky:

Téma: paní Marie Hadačová (veřejnost) – poděkovala za dosavadní úpravy parkovacích ploch před bytovým domem č.p. 1010 a 1011 na Křičkově ul. a vyjádřila naději na zdárnou realizaci výstavby chodníku v této lokalitě v budoucnosti.

Téma: Mgr. Ladislava Kachlíková – kritizovala stav autobusového nádraží a apelovala na vhodnost zastřešení jednotlivých stání . K tomuto se připojil i MUDr. Zděnek Kadlec, uvedl, že stav budovy je v nevhodném stavu.

Starosta města k tomuto tématu sdělil, že samotná budova autobusového nádraží je v majetku společnosti ZDAR, a.s. asfaltové plochy jsou v majetku města a jsou jí pronajímány za účelem provozování autobusové dopravy. Přislíbil apelovat na ZDAR, a.s. jako vlastníka budovy při plánovaném společném jednání.

Téma: paní Marie Hadačová – dotazovala se na záležitost přidělování sklepních prostor v bytovém domě Kodus.

Starosta města k tomu konstatoval, že došlo k špatné informovanosti nájemníků ze strany správce bytů . Byty v Kodusu jsou vybudovány v souladu s poskytnutou dotací na jejich výstavbu, větší sklepní prostory nemohou být pronajímány jednotlivých nájemníkům, mohou být využívány pouze pro společné potřeby (např. kolárna, uložení úklidových prostředků apod.)

Téma: pan Petr Hubáček – upozornil na opakované poškozování nového oplocení u atletického stadionu (nedávno zbudované parkoviště na ul. Sportovní) parkujícími vozidly a požádal zda by v jarních měsících nemohly být v prostoru umístěny třeba zábrany, které by neumožnily nacouvávání do plotu .

Starosta města v této souvislosti požádal velitele městské policie o kontrolování vozidel skrze kamerový systém a následné řešení prohřešků.

Téma: JUDr. Libor Černý – kritizoval možnost vjíždění aut po komunikaci až k objektu kuželny.

Starosta města k tomuto uvedl, že pokud bude např. ze strany TJ a II. ZŠ podnět na změnu organizace dopravy v této části města, lze náměty řešit.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/20/ZM/2017 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města JUDr. Libora Černého.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což oba předchozí ověřovatelé MVDr. Dan Sokolíček a Petr Hubáček potvrdili.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/20/ZM/2017 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Michala Pavla Vojtu.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/20/ZM/2017 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 9.10.2017 do 6.11.2017

3) Aktualizace rozpočtu města č. 15 na rok 2017

4) Revolvingový úvěr

5) Návrh rozpočtu města na rok 2018

6) Žádost o dotaci a vratky poskytnutých dotací – SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA

MORAVĚ

7) Bytová problematika – žádost o prominutí části poplatku z prodlení vzniklého z pronájmu BJ

8) Dispozice s majetkem – přijetí daru dočasné stavby na části p.č. 1704/3 v k.ú. NMNM do

majetku města (HACKBOARDS s.r.o.)

9) Volba člena kontrolního výboru zastupitelstva města

10) Diskuse

11) Závěr

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

2. 4/20/ZM/2017 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 9.10.2017 do 6.11.2017

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 9.10.2017 do 6.11.2017 a nemá k činnosti rady města připomínky.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

3. 5/20/ZM/2017 Aktualizace rozpočtu města č. 15 na rok 2017

I. Zastupitelstvo města schvaluje

aktualizaci rozpočtu města č. 15 na rok 2017 dle přílohy tohoto materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor návrh aktualizace rozpočtu města č. 15 na rok 2017 projednal a doporučuje zastupitelstvu města předložený návrh aktualizace k odsouhlasení.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Martina Slámová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

4. 6/20/ZM/2017 Revolvingový úvěr

I. Zastupitelstvo města schvaluje

přijetí úvěru v maximální výši 60.000.000 Kč.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a. s. na referenční sazbu 6M pribor s marží -0,07 % p.a. dle přílohy č. 1.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor projednal návrh na přijetí revolvingového úvěru a na to navazující návrh rozpočtu města na příští rok, který s přijetím úvěru počítá s tím, že doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení oba předložené návrhy.

V rámci diskuse se řešila zejména otázka výše čerpání úvěru (zda je možnost čerpat úvěr i v nižší výši a zda je nutné v ZM schvalovat konkrétní čerpání), plánovaný harmonogram realizace a prodeje stavebních parcel v místní části Pohledec a výše dotace na investiční akci vybudování odborných učeben na I. ZŠ.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

5. 7/20/ZM/2017 Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje

návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2018 včetně finančních vztahů k příspěvkovým organizacím města v předložené podobě:

I.návrh závazných ukazatelů rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2018

1) rozpočtové příjmy 226.218,9 tis. Kč

z toho: daňové příjmy 152.871,6 tis. Kč

nedaňové příjmy 37.789,3 tis. Kč

kapitálové příjmy 15.200,0 tis. Kč

přijaté dotace 20.358,0 tis. Kč

2) celkové výdaje 311.678,7 tis. Kč

z toho: neinvestiční výdaje 181.487,7 tis. Kč

– vodní hospodářství 1.353,5 tis. Kč

– zemědělství, lesní hospodářství a rybolov 1.775,0 tis. Kč

– průmysl, stavebnictví, obchod a služby 631,0 tis. Kč

– doprava 17.642,9 tis. Kč

– civilní připravenost na krizové stavy 10,0 tis. Kč

– kultura, církve a sdělovací prostředky 1.134,50 tis. Kč

– bezpečnost a veřejný pořádek 4.441,5 tis. Kč

z toho: limit mezd 3.011,2 tis. Kč

– požární ochrana 2.279,1 tis. Kč

– státní správa, územní samospráva 47.729,2 tis. Kč

z toho: limit mezd 28.463,7 tis. Kč

– sociální věci 295,0 tis. Kč

– tělovýchova a zájmová činnost 6.053,0 tis. Kč

– bydlení, komunální služby, územní rozvoj 22.779,1 tis. Kč

– ochrana životního prostředí 16.027,5 tis. Kč

– ostatní činnosti související se službami pro obyv. 50,0 tis. Kč

– vzdělávání a školské služby 130,0 tis Kč

– finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné sl. 21.325,0 tis. Kč

z toho: rezerva města + finanční vypořádání 5.000 tis. Kč

dotační programy 4.200 tis. Kč

– provozní příspěvky PO celkem 37.831,4 tis. Kč

z toho: Mateřská škola 3.866,5 tis. Kč

ZŠ Vratislavovo nám. 4.072,0 tis. Kč

ZŠ L. Čecha 4.294,7 tis. Kč

Novoměstská kulturní zařízení 12.313,3 tis. Kč

Základní umělecká škola 960,0 tis. Kč

Dům dětí a mládeže 845,0 tis. Kč

Novoměstské sociální služby 8.216,7 tis. Kč

Centrum Zdislava 3.263,2 tis. Kč

investiční výdaje 130.191,0 tis. Kč

3) financování celkem 85.459,8 tis. Kč

Změna stavu finančních prostředků 45.959,8 tis. Kč

Splátka přechodné finanční výpomoci -12.500,0 tis. Kč

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 52.000,0 tis. Kč

II.krytí financování

Krytí schodku rozpočtu města, je navrhováno částečně z fondu rozvoje bydlení, a to ve výši 5.720 tis. Kč, která bude určena na zateplení Drobného čp. 540, výměnu rozvodů ZTI, VZT, UT Křenkova čp. 732 a rekonstrukce uvolněných bytů. Z fondu rezerv a rozvoje ve výši 40.239,8 tis. Kč na krytí investičních akcí přemístění ZUŠ a Sportovní hala a z revolvingového úvěru ve výši 52.000 tis. Kč.

III.poskytnutí dotací a příspěvků ve výši uvedené dle návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2018 příspěvkovým organizacím města, mikroregionu Novoměstsko, Novoměstské služby s.r.o. a SVK Žďársko.

IV.poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům města ze Sociálního fondu podle pravidel a rozpočtu sociálního fondu platných pro rok 2018

V.provádění klíčování rozpočtu města Nového Města na Moravě na jednotlivé místní části města Nového Města na Moravě rozpisem v příjmové i výdajové části na jednotlivé místní části

VI.návrh závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací

limit mzdových prostředků

odvod z investičního fondu

limit celkových nákladů

přepočtený stav pracovníků

Mateřská škola

60,0

1 034,0

6 611,0

ZŠ Vratislavovo nám.

150,0

23,0

10 218,0

ZŠ L. Čecha

60,0

1 006,0

8 736,0

Zákl.umělecká škola

0,0

501,0

12 148,0

Novoměst. kultur. zařízení

5 678,9

1 032,7

15 641,3

22,5

Dům dětí a mládeže

663,0

74,0

3 757,0

Novoměst. soc. služby

10 887,0

80,6

16 418,4

kmenoví zaměstnanci

dotovaná místa z ÚP

33,0

5

Centrum Zdislava

4 004,4

279,0

6 648,2

13,52

VII.zmocňuje Radu města Nového Města na Moravě dle § 102, odst. 2, písm. a, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

•k provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtu kraje Vysočina a jiných institucí a jejich použití

•k provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč (včetně) v jednotlivých případech

VIII.ukládá osadním výborům Zastupitelstva města Nového Města na Moravě navrhnout způsob zajištění krytí případných schodků hospodaření jednotlivých místních částí

IX. ukládá přesunout v rámci rozpisu investičních akcí částku 8 mil. Kč z investiční akce „ZŠ 1 – vybudování odborných učeben“ na investiční akci “ Sportovní hala“

(pozměněný návrh usnesení na základě závěrů ze semináře zastupitelstva města k návrhu rozpočtu města na rok 2018 a projednání na schůzi rady města -předložený starostou města)

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček, Ing. Lubomír Kubík, Zbyněk Grepl

V rámci diskuse se řešily zejména investiční akce výstavba sportovní haly v roce 2018, veřejné osvětlení v lokalitě Tři Kříže, revitalizace parčíku na ul. Soškova, dále problematika časového harmonogramu a koordinace akcí oprava komunikace na ul. Školní a Tyršova, oprava kanalizace VAS, a.s. na ul. Školní a části náměstí k lékárně, akce E.ON kabel VN přes Vratislavovo nám.

Rovněž bylo diskutováno o obsahu projektu IT „Elektronické a otevřené služby v NMNM“ – portál občana (realizace jen v případě obdržení dotace) a dále problematika zvyšování platů a odměn členů ZM.

V závěru diskuse byli členové ZM seznámeni se změnou sklady rozpočtu – vyšší členění, které umožňuje novela vyhlášky o rozpočtové skladbě a bude mít pozitivní dopad na větší operativnost při provádění změn v rozpočtu a snížení počtu jeho aktualizací.

Po ukončení diskuse přistoupil starosta města k předložení pozměněného návrhu usnesení k rozpočtu města na rok 2018, který je připraven v návaznosti na závěry z pracovního semináře zastupitelstva města a schůze rady města. V nově předkládaném návrh rozpočtu města na rok 2018 je zapracovaný přesun finanční částky v objemu 8 mil. Kč z akce „ZŠ 1 – vybudování odborných učeben“ na akci „Sportovní hala“ tak, aby mohlo dojít k dřívějšímu zahájení výstavby sportovní haly.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 5 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

6. 8/20/ZM/2017 Žádost o dotaci a vratky poskytnutých dotací – SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

vrácení dvou dotací v celkové výši 160.000 Kč od spolku SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 59231 Nové Město na Moravě, které byly poskytnuty spolku v roce 2017 na opravu dvou skokanských můstků na Šibenici v Novém Městě na Moravě.

II. Zastupitelstvo města rozhoduje

o poskytnutí neinvestiční individuální dotace ve výši 160.000 Kč spolku SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 59231 Nové Město na Moravě na opravu skokanského můstků K 28, zejména na opravu nájezdu na Šibenici v Novém Městě na Moravě s tím, že poskytnutá dotace bude vyčerpaná do 31.05.2018 a vyúčtovaná do 30.06.2018, a za tím účelem schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přiloženého vzoru.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 70.000 Kč z org. 177 – Dotační programy na org. 323 – Individuální dotace a dary, ze které bude dotace ve výši 160 tis. Kč poskytnuta.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

7. 9/20/ZM/2017 Bytová problematika – žádost o prominutí části poplatku z prodlení vzniklého z pronájmu BJ

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prominutí zbývající části poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného včetně služeb spojených s užíváním bytu č.301/11 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě ve výši 30 589 Kč ░░░░ ░░░░ ░ trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci bytu č. 301/11 na ul. Drobného, Nové Město na Moravě, a to z důvodu splnění vnitřních pravidel města pro úhradu dluhu na poplatcích z prodlení (ust. odst.5, písm. b) čl. 11 směrnice č. 3/2016).

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Marcela Popelková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

8. 10/20/ZM/2017 Dispozice s majetkem – přijetí daru dočasné stavby na části p.č. 1704/3 v k.ú. NMNM do majetku města (HACKBOARDS s.r.o.)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

přijetí daru dočasné stavby v hodnotě 150.000,-Kč, umístěné na části pozemku p.č.1704/3 (298 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, jež je v majetku města, a to od dárce – HACKBOARDS, s.r.o., se sídlem Jámy 3, 592 32, IČ: 283 53 307 s tím, že darovací smlouva bude uzavřena pouze za podmínky vyklizení dočasné stavby ze strany dárce s následným předáním městu v termínu nejpozději do 18.12.2017.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

9. 11/20/ZM/2017 Volba člena kontrolního výboru zastupitelstva města

I. Zastupitelstvo města volí

dle § 84 odst. 2 písm. l),m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění za členku kontrolního výboru Zastupitelstva města Nového Města na Moravě paní Evu Poulovou, bytem Německého 637, Nové Město na Moravě.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

10. Diskuse

Téma: Petr Hubáček – dotazoval se na organizaci trhů a režim prodeje na stáncích na Vratislavově nám., zaznamenal požadavky občanů na rozšíření takovéhoto prodeje, a to jak z důvodu prodávaného sortimentu tak i ceny prodávaného zboží.

Starosta města pan Michal Šmarda konstatoval, že město neumožňuje stabilní prodej na stáncích, byl stanoven harmonogram – vymezení dnů pro jednotlivý prodávaný sortiment, samozřejmě lze situaci znovu otevřít a prodiskutovat a případně přehodnotit. Tento režim je kompromisem mezi úplným zákazem stánkového prodeje a zcela nekontrolovatelným prodejem a vychází vstříc jak občanům tak provozovatelům kamenných prodejen.

Téma: JUDr. Libor Černý – informoval o krizových situacích, ke kterým došlo ve městě v poslední době (následky vichřice – výpadek elektrické energie, vandalství o proběhlém víkendu – vyloupení objektů) s tím, že na nadcházejícím jednání bezpečností rady v prosinci letošního roku by bylo namístě zaujmout stanovisko k vytvoření jednotného informačního toku v případě krizových situací. Dále poděkoval za spolupráci oddělení IT MěÚ a Městské policie v Novém Městě na Moravě při odhalování pachatelů krádeží, kdy se díky záznamům z kamerového systému podařilo pachatele odhalit.

Téma: Lubomí Buchta – dotazoval se na současnou situaci v kamenolomu a na výsledky hospodaření restaurace K Club a jeho další fungování.

Starosta města k záležitosti probíhajících správních řízení vedených báňským úřadem konstatoval, že dosud nebylo ze strany báňského úřadu vydáno žádné pravomocné rozhodnutí. Dále přislíbil, že zastupitelům města bude předložena vize dalšího fungování organizace od současného jednatele TS služeb s.r.o. Ing. Jiřího Brychty, a to po jejím projednání valnou hromadou v prosinci 2017.

K hospodaření restaurace K Club starosta města uvedl, že přijatá opatření ke zlepšení hospodaření přinesla úspěch (hospodaření v měsících srpen, září, říjen bylo v plusu) s tím, že ředitel NKZ Dan Šimek přislíbil dosáhnout hospodaření restaurace v roce 2017 bez ztráty, včetně započtení odpisů. V takovém případě je možné pokračovat v dalším provozu restaurace, v opačném případě bude prostor pronajat pro soukromé podnikání, a to na základě již zveřejněné dispozice na pronájem těchto prostor. Podrobněji budou zastupitelé seznámeni na dalším jednání zastupitelstva města začátkem roku 2018, kdy již budou známy výsledky hospodaření za celý rok 2017.

K diskusi se připojil i Pavel Michal Vojta, který vyjádřil svoje obavy spojené s případným pronájmem K Clubu a MVDr. Dan Sokolíček, který požádal ředitele NKZ o předložení podrobných podkladových materiálů vztahujících se k provozu restaurace.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

11. Závěr

Starosta města ukončil v 18.22 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

JUDr. Libor Černý

zastupitel

Michal Pavel Vojta

zastupitel