Samospráva města

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 11.12.2017

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 21. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 11.12.2017 od 16:00 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 21. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalo dne 11.12.2017

od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Lubomír Buchta

Věra Buchtová

JUDr. Libor Černý

Petr Hubáček

Martin Junek

MUDr. Zdeněk Kadlec

Mgr. Ladislava Kachlíková

Ing. Ilona Komínková

Josef Košík

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Soňa Macháčková

Stanislav Marek

Mgr. Pavel Peňáz

MVDr. Dan Sokolíček

Michal Šmarda

Ing. Pavel Štorek

Mgr. Helena Šustrová

Michal Pavel Vojta

Roman Wolker

Helena Zelená Křížová

Omluveni: <dle prezenční listiny>

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Věra Buchtová

Roman Wolker

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Pan Josef Košík se dostavil v 16.09 hod., paní Helena Zelená Křížová se dostavila v 16.12 hod.

Starosta města sdělil, že ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující dotazy a připomínky:

Téma: Mgr. Jiří Maděra- tlumočil připomínky od občanů k provádění zimní údržby a nedostatkům v oblasti vyvážení odpadů (přednese rovněž v diskusi až bude přítomen jednatel TS služeb s.r.o. Ing. Jiří Brychta)

Starosta města k problematice zimní údržby sdělil, že dnes s panem jednatelem Ing. Jiřím Brychtou a referentem odboru SMM MěÚ panem Petrem Ptáčkem procházeli krizové úseky – Sportovní ulici, Korunu s tím, že se dohodli na nutnosti prohrnování komunikace ul. Sportovní v celé šíři a při náledí technicky udržovat Korunu posypovým materiálem.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/21/ZM/2017 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Romana Wolkra.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což oba předchozí ověřovatelé JUDr. Libor Černý a pan Michal Pavel Vojta potvrdili.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/21/ZM/2017 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města paní Věru Buchtovou.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/21/ZM/2017 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozšíření programu o bod Dispozice s majetkem – nákup infrastruktury, prodej pozemků a přijetí daru pozemků – lokalita „Nad Městem IV.“

Starosta města předložil návrh na doplnění programu o bod zařazený v programu pod č. 18) Dispozice s majetkem města – nákup infrastruktury, prodej pozemků a přijetí daru pozemků – lokalita „Nad Městem IV“, který z důvodu administrativní chyby nebyl uveden v pozvánce. Podkladové materiály k tomuto bodu zastupitelé obdrželi v řádném termínu.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

1.4. 4/21/ZM/2017 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě – 47. schůze dne 4.12.2017

3) Aktualizace rozpočtu města č. 17 na rok 2017

4) Aktualizace rozpočtu města č. 1 na rok 2018

5) Přistoupení k pověření Kraje Vysočina k poskytování sociální služby

6) Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Diecézní charita Brno

7) Návrh na poskytnutí dotací z dotačních programů města na rok 2018

8) Památník věnovaný padlým rudoarmějcům na katolickém hřbitově – výběr výtvarného návrhu

9) Zásady prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě (2018-2019)

10) Bytová problematika – žádost o prominutí části poplatku a úroku z prodlení vzniklého z

pronájmu BJ

11) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 126/2 a 128 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě

12) Dispozice s majetkem – odprodej p.č.125 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě

13) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 84 v k.ú. Pohledec

14) Dispozice s majetkem – směny pozemků v k.ú. Olešná na Moravě (majetkoprávní vypořádání

pozemků zejména v okolí Jednoty )

15) Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 1535 (schodiště Palackého nám.) x p.č. 3872

(křižovatka Vlachovická) v k.ú. NMNM

16) Dispozice s majetkem – nákup p.č. 272 v k.ú. NMNM (TJ NMNM – fotbalové hřiště )

17) Dispozice s majetkem – nákup pozemků + přijetí daru infrastruktury (Nad Městem 2014)

18) Dispozice s majetkem – nákup infrastruktury, prodej pozemků a přijetí daru pozemků – lokalita „Nad Městem IV.“

19) Činnost kontrolního výboru Zastupitelstva města Nového Města na Moravě

20) Volba přísedících pro okresní soud na období 2018 – 2022

21) Diskuse

22) Závěr

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

2. 5/21/ZM/2017 Činnost Rady města Nového Města na Moravě – 47. schůze dne 4.12.2017

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě – 47. schůze rady města dne 4.12.2017 a nemá k činnosti rady města připomínky.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

3. 6/21/ZM/2017 Aktualizace rozpočtu města č. 17 na rok 2017

I. Zastupitelstvo města schvaluje

aktualizaci rozpočtu města č. 17 na rok 2017 dle přílohy tohoto materiálu.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor oba předkládané návrhy aktualizací rozpočtu (jak na rok 2017 tak 2018) projednal a doporučuje zastupitelstvu města předložený návrh aktualizace k odsouhlasení.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

4. 7/21/ZM/2017 Aktualizace rozpočtu města č. 1 na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

Starosta města informoval členy zastupitelstva města o úpravě usnesení, a to na základě doporučení pracovníků KRÚ Kraje Vysočina v rámci přezkumu hospodaření, kdy zastupitelstvo města již nadále nebude schvalovat „aktualizace rozpočtu“, ale nově „rozpočtová opatření“. V tomto znění budou předkládána všechna další usnesení týkající se rozpočtových úprav.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5. 8/21/ZM/2017 Přistoupení k pověření Kraje Vysočina k poskytování sociální služby

I. Zastupitelstvo města schvaluje

přistoupení k Pověřením Kraje Vysočina k poskytování sociální služby v přílohách tohoto materiálu.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor problematiku ošetření možné veřejné podpory při financování sociálních služeb projednal a doporučuje zastupitelstvu města přistoupit k Pověřením Kraje Vysočina k poskytování sociální služby.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

6. 9/21/ZM/2017 Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Diecézní charita Brno

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

pro rok 2018:

a) přistoupit k Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina, které poskytuje Diecézní charita Brno. Jedná se o tyto sociální služby – Osobní asistenci, Pečovatelskou službu a Odlehčovací služby (hospicová péče) – s působností v Novém Městě na Moravě

b) poskytnout neinvestiční dotaci pro službu Osobní asistence ve výši 30 000 Kč, Pečovatelskou službu ve výši 10 000 Kč a pro Odlehčovací služby ve výši 30 000 Kč poskytovateli těchto služeb tj. Diecézní charitě Brno se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, Královo Pole, 60200 Brno, IČ: 44990260.

c) schválit uzavření jednotlivých veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací dle předchozích bodů, a to dle přílohy.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků rozpočtu na rok 2018 v částce 70 tis. Kč z odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby na odvětví sociální věci.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost Diecézní charity, kterou poskytují občanům Nového Města na Moravě projednal a doporučuje zastupitelstvu města příspěvek v celkové výši 70 000,- k odsouhlasení.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7. 10/21/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotací z dotačních programů města na rok 2018

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění:

I. poskytnout neinvestiční dotace na rok 2018 jednotlivým žadatelům z dotačních programů a výzev města:

a) Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme dle přílohy

b) Zkvalitnění sportovišť dle přílohy

c) Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci dle přílohy

d) Novoměstská kultura dle přílohy

e) Výzva na podporu neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy s členskou základnou 150 a více členů dle přílohy

f) Výzva pro mimořádné počiny dle přílohy

II. schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze strany města jednotlivým žadatelům dle příloh materiálu

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

8. 11/21/ZM/2017 Památník věnovaný padlým rudoarmějcům na katolickém hřbitově – výběr výtvarného návrhu

I. Zastupitelstvo města schvaluje

realizovat u příležitosti 75. výročí ukončení 2. světové války v letech 2019 – 2020 výtvarný návrh Památníku padlým vojákům Rudé armády v 2. světové válce na římskokatolickém hřbitově v Novém Městě na Moravě z dílny sochařky MgA. Moniky Vosykové, a to dle upraveného návrhu.

K tomuto bodu byli přizvání: PhDr. Žofie Řádková

PhDr. Žofie Řádková ve svém vystoupení informovala o proběhlých jednání se zástupci Ruské federace a Ministerstva obrany ČR a o jimi doporučených návrzích s tím, že výběr finálního návrhu je na straně města. Dále z jednání vzešel návrh na úpravu návrhu pana Kyselky a paní Vosykové spočívající v úpravě desek s textem jmen (zešikmení, naklonění), a to zejména z důvodu údržby památníků. Takto upravené návrhy byly představeny.

Po proběhlé diskusi starosta města navrhl zjistit preferenci členů zastupitelstva města k určitému návrhu pomocí orientačního prověření podpory jednotlivých návrhů.

Ten návrh, který získá největší podporu, bude předložen k hlasování jako první.

V orientačním „hlasování“ získal upravený návrh pana Kyselky podporu jednoho člena ZM, upravený návrh paní Vosykové podporu 13 členů ZM a návrh paní Špačkové podporu 12 členů ZM.

Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu paní Vosykové: (tajemník připomněl, že se jedná o upravený-svislý návrh památníku)

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 14 Proti: 2 Zdrželo se: 7 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

9. 12/21/ZM/2017 Zásady prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě (2018-2019)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Zásady prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě (2018-2019) dle přílohy tohoto materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Mgr. Jaroslava Homolková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

10. 13/21/ZM/2017 Bytová problematika-žádost o prominutí části poplatku a úroku z prodlení vzniklého z pronájmu BJ

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prominutí zbývající část poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného včetně služeb spojených s užíváním bytu č.731/░░ na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě ve výši 32.719 Kč ░░░░ ░░░░ trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci bytu č. ░░░░ ░░░ na ul. Tyršova, Nové Město na Moravě, a to z důvodu splnění vnitřních pravidel pro úhradu dluhu na poplatcích z prodlení stanovených v ust. odst.5, písm. b) čl. 11 směrnice města č. 3/2016.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Marcela Popelková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

11. 14/21/ZM/2017 Dispozice s majetkem-odprodej p.č. 126/2 a 128 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemků p.č.126/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 144 m2 a p.č.128 o výměře 26 m2 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, panu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za dohodnutou kupní cenu 37.365 Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

12. 15/21/ZM/2017 Dispozice s majetkem-odprodej p.č.125 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č.125 o výměře 38 m2 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za dohodnutou kupní cenu 3.678 Kč vč DPH s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatkek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

13. 16/21/ZM/2017 Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 84 v k.ú. Pohledec

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod části nemovité věci, a to pozemku p.č.84 ost. plocha, jiná plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Pohledec, panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za dohodnutou kupní cenu 400,-Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

14. 17/21/ZM/2017 Dispozice s majetkem – směny pozemků v k.ú. Olešná na Moravě ( majetkoprávní vypořádání pozemků zejména v okolí Jednoty )

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitých věcí v k.ú. Olešná na Moravě, v souladu s geometrickými plány č.266-57/2017, 267-57/2017, 268-57/2017, a to jak následuje:

Město převádí do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ nemovité věci, a to pozemek parc.č. 1097/2 ost. plocha neplodná o výměře 177 m2, parc.č. 224/8 ost. plocha silnice o výměře 193, stavbu bez čp/če, zem. stavba stojící na pozemku parc.č. 29 ( LV č. 200 ) zast. plocha a nádvoří o výměře 51 m2, a pozemky parc.č.283/2 ost. plocha ostatní komunikace o výměře 820 m2, parc.č.283/5 ost. plocha ostatní komunikace o výměře 884 m2, parc.č. 283/7 ost.plocha ostatní komunikace o výměře 26 m2 v podílu vyjádřeném id.1/4

Pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ převádí do výlučného vlastnictví města nemovité věci, a to pozemek parc.č. 280/2 ost. plocha jiná plocha o výměře 19 m2 a pozemky parc.č. 283/1 ost.plocha, ostatní komunikace o výměře 459 m2, parc.č.283/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 45 m2, parc.č.283/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 3 m2, parc.č.283/6 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 85 m2, parc.č.283/9 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 146 m2, parc.č.283/10 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 4 m2 v podílu vyjádřeném id.3/4

s tím, že nemovité věci budou směněny bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitých věcí v k.ú. Olešná na Moravě, v souladu s geometrickým plánem č. 267-57/2017, a to jak následuje:

Město převádí do společného jmění manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ nemovitou věc, a to pozemek parc.č. 283/8 ost. plocha ostatní komunikace o výměře 300 m2 v podílu vyjádřeném id. 1/4 a pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ převádí do společného jmění ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ nemovitou věc, a to pozemek parc.č. 283/8 ost. plocha ostatní komunikace o výměře 300 m2 v podílu vyjádřeném id. 3/4

Manželé░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ převádí do výlučného vlastnictví města nemovité věci, a to pozemek parc.č. 284/3 ost. plocha jiná plocha o výměře 36 m2 a pozemek parc.č. 284/4 ost. plocha jiná plocha o výměře 79 m2

s tím, že manželé░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ uhradí městu za směňované nemovitosti finanční částku 18.500 Kč a uhradí finanční náklady spojené s návrhem na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

15. 18/21/ZM/2017 Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 1535 ( schodiště Palackého nám.) x p.č. 3872 ( křižovatka Vlachovická) v k.ú. NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě, a to jak následuje:

– převod nemovité věci – pozemku p.č. 3872 ost. plocha o výměře 99 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě z podílového spoluvlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do majetku města

– převod nemovité věci – části pozemku p.č. 1535 o výměře 11 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě z majetku města do podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

s tím, že ze strany města bude panu ░░░░ ░░░░ ░░░ doplacena finanční částka ve výši 23.100 Kč a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ finanční částka ve výši 3.300 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou město, pan░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , a to každý u nemovitosti, jež nabývá.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

16. 19/21/ZM/2017 Dispozice s majetkem – nákup p.č. 272 v k.ú. NMNM ( TJ NMNM – fotbalové hřiště )

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci – pozemku p.č. 272 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 10 716 m2 včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku TJ Nové Město na Moravě z.s., Sportovní 1479, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 498 do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 1.285.920 Kč s tím, že poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN uhradí město.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2018 spočívající v převodu částky ve výši 400 tis.Kč z neinvestiční rezervy města na navýšení investiční akce „výkupy nemovitostí – běžné“.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

17. 20/21/ZM/2017 Dispozice s majetkem – nákup pozemků + přijetí daru infrastruktury (Nad Městem 2014)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí

– pozemků parc. č. 3406/13 orná půda o výměře 829 m2, parc. č. 3406/18 orná půda o výměře 342 m2, parc. č. 3406/35 orná půda o výměře 322 m2, parc. č. 3406/41 orná půda o výměře 38 m2, parc. č. 3406/52 orná půda o výměře 40 m2 a parc. č. 3406/53 orná půda o výměře 9 m2 v katastrálním území Nové Město na Moravě, a to z majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ (podíl vyjádřený id.1/2) a pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ (podíl vyjádřený id.1/2) do majetku města, za sjednanou kupní cenu 387.100,00Kč (každému prodávajícímu ve výši id.1/2 spoluvlastnického podílu, t.j. 193. 550 Kč).

II. Zastupitelstvo města schvaluje

příjetí daru městem od dárců░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , a to zkolaudované komunikace pozemní a veřejné osvětlení, včetně všech součástí a příslušenství, umístěné na pozemcích parc. č. 3394/106, 3394/118, 3394/146, 3406/13, 3406/18, 3406/33 a 3406/35 vše v kat. území Nové Město na Moravě dále specifikované takto:

– komunikace pozemní, chodníky a vjezdy na pozemky včetně součástí a příslušenství na pozemcích parc. č.: 3394/106, 3406/13, 3406/18 a 3406/35 v kat. území Nové Město na Moravě dle stavebního povolení č.j.: MUNMNM/2502/2016-33 ze dne 08. 03. 2017 a kolaudačního souhlasu č.j.: MUNMNM/10682/2017-11 ze dne 11. 09. 2017

– komunikace vše ve výměře 752 m2, MK ul. Modřínová v délce 82,5 m a MK spojující ul. Modřínová s ul. Smrkovou v délce 67,5 m

– chodník ve výměře 208 m2 na ul. Modřínová v celkové délce cca 83 m

– sjezd z pozemku parc. č. 3406/13 ve výměře 60 m2 dle stavebního povolení č.j.: MUNMNM/29522/2015 ze dne 06. 10. 2015 a kolaudačního souhlasu č.j.: MUNMNM/10688/2017-11 ze dne 11. 09. 2017

– komunikace vše ve výměře 450 m2, MK ul. Jedlová v délce 70 m

– vjezdy na pozemky 4 ks ve výměře 43 m2

v celkové hodnotě daru ve výši 1.500.000 Kč

– veřejné osvětlení na parc. č.: 3394/106, 3394/118, 3394/146, 3406/13, 3406/18, 3406/33 a 3406/35 v kat. území Nové Město na Moravě

dle dodatečného povolení stavby č.j.: MUNMNM/29546/2015-20 ze dne 05. 10. 2015 a kolaudačního souhlasu č.j.: MUNMNM/3689/2016-14 ze dne 24. 05. 2016

v rozsahu – délce 92 m ul. Smrková (3 ks světelných bodů)

– délce 45 m ul. Jedlová (2 ks světelných bodů)

dle územního rozhodnutí č.j.: MUNMNM/29541/2015-25 ze dne 18. 11. 2015 a kolaudačního souhlasu č.j.: MUNMNM/9029/2017-11 ze dne 26. 07. 2017

v rozsahu – délce 124 m ul. Modřínová (4 ks světelných bodů)

v celkové hodnotě daru ve výši 350.000 Kč.

JUDr. Libor Černý konstatoval, že z důvodu střetu zájmu nebude u této a následující majetkové dispozice (body č. 17 a 18) hlasovat.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

18. 21/21/ZM/2017 Dispozice s majetkem – nákup infrastruktury, prodej pozemků a přijetí daru pozemků – lokalita „NAD MĚSTEM IV“

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí

– místní komunikace, chodník, štěrková cesta, sjezd, kontejnerové stání, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení, včetně všech součástí a příslušenství, umístěné na pozemcích parc. č. 2036/1, 2036/9, 2036/10, 2036/12, 2039/1, 2039/2, 3406/2 a 3406/75 vše v kat. území Nové Město na Moravě dále specifikované takto:

– komunikace, chodníky, štěrková cesta, vjezd a kontejnerové stání na pozemcích parc. č. 2036/1, 2036/9, 2036/10, 2036/12, 2039/1, 2039/2, 3406/2 a 3406/75 v kat. území Nové Město na Moravě dle stavebního povolení č.j.: MUNMNM/3643/2017-32 ze dne 23.05.2017 a kolaudačního souhlasu č.j.: MUNMNM/14762/2017-24 ze dne 21.11.2017

– veřejné osvětlení na pozemcích parc. č. 2036/1, 2036/9, 2036/10, 2036/12, 3406/2 a 3406/75 v kat. území Nové Město na Moravě dle územního rozhodnutí č.j.: MUNMNM/13285/2016-38 ze dne 19.12.2016 a kolaudačního souhlasu č.j.: MUNMNM/14763/2017-17 ze dne 20.11.2017

– dešťová kanalizace na pozemcích parc. č.2036/1, 2036/9, 2036/10, 2036/12, 2039/1, 2039/2, 3406/2 a 3406/75 v kat. území Nové Město na Moravě dle stavebního povolení č.j.: MUNMNM/4982/2017/32 ze dne 12.06.2017 a kolaudačního souhlasu č.j.: MUNMNM/13475/2017/22 ze dne 25.10.2017,

a to z majetku společnosti Pozemky-nmnm s.r.o., Nad Smetankou 225/2, 190 00 Praha 9 – Hrdlořezy, IČ: 04744713 do majetku města Nového Města na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 za sjednanou kupní cenu 1.600.000,00 Kč včetně případné DPH.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitostí

– pozemky parc. č. 2036/23 orná půda o výměře 73 m2, parcelní číslo 2036/26 orná půda o výměře 317 m2, parcelní číslo 2036/27 orná půda o výměře 1419 m2, parcelní číslo 2036/28 orná půda o výměře 866 m2, parcelní číslo 2036/29 orná půda o výměře 888 m2, parcelní číslo 2036/30 orná půda o výměře 803 m2, parcelní číslo 2036/31 orná půda o výměře 8 m2, parcelní číslo 2036/33 orná půda o výměře 290 m2, parcelní číslo 2036/34 orná půda o výměře 288 m2, parcelní číslo 2036/35 orná půda o výměře 138 m2 a část pozemku parcelní číslo 2036/1 orná půda o výměře 3159 m2 (nově vzniklý pozemek parcelní číslo 2036/61) vše v katastrálním území a obci Nové Město na Moravě, celkem 8.249 m2,

a to z majetku města Nového Města na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 do majetku společnosti Pozemky-nmnm s.r.o., Nad Smetankou 225/2, 190 00 Praha 9 – Hrdlořezy, IČ: 04744713, za sjednanou kupní cenu 2.152.989,00 Kč bez DPH, tzn. 2.605.117,00 Kč vč. DPH.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

příjetí daru městu Novému Městu na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 od dárců ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 592 31 Nové Město na Moravě a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 592 31 Nové Město na Moravě, a to nemovitostí

– pozemky parc. č. 3406/2 orná půda o výměře 618 m2, parc. č. 3406/72 orná půda o výměře 41 m2 a parc. č. 3406/75 orná půda o výměře 601 m2, vše v kat. území a obci Nové Město na Moravě, celkem 1 260 m2 v celkové hodnotě daru ve výši 215.258,40 Kč.

IV. Zastupitelstvo města schvaluje

příjetí daru městu Novému Městu na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 od dárců ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , 592 31 Nové Město na Moravě, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , 592 31 Nové Město na Moravě a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 592 31 Nové Město na Moravě, a to nemovitostí

– pozemky parc. č. 2036/9 orná půda o výměře 1055 m2, parc. č. 2036/10 orná půda o výměře 1034 m2 a parc. č. 2036/44 orná půda o výměře 282 m2, vše v kat. území a obci Nové Město na Moravě, celkem 2371 m2 v celkové hodnotě daru ve výši 405.061,64 Kč.

Mgr. Jiří Maděra konstatoval, že z důvodu střetu zájmu nebude u této majetkové dispozice hlasovat.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

19. 22/21/ZM/2017 Činnost kontrolního výboru Zastupitelstva města Nového Města na Moravě

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

dosavadní kontrolní činnost kontrolního výboru a její výsledky za období 06/2017 – 12/2017 včetně výsledku provedené kontroly č. 02/2017.

Předkladatel: Věra Buchtová

Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

20. 23/21/ZM/2017 Volba přísedících pro okresní soud na období 2018 – 2022

I. Zastupitelstvo města volí

v souladu s ust. § 64 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění a v souladu s dopisem Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou č.j. MUNMNM/16874/2017 ze dne 29.11.2017 za přísedící Okresního osudu ve Žďáru nad Sázavou na funkční období 2018 – 2022 osoby:

paní Annu Kottovou, paní JUDr. Marii Rusovou, paní Libuši Přibyslavskou, pana Mgr. Petra Hanycha, paní Mgr. Ivu Čolakovičovou dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

21. Diskuse

Téma: Ing. Jiří Brychta, jednatel TS služeb s.r.o NMNM, seznámil členy zastupitelstva města se svojí koncepcí řešení chodu společnosti (stěžejní body koncepce: kamenolom, nový areál TS služeb, stavební činnost ) a odpovídal na vznesené dotazy od členů zastupitelstva města (problematika pořízení drtiče + recyklačního zařízení).

Téma: Mgr. Jan Skřička, výkonný ředitel Sportovního klubu NMNM – představil, ve vazbě na diskusi na semináři ZM, prezentaci k dalšímu rozvoji ve Vysočina Aréně jakožto areálu pro běžecké lyžování, biatlon, cyklistiku, kolečkové lyže a brusle, běh v letošním roce a rovněž odpovídal na vznesené dotazy od členů zastupitelstva města (sjednocení a zjednodušení informací na webových stránkách, zajištění občerstvení a toalet pro veřejnost, využitelnost starých asfaltových tras, spolupráce se Ski hotelem, problematika rozšiřování dalších nových aktivit v areálu).

Téma: JUDr. Libor Černý – dotazoval se na postup při zpracovávání územních studií v lokalitách, kde to předpokládá návrh nového ÚP města – lokalita zahradnictví, Brožkův kopec – zastupitelé dosud neobdrželi žádné informace.

Ing. Lenka Jamborová, vedoucí odboru SŽP MěÚ, konstatovala, že územní studie lokality zahradnictví je ve fázi dokončování a bude v krátké době k dispozici na portále zastupitele, územní studie lokality Brožkův kopec je ve fázi přípravy zadání zakázky. Uvedla, že zastupitelstvo města bere územní studii pouze na vědomí, její přijetí není vázáno na rozhodnutí zastupitelstva města, je to věcí výkonu státní správy ze strany úřadu. Dále uvedla, že při zpracovávání územní studie v lokalitě zahradnictví bylo v co největší míře spolupracováno s vlastníky pozemků v předmětné lokalitě (proběhlo osobní jednání). Studie budou respektovat dosud územně nebo stavebně povolené objekty s tím, že stavební povolení jsou vydávána na čísla parcel nikoliv na čísla popisná a názvy ulic jsou řešeny až následně. Na dotaz ohledně ceny za zpracování studie uvedla, že výše ceny je 125 tis. Kč.

Starosta města v diskusi uvedl, že lze přehodnotit situaci a na místo územních studií nechat vypracovat regulační plány území, což ale bude mít za následek zdržení příjímání nového územního plánu i zdražení.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

22. Závěr

Starosta města ukončil v 18.04 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Popřál přítomným příjemné prožití vánočních svátků a všechno dobré do nového roku.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Roman Wolker

zastupitel

Věra Buchtová

zastupitel