Samospráva města

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 5.3.2018

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 22. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 5.3.2018 od 16:00 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalo dne 5.3.2018

od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Lubomír Buchta

Věra Buchtová

JUDr. Libor Černý

Petr Hubáček

Martin Junek

MUDr. Zdeněk Kadlec

Mgr. Ladislava Kachlíková

Josef Košík

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Stanislav Marek

Mgr. Pavel Peňáz

MVDr. Dan Sokolíček

Michal Šmarda

Ing. Pavel Štorek

Mgr. Helena Šustrová

Michal Pavel Vojta

Roman Wolker

Helena Zelená Křížová

Omluveni: Ing. Ilona Komínková

Ing. Tomáš Krejčí

Soňa Macháčková

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Lubomír Buchta

Helena Zelená Křížová

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Ing. Pavel Štorek dostavil v 16.04 hod., pan Josef Košík v 16.13 hod.

Starosta města sdělil, že ze zasedání města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující dotazy a připomínky:

Téma: Petr Hubáček – dotazoval se na problematiku dokončení povrchu komunikace na ul. Jánské

Starosta města uvedl, že tato akce není zařazena do rozpočtu města na rok 2018.

Téma: Michal Pavel Vojta – požádal, na základě připomínek občanů, o zlepšení provádění zimní údržby na Sportovní ulici, a to i v souvislosti se zvýšením provozem po změně dopravního značení u 2. základní školy

Starosta města konstatoval, že o problémovosti lokality správce místních komunikací pan Petr Ptáček ví, nedávno proběhla i kontrola údržby přímo v terénu, s tím, že jak správce komunikací tak i TS služby s.r.o. mají věnovat zvýšenou péči při údržbě této lokality.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/22/ZM/2018 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání paní Helenu Zelenou Křížovou.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což oba předchozí ověřovatelé paní Věra Buchtová a pan Roman Wolker potvrdili.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 3

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/22/ZM/2018 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání pana Lubomíra Buchtu.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/22/ZM/2018 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 15.1.2018 do 19.2.2018

3) Střednědobý výhled rozpočtu města

4) Rozpočtové opatření na rok 2018

5) Žádost o individuální neinvestični dotaci – Bike Events s.r.o.Tišnov

6) Žádost o investiční dotaci – Sportovní klub Nové Město na Moravě

7) Novoměstské sociální služby – žádost o schválení navýšení kapacity pobytové služby

8) Bytová problematika – návrh na odpis poplatku z prodlení za pronájem BJ

9) Problematika účasti města v SATT a.s.

10) Dispozice s majetkem – zástavní smlouva (pozemek p.č. 1696/1 jehož součástí je stavba č.p. 1515 v k.ú. NMNM – KoDuS)

11) Dispozice s majetkem – dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní (Diakonie ČCE)

12) Dispozice s majetkem- odprodej části pozemků p.č. 280/2, 280/1, 135/5, 886/1 a 885/1 v k.ú. NMNM, ul. Malá (Kraj Vysočina-Domov Kamélie Křižanov)

13) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3937/39 + směna v k.ú. NMNM (bývalý náhon u Kazmírova rybníka)

14) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 170/1 a 169/2 v k.ú. Pohledec

15) Dispozice s majetkem-nákup části p.č. 608/1 v k.ú. Pohledec – pod MK

16) Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú. Pohledec – pod MK (části p.č. 106/1, 597/1, 586/7 X části p.č. 106/7, 123, 586/8)

17) Dispozice s majetkem-nákup části p.č.106/6 a části p.č.127 pod MK + odprodej p.č. 614/3 v k.ú. Pohledec

18) Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú. Pohledec – pod MK (p.č. 609/3, p.č. 135/4 X p.č.146/2)

19) Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú. Pohledec – pod MK (část p.č. 135/1, část p.č. 137/1 X část p.č. 137/3)

20) Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú. Pohledec – pod MK (část p.č. 609 X část p.č. 608/2)

21) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 12 stavebních pozemků v k.ú. Pohledec

22) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 1272/1 v k.ú. NMNM (úvoz Brněnská)

23) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 214/1 v k.ú. Studnice u Rokytna

24) Územní plán Nové Město na Moravě – vydání

25) Diskuse

26) Závěr

JUDr. Libor Černý, v rámci technické poznámky, požádal o samostatné hlasování o majetkové dispozici pod bodem 12) Dispozice s majetkem – odprodej části pozemků p.č. 280/2, 280/1, 135/5, 886/1 a 885/1 v k.ú. Nové Město na Moravě, ul. Malá (Kraj Vysočina-Domov Kamélie Křižanov) a dále při projednávání tohoto bodu o možnost promítnutí vizualizace stavebního záměru Kraje Vysočina – výstavby bezbariérových objektů určených k bydlení klientů s mentálním a kombinovaným postižením.

Starosta města uvedl, že pokud kdokoliv ze členů ZM požádá o samostatné hlasování u kterékoliv dispozice s majetkem, tak se o ní bude hlasována samostatně – tedy i požadavku JUDr. Černého bude vyhověno.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

2. 4/22/ZM/2018 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 15.1.2018 do 19.2.2018

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 15.1.2018 do 19.2.2018 a nemá k činnosti rady města připomínky.

V rámci tohoto bodu programu byla předložena informace o výsledku hospodaření K Clubu za rok 2017 včetně zhodnocení dosavadní činnosti restaurace a informace o kladném výsledku hospodaření ze strany ředitele pan Daniela Šimka a ekonomky organizace paní Pavlíny Miholové.

Vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. Tomáš Vlček, z důvodu nepřítomnosti předsedkyně finančního výboru zastupitelstva města Ing. Ilony Komínkové, konstatoval, že zpráva o výsledku hospodaření K Clubu za loňský rok byla projednána ve finančním výboru s tím, že finanční výbor vzal předložené informace na vědomí.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

3. 5/22/ZM/2018 Střednědobý výhled rozpočtu města

I. Zastupitelstvo města schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu města dle přílohy č. 1.

V rámci tohoto bodu starosta požádal o promítnutí jím připravené prezentace, ve které byli členové zastupitelstva města seznámeni zejména se současným úvěrovým zatížením města (městské lázně, překlenovací úvěr), s předpokladem přijetí úvěru a jeho čerpáním v roce 2019 na výstavbu sportovní haly ve výši 40 mil. Kč, aktuálním stavem volných finančních prostředků města, s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu města s plánovaným schodkem hospodaření v roce 2019 ve výši 49 mil. Kč a předpokladem vyrovnaného hospodaření v letech 2019 – 2022.

V rámci diskuse se řešila zejména otázka případného dřívějšího splacení úvěru, otázka dopadů poklesu počtu obyvatel města pod 10 tis. na daňové příjmy, otázka a vliv této skutečnosti na daňové příjmy města, snahy o získání případné dotace na výstavbu sportovní haly, a to přesto, že do lokality města jsou poskytovány další dotace související např. s Vysočina Arénou.

Vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. Tomáš Vlček, z důvodu nepřítomnosti předsedkyně finančního výboru zastupitelstva města Ing. Ilony Komínkové, konstatoval, že návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2019 až 2022 byl projednán ve finančním výboru s tím, že finanční výbor předložený návrh doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4. 6/22/ZM/2018 Rozpočtové opatření na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2018 dle přílohy tohoto materiálu.

Vedoucí finančního odboru MěÚ Ing Tomáš Vlček, z důvodu nepřítomnosti předsedkyně finančního výboru zastupitelstva města Ing. Ilony Komínkové, konstatoval, že návrh rozpočtového opatření na rok 2018 byl projednán ve finančním výboru s tím, že finanční výbor předložený návrh doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Martina Slámová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5. 7/22/ZM/2018 Žádost o individuální neinvestični dotaci – Bike Events s.r.o. Tišnov

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout Bike Events s.r.o. se sídlem Železné 32, PSČ 666 01, IČ: 26954397 individuální neinvestiční dotaci ve výši 200.000,-Kč na náklady spojené s pořádáním Světového poháru horských kol 2018 ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků rozpočtu na rok 2018 v částce 200.000,- Kč z odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby na odvětví tělovýchova a zájmová činnost.

Vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. Tomáš Vlček, z důvodu nepřítomnosti předsedkyně finančního výboru zastupitelstva města Ing. Ilony Komínkové, konstatoval, že žádost Bike Events s.r.o. Tišnov o poskytnutí neinvestiční dotace byla projednána ve finančním výboru s tím, že finanční výbor předložený návrh na poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

6. 8/22/ZM/2018 Žádost o investiční dotaci – SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. se sídlem Vlachovická 1255, PSČ 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 43378480 individuální investiční dotaci ve výši 400.000,-Kč za účelem realizace stavebních úprav technické infrastruktury areálu Vysočina Areny SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ blíže specifikovaných v přiloženém Investičním záměru k žádosti o dotaci – podprogram 133D 524 Významné sportovní akce a současně s tím související podmínkou, že žadatel o dotaci ponechá zdarma přístupný areál k celoročnímu sportovnímu využití veřejnosti alespoň z 20% jeho roční kapacity a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v navýšení odvětví tělovýchova a zájmová činnost a navýšení schodku hospodaření města 2018 na pol. 8115 o částku 400.000,-Kč.

Vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. Tomáš Vlček, z důvodu nepřítomnosti předsedkyně finančního výboru zastupitelstva města Ing. Ilony Komínkové, konstatoval, že žádost Sportovního klubu Nové Město na Moravě o poskytnutí investiční dotace byla projednána ve finančním výboru s tím, že finanční výbor předložený návrh na poskytnutí dotace ve výši 400.000,- Kč doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7. 9/22/ZM/2018 NSS – žádost o schválení navyšení kapacity pobytové služby

I. Zastupitelstvo města schvaluje

na základě žádosti Novoměstských sociálních služeb, se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, navýšení kapacity pobytové služby na 90 lůžek, a to dle zák. 108/2006 S., o sociálních službách § 49 Domov pro seniory 60 lůžek a dle § 50 Domovy se zvláštním režimem 30 lůžek.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

8. 10/22/ZM/2018 Bytová problematika – návrh na odpis poplatku z prodlení za pronájem BJ

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prominutí poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného včetně služeb spojených s užíváním bytu č.730/░░ na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě ve výši 59.578 Kč ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto bývalému nájemci bytu č. 730/░░ na ul. Tyršova, Nové Město na Moravě, a to z důvodu dlouhodobé zdravotní situace a skutečnosti, že uhradila jistinu v plné výši.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Marcela Popelková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

9. 11/22/ZM/2018 Problematika účasti města v SATT a.s.

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy cen za odprodej akcií města Nového Města na Moravě ve společnosti SATT a.s. obdržené od města Žďár nad Sázavou dne 14.2.2018, č.j.: MUNMNM/12092485/2018, které jsou však nižší než zjištěné ceny dle zpracovaných znaleckých posudků.

II. Zastupitelstvo města ukládá a pověřuje

starostu města (v době jeho nepřítomnosti místostarostu města) přípravou prodeje akcií města Nové Město na Moravě ve společnosti SATT a.s., Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 60749105, a to výhradně společně s prodeji akcií města Velké Meziříčí a obce Dolní Rožínka vč. za tím účelem potřebných případných převodů akcií mezi akcionáři.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

10. 12/22/ZM/2018 Dispozice s majetkem – zástavní smlouva (pozemek p.č. 1696/1 jehož součástí je stavba č.p. 1515 v k.ú. NMNM – KoDuS)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem uzavřené mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha1, IČ: 660 02 222 jakožto zástavním věřitelem a městem Novým Městem na Moravěm, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 jakožto zástavcem dle přílohy tohoto materiálu.

Místostarosta města seznámil přítomné se základním obsahem navrhovaných dispozic s majetkem města pod body programu 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a navrhl společné hlasování o těchto bodech programu.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

11. 13/22/ZM/2018 Dispozice s majetkem – dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní (Diakonie ČCE)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 1.3.2016, uzavřené mezi Diakonii-ČCE – středisko v Myslibořicích, se sídlem Myslibořice 1, 675 60, IČ: 008 39 345, jakožto budoucím kupujícím a městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, 592 31, IČ: 00294900, jakožto budoucím prodávajícím, dle přílohy materiálu s tím, že budoucí kupující je povinen dodržet podmínky spojené s poskytnutou dotací na údržbu zeleně od poskytovatele dotace u projektu OPŽP č. CZ.1.02/6.5.00/11.10885 v souladu s čl. IV. odst. 2 již uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 1.3.2016.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

12. 14/22/ZM/2018 Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3937/39 (4x) + směna v k.ú. NMNM (bývalý náhon u Kazmírova rybníka)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1.úplatný převod části p.č.3937/39 (dle GP p.č.3937/47) o výměře 82 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, z majetku města do majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za dohodnutou kupní cenu 12.300,- Kč s tím, že kupující uhradí rovněž správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.úplatný převod části p.č.3937/39 (dle GP p.č.3937/45) o výměře 70 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, z majetku města do majetku pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za dohodnutou kupní cenu 10.500,- Kč s tím, že kupující uhradí rovněž správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.úplatný převod části p.č.3937/39 (dle GP p.č.3937/44) o výměře 98 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, z majetku města do majetku pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za dohodnutou kupní cenu 14.700,- Kč s tím, že kupující uhradí rovněž správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

4.úplatný převod části p.č.3937/39 (dle GP p.č.3937/48) o výměře 55 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, z majetku města do majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za dohodnutou kupní cenu 8.250,- Kč s tím, že kupující uhradí rovněž správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

5.směnu pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě, včetně všech součástí a příslušenství, a to jak následuje: převod z majetku města do majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ – část pozemku p.č.3937/39 (dle GP p.č. 3937/46) o výměře 78 m2 a převod z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do majetku města – část p.č. 535 (dle GP p.č. 535/2 ) o výměře 133 m2 s tím, že město doplatí za směňované nemovitosti finanční částku ve výši 26.900,- Kč a uhradí rovněž správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

13. 15/22/ZM/2018 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 170/1 a 169/2 v k.ú. Pohledec

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 169/2 o výměře 10 m2 a p.č. 170/1 o výměře 328 m2 v k.ú. Pohledec, panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za dohodnutou kupní cenu 81.796,- Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

14. 16/22/ZM/2018 Dispozice s majetkem-nákup části p.č. 608/1 (11 m2) v k.ú.Pohledec – pod MK

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 608/1 (po geometrickém zaměření p.č. 608/4) o výměře 11 m2 v k.ú. Pohledec, a to z majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ě do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 1.100,- Kč.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

15. 17/22/ZM/2018 Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú.Pohledec – pod MK (části p.č. 106/1, 597/1, 586/7 x části p.č. 106/7, 123, 586/8)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků v k.ú. Pohledec, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ – část p.č. 106/1 o výměře 35 m2 (dle GP p.č. 106/15), část p.č. 106/1 o výměře 6 m2 (dle GP p.č. 106/16), část p.č. 597/1 o výměře 44 m2 (dle GP p.č. 597/16), část p.č. 586/7 o výměře 28 m2

– převod z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do majetku města – část p.č. 106/7 o výměře 117 m2, část p.č. 123 o výměře 2 m2 ( dle GP p.č. 123/2), část p.č. 586/8 o výměře 21 m2 (dle GP p.č. 586/25) s tím, že město uhradí za směňované nemovité věci panu ░░░░ ░░░░ finanční částku ve výši 2700,-Kč a správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

16. 18/22/ZM/2018 Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 106/6 (85 m2) a části p.č. 127 (7 m2) pod MK + odprodej p.č. 614/3 (92 m2) v k.ú. Pohledec

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to části pozemku p.č.106/6 o výměře 85 m2 a části p.č. 127 (po geometrickém zaměření p.č. 127/2 ) o výměře 7 m2 v k.ú. Pohledec, a to z majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ě do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 9200,-Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 614/3 trvalý travní porost o výměře 92 m2 v k.ú. Pohledec z majetku města do majetku ░░░░ ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za dohodnutou kupní cenu 9200,- Kč s tím, že kupující uhradí správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

17. 19/22/ZM/2018 Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú.Pohledec – pod MK (p.č. 609/3, p.č. 135/4 x p.č. 146/2)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků v k.ú. Pohledec, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ -část p.č. 609 (dle GP p.č. 609/3) o výměře 4 m2 a část p.č 135/1 (dle GP p.č. 135/4) o výměře 40 m2,

– převod z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do majetku města -část p.č. 146 o výměře 24 m2 (dle GP p.č. 146/2) s tím, že městu bude doplacena finanční částka ve výši 2000,-Kč a město uhradí správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

18. 20/22/ZM/2018 Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. Pohledec – pod MK (část p.č. 135/1- 3 m2, část p.č. 137/1 – 10 m2 x část p.č. 137/3 – 94 m2)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků v k.ú. Pohledec, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ – díl „a“ o výměře 3 m2 z p.č. 135/1 a díl „b“ o výměře 10 m2 z p.č. 137/1, jež se slučují do nově vytvořeného pozemku (dle GP) p.č. 137/7 o výměře 13 m2

– převod z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do majetku města – část p.č. 137/3 o výměře 94 m2 s tím, že město uhradí za směňované nemovité věci ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ finanční částku ve výši 8100,-Kč a správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

19. 21/22/ZM/2018 Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú.Pohledec – pod MK (část p.č. 609 – 8 m2 x část p.č. 608/2 – 25 m2)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků v k.ú. Pohledec, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ – část p.č. 609 o výměře 8 m2 (dle GP p.č. 609/2)

– převod z majetku manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do majetku města – část p.č. 608/2 o výměře 25 m2 (dle GP p.č. 608/5)

s tím, že město uhradí za směňované nemovité věci manželům ░░░░ ░░ finanční částku ve výši 1700,- Kč a správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

20. 22/22/ZM/2018 Dispozice s majetkem – odprodej části pozemků parc. č. 280/2, 280/1, 135/5, 886/1 a 885/1 v k.ú. NMNM, ul. Malá (Kraj Vysočina-Domov Kamélie Křižanov)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

odprodej nemovitých věcí – pozemků nebo jejich částí parc.č. 280/2 (díl „f“ o výměře 841 m2), 280/1 (díl „d“ o výměře 1034 m2), 135/5 (díl „b“ o výměře 133 m2), 886/1 (111 m2) a 885/1 (díl „h“ o výměře 250 m2), t.j. nově vytvořená p.č.280/2 o výměře 2 369 m2 (dle GP č. 2994-41/2016) vše v k.ú. a obci Nové Město na Moravě, a to z majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, 592 31, IČ: 00294900, do majetku Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, za kupní cenu 2.149.868,- Kč vč. DPH (z toho DPH činí 373.118 Kč) s tím, že kupující uhradí správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

V rámci tohoto bodu byla promítnuta základní vizualizace stavebního záměru Kraje Vysočina – výstavby bezbariérových objektů určených k bydlení klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Dále se v souvislosti s pozemkem navrhovaným k prodeji diskutovala problematika vhodné lokality pro umístění nové obřadní síně s parkovištěm. Tajemník MěÚ Mgr. Petr Hanych připomněl, že je již město k prodeji zavázáno uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí z roku 2016.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 15 Proti: 1 Zdrželo se: 4 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

21. 23/22/ZM/2018 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 12 stavebních pozemků v k.ú. Pohledec

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru a podmínek odprodeje 12ti stavebních pozemků v k.ú. Pohledec dle záměru uvedeného v příloze č.1.

V rámci tohoto bodu byly diskutovány navrhované podmínky prodeje – zejména nastavení lhůt pro úhradu kupní ceny.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

22. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 1272/1 v k.ú. Nové Město na Moravě (úvoz Brněnská)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 1272/1 o výměře cca 8 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0 Proti: 18 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Nevzniklo

23. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 214/1 v k.ú. Studnice u Rokytna

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje pozemku p.č. 214/1 o výměře 3471 m2, trvalý travní porost v k.ú. Studnice u Rokytna.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0 Proti: 20 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

24. 24/22/ZM/2018 Územní plán Nové Město na Moravě – vydání

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu vypořádání připomínek uplatněných při projednávání Územního plánu Nové Město na Moravě ve smyslu předloženého materiálu (v odůvodnění kapitola 6. Vyhodnocení připomínek).

II. Zastupitelstvo města schvaluje

v souladu s ustanovením § 172 správního řádu rozhodnutí o námitkách podaných proti návrhu Územního plánu Nové Město na Moravě uplatněných při veřejném projednání ve smyslu předloženého materiálu.

III. Zastupitelstvo města vydává

po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), že návrh Územního plánu Nové Město na Moravě není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění, Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, v platném znění, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako orgánu příslušnému podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 171 až 174 správního řádu Územní plán Nové Město na Moravě dle Příl. č. 4 až 13 materiálu.

IV. Zastupitelstvo města bere na vědomí

dopis č.j.:MUNMNM/12082742/2018 „Územní studie lokality Zahradnictví“ adresovaný zastupitelstvu města, doručený dne 8.2.2018.

Úvodní slovo k předkládanému návrhu na vydání nového územního plánu města přednesl pan místostarosta Stanislav Marek, vedoucí odboru SŽP Ing. Lenka Jamborová a Bc. Jaroslav Lempera, zastupitel pověřený pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územního plánu.

Byl rekapitulován vývoj v pořizování územního plánu – problematika je dlouhodobě projednávána, bylo vypořádáno cca 180 připomínek uplatněných při projednávání územního plánu (cca 5ti připomínkám nevyhověno) s tím, že původní návrh předložený na zasedání zastupitelstva města v 09/2017 byl doplněn např. o harmonogram zpracovávání územních studií. Bylo opětovně sděleno, že zpracování územních studií je v kompetenci Odboru stavebního a životního prostřední MěÚ Nové Město na Moravě jako úřadu územního plánování vykonávajícího státní správu v dané problematice, s tím, že zastupitelstvo města nemá pravomoc o těchto věcech rozhodovat.

Nejzásadnější připomínky, které zazněly v diskusi k územnímu plánu města, se týkaly

1) lokality v k.ú. Studnice u Rokytna – lokalita pro stavbu 2 RD (Z 85) a návrhem na její přeřazení z dosavadní funkce plochy chat do funkce plochy smíšené obytné – venkovské

2) lokality mezi ulicí Jánskou a Horním Dvorem (Z 38) a návrhem na její přeřazení z dosavadní funkce všeobecné obytné území do funkce územní rezervy (R 4) pro plochu bydlení v rodinných domech

3) lokality bývalého zahradnictví a části lokality Nad Městem v souvislosti se zpracováváním územní studie na tuto oblast

4) lokality mezi Novým Městem na Moravě a areálem firmy Sporten – nevyhovění části námitek vlastníka pozemku pana ░░░░ ░░

ad) 1

K problematice lokality v k.ú. Studnic u Rokytna vystoupil Mgr. Pavel Dvořák, právní zástupce ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , který je vlastníkem rekreační nemovitosti v této lokalitě, dále ░░░░ ░░░░ ░░░ , členka osadního výboru m.č. Studnice ░░░░ ░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ . Opětovně vyjadřovali nesouhlas s návrhem na přeřazení předmětné lokality na Studnicích z funkce plochy chat do zastavitelné plochy pro smíšené obytné – venkovské určené pro výstavbu 2 rodinných domů (Z 85) a požadovali, aby město od tohoto záměru (tj. záměru nahrazení funkce lokality vhodné pro výstavbu rekreačních objektů funkcí vhodné pro výstavbu RD) s tím, že požadují zachování přírodního charakteru předmětného území.

Starosta města k této problematice sdělil, že zařazením předmětné lokality do plochy smíšené venkovské zastupitelstvo města nerozhoduje o tom, že se zde musí stavět (dosud je tato lokalita zařazena v ÚP do funkce plochy chat vhodné k výstavbě rekreačních objektů a také dosud nebyl žádný vystavěn), odmítl spekulace a vznášené pochybnosti o podmínkách prodeje pozemku města, s tím, že pokud by město takový pozemek prodávalo, bude jej prodávat transparentní veřejnou nabídkou (rozhodnutí o tom, zda město pozemky prodá či nikoliv, případně za jakých podmínek, je vždy pouze v kompetenci zastupitelstva města). Dále konstatoval, že kladné stanovisko osadního výboru m.č. Studnice na přeřazení předmětné lokality do zastavitelné plochy pro RD, které zde bylo rovněž rozporováno, má pouze doporučující charakter.

Ing. Lenka Jamborová, vedoucí odboru SŽP, k tomuto konstatovala, že předmětná plocha se oproti dosavadnímu zařazení v ÚP navíc výrazně zmenšuje. Dále uvedla, že stavební uzávěra vyhlášena CHKO pro výstavbu rekreačních objektů, neplatí pro obce, které mají schválený územní plán, tedy i pro Studnice. Potvrdila též kladné stanovisko CHKO k navrhované změně.

░░░░ ░░░░ ░ uvedl, že je spolu s panem ░░░░ ░░░░ ░░ , zájemcem o uvedenou lokalitu, a to ve vazbě na možné řešení lokality Nad Městem směrem k rybníku Koupaliště.

ad) 2

K problematice vyjmutí pozemků v území mezi ulicí Jánskou a Horním Dvorem ze zastavitelného území určeného pro výstavbu objektů pro bydlení a jejich zařazení do územní rezervy (R 4) vystoupil vlastník části pozemků v této lokalitě ░░░░ ░░░░ ░░ a vyjádřil nesouhlas s tímto návrhem s tím, že by měl být návrh územního plánu města vrácen pořizovateli k přepracování.

Místostarosta města Stanislav Marek konstatoval, že lokalita je komplikovaná z hlediska zejména dopravní obslužnosti.

Ing. arch. Josef Cacek seznámil přítomné s průběhem projednávání územního plánu města a současně konstatoval, že návrh územního plánu města lze schválit pouze jako celek, v případě zájmu vyjmout z návrhu konkrétní lokalitu nelze územní plán schválit a musí dojít k jeho přepracování, opětovnému veřejnému projednání a předložení zastupitelstvu ke schválení.

ad 3)

JUDr. Libor Černý kritizoval průběh přípravy územní studie lokality zahradnictví a způsob jejího projednávání. ░░░░ ░░░░ ░ vyjádřil nespokojenost s vypracovanou územní studií lokality zahradnictví i s průběhem jejího projednávání, s tím, že k projednávání nebyl přizván. Dále konstatoval, že ve studii předpokládaná komunikace spojující lokalitu s krajskou silnicí na Maršovice bude finančně nákladná a dotazoval se, kdo ji bude případně hradit.

Starosta města uvedl, že pokud tato komunikace bude nad rámec potřeb lokality, lze diskutovat o podílu města na její realizaci. Dále sdělil, že projednávání studie na předmětnou lokalitu je kompetencí úřadu územního plánování a požádal tajemníka MěÚ o prověření postupu projednávání studie s dotčenými subjekty ze strany úřadu územního plánování.

ad) 4

Se svojí námitkou k územnímu plánu vystoupil i pan ░░░░ ░ , který rozporoval vypořádání připomínky týkající se lokality mezi plynovou čerpací stanicí a areálem firmy Sporten, konkrétně nezařazení pozemků 3534, 3555 a 3556/1 do zastavitelné části – plochy výroby a skladování – lehký průmysl.

Ing. Lenka Jamborová k tomuto uvedla, že jeho podaná písemná námitka byla akceptována a bylo jí vyhověno (písemná připomínka byla podána pouze k funkčnímu využití pozemku p.č. 3554), k zařazení pozemků, uváděných panem ░░░░ , do zastavitelných ploch však vydala negativní stanovisko CHKO Žďárské vrchy jako dotčený orgán na úseku ochrany přírody a krajiny.

Po ukončení obsáhlé diskuse bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. arch. Josef Cacek

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

25. Diskuse

Téma: Ing. arch. Josef Cacek – poděkoval za projednání a schválení územního plánu města

Téma: pan Lubomír Buchta – dotazoval se na současnou situaci v kamenolomu

Ing. Jiří Brychta, jednatel TS služby s.r.o., sdělil aktuální informace k probíhajícím správním řízením vedeným Českým báňským úřadem za účelem možnosti další těžby v kamenolomu – konstatoval, že věc byla odvolacím orgánem vrácena prvoinstančnímu báňskému úřadu k pokračování v řízení.

Téma: Členové zastupitelstva města v bodu „Diskuse“ měli k dispozici

– otevřený dopis od pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ – výzvu zastupitelům obcí a měst ČR k doplácení odměn členů okrskových volebních komisí z vlastního rozpočtu“.

– zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města konaného dne 28.2.2018

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

26. Závěr

Starosta města ukončil v 19.58 hod. zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Helena Zelená Křížová

zastupitel

Lubomír Buchta

zastupitel