Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 23.4.2018

Lenka Stará  Sdílet článek na nebo

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 23. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 23.4.2018 od 16:00 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 23. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalo dne 23.4.2018

od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Lubomír Buchta

Věra Buchtová

JUDr. Libor Černý

Petr Hubáček

Martin Junek

MUDr. Zdeněk Kadlec

Mgr. Ladislava Kachlíková

Ing. Ilona Komínková

Josef Košík

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Soňa Macháčková

Stanislav Marek

Mgr. Pavel Peňáz

MVDr. Dan Sokolíček

Michal Šmarda

Ing. Pavel Štorek

Mgr. Helena Šustrová

Michal Pavel Vojta

Omluveni: Roman Wolker

Helena Zelená Křížová

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Mgr. Ladislava Kachlíková

Ing. František Laštovička

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Pan Josef Košík se dostavil v 16.07 hod., Ing. Tomáš Krejčí v 16.08 hod. a Ing. Pavel Štorek v 16.31 hod.

Starosta města sdělil, že ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující dotazy a připomínky:

Téma: Ing. Jiří Brychta, jednatel TS služeb s.r.o., – seznámil přítomné se stavem úklidu města po zimním období, v současné době jsou téměř všechny chodníky vyčištěny, ve zbývajících lokalitách bude dle harmonogramu úklid dokončen do konce dubna (Betlém do 30.4., Bělisko do 24.4. a Sportovní ul. do 26.4.2018). Dále Ing. Brychta sdělil, že v návaznosti na připomínky k nedostatečnému množství nádob na bioodpad ( v současné době rozmístěno 88 ks kontejnerů a 234 ks popelnic), bylo přistoupeno ke zprovoznění sběrného dvora v areálu TS služeb i v sobotu, tedy občané mohou využít sběrného dvora i k likvidaci bioodpadu.

Téma: Mgr. Jiří Maděra – dotazoval se na termín dokončení opravy povrchu na ul. Smetanova (stížnosti občanů na prašnost, výmoly)

Starosta města konstatoval, že byla chyba, že město netrvalo na opravě povrchu hned po ukončení akce VAS, a.s. (rekonstrukce kanalizace) a souhlasilo s realizací opravy až na jaře s tím, že oprava povrchu na ul. Smetanova bude hotova do měsíce.

Téma: Mgr. Jiří Maděra – upozornil na velkou vytíženost křižovatky U Kozů, bylo by vhodné řídit ze strany městské a státní policie

Starosta města požádal pana Jiřího Hradila a JUDr. Libora Černého o součinnost Městské policie NMNM a obvodního oddělení Policie ČR při řízení provozu na těchto křižovatkách.

Téma: Michal Pavel Vojta – problematika parkování aut na Malé ul. mimo parkovací zálivy

Starosta města konstatoval, že pokud řidiči nerespektují dopravní značení, je to věcí postihu ze strany Městské policie nebo Policie ČR.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/23/ZM/2018 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Ing. Františka Laštovičku.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 3

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/23/ZM/2018 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání paní Mgr. Ladislavu Kachlíkovou.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 4

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/23/ZM/2018 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města stahuje

z programu dnešního zasedání zastupitelstva města bod 18) Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3404/1 a 3404/3 v k.ú. NMNM (záměr výstavby chodníku Bělisko).

Starosta města předložil návrh na úpravu programu, a to stažení bodu 18) Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3404/1 a 3404/3 v k.ú. NMNM (záměr výstavby chodníku Bělisko). Důvodem je zejména snaha o komplexní dořešení lokality Bělisko.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 3

Usnesení bylo: Přijato

1.4. 4/23/ZM/2018 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 19.3.2018 do 16.4.2018

3) Rozpočtové opatření na rok 2018

4) Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2017, účetní závěrka města za rok 2017, vypořádání výsledků hospodaření místních částí za rok 2017

5) Nabytí majetku pořízeného vlastní činností

6) Fond rozvoje bydlení v roce 2018

7) Problematika účasti města v SATT, a.s. – převod akcií

8) Změna sídla společnosti Novoměstské služby s.r.o.

9) Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2018

10) Návrh Dodatku č. 7 Zřizovací listiny Novoměstských sociálních služeb

11) Návrh na uzavření partnerství s městem Mižhirja v Zakarpatské oblasti Ukrajiny

12) Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2017

13) Žádost o poskytnutí investiční dotace – přeložky dešťových kanalizací na ul. Jánská v NMNM

14) Dispozice s majetkem – prodej volných BJ č. 1010/2 na ul. Křičkova a 727/6 na ul. Tyršova v NMNM

15) Dispozice s majetkem – prodej BJ č.1309/5 na ul. Drobného a č. 726/12 na ul. Tyršova v NMNM stávajícím nájemcům, žádost nájemníků o přehodnocení kupní ceny na prodej BJ

16) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 1841/1 v k.ú. NMNM – Veslařská ul.

17) Dispozice s majetkem – odprodej p.č.1442/11 v k.ú. NMNM – Petrovická ul.

18) Dispozice s majetkem – nákup části p.č.3404/1 a 3404/3 v k.ú. NMNM (záměr výstavby chodníku Bělisko) – STAŽENO Z PROGRAMU

19) Dispozice s majetkem – vklad majetku vodovodů a kanalizací do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

20) Diskuse

21) Závěr

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 3

Usnesení bylo: Přijato

2. 5/23/ZM/2018 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 19.3.2018 do 16.4.2018

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 19.3.2018 do 16.4.2018 a nemá k činnosti rady města připomínky.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 4

Usnesení bylo: Přijato

3. 6/23/ZM/2018 Rozpočtové opatření na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2018 dle přílohy tohoto materiálu.

K jednání byli přizváni: Ing. Martina Slámová

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že návrh rozpočtového opatření na rok 2018 byl projednán ve finančním výboru s tím, že finanční výbor předložený návrh doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Martina Slámová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

4. 7/23/ZM/2018 Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2017, účetní závěrka města za rok 2017, vypořádání výsledků hospodaření místních částí za rok 2017

I. Zastupitelstvo města schvaluje

závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2017, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2017 s výhradou, s tím, že informace o opatření k nápravě nedostatků bude město zasílat Krajskému úřadu Kraje Vysočina v zákonných lhůtách.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

účetní závěrku města Nového Město na Moravě za rok 2017.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

1.

rozdělení výsledku hospodaření místních částí města dle přiloženého materiálu.

2.

rozpočtové opatření spočívající v převodu částky 200 tis. Kč z odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby (rezerva MČ Slavkovice) na odvětví bydlení komunální služby, územní rozvoj.

V rámci tohoto bodu proběhla prezentace starosty města, ve které byli členové zastupitelstva města seznámeni s výsledkem hospodaření města za rok 2017, které skončilo přebytkem ve výši 3 899 tis. Kč, dále s nejvýznamnějšími investicemi v roce 2017 (KODUS, Drobného ul.- rekonstrukce infrastruktury, Petrovická ul.- chodník, Sportovní ul.- chodník, parkování u II. ZŠ) v celkovém objemu cca 35 mil. Kč, se zůstatky fondu rezerv a rozvoje a fondu rozvoje bydlení a s provozním saldem.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že návrh závěrečného účtu hospodaření města, účetní závěrku města a rozdělení výsledků hospodaření místních části za uplynulý rok byl projednán ve finančním výboru s tím, že finanční výbor předložený návrh doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

5. 8/23/ZM/2018 Nabytí majetku pořízeného vlastní činností

I. Zastupitelstvo města schvaluje

nabytí nemovitostí dle přílohy tohoto materiálu vzniklých výstavbou v rámci investičních akcí realizovaných městem do majetku města v celkové hodnotě 36.212.875,84 Kč dle přílohy materiálu.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že problematika nabytí majetku pořízeného vlastní činností byla projednána ve finančním výboru s tím, že finanční výbor předložený návrh doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

6. 9/23/ZM/2018 Fond rozvoje bydlení v roce 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje

výsledky výběrového řízení pro poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2018 a uzavření příslušných smluv s jednotlivými žadateli dle příloh materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Markéta Šrámková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

7. 10/23/ZM/2018 Problematika účasti města v SATT a.s. – převod akcií

I. Zastupitelstvo města schvaluje

– převod akcií společnosti SATT a.s., Okružní 1889/1, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 60749105 od akcionáře obce Dolní Rožínka, Dolní Rožínka 3, 592 51, IČ: 00294233, a to dle návrhu smlouvy o převodu akcií uvedené v příloze č. 16 materiálu.

– převod akcií společnosti SATT a.s., Okružní 1889/1, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 60749105 od akcionáře města Velkého Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí, a to dle návrhu smlouvy o převodu akcií uvedené v příloze č. 17 materiálu.

II. Zastupitelstvo města rozhoduje

o převodu všech (tj. vlastních akcií i akcií převedených od akcionářů města Velkého Meziříčí a obce Dolní Rožínka) akcií společnosti SATT a.s., Okružní 1889/1, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 60749105 v celkové nominální hodnotě 62.101.000,-Kč formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku za min. cenu ve výši 92.362.000,-Kč a za dalších podmínek uvedených v návrhu veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku a smlouvě dle přílohy č. 18, č. 19

III. Zastupitelstvo města pověřuje

– starostu města a v jeho nepřítomnosti místostarostu města odsouhlasením případných dílčích změn (vyjma předmětu převodu, výše kupní ceny a výše podílu na nákladech a užitcích) smlouvy o úplatném převodu akcií uzavírané s městem Velké Meziříčí a s obcí Dolní Rožínka

– starostu města a v jeho nepřítomnosti místostarostu města odsouhlasením případných dílčích změn (vyjma předmětu soutěže, výše kupní ceny a hodnotícího kritéria nejvhodnější nabídky) výzvy k podání nabídek a pravidel veřejné soutěže (přílohy č. 18) a obsahu vzorové smlouvy o úplatném převodu akcií (přílohy č. 19).

(aktualizovaný návrh usnesení rozšířený o bod III.)

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že problematika účasti města v SATT, a.s byla opětovně projednána ve finančním výboru s tím, že finanční výbor společný převod akcí (tj. vlastních akcií i akcií získaných od akcionářů obce Dolní Rožínka a města Velké Meziříčí) formou veřejné soutěže dle předloženého návrhu doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení.

Tajemník MěÚ Mgr. Petr Hanych upozornil na aktualizovaný návrh usnesení k tomuto bodu programu, kdy pod III. je navrženo z důvodu větší operativnosti postupu (např. možnost dílčích změn termínů, lhůt ve vazbě např. na předkupní právo dle stanov) pověřit vedení města k provádění těchto dílčích změn s tím, že základní parametry budou schváleny zastupitelstvem města a tyto již nemůže pověřený starosta/místostarosta měnit.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

8. 11/23/ZM/2018 Změna sídla společnosti Novoměstské služby s.r.o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

– změnu zakladatelské listiny společnosti Novoměstské služby s.r.o., Soškova 1346, Nové Město na Moravě, jejímž jediným společníkem je město Nové Město na Moravě, spočívající ve změně sídla společnosti z dosavadního Soškova 1346, Nové Město na Moravě, PSČ 592 31 na Hornická 1495, Nové Město na Moravě, PSČ 592 31, a to dle přílohy materiálu

– pověřuje místostarostu města Stanislava Marka k podpisu příslušného notářského zápisu o změně sídla společnosti Novoměstské služby s.r.o., Soškova 1346, Nové Město na Moravě, jejímž jediným společníkem je město Nové Město na Moravě.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

9. 12/23/ZM/2018 Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Mor. na rok 2018

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

o poskytnutí neinvestiční dotace (příspěvku) na regeneraci památky v Městské památkové zóně v Novém Městě na Moravě z Programu regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě na rok 2018, a to dle přílohy předloženého materiálu a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (příspěvku).

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

10. 13/23/ZM/2018 Návrh Dodatku č. 7 Zřizovací listiny Novoměstských sociálních služeb

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, IČ 48899097 uvedený v příloze materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

11. 14/23/ZM/2018 Návrh na uzavření partnerství s městem Mižhirja v Zakarpatské oblasti Ukrajiny

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření smlouvy o partnerství s městem Mižhirja, Ukrajina, Zakarpatská oblast, dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

12. 15/23/ZM/2018 Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2017

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

Jiří Hradil

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za období roku 2017.

K jednání byli přizváni: Jiří Hradil

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Jiří Hradil

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

13. 16/23/ZM/2018 Žádost o poskytnutí investiční dotace – přeložky dešťových kanalizací na ul.Jánská – AKTUALIZOVANÝ NÁVRH

I. Zastupitelstvo města schvaluje

– poskytnutí investiční dotace ve výši 700.000,-Kč žadateli ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Nová Ves u Nového Města na Moravě░░░ , 592 31 Nové Město na Moravě na realizaci přeložek stávajících dešťových kanalizací na pozemcích parc.č. 1328 a 1330 v k.ú. Nové Město na Moravě v souvislosti s plánovanou výstavbou polyfunkční budovy pro firmu SNAGGI Lighting s.r.o., a to za podmínky, že bude současně uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na umístění dešťových kanalizací na pozemky parc.č. 1328 a 1330 v k.ú. Nové Město na Moravě v majetku žadatele, a to na celý rozsah dotčení těchto pozemků stávajícími dešťovými kanalizacemi po provedených přeložkách

– uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí investiční dotace, kdy bude dotace poskytnuta až po realizaci přeložek stávajících dešťových kanalizací na pozemcích parc.č. 1328 a 1330 v k.ú. Nové Město na Moravě a po předložení nezbytných dokladů prokazujících jejich realizaci a uvedení do provozu (zejm. faktury za provedené práce, doklady o jejich proplacení, kolaudační souhlasy)

– uzavření příslušné smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene

– rozpočtové opatření spočívající v navýšení odvětví vodní hospodářství a navýšení schodku hospodaření města na pol. 8115 o částku 700.000,- Kč.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Lenka Jamborová

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor problematiku poskytnutí investiční dotace na přeložky stávajících dešťových kanalizací projednal, s tím, že doporučuje dotaci poskytnout formou proplacení po závěrečném vyúčtování (předložení faktur) investiční akce po jejím zkolaudování. Aktualizovaný návrh usnesení tuto úpravu obsahuje.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Miloš Hemza

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

14. 17/23/ZM/2018 Dispozice s majetkem – prodej volných BJ č.1010/2 na ul. Křičkova a 727/6 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1.úplatný převod bytové jednotky č. 1010/2 o výměře 31,40 m2 v domě č.p. 1010, 1011 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 3140/133504 na společných částech domu č.p. 1010, 1011 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 3140/133504 na pozemku p.č. 1029/2 o výměře 430 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Nové Město na Moravě, a to do výlučného vlatnictví pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za dohodnutou kupní cenu 990.000,-Kč s tím, že kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a příslušných správních poplatků.

2.úplatný převod bytové jednotky č.727/6 o výměře 54,52 m2 v domě č.p. 726, 727, 728 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5452/211483 na společných částech domu č.p. 726,727,728 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5452/211483 na pozemku p.č. 46/3 o výměře 589 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Nové Město na Moravě, a to do výlučného vlatnictví pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za dohodnutou kupní cenu 1.020.000,-Kč s tím, že kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a příslušných správních poplatků.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

1.jako náhradníky z pořadí zájemců o úplatný převod BJ č. 1010/2 v domě č.p. 1010,1011 na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě zájemce na 2., 3. a 4. místě pořadí pro případ, že nebude realizován úplatný převod bytové jednotky dle bodu I.1. tohoto usnesení, a to dle výše jejich nabídek – viz. příloha: protokol o provedeném výběrovém řízení „na určení pořadí“ ze dne 21.3.2018.

2.jako náhradníky z pořadí zájemců o úplatný převod BJ č. 727/6 v domě č.p. 726,727,728 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě zájemce na 2. a 3. místě pořadí pro případ, že nebude realizován úplatný převod bytové jednotky dle bodu I.2. tohoto usnesení, a to dle výše jejich nabídek – viz. příloha: protokol o provedeném výběrovém řízení „na určení pořadí“ ze dne 21.3.2018.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

15.1. 18/23/ZM/2018 Dispozice s majetkem – prodej BJ č.1309/5 na ul. Drobného a č. 726/12 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě stávajícím nájemcům, Žádost nájemníků o přehodnocení kupní ceny na prodej BJ

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod bytové jednotky č.1309/5 o výměře 51,5 m2 v domě č.p.1308, 1309 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 515/9654 na společných částech domu č.1308, 1309 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 515/9654 na pozemku parc. č. 1021/1 výměře 399 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 410.005,-Kč.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod bytové jednotky č. 726/12 o výměře 36,25 m2 v domě č.p. 726, 727, 728, spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 3625/211483 na společných částech domu č. 726,727,728 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 3625/211483 na pozemku parc. č. 46/3 o výměře 589 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Havlíčkův Brod, za dohodnutou kupní cenu 268.124,-Kč.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Marcela Popelková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

15.2. 19/23/ZM/2018 Dispozice s majetkem – prodej BJ č.1309/5 na ul. Drobného a č. 726/12 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě stávajícím nájemcům, Žádost nájemníků o přehodnocení kupní ceny na prodej BJ

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

předloženou žádost nájemníků o přehodnocení kupní ceny bytů (č.j.: MUNMNM/12154277/2018 ze dne 23.03.2018) stanovené ve schválených Zásadách prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě (2018-2019) a ukládá odboru SMM prověřit připomínky nájemníků a předložit návrh jejich řešení vč. případné úpravy podmínek prodeje bytů.

V rámci diskuse k tomuto bodu vystoupila za žadatele o snížení kupní ceny z bytových domů č.p. 726, 727, 728 na ul. Tyršova a čp. 1010, 1011 na ul. Křičkova paní ░░░░ ░░░░ ░ a zopakovala požadavky z dopisu zaslaného zastupitelstvu města.

Místostarosta města a starosta města se vyjádřili k procesu nyní vyhlášené vlny prodeje (6-ti měsíční závazná lhůta, kterou je nutno podle stávajících podmínek nechat doběhnout, není možné v době lhůt poskytnout dodatečnou slevu, v případné další vlně lze o tom jednat, vč. zpracování nových znaleckých posudků).

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Marcela Popelková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

16. 20/23/ZM/2018 Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 1841/1 v k.ú. NMNM – Veslařská ul.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č.1841/1 (ostatní plocha, jiná plocha) – dle GP p.č.1841/4 o výměře 245 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku města do výlučného vlastnictví pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za dohodnutou kupní cenu 74.113 Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 16, 17, 19.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

17. 21/23/ZM/2018 Dispozice s majetkem-odprodej p.č.1442/11 v k.ú. NMNM – Petrovická ul.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 1442/11 o výměře 181 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku města do podílového spoluvlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ v podílech vyjádřených id 1/2, za dohodnutou kupní cenu 76.654,-Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 16, 17, 19.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

18. Dispozice s majetkem-nákup části p.č.3404/1 a 3404/3 v k.ú. Nové Město na Moravě (záměr výstavby chodníku Bělisko) – STAŽENO Z PROGRAMU

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to části pozemku p.č. 3404/1, díl „a“ o výměře 20 m2 a části p.č. 3404/3, díl „b“ o výměře 3 m2 v k.ú.Nové Město na Moravě, a to z majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 4600,-Kč.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Usnesení bylo:

19. 22/23/ZM/2018 Dispozice s majetkem – vklad majetku vodovodů a kanalizací do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

I. Zastupitelstvo města schvaluje

provedení bezúplatného vkladu stávajícího majetku vodovodů a jednotných kanalizací a splaškových kanalizací (v rozsahu dle přiloženého seznamu) do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, a v této souvislosti schvaluje uzavření příslušných smluv o vložení majetku do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dle předložených návrhů.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 16, 17, 19.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Miloš Hemza

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

20. 23/23/ZM/2018 Diskuse – Delegování zástupce města do dozorčí rady SATT, a.s. Žďár nad Sázavou

I. Zastupitelstvo města navrhuje

obchodní společnosti SATT a.s. na člena dozorčí rady obchodní společnosti SATT a.s., Okružní 11, IČO: 60749105 dle ust. § 84 odst. 2) písm. g) z.č. 128/2000 Sb., v platném znění pana Bc. Jaroslava Lemperu, člena zastupitelstva města.

V rámci diskuse byly vzneseny následující příspěvky:

Téma: polyfunkční budova pro firmu SNAGGI Lighting s.r.o. – promítnutí situace stavby a pohled ve vazbě na bod 13) programu na základě žádosti JUDr. Libora Černého

Téma: pan Petr Hubáček – problematika výstavby sportovní haly – změna harmonogramu (termín zahájení bouracích prací )

Starosta města a Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic MěÚ, konstatovali, že výběrového řízení na zhotovitele stavby sportovní haly běží, za 14 dní bude znám jeho výsledek s tím, že v průběhu řízení nelze sdělovat žádné konkrétní údaje.

Pokud bude ve výběrovém řízení vybrán zhotovitel, mohou být bourací práce zahájeny na podzim letošního roku, v opačném případě se proces prodlouží o cca 3 měsíce s tím, že v tomto případě pak není třeba bourání střediska uspěchat, protože samotná stavba haly by stejně započala až na jaře 2019.

Téma: JUDr. Libor Černý – problematika předlážďění plochy od lékárny k I. ZŠ (cca 800 m) – otázka, zda plochu nepředláždit při příležitosti dalších akcí probíhajících v této lokalitě

Starosta města požádal vedoucí odboru investic MěÚ Ing. Andreu Kramárovou o prověření vznesené připomínky, vyhodnocení a projednání situace.

Téma: MUDr. Zdeněk Kadlec – problematika opravy komunikací (ul. Tyršova, na starém sídlišti) a parkoviště u Billy

Místostarosta města sdělil, že oprava komunikace na ul. Tyršova a Smetanova bude provedena do konce května 2018, opravu parkoviště Billa včetně parkování mimo vyhrazená místa (připomínky pana Michala Pavla Vojty) projedná s majitelem, neboť město není vlastníkem parkoviště.

Téma: Ing. Ilona Komínková – problematika úklidu krajských silnic po zimní údržbě

Místostarosta města sdělil, že Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina začala provádět úklid komunikací až po 10.4., výpomoc prostřednictvím našich TS služeb nelze realizovat z důvodu jejich nedostatečné kapacity, tedy bohužel je nutno vyčkat.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

21. Závěr

Starosta města ukončil v 17.30 hod. zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Ing. František Laštovička

zastupitel

Mgr.Ladislava Kachlíková

zastupitel

Soubory ke stažení