Samospráva města

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 25.6.2018

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 24. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 25.6.2018 od 16:00 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 24. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalo dne 25.6.2018

od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Lubomír Buchta

Věra Buchtová

JUDr. Libor Černý

Petr Hubáček

Martin Junek

MUDr. Zdeněk Kadlec

Mgr. Ladislava Kachlíková

Ing. Ilona Komínková

Josef Košík

Ing. Tomáš Krejčí

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Stanislav Marek

Mgr. Pavel Peňáz

Michal Šmarda

Mgr. Helena Šustrová

Roman Wolker

Helena Zelená Křížová

Omluveni: Ing. František Laštovička

Soňa Macháčková

MVDr. Dan Sokolíček

Ing. Pavel Štorek

Michal Pavel Vojta

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Ing. Ilona Komínková

Mgr. Pavel Peňáz

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Pan Josef Košík se dostavil v 16.05 hod.

Starosta města sdělil, že ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující dotazy a připomínky.

Téma: XXX, zástupce petičního výboru – požádal prostřednictvím petice „Ne prodeji budovy ZUŠ na Vratislavově náměstí“ zastupitele města, aby odmítli prodej historického domu č.p.121 na Vratislavově nám. v Novém Městě na Moravě (do současnosti ZUŠ). V petici bylo nastíněno i možné využití budovy pro potřeby města (obřadní síň, muzejní expozice, knihovna …) . Text petice přečetl a avizoval její oficiální předání starostovi města.

Starosta města sdělil, že diskuse k tomuto tématu bude vedena při projednávání příslušného bodu programu.

Téma: pan Petr Hubáček – upozornil na nepořádek u autobusového nádraží (ohořelé větve), schází se zde mládež.

Starosta města požádal velitele městské policie o častější dohlídky v této lokalitě, případně instalaci kamery.

Téma: Mgr. Ladislava Kachlíková – poděkovala organizačnímu týmu (DDM, mateřská školka, novoměstské spolky, dobrovolníci …) za zajištění vynikajícího programu v rámci oslav Dne dětí v areálu novoměstského koupaliště.

Téma: starosta města pan Michal Šmarda – poděkoval organizátorům a účastníkům za přípravu novoměstských slavností Nova Civitas (NKZ, městské spolky, nadační fond – tombola, …), dále poděkoval zejména vedoucí odboru ŠKSV Mgr. Aleně Lukášové, jakožto hlavní organizátorce návštěvy partnerského města Mižhirja ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny v Novém Městě na Moravě, řediteli NKZ NMNM panu Danu Šimkovi, jednateli Městských lázní NMNM Ing. Jiřímu Brychtovi a všem ostatním, kteří se podíleli za zajištění programu v rámci této návštěvy.

Téma: místostarosta města pan Stanislav Marek – na základě připomínek od občanů města požádal jednatele Městských lázní NMNM Ing. Jiřího Brychtu o možnost umísťování informace o rezervaci lázní na úvodní panel webové stránky Městských lázní NMNM, aby ji občané snáze zaregistrovali.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/24/ZM/2018 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města paní Ing. Ilonu Komínkovou.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/24/ZM/2018 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Mgr. Pavla Peňáze.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/24/ZM/2018 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozšíření programu dnešního zasedání zastupitelstva města o bodu 28) Žádost SFK Vrchovina z.s, Nové Město na Moravě o poskytnutí individuální neinvestiční dotace.

Starosta města potvrdil přijetí petice „Ne prodeji budovy ZUŠ na Vratislavově náměstí“, která vyzývá zastupitele města, aby odmítli prodej historického domu č.p.121 na Vratislavově nám. v Novém Městě na Moravě. Problematika prodeje budovy ZUŠ je součástí programu dnešního zasedání bod bodem 23).

Mgr. Jiří Maděra předložil návrh na rozšíření programu dnešního zasedání zastupitelstva města o bod 28) Žádost SFK Vrchovina z.s., Nové Město na Moravě o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na zajištění přípravy, podmínek a účasti v Moravskoslezské fotbalové lize.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.4. 4/24/ZM/2018 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 3.5.2018 do 25.6.2018

3) NKZ – Dodatek č. 6 Zřizovací listiny

4) ZUŠ – Dodatek č. 4 Zřizovací listiny

5) Dotační programy a výzvy města Nové Město na Moravě na rok 2019

6) Plán rozvoje sportu a tělovýchovy v Novém Městě na Moravě na léta 2018 – 2025

7) Předpokládaný cash flow roku 2019

8) Poskytnutí zápůjčky TS službám s.r.o.

9) Fond rozvoje bydlení v roce 2018

10) Dotační program na obnovu sgrafit a pořízení nových výtvarných prvků na fasádu

11) Vyřazení pohledávek z účetnictví

12) VZ – Oprava technického zařízení ve věžovém domě na ul. Křenkova č.p.732 v NMNM

13) Smlouva o postoupení pohledávky

14) Dispozice s majetkem – prodej BJ 3+1 v č. p. 876 na ul. Purkyňova v NMNM (stávajícím nájemcům)

15) Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. Radostín u Vojnova Městce a Račín u Poličky

(LDO Přibyslav)

16) Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 1468/3 v k.ú. NMNM – cyklo Nečasova (CIT)

17) Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. NMNM (Bělisko)

18) Dispozice s majetkem – odprodej části p. č. 2036/15 v k. ú.NMNM (Bělisko)

19) Dispozice s majetkem – přijetí darů od Kraje Vysočina (lokality cyklo Nečasova a chodník

Pohledec)

20) Dispozice s majetkem – odprodej p.č.60 v k.ú. Slavkovice

21) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 413/4 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

22) Dispozice s majetkem – Podmínky prodeje bytů – žádost nájemníků o přehodnocení kupní ceny

na prodej BJ

23) Dispozice s majetkem – objekty ZUŠ v NMNM- č.p. 121 a č.p. 351

24) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 136 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

25) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 398/1 a p.č. 398/2 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

26) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 214/1 v k.ú. Studnice u Rokytna

27) Problematika účasti města v SATT a.s. (převod akcií-výsledek veřejné soutěže)

28) Žádost SFK Vrchovina z.s., Nové Město na Moravě o poskytnutí individuální neinvestiční dotace

29) Diskuse

30) Závěr

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2. 5/24/ZM/2018 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 3.5.2018 do 25.6.2018

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 3.5.2018 do 25.6.2018 a nemá k činnosti rady města připomínky.

V rámci diskuse byl vznesen JUDr. Liborem Černým dotaz na stav prodeje stavebních parcel v m.č. Pohledec.

Místostarosta města a Ing. Tomáš Krejčí sdělili, že odprodej stavebních parcel proběhl formou výběrového řízení, v současné době je známo 10 kupujících s tím, že je avizován zájem i o zbývající 2 pozemky. Kupující jsou převážně přímo z Pohledce nebo z Nového Města na Moravě.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

3. 6/24/ZM/2018 NKZ – Dodatek č. 6 Zřizovací listiny

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Novoměstských kulturních zařízení Nové Město na Moravě, se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00372854 dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Mgr. Alena Lukášová

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4. 7/24/ZM/2018 ZUŠ – Dodatek č. 4 Zřizovací listiny

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č. 4 Základní umělecké školy Jana Štursy, Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, IČO 70282439, dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Mgr. Alena Lukášová

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5. 8/24/ZM/2018 Dotační programy a výzvy města Nové Město na Moravě na rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje

– zapracování částky ve výši 4,21 mil Kč do rozpočtu města na rok 2019 určené pro dotační programy a výzvy města

– rozpis této částky pro jednotlivé dotační programy a výzvy na rok 2019 dle přílohy materiálu „Návrh objemu prostředků pro dotační programy a výzvy na rok 2019 “

II. Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č. 1 k Metodice dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě, která byla schválená usnesením ZM Nové Město na Moravě č. 12/18/ZM/2017 přijatým pod bodem č. 9) programu dne 19.6.2017, dle přílohy materiálu

K tomuto bodu byli přizváni: PhDr. Žofie Řádková

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

6. 9/24/ZM/2018 Plán rozvoje sportu a tělovýchovy v Novém Městě na Moravě na léta 2018 – 2025

I. Zastupitelstvo města schvaluje

střednědobý dokument města Plán rozvoje sportu a tělovýchovy v Novém Městě na Moravě na léta 2018 – 2025 dle přílohy.

K tomuto bodu byli přizváni: PhDr. Žofie Řádková

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7. 10/24/ZM/2018 Předpokládaný cash flow roku 2019

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

předpokládaný cash flow roku 2019 dle přílohy tohoto materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček, Ing. Lubomír Kubík

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor byl s cash flow roku 2019 a předpokládaným vývojem volných finančních prostředků v průběhu celého roku 2019 seznámen. Finanční výbor vzal tyto informace na vědomí.

V rámci diskuse členů zastupitelstva města se řešila zejména problematika veřejné zakázky na výstavbu sportovní haly (město neobdrželo nabídku od žádného dodavatele) a s tím související nutnosti provedení případných údržbových prací souvisejících s dalším možným provozem tělovýchovného střediska po nezbytně nutnou dobu.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

8. 11/24/ZM/2018 Poskytnutí zápůjčky TS službám s.r.o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

– poskytnutí zápůjčky městem založené společnosti TS služby s.r.o., Soškova 1346, Nové Město na Moravě, IČ: 25509187 ve výši 3 mil. Kč na dobu 7 let s úrokovou sazbu 1,8 % p.a. a uzavření smlouvy o zápůjčce, s tím, že splácení jistiny úvěru bude probíhat v pravidelných čtvrtletních splátkách

– rozpočtové opatření spočívající v navýšení financování a současně navýšení investičních výdajů města o částku 3 mil. Kč na poskytnutí zápůjčky TS službám s.r.o.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček, Ing. Jiří Brychta

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor problematiku poskytnutí zápůjčky TS službám s.r.o. na pořízení nového vozidla na svoz komunálního odpadu projednal s tím, že v návaznosti na diskusi členů finančního výboru zejména o možnosti ohrožení výnosů TS služeb z důvodu možnosti nástupu konkurenčních firem zabezpečujících svoz komunálního odpadu, požádal finanční výbor předložit analýzu udržitelnosti provozu TS služeb v případě úbytku odběratelů, kterým TS služby zabezpečují svoz komunálního odpadu.

Finanční výbor zastupitelstvu města doporučil schválit poskytnutí zápůjčky městem založené společnosti TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě ve výši 3 mil. Kč na dobu 7 let s úrokovou sazbou 1,8 % p.a. a uzavření smlouvy o zápůjčce s tím, že splácení jistiny úvěru bude probíhat v pravidelných čtvrtletních splátkách. Rovněž doporučuje k odsouhlasení s tím související rozpočtové opatření.

V rámci diskuse členů zastupitelstva města se řešila zejména otázka právní formy TS služeb s.r.o. , významu tržeb z kamenolomu, vykonávání prací pro město – úklid, údržba veřejné zeleně, menší stavební práce, kdy zazníval význam vlastní organizace na tyto činnosti.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

9. 12/24/ZM/2018 Fond rozvoje bydlení v roce 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí jednotlivých dotací žadatelům uvedeným v příloze č. 1 a uzavření jednotlivých smluv s žadateli o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 4 z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2018, a to v celkové výši 319.307,00 Kč.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor návrh na poskytnutí dotací z FRB projednal a doporučuje zastupitelstvu města poskytnutí jednotlivých dotací z Fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu ve výši 319 307,- Kč k odsouhlasení.

Rovněž uvedla, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města k odsouhlasení vyřazení pohledávek města z účetnictví (projednáváno v bodu 11) programu dnešního zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Markéta Šrámková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

10. 13/24/ZM/2018 Dotační program na obnovu sgrafit a pořízení nových výtvarných prvků na fasádu

I. Zastupitelstvo města schvaluje

vyhlášení nového dotačního programu na obnovu sgrafit a na pořízení nových výtvarných prvků na fasády domů dle přílohy tohoto materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

11. 14/24/ZM/2018 Vyřazení pohledávek z účetnictví

I. Zastupitelstvo města schvaluje

vyřazení pohledávek ze samostatné působnosti města dle přílohy č. 1 a bere na vědomí, bez námitek, vyřazení pohledávek z přenesené působnosti města dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

12. 15/24/ZM/2018 Veřejná zakázka – Oprava technického zařízení ve věžovém domě na ul. Křenkova č.p.732 v NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1.

zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Oprava technického zařízení ve věžovém domě na ul. Křenkova č.p. 732 v NMNM“ s následnou realizací akce v roce 2019 a v této souvislosti schvaluje:

– předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

– seznam dodavatelů určených k oslovení výzvou

– složení hodnotící komise

2.

zapracování akce „Oprava technického zařízení ve věžovém domě na ul. Křenkova č.p. 732 v NMNM“ do rozpočtu města na rok 2019 ve výši 9.767.000 Kč na krytí nákladů spojených s realizací akce (stavba, autorský dozor, technický dozor, BOZP)

3.

pověření starosty města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarostu Stanislava Marka, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci

– starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarostu Stanislava Marka, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Oprava technického zařízení ve věžovém domě na ul. Křenkova č.p. 732 v NMNM“, a to včetně případného vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky a následného zveřejnění nového zadávacího řízení.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

13. 16/24/ZM/2018 Smlouva o postoupení pohledávky

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření smlouvy o postoupení pohledávky mezi městem Nové Město na Moravě jako postupitelem a společností Realitní kanceláří PAMEX, s.r.o. se sídlem Strojírenská 2426, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 26930498 jako postupníkem dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Mgr. Zuzana Koudelová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

14. 17/24/ZM/2018 Dispozice s majetkem – prodej BJ 3+1 v č.p. 876 na ul. Purkyňova (stávajícím nájemcům)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod bytové jednotky č. 876░░ o výměře 78,88 m2 v domě č.p. 876, spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 7888/70390 na společných částech domu č. p. 876 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 7888/70390 na pozemku parc. č. 2964 o výměře 214 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , oba trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 574.160,-Kč.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Marcela Popelková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

15. 18/24/ZM/2018 Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. Radostín u Vojnova Městce a Račín u Poličky ( LDO Přibyslav)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření směnné smlouvy mezi podílnickými obcemi, kdy město Nové Město na Moravě je majetkovým podílníkem s podílem 13/710 a Lesním družstvem obcí, se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 642 59 773 dle přílohy materiálu.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

16. 19/24/ZM/2018 Dispozice s majetkem-nákup části p.č. 1468/3 v k.ú. NMNM – cyklo Nečasova (CIT)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 1468/3 o výměře 474 m2 (dle GP p.č. 1468/5) v k.ú.Nové Město na Moravě, a to z majetku CIT INTERNATIONAL s.r.o., se sídlem Nečasova 26, Nové Město na Moravě, IČ: 276 67 782 do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 99.540,-Kč.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

17. 20/24/ZM/2018 Dispozice s majetkem – směna pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě (Bělisko)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitých věcí – pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ část p.č. 3406/9 o výměře 70 m2 včetně všech součástí a příslušenství

– převod z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do majetku města: část p.č. 3404/1, díl „a“ o výměře 20 m2, část p.č. 3404/3, díl „b“ o výměře 3 m2, část p.č. 3404/2 o výměře 8 m2, včetně všech součástí a příslušenství

s tím, že nemovité věci budou směněny bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran a město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

18. 21/24/ZM/2018 Dispozice s majetkem – odprodej části p. č. 2036/15 v k. ú.NMNM (Bělisko)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci – dílu „a“ o výměře 28 m2 z pozemku p.č. 2036/15 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za dohodnutou kupní cenu 8.480,-Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

19. 22/24/ZM/2018 Dispozice s majetkem- přijetí darů od Kraje Vysočina (lokality cyklo Nečasova a chodník Pohledec)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod (dar) nemovité věci, a to pozemku p.č. 3788/6 ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2 s veškerými součástmi a příslušenstvím v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IČ: 708 90 749 do majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod (dar) nemovité věci, a to části pozemku p.č. 570/1 o výměře 83 m2 (dle GP p.č. 570/3 ) s veškerými součástmi a příslušenstvím v k.ú.Pohledec, a to z majetku Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IČ: 708 90 749 do majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

20. 23/24/ZM/2018 Dispozice s majetkem – odprodej p.č.60 v k.ú. Slavkovice

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 60 o výměře 240 m2 v k.ú. Slavkovice, a to panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za dohodnutou kupní cenu 58.080,- Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

21. 24/24/ZM/2018 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 413/4 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 413/4 o výměře 81 m2 v k.ú.Jiříkovice u Nového Města na Moravě░ panu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za dohodnutou kupní cenu 1.620,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

22. 25/24/ZM/2018 Dispozice s majetkem – Podmínky prodeje bytů – žádost nájemníků o přehodnocení kupní ceny na prodej BJ

I. Zastupitelstvo města schvaluje

ponechat stávající podmínky prodeje a vyčkat s případnou změnou podmínek Zásad prodeje bytů 2018 – 2019 až po uplynutí lhůt pro akceptaci všech nabídek s tím, že po uplynutí lhůt pro akceptaci nabídek bude ze strany města zadáno zpracování znaleckých posudků na jednotlivé byty města u nichž nájemce neakceptoval nabídku na odkoupení a bude nájemcům předložena nová nabídka na odkoupení bytů.

Starosta města v této souvislosti zmínil možnou úpravy např. FRB tak, aby bylo možné použít jeho prostředky na splácení kupní ceny, a to v souvislosti se zvýšením úrokové sazby.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Marcela Popelková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

23.1. 26/24/ZM/2018 Dispozice s majetkem – objekty ZUŠ – č.p. 121 a č.p. 351

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

podání č.j. MUNMNM/8272/2018 – petici – „Ne prodeji budovy ZUŠ na Vratislavově nám.“

V rámci diskuse se řešila zejména otázka investic do budovy č.p. 121 a možnost jejího využití pro potřeby města (obřadní síň, muzejní expozice, knihovna …) tak, jak je nastíněno v petici. Ze strany starosty města bylo konstatováno, že provozy tohoto typu nelze umísťovat do patra budovy z důvodu statiky a velmi obtíženého bezbariérového přístupu. Uvedl, že nevidí jako smysluplné investovat na jedné straně do nového objektu ZUŠ na Palackého nám. (investice za 50 mil. Kč) a zároveň i do objektu, který ZUŠ opouští a do kterého město desítky let neinvestovalo.

Rovněž se diskutoval záměr předložený kupujícím a jeho úspěšné provozování podobného domu ve městě. Dále bylo uvedeno, že vhodné místo pro realizaci záměrů z petice se jeví jednak Horácká galerie (již v současné době zde probíhají svatební obřady), a jednak i nově připravované prostory v Horáckém muzeu.

Ing. Ilona Komínková a starosta města omluvili nepřítomnost MVDr. Dana Sokolíčka na dnešním jednání z naléhavých pracovních důvodů, a to i přesto, že je členem petičního výboru.

V souvislosti s obdrženou peticí byl doplněn návrh usnesení o text, že zastupitelstvo města vezme na vědomí podání č.j. MUNMNM/8272/2018 – petici – „Ne prodeji budovy ZUŠ na Vratislavově nám.“ a starosta města o něm nechal samostatně přednostně hlasovat.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

23.2. 27/24/ZM/2018 Dispozice s majetkem – objekty ZUŠ – č.p. 121 a č.p. 351

I. Zastupitelstvo města schvaluje

odprodej pozemku parc. č. 178 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 309 m2 jehož součástí je stavba č. p. 121 (stavba občanského vybavení), včetně všech součástí a příslušenství v kat. území Nové Město na Moravě jež byl realizován formou prodeje „na určení pořadí“, a to panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za kupní cenu 4.800.000 Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

24. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 136 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 136 o výměře 22 m2 v k.ú.Jiříkovice u Nového Města na Moravě░ manželům░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za dohodnutou kupní cenu 5.324,- Kč vč. DPH s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček, Ing. Lenka Jamborová

V rámci diskuse se řešily zejména důvody, které vedly k tomu, že ze strany rady města je odprodej nedoporučován (pozemek se nachází uprostřed pozemku ve vlastnictví města, k pozemku je již uzavřen nájemní vztah, stavba sklepa není zapsána v katastru nemovitostí).

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně osadního výboru, však konstatovala, že osadní výbor m.č. Jiříkovice s realizací odprodeje dle žádosti žadatelů souhlasí.

Po proběhlé diskusi bylo přistoupeno k hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 3 Proti: 12 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

25. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 398/1 a p.č. 398/2 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č.398/1 o výměře 27 m2 a části p.č. 398/2 o výměře 1 m2 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 1 Proti: 17 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

26. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 214/1 v k.ú. Studnice u Rokytna

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje pozemku p.č. 214/1 o výměře 3471 m2, trvalý travní porost v k.ú. Studnice u Rokytna.

V rámci diskuse předseda osadního výboru m.č. Studnice pan Josef Kocanda konstatoval, že otázka způsobu zařazení lokality do územního plánu byla řešena na veřejné schůzi v roce 2013, snahou místní části byl od začátku prodej předmětných pozemků pro trvalé bydlení a za nejvyšší vysoutěženu cenu (stávající stav pozemkůpřítomným přiblížil fotodokumentaci). Toto konstatování potvrdil i místostarosta města – záměrem je prodej nejvyšší nabídce formou „na určení pořadí“.

Po proběhlé diskusi bylo přistoupeno k hlasování.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0 Proti: 17 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

27. 28/24/ZM/2018 Problematika účasti města v SATT a.s. (převod akcií-výsledek veřejné soutěže)

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

neúspěšný výsledek veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření „Smlouvy o úplatném převodu akcií společnosti SATT a.s.“

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

28. 29/24/ZM/2018 Žádost SFK Vrchovina z.s., Nové Město na Moravě o poskytnutí individuální neinvestiční dotace

I. Zastupitelstvo města schvaluje

za účelem krytí požadované dotace klubem SFK Vrchovina z.s. přijetí rozpočtového opatření spočívající v navýšení nedaňových příjmů města a navýšením odvětví tělovýchova a zájmová činnost o částku 260 tis. Kč a současně v převodu částky 340 tis. Kč z odvětví finanční operace, ostatní činnosti a jiné veřejné služby na odvětní tělovýchova a zájmová činnost.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 600.000,-Kč novoměstskému fotbalovému klubu SFK Vrchovina z.s. se sídlem Sportovní 1480, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 66610371 na zajištění přípravy, podmínek a účasti klubu v Moravskoslezské fotbalové lize, a za tím účelem schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.

Přítomný předseda SFK Vrchovina pan René Horákovský seznámil s důvody, které vedly SFK Vrchovina k podání této žádosti. Ty souvisí se zajištěním přípravy, podmínek a účasti klubu v Moravskoslezské fotbalové lize.

Pan Roman Wolker konstatoval, že z důvodu jeho členství ve výboru SFK Vrchovina je ve střetu zájmu a nebude se v tomto bodě účastnit hlasování.

Mgr. Helena Šustrová sdělila, že na její návrh rada města doporučila částku ve výši 600 tis. Kč. Z tohoto důvodu byl i Ing. Tomášem Vlčkem upraven předložený návrh usnesení spočívající v úpravě částky na navýšení nedaňových příjmu města a odvětví tělovýchovy a zájmové činnosti z původně navyšované částky 460 tis. Kč na 260 tis. Kč.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

29. Diskuse

V rámci diskuse byly vzneseny následující příspěvky.

Téma: pan Lubomír Buchta – problematika správního řízení o prohloubení těžby v kamenolomu – označil informace podávané místostarostou města a jednatelem TS služeb s.r.o. za lživé, on obdržel informace, že město nebude kamenolom nadále provozovat a stáhlo žádost o prohloubení

Starosta města k tomuto uvedl, že město jedná, místostarosta města spolu s jednatelem TS služeb s.r.o. mají jeho plnou důvěru a snaží se v této kauza prosazovat zájmy města, správní řízení dosud nebylo ukončeno.

Pan Lubomír Buchta se po diskusi přítomným omluvil.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

30. Závěr

Starosta města ukončil v 18.44 hod. zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Ing. Ilona Komínková

zastupitel

Mgr. Pavel Peňáz

zastupitel