Samospráva města

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 17.9.2018

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 25. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 17.9.2018 od 16:00 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 25. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,
které se konalo dne 17.9.2018
od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Věra Buchtová
JUDr. Libor Černý
Petr Hubáček
Martin Junek
Mgr. Ladislava Blažková
Ing. Ilona Komínková
Josef Košík
Ing. Tomáš Krejčí
Ing. František Laštovička
Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Soňa Macháčková
Stanislav Marek
Mgr. Pavel Peňáz
MVDr. Dan Sokolíček
Michal Šmarda
Ing. Pavel Štorek
Mgr. Helena Šustrová
Michal Pavel Vojta
Roman Wolker
Helena Zelená Křížová
Omluveni: Lubomír Buchta
MUDr. Zdeněk Kadlec
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Petr Hubáček
Martin Junek
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Ing. Pavel Štorek se dostavil v 16.03 hod., pan Josef Košík se dostavil v 16.10 hod. MUDr. Zdeněk Kadlec se omluvil na část jednání, dostavil se 17.44 hod. JUDr. Libor Černý se z části jednání omluvil, opustil jednání v 18.03 hod.

 

Starosta města sdělil, že ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos.

 

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující dotazy a připomínky:

 

Téma: XXX – opětovně prezentoval svůj zájem na obnově mokřadu na Studnicích a požádal o zachování přírodního charakteru území, které je dle schváleného územního plánu města navrženo pro stavbu 2 rodinných domů  s tím, že z jeho strany bude po komunálních volbách předána nově vzniklé samosprávě oficiální žádost v tomto smyslu včetně písemného vyjádření vůle občanů a rekreantů ze Studnic předložený záměr realizovat.
Starosta města k této problematice sdělil, že v souladu se schváleným územním plánem města jsou předmětné pozemky zařazeny v kategorii smíšené venkovské území, což umožňuje výstavbu domů venkovského typu nebo jiné využití včetně mokřadu. Dále uvedl, že v současnosti nejsou pozemky nabízeny k prodeji a problematikou (vč. případné žádosti) se budou zabývat samosprávné orgány města až po volbách.

 

Téma: XXX – upozornil na problematiku zákazu parkování nákladních vozidel na území města, a to i mimo obytnou zónu a  na soukromých pozemcích a požádal o přehodnocení tohoto stavu nebo o vyčlenění ploch pro tento účel.
Starosta města konstatoval, že k tomuto kroku bylo v minulosti přistoupeno právě v návaznosti na stížnosti občanů na rušení nočního klidu při ranním startování nákladních vozidel s tím, že nevidí důvod na náklady města budovat nové odstavné plochy pro soukromé nákladní automobily.  Provozovatelé nákladních vozidel by se měly dohodnout na využívání již existujících vhodných ploch s jinými soukromými subjekty. Závěrem přesto přislíbil opětovné projednání problematiky v orgánech města.

 

Téma: Pavel Michal Vojta – upozornil na skutečnost, že dosud nebyl realizován finální asfaltový povrch před č.p. 577 na ul. Sportovní, a to v návaznosti na již odstraněnou jímku ze strany SVJ domu.
Starosta města požádal vedoucího odboru SMM Ing. Radka Filu o sjednání nápravy ze strany správce místních komunikací pana Petra Ptáčka v nejbližší době.
Téma: pan Petr Hubáček – požádal o projednání možnosti odkupu plochy cca 1 m2 v lokalitě ulice Jánská s majiteli soukromých pozemků za účelem rozšíření místní komunikace
Starosta města konstatoval, že město je ochotno výkup zrealizovat, ale koncepčně v celé délce tj. nejen od firmy Snaggi ale i od navazujícího soukromého vlastníka a přislíbil svolat k tomuto jednání s vlastníky dotčených pozemků.

 

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo
bodu
Bod
Komentář
1.1. 1/25/ZM/2018 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Petra Hubáčka.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což oba předchozí ověřovatelé Ing. llona Komínková a Mgr. Pavel Peňáz a potvrdili.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
1.2. 2/25/ZM/2018 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Martina Junka.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato
1.3. 3/25/ZM/2018 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě za volební období 2014 – 2018

3) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 30.7.2018 do 10.9.2018

4) Rozpočtové opatření na rok 2018 – ZM

5) Fond rozvoje bydlení v roce 2018

6) Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování členů Dozorčí rady

7) Dispozice s majetkem – prodej BJ v rámci privatizace 2018 – 2019 stávajícím nájemcům BJ na ul. Tyršova 726, 727, 728, Křičkova 1010, 1011 v Novém Městě na Moravě

8) Dispozice s majetkem – odprodej 11 stavebních pozemků v k.ú. Pohledec

9) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č.708 a 709 v k.ú.NMNM (ul. Žďárská)

10) Dispozice s majetkem – odprodej plynovodní přípojky pro dům č. p. 1515 KoDus v k. ú. NMNM (GasNet)

11) Dispozice s majetkem – nákup části p. č. 3404/11 v k. ú. NMNM – Bělisko (GasNet)

12) Dispozice s majetkem – směna pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě x k. ú. Nová Ves u NMNM (u ČOV)

13) Dispozice s majetkem – nákup p. č. 3360/4 v k. ú. NMNM (vodní plocha Koupaliště – ÚZSVM)

14) Dispozice s majetkem – odprodej části p. č. 3436/21 v k. ú. NMNM (Holubka)

15) Územní plán Nové Město na Moravě – požadavek na změnu

16) Označení nových ulic názvem – lokalita Nad Městem

17) Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nového Města na Moravě

18) Diskuse

19) Závěr

 

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
2. 4/25/ZM/2018 Činnost Rady města Nového Města na Moravě ve volebním období 2014 – 2018

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě za volební období 2014 – 2018 a nemá k činnosti rady města připomínky.

Přizváni: Ing. Jiří Brychta

 

Starosta města ústně a prezentací doplnil základní informativní zprávu k programové části koaliční smlouvy uzavřené na období 2014-2018, která byla předložena členům zastupitelstva města. Zmínil významné realizované investice – městské lázně, komunitní dům seniorů, investice v oblasti školství (probíhající úpravy na I. ZŠ, zrealizovaný propojovací krček mezi II. ZŠ, gymnáziem a ŠJ, probíhající úpravy na II. ZŠ, nový objekt ZUŠ), sportu (singltreky), dopravní stavby (přechody, opravy místních komunikací), kanalizace na místních částech, investice na podporu rodin s dětmi (hřiště) a další.

V rámci diskuse vystoupil MVDr. Dan Sokolíček a požádal o informace k hospodaření městských lázní – kolik stojí lázně pokladnu města a informace k dalšímu provozu kamenolomu.
Odpověděl jednatel Novoměstských služeb s.r.o. Ing. Jiří Brychta. V roce 2017 dopad do rozpočtu města byl 2,4 mil. Kč bez pachtovného hrazeného městu, předpoklad roku 2018 je 2,6 mil. Kč (zejména z důvodu navýšení platů.

 

K dotazu starosty vyjádřil MVDr. Dan Sokolíček souhlas s tím, že diskuse ohledně kamenolomu bude vedena v rámci následující bodu, kdy bude projednávána činnost rady města v období červenec – srpen 2018.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
3.1. Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 30.7.2018 do 10.9.2018

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 30.7.2018 do 10.9.2018 a doporučuje radě města revokovat usnesení číslo 33 ze dne 10.9.2018 a předložit k rozhodnutí na nejbližším jednání zastupitelstva města. (protinávrh usnesení předložený JUDr. Liborem Černým)

Přizváni: Ing. Lenka Jamborová

 

Místostarosta města seznámil s důvody, které vedly radu města k pronájmu kamenolomu. Je to zejména absence povolení báňského úřadu k zahloubení lomu s tím, že vstup obchodního partnera se jeví jako vhodný krok, který by mohl přispět k vyřešení situace. Pronájmem kamenolomu by měl být finanční příjem města vyšší než příjmy z kamenolomu provozovanému v minulosti TS službami s.r.o.

 

V rámci tohoto bodu programu proběhla obsáhlá diskuse k problematice dalšího provozování kamenolomu, a to zejména v návaznosti na usnesení přijaté radou města dne 10.9.2018, kdy rada města schválila pronájem kamenolomu společnosti AQUASYS spol. s r.o. Žďár nad Sázavou.

 

Ze strany MVDr. Dana Sokolíčka byla vznesena připomínka k neposkytnutí příslušného materiálu zastupitelům města před tak závažným rozhodnutím v radě města, přičemž prezentoval názor, že se domnívá, že problematika by měla být předložena k rozhodnutí zastupitelstvu města, a to v dalším volebním období, kdy by došlo ke znovuprojednání s dotčenými účastníky řízení novými zástupci města, a nikoliv aby byla rozhodnuta pouze 5 členy rady.

 

Starosta Michal Šmarda konstatoval, že je věcí každého člena rady města, zda se účastní schůzí rady města s tím, že postačuje přítomnost nadpolovičního počtu všech členů rady města k její usnášeníschopnosti. Všichni radní byli průběžně informováni.

 

JUDr. Libor Černý se opětovně kriticky vyjádřil zejména k problematice vyjednávání požadavků s jedním z účastníků řízení ze strany města a dále k vyjádřením města a státní správy – odboru stavebního v otázce územního plánu města k řízení o povolení záměru na změnu využití území společnosti AQUASYS pro skladování stavebních a demoličních odpadů na pozemcích společnosti AQUASYS v areálu kamenolomu. Rovněž uvedl, že město záměrně přerušilo řízení u báňského úřadu až do října 2018, tj. období po volbách, přičemž si již město v polovině roku objednalo posudek na kamenolom. Dále uvedl, že je otázka, zda je kámen movitá věc či nemovitost (resp. její součást) a zda rada města byla kompetentní v dané věci rozhodnout.

 

Pan Josef Košík se dotázal, zda bude i nadále zachován prodej kamene pro malé zájemce.
Tajemník MěÚ Mgr. Petr Hanych se vyjádřil k otázce přerušeného správního řízení vedeného báňským úřadem – žadatel o povolení TS služby s.r.o. pouze žádá báňský úřad o přerušení, vlastní rozhodnutí o tom, zda je žádosti vyhověno a jak nebo zda je zamítnuta, je pak pouze na rozhodnutí příslušného báňského úřadu nikoliv tedy města nebo TS služeb. K otázce zpracování posudku uvedl, že si město jako vlastník objednalo výpočet zásob kamenolomu nikoliv znalecký posudek, a to pro účely dalšího rozhodování o postupu v dané věci. K připomínce toho, zda kámen je movitá či nemovitá věc souhlasil s názorem JUDr. Černého, že se jedná o součást nemovitosti, a proto město v souladu se zákonem o obcích zveřejnilo záměr pronájmu příslušných nemovitostí, jehož přílohou byly i příslušné návrhy smluv, podle kterých bude nájemce městu platit paušální roční nájemné + pohyblivou platbu v závislosti na množství vytěženého kamene s tím, že nájemce má závazek zachovat i maloobchodní prodej. Závěrem konstatoval, že rada města byla kompetentní věc rozhodnout, neboť se jedná o tzv. zbytkovou kompetenci dle § 102 odst. 3 zák. o obcích, s tím, že tuto kompetenci si ale zastupitelstvo může vyhradit.

 

Mgr. Jiří Maděra konstatoval, že všechny volební strany mají možnost účastnit se jednání rady města a mají i k dispozici podklady pro radu města skrze předsedy kontrolního výboru a finančního výboru s tím, že je pouze na nich, zda toho využívají, a dále, že výběrové řízení bylo otevřené a mohl se do něj přihlásit kdokoliv.

 

Starosta města Michal Šmarda dále uvedl, že pokud by zastupitelstvo města dnes vyjádřilo jednoznačnou vůli, že o věci chce rozhodovat, rada města by to považovala za jasnou vůli zastupitelstva města si věc vyhradit a projednala by revokaci svého usnesení ze schůze č. 58 o pronájmu kamenolomu. Právě z tohoto důvodu – ověření si názoru zastupitelstva města na problematiku kamenolomu ještě nedošlo ze strany města k podpisu příslušných smluv podle usnesení rady města ze schůze č. 58.

 

MVDr. Dan Sokolíček akceptuje to, že je možné o věci na zastupitelstvu města jednat a diskutovat, a že věc není již uzavřena.

 

JUDr. Černý k tomuto uvedl, že pravomoc si zastupitelstvo města ale může vyhradit předem, což v tomto případě již nelze aplikovat a zastupitelstvo může pouze radu města vyzvat či jí doporučit, aby svoje rozhodnutí ve věci kamenolomu ze své 58. schůze revokovala a předložila věc k rozhodnutí zastupitelstvu města. Proto předkládá svůj protinávrh usnesení: „Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě bere na vědomí činnost Rady města Nového Města na Moravě od 30.7.2018 do 10.9.2018 a doporučuje radě města revokovat usnesení číslo 33 ze dne 10.9.2018 a předložit k rozhodnutí na nejbližším jednání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě žádá kontrolní výbor o prověření, za jakých okolností došlo ke zpětvzetí souhlasu s těžbou a povolením o zahloubení ze strany firmy AQUASYS a žádá o zaslání výsledku šetření písemně do 1.10.2018.“

 

Starosta města opakovaně uvedl, že předpokládá, že rada města pečlivě zváží případné doporučení zastupitelstva města přijaté dnes v této věci. Dále připomněl i to, že návrhy smluv na pronájem kamenolomu pozbudou automaticky platnost v 04/2019 v případě, že se nepodaří získat pravomocné povolení od báňského úřadu. K otázce pověření kontrolního výboru kontrolou vydání vyjádření města – místostarosty a stavebního úřadu k řízením vedeným o záměrech společnosti AQUASYS uvedl, že s ohledem na končící mandát kontrolního výboru v den voleb, pověří navrhovanou kontrolou interního auditora města.

 

JUDr. Libor Černý ve vazbě na sdělení starosty města stáhl svoji část protinávrhu: „Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě žádá kontrolní výbor o prověření, za jakých okolností došlo ke zpětvzetí souhlasu s těžbou a povolením o zahloubení ze strany firmy AQUASYS a žádá o zaslání výsledku šetření písemně do 1.10.2018.“

 

Místostarosta Stanislav Marek konstatoval, že navrhovaný pronájem kamenolomu by měl být pro město finančně výhodnější než jeho provozování v minulosti ze strany TS služeb.

 

Ing. Lenka Jamborová, vedoucí stavebního odboru,  k dotazu uvedla, že areál kamenolomu lze podle platného územního plánu využívat pouze za účelem těžby kamene a přiznala, že ze strany stavebního odboru bylo v minulosti vydáno chybné vyjádření v oblastí územního plánování, které bylo ale následně usnesením opraveno. Toto vyjádření bylo vydáno dle starého územního plánu města, který na základě změny č. VI územního plánu schválené zastupitelstvem města v roce 2012 rovněž stanovoval, že areál kamenolomu lze užívat výhradně pro účely těžby a zpracování kamene. Vyjádření se týkalo možnosti zřízení v prostoru kamenolomu zařízení pro nakládání s odpady – zřízení recyklační linky na stavební suť.

 

Dále v rámci tohoto bodu programu proběhla, na návrh Mgr. Heleny Šustrové, diskuse k opakovanému zadávacímu řízení veřejné zakázky na výstavbu nové sportovní haly.

 

Starosta města konstatoval, že rada města upravila podmínky zadávacího řízení v tom smyslu, že je opět stanovena max. přípustná cena na 60 mil. Kč bez DPH.

 

Mgr. Daniela Krejčí z odboru investic potvrdila, že v případě veřejné zakázky na sportovní halu se jedná o zakázku zadávanou dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy nelze zadávací řízení zrušit bez důvodu, tzn. bez stanovení max. přípustné nabídkové ceny by muselo město akceptovat nabídku bez ohledu na výši nabídnuté ceny.

 

Starosta města opět vyzval (stejně jako v případě diskuse o kamenolomu) zastupitele města, že mohou předložit návrh – doporučení, zda i v tomto případě může dojít k realizaci přijatého usnesení rady města a zveřejnění zadávacích podmínek nebo zda mají od rady města zásadně odlišný názor na problematiku.

 

 

Po ukončení diskuse starosta města přistoupil k hlasování.
Nejprve nechal hlasovat o protinávrhu JUDr. Libora Černého k problematice kamenolomu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 4 Proti: 18 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
3.2. 5/25/ZM/2018 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 30.7.2018 do 10.9.2018

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 30.7.2018 do 10.9.2018 a nemá k činnosti rady města připomínky.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 6/25/ZM/2018 Rozpočtové opatření na rok 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2018 dle přílohy tohoto materiálu.

Přizváni: Ing. Tomáš Vlček

 

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že návrh rozpočtového opatření na rok 2018 byl projednán ve finančním výboru s tím, že finanční výbor předložený návrh doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení.


Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 7/25/ZM/2018 Fond rozvoje bydlení v roce 2018

I. Zastupitelstvo města schvaluje

výsledky 2. kola výběrového řízení pro poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2018 a uzavření příslušných smluv s jednotlivými žadateli dle přílohy č. 1 materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 8/25/ZM/2018 Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování členů Dozorčí rady

I. Zastupitelstvo města jmenuje

do funkce člena Dozorčí rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě na funkční období 4 roků s účinností od 18.11.2018:

1. paní Mgr. Renatu Slámovou

2. paní Mgr. Hanu Knapčokovou

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 9/25/ZM/2018 Dispozice s majetkem – prodej BJ v rámci privatizace 2018 – 2019 stávajícím nájemcům BJ na ul. Tyršova 726, 727, 728, Křičkova 1010, 1011 v Novém Městě na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod bytové jednotky č. 728/░░ o výměře 35,59 m2 v domě č.p. 726, 727, 728  spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 3559/211483 na společných částech domu č. p. 726, 727, 728 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 3559/211483 na pozemku parc. č. 46/3 o výměře 589 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 263.471,00 Kč.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod bytové jednotky č. 1010/ o výměře 56,25 m2 v domě č.p. 1010, 1011, spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5625/133504 na společných částech domu č. p. 1010, 1011 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5625/133504 na pozemku parc. č. 1029/2 o výměře 430 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░ ,  trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 435.711,00 Kč.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod bytové jednotky č. 727/░░ o výměře 54,18 m2 v domě č.p. 726, 727, 728  spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5418/211483 na společných částech domu č. p. 726, 727, 728 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5418/211483 na pozemku parc. č. 46/3 o výměře 589 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 405.352,00 Kč.

IV. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod bytové jednotky č. 1010/░░ o výměře 55,67 m2 v domě č.p. 1010, 1011, spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5567/133504 na společných částech domu č. p. 1010, 1011 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5567/133504 na pozemku parc. č. 1029/2 o výměře 430 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ,  trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 432.813,00 Kč.

V. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod bytové jednotky č. 1010/░░ o výměře 49,05 m2 v domě č.p. 1010, 1011, spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 4905/133504 na společných částech domu č. p. 1010, 1011 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 4905/133504 na pozemku parc. č. 1029/2 o výměře 430 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░ ,  trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 381.095,00 Kč.

VI. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod bytové jednotky č. 1011/ o výměře 49,49 m2 v domě č.p. 1010, 1011, spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 4949/133504 na společných částech domu č. p. 1010, 1011 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 4949/133504 na pozemku parc. č. 1029/2 o výměře 430 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░ ,  trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 384.451,00 Kč.

VII. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod bytové jednotky č. 727/░░ o výměře 51,05 m2 v domě č.p. 726, 727, 728  spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5105/211483 na společných částech domu č. p. 726, 727, 728 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5105/211483 na pozemku parc. č. 46/3 o výměře 589 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 381.324,00 Kč.

VIII. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod bytové jednotky č. 727/░░ o výměře 54,32 m2 v domě č.p. 726, 727, 728  spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5432/211483 na společných částech domu č. p. 726, 727, 728 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5432/211483 na pozemku parc. č. 46/3 o výměře 589 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , oba trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 401.233,00 Kč.

IX. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod bytové jednotky č. 728/░░ o výměře 54,08 m2 v domě č.p. 726, 727, 728  spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5408/211483 na společných částech domu č. p. 726, 727, 728 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5408/211483 na pozemku parc. č. 46/3 o výměře 589 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , oba trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 404.665,00 Kč.

X. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod bytové jednotky č. 726/░░ o výměře 69,46 m2 v domě č.p. 726, 727, 728  spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 6946/211483 na společných částech domu č. p. 726, 727, 728 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 6946/211483 na pozemku parc. č. 46/3 o výměře 589 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Nové Město na Moravě, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 521.526,00 Kč.

XI. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod bytové jednotky č. 726/░░ o výměře 54,17 m2 v domě č.p. 726, 727, 728  spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5417/211483 na společných částech domu č. p. 726, 727, 728 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5417/211483 na pozemku parc. č. 46/3 o výměře 589 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 403.597,00 Kč.

XII. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod bytové jednotky č. 728/ o výměře 70,40 m2 v domě č.p. 726, 727, 728  spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 7040/211483 na společných částech domu č. p. 726, 727, 728 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 7040/211483 na pozemku parc. č. 46/3 o výměře 589 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Nové Město na Moravě, a to Mgr. ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 524.120,00 Kč.

Místostarosta města seznámil přítomné se základním obsahem dispozic s majetkem města pod body programu 7 – 14 a navrhl společné hlasování o těchto bodech.
Paní Věra Buchtová požádala o samostatné projednání a hlasování o majetkové dispozici pod bodem programu 13), kde je předkládán návrh na koupi pozemku pod částí vodní plochy rybníku Koupaliště do majetku města.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
8. 10/25/ZM/2018 Dispozice s majetkem – odprodej 11 stavebních pozemků v k.ú. Pohledec

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod stavebních pozemků v k.ú. Pohledec, a to jak následuje:

 1. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č.335/16  o výměře 699  m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, a to z vlastnictví města do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za dohodnutou kupní cenu 910.000 Kč vč. DPH s tím, že prodávající si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné. Kupující uhradí  správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
 2. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 335/17 o výměře 750 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za dohodnutou kupní cenu 670.000 Kč vč. DPH s tím, že prodávající si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné. Kupující uhradí  správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
 3. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 335/18 o výměře 704 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za dohodnutou kupní cenu 629.000 Kč vč. DPH s tím, že prodávající si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné. Kupující uhradí  správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
 4. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č.341/2 o výměře 843  m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za dohodnutou kupní cenu  940.000  Kč vč. DPH s tím, že prodávající si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné. Kupující uhradí  správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
 5. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 335/21  o výměře 1072 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, a to z vlastnictví města do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za dohodnutou kupní cenu 958.000 Kč vč. DPH s tím, že prodávající si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné. Kupující uhradí  správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
 6. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č.335/20 o výměře 826  m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za dohodnutou kupní cenu 810.000 Kč vč. DPH s tím, že prodávající si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné a kupujícímu bude( jakožto budoucímu povinnému z věcného břemene) zřízeno na části pozemku parc.č. 335/20( v rozsahu dle geometrického zaměření) věcné břemeno spočívající v právu uložení a provozování vodovodní přípojky ve prospěch oprávněného z věcného břemene, manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a každého dalšího vlastníka nemovitých věcí, a to parc.č. 346 a 347 v k.ú. Pohledec. Kupující uhradí  správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
 7. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 335/19  o výměře 892 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za dohodnutou kupní cenu 797.000  Kč vč. DPH s tím, že prodávající si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné. Kupující uhradí  správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
 8. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č.311/16 o výměře 706 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za dohodnutou kupní cenu 631.000 Kč vč. DPH s tím, že prodávající si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné. Kupující uhradí  správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
 9. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 311/15  o výměře 737 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za dohodnutou kupní cenu 659.000  Kč vč. DPH s tím, že prodávající si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné. Kupující uhradí  správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
 10. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č.311/14 o výměře 856  m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za dohodnutou kupní cenu 765.000 Kč vč. DPH s tím, že prodávající si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné. Kupující uhradí  správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
 11. úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 335/15 o výměře 672  m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, a to z vlastnictví města do podílového spoluvlastnictví (každý id. 1/2) pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za dohodnutou kupní cenu  780.000 Kč vč. DPH s tím, že prodávající si současně zřídí k předmětu prodeje předkupní právo jako právo věcné. Kupující uhradí správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
9. 11/25/ZM/2018 Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č.708 a 709 v k.ú.NMNM (Žďárská)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věci – část p.č. 709 o výměře 72 m2 (dle GP p.č. 709/2) a část p.č. 708 o výměře 161 m2 (dle GP p.č. 708/2) v k.ú. Nové Město na Moravě, včetně všech součástí a příslušenství, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za dohodnutou kupní cenu 84.579 Kč vč. DPH  s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
10. 12/25/ZM/2018 Dispozice s majetkem – odprodej plynovodní přípojky pro dům č. p. 1515 KoDus v k. ú. NMNM (GasNet)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod plynárenského zařízení – STL plynovodní přípojky PE – O pro dům Žďárská č.p. 1515 o celkové délce 38,22 m, umístěné na částech pozemků  p.č.1686/6, 1697, 1700, 1704/3, 1704/33 v k.ú. Nové Město na Moravě, v rozsahu dle situačního zákresu, a to GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, zastoupena na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311, za dohodnutou kupní cenu 77.802,-Kč +DPH.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
11. 13/25/ZM/2018 Dispozice s majetkem – nákup části p. č. 3404/11 v k. ú. NMNM – Bělisko (GasNet)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 3404/11 o výměře 5 m2 (dle GP p.č.3404/17) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku  GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, zastoupena na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311 do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2.420,-Kč vč. DPH.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
12. 14/25/ZM/2018 Dispozice s majetkem – směna pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě x k. ú. Nová Ves u NMNM (u ČOV)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

 směnu nemovitých věcí – pozemků, a to jak následuje:

– převod z majetku města Nového Města na Moravě do majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ – p.č. 726 trvalý travní porost  o výměře 16 m2 v v k.ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, včetně všech součástí a příslušenství

– převod z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  do majetku města Nového Města na Moravě – část p.č. 3728/9 trvalý travní porost o výměře 16 m2 (dle GP p.č. 3728/10) v k.ú. Nové Město na Moravě, včetně všech součástí a příslušenství

s tím, že nemovité věci budou směněny bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
13. 15/25/ZM/2018 Dispozice s majetkem – odprodej části p. č. 3436/21 v k. ú. NMNM (Holubka)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci – části pozemku p.č. 3436/21 o výměře 40 m2 (dle GP p.č. 3436/38) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to manželům░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za  kupní cenu 12.000 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
14. 16/25/ZM/2018 Dispozice s majetkem – nákup p. č. 3360/4 v k. ú. NMNM (vodní plocha Koupaliště – UZSVM)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

– rozpočtové opatření, spočívající v navýšení kapitálových příjmů a současně navýšení investičních výdajů města v částce 670 tis. Kč za účelem nákupu pozemku p.č. 3360/4 v obci Nové Město na Moravě a k.ú. Nové Město na Moravě

– kupní smlouvu č.j. UZSVM/BZR/2242/2018-BZRM, jejímž předmětem je nákup pozemku parc.č. 3360/4 v obci Nové Město na Moravě a k.ú. Nové Město na Moravě, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM, do vlastnictví města Nové Město na Moravě za kupní cenu ve výši 661.000,-Kč dle přílohy materiálu.

 

 

Paní Věra Buchtová uvedla, že nesouhlasí s nákupem pozemku pod částí vodní plochy koupaliště, neboť kupní cena požadovaná státem – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, je dle jejího názoru příliš vysoká. Na její dotaz, co bude následovat, pokud město předmětnou nemovitost neodkoupí, místostarosta města konstatoval, že proběhne výběrové řízení s aukcí, které se může zúčastnit kdokoliv. Dále uvedl, že i přesto, že se navrhovaná cena ve výši cca 660.000,- Kč jeví jako vysoká, by bylo z dlouhodobého pohledu velmi vhodné sjednotit vlastnictví pozemků pod rybníkem (např. při žádostech o dotace, při stavebních řízeních apod.).

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že navrhované rozpočtové  opatření v souvislosti s nákupem vodní plochy koupaliště bylo předmětem jednání finančního výboru s tím, že bylo jeho přijetí zastupitelstvu města doporučeno, a to vzhledem k již místostarostou města zmíněným důvodům.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
15. 17/25/ZM/2018 Územní plán Nové Město na Moravě – požadavek na změnu

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informaci úřadu územního plánování o odmítnutí návrhu na změnu Územního plánu Nové Město na Moravě podanou navrhovatelem ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, č.j.: MUNMNM/12276318/2018.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. arch. Josef Cacek
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
16. 18/25/ZM/2018 Označení nových ulic názvem – lokalita Nad Městem

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

– o označení nových ulic v lokalitě „Nad Městem“ dle územní studie Zahradnictví názvy: Nad tratí, Šípková, Kaštanová a označení prodloužení ulic Jedlová a Modřínová

– o zrušení označení názvu ulice Horní u objektu č.p. 330, Nové Město na Moravě s tím, že nově bude i tento objekt č. p. 330 nést název ul. Šípková

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Lenka Jamborová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
17. 19/25/ZM/2018 Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nového Města na Moravě

I. Zastupitelstvo města revokuje

na návrh kontrolního výboru usnesení č. 6/11/ZM/2016 ve znění: „Zastupitelstvo města schvaluje záměr zřízení nové pobytové služby „domov se zvláštním režimem“ v Novém Městě na Moravě – MČ Rokytno s tím, že se bude finančně spolupodílet na provozu pobytové služby „domov se zvláštním režimem“ do výše 5 %, max. však 450 tis. Kč/ročně počínaje rokem zahájení poskytování této služby a současně ukládá odboru FIN zapracovat do rozpočtového výhledu města NMNM každoroční spolufinancování provozu nové pobytové služby ve výši 450 tis. Kč počínaje rokem zahájení poskytování této služby.“

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

dosavadní kontrolní činnost kontrolního výboru a její výsledky za období 01/2018 – 09/2018 včetně výsledků provedených kontrol č. 03/2017, 01/2018, 02/2018 a 03/2018.

Předkladatel: Věra Buchtová
Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
18. Diskuse

V rámci diskuse byly vzneseny následující příspěvky:

 

Téma: Ing. František Laštovička se dotazoval na výsledek žádosti o přidělení dotace na odkanalizování m.č. Petrovice.
Starosta města sdělil, že SVK Žďársko má informace o kladném výsledku žádosti o dotaci na tuto akci ve výši cca 25 mil. Kč, spoluúčast města by činila cca 10 mil. Kč, realizace by měla probíhat v letech 2019 – 2020.

 

Téma: MUDr. Zdeněk Kadlec – sdělil své rozhodnutí nadále již nekandidovat v komunálních volbách pro nastávající volební období, poděkoval za spolupráci při vykonávání jeho funkce zastupitele a radního města (5 volebních období vykonával funkci zastupitele města a zároveň 4 volební období rovněž zastával i funkci člena rady města).

 

Téma: MVDr.  DanSokolíček se dotazoval na zahájení volební kampaně na náměstí ze strany volební strany Piráti, kdy byl ze strany Novoměstských kulturních zařízení avizována možnost využít umístěné plochy na náměstí až od 24.9., přičemž Piráti to nerespektují a propagují svoji stranu dříve než ostatní, dále se dotázal na logo volební strany Lepší město, které je podobné s logem města.
Starosta města k logu používaném stranou Lepší město konstatoval, že logo jeho volební strany je další variací loga města (je však odlišné, a to např. velikostí a druhem písma, čtvercem se zaoblenými rohy) s tím, že písmena nmnm v upravené podobě dlouhodobě používá např. i řada dalších organizací (spolek tenistů, Vysočina Aréna, soukromé společnosti .), a to podobně jako jiné volební strany používají např. trikolóru národní vlajky

 

Téma: paní Věra Buchtová vyslovila poděkování za učiněné rozhodnutí vedoucí k výsledku existence důstojné budovy pro potřeby ZUŠ  a dále za umístění sochy lva na ul. Masarykova. Architektonické a výtvarné řešení památníku zpracovala  kancelář Makovský & partneři, s.r.o.
Pan Michal Pavel Vojta se připojil s tím, že novou budovu ZUŠ považuje za velmi zdařilý počin pro budoucí generace.

 

Téma: Petr Hubáček – dotazoval se na pokračující jednání v záměru vybudování cyklostezky do Petrovic a dále upozornil na nevhodný přístup na parkovišě pod ZUŠ (prudký chodník, a s tím související problémy s jeho schůdnosti v zimním období).
Starosta města konstatoval, že upravit tento pěší propoj nebude jednoduché z hlediska příslušných norem, nicméně se budou prověřovat možná řešení.
Místostarosta města informoval, že se cyklostezka projekčně připravuje a probíhá jednání se společností O2, kdy tato společnost v uvažované trase cyklostezky požaduje přeložení svého kabelu na náklady města.

 

Téma – na závěr posledního zasedání zastupitelstva města ve volebním období 2014 – 2018 starosta města poděkoval členům zastupitelstva, ředitelům organizací města, tajemníkovi MěÚ, vedoucím odborů MěÚ i ostatním zaměstnancům za spolupráci. Zvláštní poděkování patřilo zastupitelům, kteří v nadcházejícím volebním období již nebudou kandidovat, MUDr. Zdeňku Kadlecovi a Mgr. Ladislavě Blažkové.

K poděkování se připojili i další členové zastupitelstva města.

 

 

 

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:
19. Závěr

Starosta města ukončil v 18.59 hod. zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník


Lenka Stará
zapisovatel

Ověřovatelé:


Petr Hubáček
zastupitel


Martin Junek
zastupitel