Samospráva města

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 25.2.2019

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 3.zasedáníZastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalodne 25.2.2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 3.zasedáníZastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalodne 25.2.2019

od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Lubomír Buchta

JUDr. Libor Černý

MUDr. Jindřich Hauk

Ing. Mgr. Hana Janů

Martin Junek

Mgr. Hana Knapčoková

Ing. Ilona Komínková

Mgr. Jan Krakovič

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Soňa Macháčková

Stanislav Marek

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

Ing. Petr Nepustil

Mgr. Pavel Peňáz

MVDr. Dan Sokolíček

Michal Šmarda

Ing. Pavel Štorek

Mgr. Helena Šustrová

Roman Wolker

Omluveni: Josef Košík

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Ing. Mgr. Hana Janů

Ing. Pavel Štorek

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Starosta města sdělil, že ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující dotazy a připomínky:

Téma: pan Miloš Brabec, předseda Mikroregionu Novoměstsko – vyjádřil se k problematice najíždění lyžařských turistických tratí v zimním období 2018 – 2019, jehož objednatelem je mikroregion, rekapituloval současný stav (informace o subjektech provádějících najíždění, finančních podmínkách apod.) a informoval o výhledu do budoucnosti – úvahy o změnách koncepce najíždění lyžařských tratí (zapojení dalších subjektů při zajišťování najíždění lyžařských tratí – rozdělení úkolů apod.).

Pan Lubomír Buchta požádal o informaci k žádosti o dotaci ze strany TS služeb s.r.o. na rolbu.

Starosta města konstatoval, že žádost byla podána na techniku pro zajištění zimní údržby (čtyřkolka se zařízením na úpravu lyžařských tratí), nákup této techniky je součástí plánu pro řešení problémů s najížděním lyžařských tratí od příští zimy. Návrh na změnu koncepce bude projednán se všemi zainteresovanými stranami – město Nové Město na Moravě, Mikroregion Novoměstsko, Sportovní klub Nové Město na Moravě, další dodavatelé i obce včetně upřesnění stávajících smluv s tím, že není problém s finančním krytím najíždění tras, ale s kapacitou dodavatelů.

Téma: Ing. Jiří Brychta, jednatel městských lázní – informoval o plánu úklidu města po zimním období (odklízení posypu).

Téma: pan Lubomír Buchta – dotazoval se, proč se nesype cesta od Mercedesky k Vysočina Aréně – po boku pro chodce.

Starosta přislíbil záležitost prověřit.

Téma: pan Miloš Brabec, předseda Mikroregionu Novoměstsko – upozornil na nutnost řešení odpadového hospodářství od roku 2024, kdy bude ukončeno skládkování odpadů a skládky by měly být nahrazeny spalovnami, koncepce kraje, na kterou by měla navazovat koncepce regionu Nového Města na Moravě, prozatím není vyřešena, bylo by vhodné o tomto tématu diskutovat i na úrovni obcí mikroregionu.

K této situaci se vyjádřil i starosta města a místostarosta města. V rámci kraje vznikl tzv. ISNOV – sdružení obcí Kraje Vysočina, který tuto problematiku řeší. Jsou vytipovány lokality, ve kterých by mohly spalovny vzniknout (Jihlava, Žďár nad Sázavou – ve spojení s podnikem ŽĎAS). Čekáme na konečné rozhodnutí kraje, abychom mohli se svojí koncepcí navázat na krajské záměry. Chybí i jednotná koncepce státu, realizace spaloven na nižší úrovni než krajské je neekonomické.

Jednatel TS služeb s.r.o. Ing.Jiří Brychta rovněž uvedl, že jsou členy komise technických služeb k této problematice, díky této účasti získávají informace mezi prvními a rovněž se na novou situaci připravují.

Téma: pan XXX – vyjádřil svůj názor k problematice úpravy lyžařských tratí – historie a tradice lyžování na Novoměstsku, které město proslavily s tím, že bohužel v současné době jsou priority Sportovního klubu i města jiné.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/3/ZM/2019 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města paní Ing. Mgr. Hanu Janů.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což oba předchozí ověřovatelé paní Ing. Ilona Komínková a pan Martin Junek potvrdili.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/3/ZM/2019 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Ing.Pavla Štorka.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/3/ZM/2019 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

stažení bodu 15) Územní plán Nové Město na Moravě – změna z programu dnešního zasedání zastupitelstva města.

Starosta města předložil návrh na stažení bodu 15) Územní plán Nové Město na Moravě – změna z programu dnešního zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

1.4. 4/3/ZM/2019 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 17.12.2018 do 18.2.2019

3) Rozpočtové opatření na rok 2019

4) Přistoupení k pověření Kraje Vysočina k poskytování sociální služby

5) Žádost o změnu veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace – Dodatek č. 1

6) Žádost Nemocnice Nové Město na Mor. o poskytnutí investiční dotace na vybavení dětského oddělení

7) Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Diecézní charita Brno

8) Dispozice s majetkem – revokace usnesení ZM 16/2/ZM/2018 + směna pozemků p.č. 282 (967 m2) v

k. ú. NMNM x p.č. 341/3 (1026 m2) v k.ú. Pohledec (záměr smuteční síně)

9) Dispozice s majetkem – smlouva o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti při realizaci STL

plynovodu a přípojek v lokalitě Centra služeb a řemesel ul. Soškova v NMNM a budoucí kupní smlouva

10) Dispozice s majetkem – Smlouva o smlouvě budoucí darovací – „Bytový dům Zahrada“ v k.ú. NMNM-

lokalita zahradnictví

11) Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 3728/2 (27 m2) v k.ú. NMNM – cyklo Nová Ves (SVaK)

12) Dispozice s majetkem – revokace usnesení ZM 14/2/ZM/2018+ budoucí nákup p.č. 3017/1 (301 m2),

části p.č. 3041/5 (1172 m2) a části p.č. 3041/14 (3915 m2) v k.ú. NMNM (Medin a.s.) – záměr

cyklostezky podél trati ČD s.p.

13) Dispozice s majetkem – záměr nákupu p.č. 2036/6 (113 m2) v k.ú. NMNM – lokalita zahradnictví

(nabídka Kraje Vysočina)

14) Problematika účasti města v SATT, a.s. – záměr převodu akcií

15) Územní plán Nové Město na Moravě – změna – staženo z programu

16) Diskuse

17) Závěr

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

2.1. 5/3/ZM/2019 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 17.12.2018 do 18.2.2019

I. Zastupitelstvo města pověřuje

člena zastupitelstva města pana Mgr. Jiřího Maděru zpracováním základní koncepce organizace a financování sportu ve městě.

Starosta města seznámil přítomné členy zastupitelstva města s návrhem rady města na pověření členů zastupitelstva města k výkonu určité činnosti (úkolu), a to ve vazbě na snížený počet členů rady města. Konkrétně je navrhováno pověřit zastupitele města pana Mgr. Jiřího Maděru zpracováním základní koncepce organizace a financování sportu ve městě, a to z důvodu nutnosti reagovat na stavbu sportovní haly, diskuse o úpravách lyžařských tratí a singletracků, plánování údržby existujících sportovišť ve městě apod.

Při této příležitosti dále pan Lubomír Buchta zmínil možnost využití (zapůjčení) rolby od Sportovního klubu Nové Město na Moravě (SK) na najíždění lyžařských tratí. Starosta města sdělil, že dle vyjádření SK by zapůjčení rolby v potřebných termínech nemohl SK garantovat.

Po proběhlé diskusi, vyjádření Mgr. Jiřího Maděry a jeho souhlasu s pověřením, bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 2Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2.2. 6/3/ZM/2019 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 17.12.2018 do 18.2.2019

I. Zastupitelstvo města pověřuje

člena zastupitelstva města pana JUDr. Libora Černého zpracováním analýzy výkonu činností TS služeb s.r.o. Nové Město na Moravě, návrhu alternativních způsobu výkonu těchto činností a případných změn, které by mohly být realizovány po dořešení problematiky těžby v lomu.

Starosta města dále seznámil přítomné členy zastupitelstva města s návrhem rady města na pověření člena zastupitelstva města pana JUDr. Libora Černého zpracováním koncepce další činnosti TS služeb s.r.o. na období po dořešení problematiky kamenolomu.

Po proběhlé diskusi, vyjádření JUDr. Libora Černého a jeho souhlasu s pověřením, bylo přistoupeno k hlasováním o předloženém návrhu usnesení.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

2.3. 7/3/ZM/2019 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 17.12.2018 do 18.2.2019

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 17.12.2018 do 18.2.2019 a nemá k činnosti rady města připomínky.

V rámci diskuse se hovořilo zejména o nové koncepci K Clubu, která bude realizována od 1.3.2019 (podrobnosti sdělil ředitel NKZ pan Daniel Šimek) a námětech na změny v dosavadním fungování příspěvkových organizací města.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

3. 8/3/ZM/2019 Rozpočtové opatření na rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2019 dle přílohy tohoto materiálu.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

změnu názvu odvětví v rozpočtu na rok 2019 z „Tělovýchova a zájmová činnost“ na „Sport a zájmová činnost“, a to na základě novely rozpočtové skladby vyhl. č. 329/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že návrh rozpočtového opatření na rok 2019 byl projednán ve finančním výboru s tím, že finanční výbor předložený návrh doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení a požádala starostu města o bližší informace k průběhu výstavby nových odborných učeben na I. ZŠ v Novém Městě na Moravě.

Starosta města k tomuto konstatoval, že na začátku stavby došlo ke skluzu – nasazení dodavatele neodpovídalo rozsahu stavby, městu ale následně bylo ze strany dodavatele opakovaně deklarováno, že termíny budou dodrženy. Nyní práce probíhají a jistota dodržení termínu je vyšší než na přelomu roku. Město má však připravený krizový rozpočtový plán v souvislosti s touto akcí s tím, že finančnímu výboru bude předložen na jeho příštím jednání.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Martina Slámová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4. 9/3/ZM/2019 Přistoupení k pověření Kraje Vysočina k poskytování sociální služby

I. Zastupitelstvo města schvaluje

přistoupení k pověření Kraje Vysočina k poskytování sociální služby uvedených v přílohách tohoto materiálu.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor problematiku možné veřejné podpory při financování sociálních služeb projednal a doporučuje zastupitelstvu města přistoupit k Pověřením Kraje Vysočina k poskytování sociální služby.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5. 10/3/ZM/2019 Žádost o změnu veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace – Dodatek č. 1

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřené s panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ dne 3.4.2018 na projekt Výroba krátkometrážního filmu Silvie, dle přílohy materiálu.

Na základě připomínky JUDr. Libora Černého týkající se anonymizovaných osobních údajů v žádosti a dodatku ke smlouvě předložených v rámci podkladových materiálů pro zastupitele. Tajemník sdělil, že bohužel byla omylem přiložena příloha bez osobních údajů, bude obratem napraveno s tím, že ale v usnesení je subjekt specifikovaný.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru konstatovala, že finanční výbor žádost o prodloužení termínu vyúčtování městem poskytnuté dotace z důvodu objektivních problémů při natáčení filmu, na který byla dotace poskytnuta, projednal a doporučuje zastupitelstvu města žádosti vyhovět.

Dále Ing. Ilona Komínková uvedla, že finanční výbor rovněž doporučil zastupitelstvu k odsouhlasení navržené dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě na vybavení dětského oddělení a pro Diecézní charitu Brno na spolufinancování služeb, které bude poskytovat občanům Nového Města na Moravě v roce 2019.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

6. 11/3/ZM/2019 Žádost Nemocnice Nové Město na Mor. o poskytnutí investiční dotace na vybavení dětského oddělení

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí investiční dotace ve výši 150.000,- Kč Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace se sídlem Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00842001, za účelem vybavení dětského oddělení polohovatelnými lůžky a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle přílohy materiálu.

MUDr. Jindřich Hauk vyjádřil názor, že na uvedené prostředky má zajistit dostatek finančních prostředků Kraj Vysočina, nikoliv že se má organizovat veřejná sbírka.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7. 12/3/ZM/2019 Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Diecézní charita Brno

I. Zastupitelstvo města schvaluje

a) přistoupit k Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina, které poskytuje Diecézní charita Brno. Jedná se o tyto sociální služby – osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odlehčovací služba (hospicová péče) – s působností v Novém Městě na Moravě

b) poskytnutí neinvestičních dotací pro službu

– osobní asistence ve výši 15 000,- Kč

– sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 35 000,- Kč

– odlehčovací služby ve výši 20 000,- Kč

poskytovateli těchto služeb tj. Diecézní charitě Brno se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, Královo Pole, 60200 Brno, IČ: 44990260 vč. schválení jednotlivých veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto uvedených neinvestičních dotací dle vzorové přílohy materiálu.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

změnu rozpočtu spočívající v převodu finančních prostředků rozpočtu na rok 2019 v částce 70 tis. Kč z odvětví finanční operace na odvětví sociální věci.

Místostarosta města ke vznesenému dotazu sdělil, že dotace je určena poskytovali služeb a nemůže o ni u města žádat koncový uživatel služby.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

8. 13/3/ZM/2019 Dispozice s majetkem – revokace usnesení ZM 16/2/ZM/2018 + směna pozemků p.č. 282 (967 m2) v k. ú. NMNM x p.č. 341/3 (1026 m2) v k.ú. Pohledec (záměr smuteční síně)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

revokaci usnesení 16/2/ZM/2018 Zastupitelstva města č. 2 ze dne 10.12.2018:

„Schválení směny pozemků, a to jak následuje:

– převod z majetku města, a to nemovité věci – pozemku parc.č. 341/3 o výměře 1026 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ s tím, že město si současně zřídí k předmětu převodu předkupní právo jako právo věcné a pan░░░░ ░░░░ se ve směnné smlouvě zaváže akceptovat podmínky pro prodej stavebních pozemků v Pohledci schválené ZM č.22 konaném dne 5.3.2018 pod bodem 23/22/ZM/2018 programu.

– převod z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do majetku města, a to nemovité věci – pozemku parc.č. 282 (zahrada) o výměře 967 m2 v k.ú.Nové Město na Moravě s finančním doplatkem ze strany vlastníka pozemku p.č. 282 v k.ú. Nové Město na Moravě pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ městu ve výši 52.746 Kč, a to vše z důvodu nevyhovujících podmínek stávající smuteční síně a záměru přípravy realizace nové smuteční síně poblíž centra města.

Pan ░░░░ ░░░░ uhradí správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnických práv a práva věcného do katastru nemovitostí a poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou město a pan ░░░░ ░░░░ , a to z nemovité věci, jíž nabývají.“

II. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků, a to jak následuje:

– převod z majetku města, a to nemovité věci – pozemku parc.č. 341/3 o výměře 1026 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky trvalé drenáže a pilíře pro elektrické a plynovodní připojení k objektu, do společného jmění manželů pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ s tím, že město si současně zřídí k předmětu převodu předkupní právo jako právo věcné a manželé ░░░░ ░░░░ ░ se ve směnné smlouvě zaváží akceptovat podmínky pro prodej stavebních pozemků v Pohledci schválené ZM č.22 konaném dne 5.3.2018 pod bodem 23/22/ZM/2018 programu.

– převod z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do majetku města, a to nemovité věci – pozemku parc.č. 282 (zahrada) o výměře 967 m2 v k.ú.Nové Město na Moravě s finančním doplatkem ze strany ░░░░ ░░░░ ░░░░ městu ve výši 52.746 Kč.

░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ uhradí správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnických práv a práva věcného do katastru nemovitostí a poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou město a manželé░░░░ ░░ , a to z nemovité věci, jíž nabývají.

Zastupitelé města byli ze strany místostarosty města pana Stanislava Marka a starosty města pana Michala Šmardy seznámeni se základním obsahem dispozic s majetkem města pod body programu č. 8. 9, 10, 11 a 12 a byl jim předložen návrh na společné hlasování o těchto bodech.

Tato dispozice byla hlasováno v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu č. 8, 9, 10, 11, 12.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

9. 14/3/ZM/2019 Dispozice s majetkem – smlouva o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti při realizaci STL plynovodu a přípojek v lokalitě Centra služeb a řemesel ul.Soškova a budoucí kupní smlouva

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní na plynárenské zařízení „STL plynovod a STL plynovodní přípojky v lokalitě Centra služeb a řemesel na ul.Soškova“ mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 (na straně budoucího prodávajícího) a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 (na straně budoucího kupujícího) dle příloh materiálu.

Tato dispozice byla hlasováno v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu č. 8, 9, 10, 11, 12.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Miloš Hemza

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

10. 15/3/ZM/2019 Dispozice s majetkem – Smlouva o smlouvě budoucí darovací – „Bytový dům Zahrada“ – lokalita zahradnictví

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací, a to mezi městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně budoucího obdarovaného a společností TRAMACO, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno, IČ: 64573168 na straně budoucího dárce, a to dle přílohy č. 1.

Tato dispozice byla hlasováno v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu č. 8, 9, 10, 11, 12.

JUDr. Libor Černý vznesl námět, aby v návaznosti na vznik nového bytového domu a s tím souvisejícím větším pohybem osob, město připravovalo úpravu komunikace pro pěší v lokalitě Cihelského rybníka vč. přechodu přes trať. Starosta města k tomuto uvedl, že tuto problematiku řeší s odborem SMM, jednání budou pokračovat v průběhu letošního roku.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

11. 16/3/ZM/2019 Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 3728/2 (27 m2) v k.ú. NMNM – cyklo Nová Ves (SVaK)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 3728/2 o výměře 27 m2 (dle GP p.č. 3728/11) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, se sídlem Vodárenská 244/2, Žďár nad Sázavou, IČ: 433 83 513 do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 4.050,- Kč.

Tato dispozice byla hlasováno v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu č. 8, 9, 10, 11, 12.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

12. 17/3/ZM/2019 Dispozice s majetkem – revokace usnesení ZM 14/2/ZM/2018+ budoucí nákup p.č. 3017/1 (301 m2), části p.č. 3041/5 (1172 m2) a části p.č. 3041/14 (3915 m2) v k.ú. NMNM (Medin a.s.)-záměr cyklostezky podél trati ČD s.p.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

revokaci usnesení č. ZM 14/2/ZM/2018 ze dne 10.12.2018:

„Zastupitelstvo města schvaluje budoucí nákup nemovitých věcí – pozemku p.č. 3017/1 o výměře 301 m2, část pozemku p.č. 3041/5 o výměře cca 1172 m2 a část pozemku p.č. 3041/14 o výměře cca 3915 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě, v rozsahu dle situačního zákresu, a to z majetku MEDIN, a.s., se sídlem Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 030 do majetku města Nového Města na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900, za kupní cenu 250 Kč/m2 vč. DPH (v souladu s výměrou určenou geometrickým plánem).“

II. Zastupitelstvo města schvaluje

budoucí nákup nemovitých věcí – pozemku p.č. 3017/1 o výměře 301 m2, část pozemku p.č. 3041/5 o výměře cca 1172 m2 a část pozemku p.č. 3041/14 o výměře cca 3915 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě, v rozsahu dle situačního zákresu, a to z majetku MEDIN, a.s., se sídlem Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 030 do majetku města Nového Města na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900, za kupní cenu 250 Kč/m2 + DPH (v souladu s výměrou určenou geometrickým plánem).

Tato dispozice byla hlasováno v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu č. 8, 9, 10, 11, 12.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

13. Dispozice s majetkem – záměr nákupu p.č. 2036/6 (113 m2) v k.ú. NMNM – lokalita zahradnictví ( nabídka Kraje Vysočina)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 2036/6 , ost. plocha o výměře 113 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČ: 708 90 749 do majetku města Nového Města na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 za max. kupní cenu 203.400,-Kč s tím, že pověřuje starostu města zasláním konkrétní finanční nabídky vyhlašovateli záměru v souladu s pravidly vyhlášeného záměru.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0Proti: 22Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

14. 18/3/ZM/2019 Problematika účasti města v SATT a.s. – záměr převodu akcií

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

nabídku města Žďár nad Sázavou na odkoupení sjednocených akcií firmy SATT a.s. v nominální hodnotě 62.101.000,-Kč za cenu 78.515.000,-Kč doručenou městu dne 1.2.2019 (příloha č.11) a ukládá starostovi města jednat s městem Žďár nad Sázavou o změně úročení a doby splácení nabídnuté ceny 78.515.000,-Kč.

II. Zastupitelstvo města ukládá

starostovi města připravit a projednat změnu smluv o převodu akcií uzavřených dne 4.5.2018 s obcí Dolní Rožínka a městem Velké Meziříčí, tak aby umožňovaly převod sjednocených akcií za min. cenu 78.515.000,-Kč se splatností nejdéle 7 let.

Starosta města seznámil nové členy zastupitelstva města s historií jednání o převodu akcií SATT, a.s.

Na základě návrhu usnesení předkládaného zastupitelům k odsouhlasení na dnešním zasedání bude starosta města jednat s městem Žďár nad Sázavou o jeho nabídce na odkup sjednocených akcií, a to zejména o změně úročení a doby splácení nabídnuté ceny a s obcí Dolní Rožínka a městem Velké Meziříčí o změně navržených smluv.

Závěrem konstatoval, že dnes zastupitelstvo města nerozhoduje definitivně ve věci samé, opětovně bude výsledek vyjednávání s městem Žďár nad Sázavou předložen k projednání zastupitelstvu města.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru konstatovala, že problematika účasti města v SATT, a.s. byla projednána ve finančním výboru s tím, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu města jednáním s městem Žďár nad Sázavou o změně úročení a doby splácení městem Žďár nad Sázavou nabídnuté ceny za sjednocené akcie z ledna 2019.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

15. Územní plán Nové Město na Moravě – změna – STAŽENO Z PROGRAMU

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

16. Diskuse

V rámci diskuse byly vzneseny následující příspěvky:

Téma: starosta města – problematika pozemků města určených územním plánem k výstavbě rodinných domů v k.ú. Studnice – pronájem pozemků pro rekreanty z důvodu vytvoření a provozování mokřadu rada města neschválila, je navrhováno svolat na místní části Studnice veřejnou schůzi, kde by byl projednán nejvhodnější způsob využití předmětných pozemků

Téma: Ing. Ilona Komínková – pozvánka ochotníků z Novoměstska na divadelní představení Dívka na koštěti

Ing. Jiří Brychta – pozvánka do městských lázní – rozšířený provoz v době jarních prázdnin (noční lázně do 24 hod., ranní provoz)

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

17. Závěr

Starosta města ukončil v 17.48 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Ing. Mgr. Hana Janů

zastupitel

Ing. Pavel Štorek

zastupitel