Samospráva města

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 5.11.2018

/ Lenka Stará

ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 1.schůzeustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 5.11.2018 od 16:30 hodin v …

ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 1.schůzeustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,

která se konala dne 5.11.2018

od 16:30 hodin v Kulturním domě Nové Město na Moravě

Přítomni: Lubomír Buchta

JUDr. Libor Černý

MUDr. Jindřich Hauk

Ing. Mgr. Hana Janů

Martin Junek

Mgr. Hana Knapčoková

Ing. Ilona Komínková

Josef Košík

Mgr. Jan Krakovič

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Soňa Macháčková

Stanislav Marek

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

Ing. Petr Nepustil

Mgr. Pavel Peňáz

Michal Šmarda

Ing. Pavel Štorek

Mgr. Helena Šustrová

Roman Wolker

Omluveni: Mgr. Jiří Maděra

MVDr. Dan Sokolíček

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Ing. František Laštovička

Soňa Macháčková

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Předsedající pan Michal Šmarda, dosavadní starosta města (dále jen předsedající) zahájil v 16.30 hod. ustavující zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě.

Přivítal nové členy zastupitelstva města a občany města.

Konstatoval, že ustavující zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obcích (zveřejněna informace na úřední desce, pozvánka zaslána i jednotlivým členům zastupitelstva města).

Dále sdělil, že z ustavujícího zasedání zastupitelstva města bude pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos na youtube.

Předsedající konstatoval, že je přítomno 21 členů zastupitelstva města. Mgr. Jiří Maděra a MVDr. Dan Sokolíček jsou řádně omluveni. Dnešní zasedání zastupitelstva města je tedy usnášeníschopné.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/1/UZM/2018 Zahájení zasedání

I. ustavující Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva města paní Soňu Macháčkovou.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/1/UZM/2018 Zahájení zasedání

I. ustavující Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva města pana Ing. Františka Laštovičku.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/1/UZM/2018 Zahájení zasedání

I. ustavující Zastupitelstvo města schvaluje

program ustavujícího zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání – prezence, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu

2) Ověření mandátů členů zastupitelstva města

– ustanovení a volba mandátové komise

– schválení zprávy mandátové komise

3) Složení slibu členů zastupitelstva města

4) Stanovení orgánů města

– stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města

– stanovení počtu členů rady města

5) Volba starosty města

6) Volba místostarosty/ů města

7) Volba členů rady města

8) Zřízení kontrolního výboru zastupitelstva města

9) Zřízení finančního výboru zastupitelstva města

10) Zřízení osadních výborů v jednotlivých místních částech

11) Diskuse

12) Závěr

Předsedající se dotázal, zda má někdo pozměňující návrh k předloženému programu. Z řad členů zastupitelstva města nebyl žádný pozměňující návrh k programu vznesen a bylo proto přistoupeno k hlasovaní o navrhovaném programu.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2.1. 4/1/UZM/2018 Ověření mandátů členů zastupitelstva města

I. ustavující Zastupitelstvo města ustanovuje

pro účel ověření volby členů Zastupitelstva města Nové Město na Moravě tříčlennou mandátovou komisi.

– ustanovení a volba mandátové komise

Za účelem ověření kontroly mandátů zvolených členů zastupitelstva města předložil předsedající návrh na ustanovení tříčlenné mandátové komise a poté volbu předsedy a dvou zbývajících členů mandátové komise. Na předsedkyni mandátové komise navrhl Ing. Ilonu Komínkovu a na členy mandátové komise pana Romana Wolkra a Mgr. Jaroslavu Homolkovou.

K předloženému postupu nebyly vzneseny z řad členů zastupitelstva města žádné připomínky.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2.2. 5/1/UZM/2018 Ověření mandátů členů zastupitelstva města

I. ustavující Zastupitelstvo města volí

za předsedkyni mandátové komise paní Ing. Ilonu Komínkovou.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2.3. 6/1/UZM/2018 Ověření mandátů členů zastupitelstva města

I. ustavující Zastupitelstvo města volí

za člena mandátové komise pana Romana Wolkra.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2.4. 7/1/UZM/2018 Ověření mandátů členů zastupitelstva města

I. ustavující Zastupitelstvo města volí

za člena mandátové komise paní Mgr. Jaroslavu Homolkovou, vedoucí oddělení právního a živnostenského MěÚ Nové Město na Moravě.

Po volbách členů mandátové komise předsedající vyzval mandátovou komisi k zasednutí u připraveného stolu a požádal ji o vlastní ověření mandátů.

Předsedkyně mandátové komise Ing. Ilona Komínková vyzvala dle abecedy jednotlivé členy zastupitelstva města, aby předstoupili před mandátovou komisi a předložili osvědčení o zvolení za člena zastupitelstva města a občanský průkaz.

Proběhlo ověření platnosti volby členů zastupitelstva města.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2.5. 8/1/UZM/2018 Ověření mandátů členů zastupitelstva města

I. ustavující Zastupitelstvo města schvaluje

zprávu mandátové komise, ze které vyplývá, že byla ověřena totožnost všech přítomných členů Zastupitelstva města Nového Města na Moravě, a že rovněž všichni přítomní členové zastupitelstva města předložili osvědčení o zvolení člena zastupitelstva města a mohou tak přistoupit ke složení slibu dle § 69 odst. 2) z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

– schválení zprávy mandátové komise

Předsedkyně mandátové komise Ing. Ilona Komínková seznámila přítomné s výslednou zprávou mandátové komise.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

3. Složení slibu členů zastupitelstva města

Předsedající přečetl slib:

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“

Poté předsedající vyzval jmenovitě členy zastupitelstva města ke složení slibu. Jednotliví zastupitelé přistoupili, v pořadí v jakém byli čteni, k předsedajícímu a složili slib podáním ruky a pronesením slova „slibuji“ a následným podpisem pod text slibu.

Pan Michal Šmarda složil slib pronesením slova „slibuji“ a podáním ruky panu MUDr. Jindřichu Haukovi.

Všichni přítomní členové zastupitelstva města složili zákonem stanovený slib.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

4.1. 9/1/UZM/2018 Stanovení orgánů města

I. ustavující Zastupitelstvo města určuje

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění § 84 odst. 2), písm. k) následující funkce, pro které budou ve volebním období 2018 – 2022 členové Zastupitelstva města Nového Města na Moravě uvolněni:

– funkce starosty města Nového Město na Moravě

– funkce místostarosty města Nového Město na Moravě, který je současně podle ust. § 104 odst 1) zák. o obcích, v platném znění určen zastupovat starostu města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta města nevykonává funkci

Předsedající konstatoval, že pro volební období 2018 – 2022 jsou, v souladu s dohodou o spolupráci uzavřenou mezi volebními stranami Lepší Nové Město, Sdružení nezávislých kandidátů pro obce a KDU-ČSL, navrženy jako uvolněné funkce starosty a funkce místostarosty města a dále je předkládán návrh na stanovení počtu členů rady města na 5 ve složení – uvolněný starosta, uvolněný místostarosta, neuvolněný místostarosta a další dva členové rady města s tím, že rada města může i některému ze svých zbývajících neuvolněných členů svěřit určité kompetence z oblastí patřících do samostatné působnosti města (tj. pověřený člen rady města).

Předsedající objasnil, co koaliční strany vedlo k předložení návrhu na vytvoření funkce neuvolněného místostarosty a nastínil jeho budoucí kompetence (např.řešení problematických pozemků, výkupy pozemků, územní plán, rozvoj města). Dále konstatoval, že je uvažováno i o svěření dalších určitých kompetencí i ostatním členům rady města (školství, výstavba bytů, rozvoj místních částí), případně členům zastupitelstva města.

Zájmem je vzájemná spolupráce napříč volebními stranami.

K návrhu stanovení 5 členné rady města proběhla ze strany zastupitelů města pana Lubomíra Buchty, Ing. Ilony Komínkové a JUDr. Libora Černého diskuse, ve které zazněly jejich názory zejména na vytvoření funkce neuvolněného místostarosty, otázku personálního obsazení této funkce, nedostatečný počet členů rady města na tak velké město a s tím související fakt, že k přijímání rozhodnutí budou postačovat 3 hlasy.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4.2. 10/1/UZM/2018 Stanovení orgánů města

I. ustavující Zastupitelstvo města stanovuje

v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění § 84 odst. 2), písm. m) a § 99 odst. 3) počet členů Rady města Nového Města na Moravě na 5 členů ve složení – uvolněný starosta, uvolněný místostarosta, neuvolněný místostarosta a další dva členové rady města s tím, že rada města může i některému ze svých zbývajících neuvolněných členů svěřit určité kompetence z oblastí patřících do samostatné působnosti města (tj. pověřený člen rady města).

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 4Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5. 11/1/UZM/2018 Volba starosty města

I. ustavující Zastupitelstvo města volí

dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ust. § 84, odst. 2) písm. m) pana Michala Šmardu uvolněným starostou města Nového Města na Moravě.

Volbu starosty města řídil nejstarší člen zastupitelstva města MUDr. Jindřich Hauk.

Pan MUDr. Jindřich Hauk konstatoval, že je navrhována veřejná volba starosty prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení. O navržených kandidátech se bude hlasovat v opačném pořadí, než ve kterém byli navrženi, tj. o posledně navrženém kandidátovi se tedy bude hlasovat jako o prvním. Zvolen je ten kandidát, který získal 12 a více hlasů.

Poté vyzval členy zastupitelstva města k předložení návrhů kandidátů na funkci starosty města.

Mgr. Helena Šustrová navrhla na funkci starosty města v souladu s dohodou o spolupráci pana Michala Šmardu.

Pan Michal Šmarda s kandidaturou souhlasil.

Další návrhy kandidátů na funkci starosty města předloženy nebyly.

Po hlasování o volbě starosty města poblahopřál pan MUDr. Jindřich Hauk panu Michalu Šmardovi ke zvolení do funkce starosty města.

Nově zvolený starosta města pan Michal Šmarda poděkoval za důvěru při jeho volbě do funkce starosty města a konstatoval, že se těší na nadcházející spolupráci.

Řízení zastupitelstva města se ujal zvolený starosta města pan Michal Šmarda.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19Proti: 0Zdrželo se: 2Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

6.1. 12/1/UZM/2018 Volba místostarosty/ů města

I. ustavující Zastupitelstvo města volí

dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ust. § 84, odst. 2) písm. m) pana Stanislava Marka uvolněným místostarostou města Nového Města na Moravě, který je současně podle ust. § 104 odst. 1) zák. o obcích, v platném znění určen zastupovat starostu města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta města nevykonává funkci

Starosta města pan Michal Šmarda konstatoval, že je navrhována veřejná volba místostarostů města prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení.

O navržených kandidátech se bude hlasovat v opačném pořadí, než ve kterém byli navrženi, tj. o posledně navrženém kandidátovi se tedy bude hlasovat jako o prvním. Zvolený je ten kandidát, který získal 12 a více hlasů.

– volba uvolněného místostarosty města

Starosta města pan Michal Šmarda vyzval členy zastupitelstva města k předložení návrhů kandidátů na funkci uvolněného místostarosty města.

Pan Michal Šmarda navrhl na funkci uvolněného místostarosty města v souladu s dohodou o spolupráci pana Stanislava Marka.

Pan Stanislav Marek s kandidaturou souhlasil.

Další návrhy kandidátů na funkci uvolněného místostarosty města předloženy nebyly.

Po hlasování o volbě uvolněného místostarosty města poblahopřál pan Michal Šmarda panu Stanislavu Markovi ke zvolení do funkce místostarosty města.

Nově zvolený místostarosta města pan Stanislav Marek poděkoval za důvěru při jeho volbě do funkce místostarosty města a konstatoval, že preferuje spolupráci napříč volebními stranami.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 4Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

6.2. 13/1/UZM/2018 Volba místostarosty/ů města

I. ustavující Zastupitelstvo města volí

dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ust. § 84, odst. 2) písm. m) pana Bc. Jaroslava Lemperu neuvolněným místostarostou města Nového Města na Moravě, který je současně podle ust. § 104 odst. 1) zák. o obcích, v platném znění určen zastupovat starostu města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta města nevykonává funkci a současně není přítomen či nevykonává funkci ani uvolněný místostarosta města.

– volba neuvolněného místostarosty města

Starosta města vyzval členy zastupitelstva města k předložení návrhů kandidátů na funkci neuvolněného místostarosty města.

Pan Stanislav Marek navrhl na funkci neuvolněného místostarosty města v souladu s dohodou o spolupráci pana Bc. Jaroslava Lemperu.

Pan Bc. Jaroslav Lempera s kandidaturou souhlasil.

Další návrhy kandidátů na funkci neuvolněného místostarosty města předloženy nebyly.

Po hlasování o volbě neuvolněného místostarosty města poblahopřál pan Michal Šmarda panu Bc. Jaroslavu Lemperovi ke zvolení do funkce místostarosty města.

Pan Bc. Jaroslav Lempera poděkoval za důvěru při jeho volbě do funkce neuvolněného místostarosty města.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 4Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7.1. 14/1/UZM/2018 Volba členů rady města

I. ustavující Zastupitelstvo města volí

dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ust. § 84, odst 2), písm. m) pana Ing. Tomáše Krejčího členem Rady města Nového Města na Moravě.

Starosta města pan Michal Šmarda konstatoval, že je navrhována veřejná volba zbývajících členů rady města prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení. Volí se zbývající 2 členové rady města.

O navržených kandidátech se bude hlasovat v opačném pořadí, než ve kterém byli navrženi, tj. o posledně navrženém kandidátovi se tedy bude hlasovat jako o prvním. Zvolen je ten kandidát, který získal 12 a více hlasů.

Poté vyzval členy zastupitelstva města k předložení návrhů kandidátů na funkci člena rady města.

Ing. František Laštovička navrhl na funkci členky rady města Mgr. Helenu Šustrovou.

Pan Michal Šmarda navrhl na funkci člena rady města Ing. Tomáše Krejčího.

Oba navržení kandidáti vyslovili s kandidaturou souhlas.

Další návrhy kandidátů na funkci člena rady města předloženy nebyly.

Poté starosta města přistoupil k hlasování o předložených návrzích na kandidáty na funkci členů rady města, a to v opačném pořadí, než byli navrženi.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 4Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7.2. 15/1/UZM/2018 Volba členů rady města

I. ustavující Zastupitelstvo města volí

dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ust. § 84, odst 2), písm. m) paní Mgr. Helenu Šustrovou členkou Rady města Nového Města na Moravě.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 4Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

8.1. 16/1/UZM/2018 Zřízení kontrolního výboru zastupitelstva města

I. ustavující Zastupitelstvo města zřizuje

dle § 84 odst. 2 písm. l) ve vazbě na § 117 a následující zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, kontrolní výbor, a to s počtem členů 7.

– zřízení kontrolního výboru a stanovení počtu členů

Starosta města pan Michal Šmarda předložil návrh na zřízení kontrolního výboru s počtem členů 7 a vyzval členy zastupitelstva města k předložení případných alternativních návrhů. Žádné další návrhy předloženy nebyly.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

8.2. 17/1/UZM/2018 Zřízení kontrolního výboru zastupitelstva města

I. ustavující Zastupitelstvo města volí

za předsedu kontrolního výboru zastupitelstva města pana Ing. Pavla Štorka.

– zvolení předsedy kontrolního výboru

Bc. Jaroslav Lempera navrhl na funkci předsedy kontrolního výboru Ing. Pavla Štorka.

Ing. Pavel Štorek vyslovil s kandidaturou souhlas.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19Proti: 0Zdrželo se: 2Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

9.1. 18/1/UZM/2018 Zřízení finančního výboru zastupitelstva města

I. ustavující Zastupitelstvo města zřizuje

dle § 84 odst. 2 písm. l) ve vazbě na § 117 a následující zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, finanční výbor, a to s počtem členů 7.

– zřízení finančního výboru a stanovení počtu členů finančního výboru

Starosta města pan Michal Šmarda předložil návrh na zřízení kontrolního výboru s počtem členů 7 a vyzval členy zastupitelstva města k předložení případných alternativních návrhů. Žádné další návrhy předloženy nebyly.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

9.2. 19/1/UZM/2018 Zřízení finančního výboru zastupitelstva města

I. ustavující Zastupitelstvo města volí

za předsedkyni finančního výboru zastupitelstva města paní Ing. Ilonu Komínkovou.

– zvolení předsedy finančního výboru

Ing. Tomáš Krejčí navrhl na funkci předsedkyně kontrolního výboru Ing. Ilonu Komínkovou.

Ing. Ilona Komínková vyslovila s kandidaturou souhlas.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

10. 20/1/UZM/2018 Zřízení osadních výborů v jednotlivých místních částech

I. ustavující Zastupitelstvo města zřizuje

dle § 120 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, osadní výbor

– v místní části Hlinné, a to s počtem členů 7

– v místní části Jiříkovice, a to s počtem členů 5

– v místní části Maršovice, a to s počtem členů 7

– v místní části Olešná, a to s počtem členů 7

– v místní části Petrovice, a to s počtem členů 7

– v místní části Pohledec, a to s počtem členů 7

– v místní části Rokytno, a to s počtem členů 7

– v místní části Slavkovice, a to s počtem členů 7

– v místní části Studnice, a to s počtem členů 3,

a to způsobem dle příloh materiálu, které vycházejí z pilotního způsobu již realizovaného v místní části Rokytno.

Starosta města pan Michal Šmarda předložil návrh na zřízení osadních výborů v jednotlivých místních částech s počtem členů 7, s výjimkou místní části Jiříkovice, kde je navrhováno 5 členů a místní části Studnice, kde je navrhován 3 členný osadní výbor.

V návaznosti na dotaz Ing. Ilony Komínkové ke způsobu volby členů osadních výborů tajemník MěÚ Mgr. Petr Hanych konstatoval, že na zasedání zastupitelstva města v prosinci 2018 by již byl předložen návrh na volbu konkrétních osob za členy daného osadního výboru s tím, že jejich výběr probíhá dle příloh materiálu.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

11. 21/1/UZM/2018 Diskuse -poskytnutí daru partnerskému městu Ziano di Fiemme

I. ustavující Zastupitelstvo města schvaluje

1.

poskytnutí finančního daru městu Ziano di Fiemme, Itálie ve výši 5.000 eur a současně schvaluje rozpočtové opatření spočívající v převodu částky 135 tis. Kč z neinvestiční rezervy na odvětví finanční operace jiné veřejné služby.

Starosta města pan Michal Šmarda předložil členům zastupitelstva města návrh na poskytnutí daru partnerskému městu Ziano di Fiemme, které bylo na přelomu měsíce říjen, listopad 2018 postiženo vichřicí a povodněmi. Tento návrh je předkládán v návaznosti na diskusi se zástupci SDH Nové Město na Moravě, kteří s tamními hasiči udržovali nejčastější kontakty. Jsou předkládány variantní návrhy usnesení, a to poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 eur nebo 5.000 eur.

Ing. Tomáš Krejčí předložil návrh na schválení varianty č. 2, dle které by byl poskytnut dar ve výší 5.000 eur tj. 135.000,- Kč.

Diskuse: Ing. Ilona Komínková – upozornila na vhodnost slavnostního oblečení u všech přítomných na takových zasedáních jako je to dnešní.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

12. Závěr

Starosta města pan Michal Šmarda ukončil v 18.15 hod. dnešní ustavující zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Soňa Macháčková

zastupitel

Ing. František Laštovička

zastupitel