Samospráva města

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 2.3.2020

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 10. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 2.3.2020 od 16:00 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 10. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,
které se konalo dne 2.3.2020
od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni:

Lubomír Buchta
JUDr. Libor Černý
MUDr. Jindřich Hauk
Ing. Mgr. Hana Janů
Martin Junek
Mgr. Hana Knapčoková
Ing. Ilona Komínková
Josef Košík
Mgr. Jan Krakovič
Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
Ing. Petr Nepustil
Mgr. Pavel Peňáz
MVDr. Dan Sokolíček
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Roman Wolker

Omluveni:

Ing. František Laštovička
Soňa Macháčková
MUDr. Mgr. Tomáš Müller
Ing. Pavel Štorek

Nepřítomni:

<dle prezenční listiny>

Hosté:

Mgr. Petr Hanych

Předsedající:

Michal Šmarda

Ověřovatelé:

Mgr. Jan Krakovič
Mgr. Pavel Peňáz

Návrhová komise:

<dle prezenční listiny>

V 16.18 hod. se dostavil pan Josef Košík.

Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam. Přenos bude zveřejněn nejpozději následující den na kanále YouTube Nové Město na Moravě.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující příspěvky:

Téma: XXX – požádala o možné přehodnocení stanoviska města k její žádosti o odkup části p.č. 3467 v k.ú. Nové Město na Moravě z majetku města do jejího vlastnictví (tato majetková dispozice je na programu dnešního zasedání pod bodem 16) a seznámila zastupitelé s důvody, které ji k podání žádosti vedly s tím, že dle jejího názoru případný odprodej požadované části pozemku do jejího vlastnictví nezabrání možnému budoucímu rozvoji bydlení v této části města, což je uváděno jako důvod města její žádosti nevyhovět.
JUDr. Libor Černý – konstatoval, že tato žádost byla rovněž projednána v komisi dopravní a majetkové s tím, že komise neměla k žádosti výhrady a prodej předmětné parcely žadatelce doporučila.
Ing. Lenka Jamborová, vedoucí odboru SŽP MěÚ, konstatovala, že z hlediska územního plánování je předmětná část pozemku součástí plochy dopravní infrastruktury místní a je doporučováno tuto zachovat v majetku města, a to z důvodu zachování přístupu do krajiny a také s ohledem na možný budoucí rozvoj bydlení v této části města.
Starosta konstatoval, že je možné dále o problematice diskutovat přímo u tohoto bodu programu zasedání.

Téma: MUDr. Jindřich Hauk – vyjádřil svůj názor k dění ohledně konání Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě a s tím spojeného možného rizika šíření koronaviru. Kritizoval pozdní rozhodnutí Bezpečnostní rady ČR o konání závodů (bez diváků) s tím, že se jedná o politické rozhodnutí nikoliv rozhodnutí podle lékařských hledisek.

Starosta města k tomuto konstatoval, že dle jeho názoru Bezpečností rada státu mohla rozhodnout již v minulém týdnu, situace byla předvídatelná po celou dobu, odložením rozhodnutí vznikly škody, které by se daly při dřívějším rozhodnutí snížit. Odpovědnost rozhodnutí je však na Bezpečností radě ČR s tím, že ho je nutné respektovat a naplnit, jak nejlépe lze.

MVDr. Dan Sokolíček – považuje za vhodné přijmout stanovisko města k rozhodnutí Bezpečností rady ČR ke konání Světového poháru v biatlonu ve dnech 5.-8.3.2020 v Novém Městě na Moravě s tím, že příslušný návrh zformuluje a ještě na dnešním zasedání předloží.
Dále se vyjádřil k problematice kůrovcové kalamity a s tím související ničení cest v okolí Nového Města na Moravě (lokalita Michovských rybníků) a nezbytnost jejich následné opravy.

Starosta města sdělil, že oprava zpevněné cesty je připravena, nebyla dokončena z důvodu deštivého počasí.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo
bodu

Bod
Komentář

1.1.

1/10/ZM/2020 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města Mgr. Pavla Peňáze.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

1.2.

2/10/ZM/2020 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města Mgr. Jana Krakoviče.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

1.3.

3/10/ZM/2020 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 20.1.2020 do 24.2.2020

3) Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM

4) Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Nové Město na Moravě

5) Obecně závazná vyhláška o stanovení spádových obvodů ZŠ zřizovaných městem

6) Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na EZOP – Portimo, o.p.s.

7) Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotaci – Diecézní charita Brno

8) Dispozice s majetkem – prodej volné BJ č. 728/6 na ul. Tyršova v NMNM

9) Dispozice s majetkem – nákup p. č. 3728/4, 3728/7 v k. ú. NMNM (záměr komunikace)

10) Dispozice s majetkem – bezúplatný převod p.č.1222, 1221/3, 1221/4, 3408/9, 3412/5 v k.ú. NMNM na

Moravě do majetku města (ÚZSVM) – Brněnská, Maršovská

11) Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3101/2, 3103/7 v k.ú. NMNM (u SKI)

12) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 291 v k.ú. Petrovice u NMNM (pod garáží)

13) Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 156 v k. ú. Pohledec (pod MK)

14) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 287/2 v k.ú. Slavkovice (pod garáži)

15) Dispozice s majetkem – nákup zemědělských pozemků v k. ú. NMNM a Nová Ves u NMNM

16) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 3467 v k.ú. NMNM

17) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 2045/2 v k.ú. NMNM (u býv. uhelných skladů)

18) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 109 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

19) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 516/5 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

20) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 143/1 v k.ú. Maršovice u NMNM

21) Bytová problematika – vyřazení části pohledávek z účetnictví

22) Informace o průběhu investičních akcí města 2020

23) Diskuse

24) Závěr

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

2.

4/10/ZM/2020 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 20.1.2020 do 24.2.2020

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 20.1.2020 do 24.2.2020 a nemá k činnosti rady města připomínky.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček, Mgr. Veronika Teplá

V rámci diskuse k tomuto bodu programu se řešila zejména problematika provozování K Clubu, zejména výsledek hospodaření K Clubu za loňský rok s ohledem na změnu koncepce z restauračního typu na kavárenský (snížení ztráty provozu), otázka budoucího provozu restaurace, klady a zápory možných forem provozování restaurace (dosavadní způsob provozu prostřednictvím NKZ nebo pronájem prostor), možné využití prostor zrekonstruované kuchyně s tím, že starosta města konstatoval, že problematika K Clubu bude v červnu 2020 předložena zastupitelstvu města k projednání jako samostatný bod programu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

3.

5/10/ZM/2020 Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Ing. Tomáš Vlček, vedoucí finančního odboru, na žádost starosty města podrobně seznámil přítomné členy zastupitelstva města s předkládaným rozpočtovým opatřením, které zahrnuje jednak navýšení příjmů a a výdajů města o odvody příspěvkových organizací 1. a 2. ZŠ na akce, které v letošním roce zřizovatel na ZŠ realizuje. Současně dochází k převedení finančních prostředků v rámci dotačních programů a výzev na odvětví sport a zájmová činnost a navýšení schodku hospodaření města o akce, které přechází z roku 2019 (I. ZŠ – myčka na nádobí 383,7 tis. Kč, zpracování územních studií Maršovice a Svárov 280 tis. Kč, „Rekonstrukce ul. Tyršova“ 1.502 tis. Kč, „I. ZŠ – vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben“10.500 tis. Kč z toho 6.500 tis. Kč neproinvestované prostředky a 4.000 Kč rezerva opravy tělocvičny a případné vícenáklady) a investiční akci Územní plán NMNM změna č. 2 o částku 250 tis. Kč.

Starosta města přislíbil pro příště podrobnější rozpis významných položek v důvodové zprávě předkládaných rozpočtových opatření ze strany finančního odboru MěÚ.

Předsedkyně finančního výboru Ing. Ilona Komínková konstatovala, že předkládané rozpočtové opatření bylo předmětem jednání finančního výboru s tím, že bylo finančním výborem doporučeno zastupitelstvu města k odsouhlasení.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 15 Proti: 3 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

4.

6/10/ZM/2020 Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Nové Město na Moravě dle přiloženého návrhu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Markéta Šrámková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

5.

7/10/ZM/2020 Obecně závazná vyhláška o stanovení spádových obvodů ZŠ zřizovaných městem

I. Zastupitelstvo města vydává

v souladu ust. § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2) písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2020 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Nové Město na Moravě dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

6.

8/10/ZM/2020 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na EZOP – Portimo,o.p.s.

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout individuální neinvestiční dotaci ve výši 150.000,- Kč obecně prospěšné společnosti Portimo, o.p.s. se sídlem Drobného 301, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 45659028 na realizaci sociální služby EZOP – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Novém Městě na Moravě v roce 2020, zejména na úhradu mzdových nákladů přímé sociální práce, a za tím účelem schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této neinvestiční dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a žadatelem jako příjemcem dotace.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve snížení odvětví finanční operace a navýšení odvětví sociální služby o částku 150.000,- Kč.

Na základě doporučení finančního výboru byl přítomen na dnešním jednání zastupitelstva města ředitel Portimo, o.p.s. Ing. Tomáš Pospíšil, který blíže seznámil s činností a chodem organizace, zejména se zavedenými změnami v roce 2019 a plánovými změnami v roce 2020, především co se týče navýšení doby práce v terénu, doplnil požadované statistické údaje týkající se zejména počtu uživatelů a provedených výkonů a odpovídal na vznesené dotazy.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru konstatovala, že problematika poskytnutí individuální neinvestiční dotace Portimu na realizaci sociální služby EZOP byla projednána ve finančním výboru s tím, že finanční výbor po diskusi doporučil zastupitelstvu města poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč.

Starosta města v této souvislosti uvedl, že považuje za vhodné provést revizi dosavadních postupů při přidělování dotací obecně, včetně možnosti lepší kontroly v rámci vymezených limitů, možné spolupráce se sociálním odborem, stanovení např. částky na klienta apod.

Z diskuse nevzešel žádný protinávrh, a proto starosta města přistoupil k hlasování o předloženém návrhu usnesení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

7.

9/10/ZM/2020 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Diecézní charita Brno

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

pro rok 2020 přistoupit k Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina, kterou poskytuje Diecézní charita Brno. Jedná se o sociální službu: terénní odlehčovací služba (Domácí hospicová péče) s působností v Novém Městě na Moravě.

II. Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 70 000,- Kč na částečné hrazení provozních nákladů, zejména osobních nákladů, pro terénní odlehčovací službu (Domácí hospicová péče) s působností v Novém Městě na Moravě poskytovateli těchto služeb tj. Diecézní charitě Brno se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, Královo Pole, 60200 Brno, IČ: 44990260, a za tím účelem schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a žadatelem o dotaci jako příjemce dotace.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

změnu rozpočtu spočívající v převodu finančních prostředků rozpočtu na rok 2020 v částce 70 000,- Kč z odvětví finanční operace na odvětví sociální věci.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru konstatovala, že problematika poskytnutí individuální neinvestiční dotace Diecézní charitě na spolufinancování nákladů na zajištění sociální služby domácí hospicové péče pro občany Nového Města na Moravě byla projednána ve finančním výboru s tím, že finanční výbor po diskusi doporučil zastupitelstvu města poskytnutí dotace ve výši 70.000,- Kč.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

8.

10/10/ZM/2020 Dispozice s majetkem – prodej volné BJ č. 728/6 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod bytové jednotky č. 728/6 o výměře 54,49 m2 v domě č.p. 726, 727, 728 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5449/211483 na společných částech domu č.p. 726, 727, 728 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5449/211483 na pozemku p.č. 46/3 o výměře 589 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Nové Město na Moravě, a to do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za dohodnutou kupní cenu 1.676.666 Kč s tím, že kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a příslušného správního poplatku spojeného s podání návrhu na vklad vlastnického práva do KN.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

jako náhradníky z pořadí zájemců o úplatný převod BJ č. 728/6 v domě č.p. 726, 727, 728 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě zájemce na 2. a 3. místě pořadí pro případ, že nebude realizován úplatný převod bytové jednotky dle bodu I. tohoto usnesení, a to dle výše jejich nabídek kupní ceny dle protokolu o otevírání obálek ze dne 4.2.2020 uvedeného v příloze materiálu.

Místostarosta města pan Stanislav Marek seznámil přítomné členy zastupitelstva města se základním obsahem majetkových dispozic pod body programu 8, 9, 12, 13, 14, místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera s obsahem bodu 10 a 15 a starosta města s obsahem bodu 11 s tím, že bylo navrženo společné hlasování o těchto bodech programu.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

9.

11/10/ZM/2020 Dispozice s majetkem – nákup p. č. 3728/4, 3728/7 v k. ú. NMNM (záměr komunikace)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 3728/4 o výměře 399 m2 a p.č. 3728/7 o výměře 112 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 20.440 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

10.

12/10/ZM/2020 Dispozice s majetkem – bezúpl.převod p.č.1222, 1221/3, 1221/4, 3408/9, 3412/5 v k.ú.NMNM na Moravě do majetku města (ÚZSVM) – Brněnská, Maršovská

I. Zastupitelstvo města schvaluje

smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č.j.UZSVM/BZR/5075/2019-BZRM, a to pozemků p.č.1222, 1221/3, 1221/4, 3408/9, 3412/5 v k.ú. a v obci Nové Město na Moravě z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro UZSVM do vlastnictví města Nové Město na Moravě, včetně omezujících podmínek v čl. IV. předloženého návrhu smlouvy.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

11.

13/10/ZM/2020 Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3101/2, 3103/7 v k.ú. NMNM (u SKI)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, pozemku p.č. 3101/2 o výměře 3182 m2 (bez stavby zpevněné plochy – parkoviště) a p.č. 3103/7 o výměře 195 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 997.000,-Kč.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

12.

14/10/ZM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 291 v k.ú. Petrovice u NMNM (pod garáží)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č.291 o výměře 47 m2 v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě za dohodnutou kupní cenu 9.400 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

13.

15/10/ZM/2020 Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 156 v k. ú. Pohledec (pod MK)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, části pozemku p.č.156, dílu „b“ o výměře 66 m2 v k.ú. Pohledec, a to z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 6.600,-Kč.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

14.

16/10/ZM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 287/2 v k.ú. Slavkovice (pod garáži)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 287/2 o výměře 5 m2 v k.ú. Slavkovice, a to paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za dohodnutou kupní cenu 1.000 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

15.

17/10/ZM/2020 Dispozice s majetkem – nákup zemědělských pozemků v k. ú. NMNM a Nová Ves u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 3663/1 (7801 m2), p.č. 3663/3 (7499 m2), p.č. 3682/5 (27279 m2), p.č. 3703/14 (4473 m2), p.č. 3706/1 (543 m2), p.č. 3709/3 (1813 m2), p.č. 3710/14 (82 m2), p.č. 3725 (1690 m2) p.č. 3726 (4709 m2), p.č. 3728/9 (292 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě a pozemků p.č. 719 (1341 m2), p.č. 726 (16 m2), p.č. 727 (397 m2) v k.ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 1.395.112,- Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

16.

Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 3467 v k.ú. NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 3467 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě – dle situačního zákresu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Lenka Jamborová

Ing. Lenka Jamborová konstatovala, že pozemek parc. č. 3467 k.ú. Nové Město na Moravě je dle platného ÚP Nové Město na Moravě (účinnost ÚP od 28.3.2018) zařazen do plochy s funkčním využitím plochy dopravní infrastruktury – místní. Ve starém ÚP města Nové Město na Moravě byl pozemek zařazen do plochy s funkčním využitím veřejné prostory (přípustné funkce stavby pěších a vozidlových komunikací, zpevněné plochy pro shromažďování obyvatel).

Bc. Jaroslav Lempera, jakožto zastupitel určený pro projednávání ÚP města, upozornil, že dle územního plánu je předmětná část pozemku součástí plochy dopravní infrastruktury a s ohledem na možný budoucí rozvoj bydlení v této lokalitě s prodejem nesouhlasí.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 1 Proti: 18 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo

17.

Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 2045/2 v k.ú. NMNM (u býv. uhelných skladů)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje pozemku p.č. 2045/2 (příp. části) o výměře 1023 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě.

Se základním obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

MVDr. Dan Sokolíček v rámci diskuse k tomuto bodu programu uvedl, že je pro zveřejnění záměru odprodeje požadovaného pozemku u bývalých uhelných skladů, neboť se jedná o místní firmu.
Starosta města konstatoval, že žádosti je navrhováno nevyhovět zejména s ohledem na budoucí možné komunikační propojení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 1 Proti: 18 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo

18.

Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 109 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje pozemku p.č. 109 o výměře 466 m2 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě.

Se základním obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 0 Proti: 19 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo

19.

Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 516/5 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 516/5 o výměře cca 1900 m2 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, dle situačního zákresu.

Se základním obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 1 Proti: 17 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo

20.

Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 143/1 v k.ú. Maršovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 143/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Maršovice, dle situačního zákresu.

Se základním obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 0 Proti: 19 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo

21.

18/10/ZM/2020 Bytová problematika – vyřazení části pohledávek z účetnictví

I. Zastupitelstvo města schvaluje

vyřazení pohledávky ze samostatné působnosti města v celkové výši 81.976,- Kč představující jistinu dluhu za nájemné včetně služeb spojených s užíváním bytu č. 301░░ na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě ve výši 34.905 Kč včetně poplatku a úroku z prodlení vyčísleného ke dni 02.03.2020 ve výši 44.739 Kč a nákladů na soudní řízení ve výši 2.332 Kč, bývalého nájemce bytu č.301░░ na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě ░░░░ ░░░░ ░ , zemřelé ░░░ 2018.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

22.

19/10/ZM/2020 Informace o průběhu investičních akcí města 2020

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2020

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

23.

Diskuse

I. Zastupitelstvo města …

My zastupitelé města Nového Města na Moravě, spolupořadatelé závodů ve Vysočina Aréně, vyjadřujeme zklamání, nesouhlas a nepochopení rozhodnutí Bezpečnostní rady státu nevpustit české fanoušky na závody v rámci Světového poháru v biatlonu ve dnech 5.-8.3.2020.

MVDr. Dan Sokolíček konstatoval, že nesouhlasí s rozhodnutím Bezpečností rady ČR a považuje za vhodné přijmout stanovisko města k rozhodnutí Bezpečností rady ČR o konání Světového poháru v biatlonu ve dnech 5.-8.3.2020 v Novém Městě na Moravě bez diváků.
K dané věci předložil tento návrh na usnesení:

„My zastupitelé města Nového Města na Moravě, spolupořadatelé závodů ve Vysočina Aréně, vyjadřujeme zklamání, nesouhlas a nepochopení rozhodnutí Bezpečnostní rady státu nevpustit české fanoušky na závody v rámci Světového poháru v biatlonu ve dnech 5.-8.3.2020.“

V rámci diskuse mimo jiné MUDr. Jindřich Hauk opětovně kritizoval pozdní rozhodnutí Bezpečnostní rady ČR o konání závodů SP biatlonu.
Mgr. Helena Šustrová konstatovala, že se ve svém okolí setkala zejména s nesouhlasy občanů s konáním závodů.
Starosta města k tomuto uvedl, že riziko bylo minulý týden stejné jako nyní, mělo být rozhodnuto minulý týden, odpovědnost rozhodnutí je však na Bezpečnostní radě ČR.

Po proběhlé diskusi přistoupil starosta města k hlasování o návrhu usnesení předloženém MVDr. Danem Sokolíčkem.

Předkladatel:
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 3 Proti: 8 Zdrželo se: 8 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo

24.

Závěr

Starosta města ukončil v 18.22 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta

Stanislav Marek
místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará
zapisovatel

Ověřovatelé:

Mgr. Pavel Peňáz
zastupitel

Mgr. Jan Krakovič
zastupitel