Samospráva města

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 24.6.2024.

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 10. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 24.6.2024 od 16:00 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 10. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalo dne 24.6.2024

od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Blažek

Lubomír Buchta

JUDr. Libor Černý

Martin Drápalík

Mgr. Ivana Kadlecová

Mgr. Hana Knapčoková

Ing. Ilona Komínková

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Stanislav Marek

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

Mgr. Pavel Peňáz

MUDr. Václav Peňáz

Mgr. Miroslav Skalník

MVDr. Dan Sokolíček

Michal Šmarda

Mgr. Helena Šustrová

Mgr. Petr Teplý Dis.

Helena Zelená Křížová

Omluveni: Ing. Mgr. Hana Janů

Ing. Petr Nepustil

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: <dle prezenční listiny>

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Ing. Tomáš Blažek

Mgr. Ivana Kadlecová

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam, který je on-line streamován na Facebook a YouTube.

 

V 19.18 hod. se z jednání omluvil Ing. Petr Teplý.

 

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující příspěvky:

 

Téma: pan XXX – sdělil, že je přítomen z důvodu nesouhlasu s vyhodnocením jejich požadavku na změnu územního plánu, kdy požadovali změnu využití pozemku p.č. 3772/18 v lokalitě ul. Petrovická v Novém Městě na Moravě.

Starosta města uvedl, že tato problematika bude předmětem jednání dnešního zasedání zastupitelstva města v bodě 16) programu a po dohodě s panem XXX bude věc řešena až v rámci tohoto bodu.

 

Téma: pan XXX – dotazoval se, zda se uvažuje o vybudování obchvatu města (velký provoz na ul. Masarykova) a zda se uvažuje o provedení odbahnění Zichova rybníka.

Starosta města k tomu sdělil, že je zpracována studie jihovýchodního obchvatu města včetně jeho zapracování v územním plánu s tím, že tato investice ale není nyní prioritou kraje ani státu. Bude se ale realizovat kruhový objezd na Komenského nám., který výrazně přispěje ke zklidnění dopravy a vyřeší se i problematické přechody v lokalitě. Dále uvedl, že projekt odbahnění Zichova rybníka je připraven, předpokládaná cena odbahnění činní 11 – 12 mil. Kč, město bude opětovně zkoušet žádat o dotaci, prověřuje se možnost podání žádosti do Operačního programu životního prostředí s tím, že pokud dotaci obdržíme, mohlo by se odbahnění realizovat.

 

Téma: Helena Zelená Křížová – dotazovala se na dostupné výstupy z měření rychlosti ve městě a místních částech s tím, že občané m.č. Rokytno jsou za umístění radarů v této místní části rádi, toto opatření výrazně přispělo ke zklidnění dopravy.

Starosta města k tomuto uvedl, že v rámci bodu Činnost rady města odprezentuje statistku městské policie k úsekovému měření v jednotlivých lokalitách.

Téma: Mgr. Jiří Maděra – dotazoval se na postup stavebních prací na ul. Nezvalova, Budovatelů, Hornická.

Starosta města k opravě Nezvalovy ulice sdělil, že dláždění je provedeno, sloupy nadále zůstanu, neboť Cetin neplánuje jejich odstranění, práce na ulici Budovatelů a Hornická probíhají v souladu s harmonogramem, přístřešky na kontejnerová stání budou instalovány jako samostatná zakázka, probíhá jejich výběr dle standardů.

 

Téma: Mgr. Miroslav Skalník – upozornil na keře s jedovatými plody na Tyršově ul., požádal o zmonitorování situace po celém městě a upozornění občanů např. v Novoměstsku, informativní tabulky u keřů

Starosta města konstatoval, že ve jmenované lokalitě se jedná o komunitní zeleň vysázenou obyvateli sousedního bytového domu na pozemku města, jedovatých keřů je ve městě ale velké množství, a proto přislíbil zveřejnění informativního článku v Novoměstsku s tím, že bude případně zváženo i umístění informativních cedulek.

 

Téma: Mgr. Ivana Kadlecová – upozornila na částečně poškozený povrch na dětském hřišti u městských lázní – je to nebezpečné, mohlo by dojít ke zranění a požádala o opravu příslušné části povrchu.

Starosta města požádal odbor správy majetku města MěÚ, aby prověřil a zajistil opravu.

 

Téma: Mgr. Hana Knapčoková – dotazovala se na PeruTě

Starosta města sdělil, že problematika je na programu dnešního jednání zastupitelstva města pod bodem 11)

 

Téma: Mgr. Petr Teplý – dotazoval se, zda došlo ke zklidnění situaci na novém hřišti u Pomněnky na Německého ul. – hluk, nedodržování nočního klidu

Starosta města uvedl, že byla přijata opatření – zvýšení dohled městské policie, na noc se hřiště zamyká, bude vydán provozní řád včetně možné rezervace času pro možnost využití hřiště ze strany větších skupin.

 

 

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/10/ZM/2024 Zahájení zasedání

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřovatelkami zápisu Ing. Ilonou Komínkovou a paní Helenou Zelenou Křížovou odsouhlasen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což obě přítomné potvrdily.

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelkou zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města paní Mgr. Ivanu Kadlecovou.

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/10/ZM/2024 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Ing. Tomáše Blažka.

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/10/ZM/2024 Zahájení zasedání

V úvodu projednávání projednávání programu dnešního zasedání zastupitelstva města starosta města navrhl, aby body 4) Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2025 – 2032 a 6) Návrh investic a velkých oprav pro rok 2025 byly projednány za sebou a byla k nim sloučena diskuse, JUDr. Libor Černý požádal, aby k nim byl přiřazen i další související bod 16) Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby a dále navrhl, a ohledem na účast osob dotčených navrhovanou změnou územního plánu, předřadit bod 16) Obsah Změny č. 4 Územního plánu Nové Město na Moravě za bod 2) Činnost rady města.

Mgr. Ivana Kadlecová požádala o samostatné hlasování o jednotlivých majetkových dispozicích, k čemuž starosta sdělil, že vždy když někdo požádá o samostatné hlasování tak je vyhověno.

 

S těmito úpravy programu se přítomní členové zastupitelstva města ztotožnili, a proto starosta nechal hlasovat o takto upraveném návrhu programu.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě od 29.4.2024 do 10.6.2024

3) Rozpočtové opatření na rok 2024 – ZM

4) Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2025 – 2032

5) Fond rozvoje bydlení v roce 2024 – dotace

6) Návrh investic a velkých oprav pro rok 2025

7) Spolupráce s SVK Žďársko a dalšími obcemi

8) Dispozice s majetkem bezúplatný převod pozemků v k.ú. Petrovice u NMNM a Hlinné Kraji Vysočina (II/354 Petrovice – Hlinné)

9) Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3674/4 v k.ú. NMNM (lesní pozemek)

10) Dispozice s majetkem – směna pozemků p.č. 224/10, 409 x p.č. 410/1 v k.ú. Olešná na Moravě

11) Dispozice s majetkem – PeruTě NMNM s.r.o. – smlouva o výstavbě

12) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 690/6 v k.ú. NMNM (Žďárská)

13) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 28/1 v k.ú. Studnice u Rokytna

14) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 622/43 v k.ú. Pohledec

15) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 335/1 v k.ú. Pohledec

16) Obsah Změny č. 4 Územního plánu Nové Město na Moravě

17) Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu penzionu pro starší a tělesně postižené občany v Novém Městě na Moravě

18) Jednací řád zastupitelstva města

19) Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2024

20) Diskuse

21) Závěr

s tím, že body 4, 6 ,19 budou projednány za sebou a bude k nim sloučena diskuse a bod 16 bude projednán po bodu 2.

 

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2.1. Činnost Rady města Nového Města na Moravě

K jednání byli přizváni: Ing. Radek Fila

 

V rámci tohoto bodu programu starosta města seznámil členy zastupitelstva města s vyhodnocením měření rychlosti ve městě a místních částech města Pohledec a Rokytno prostřednictvím statistických údajů o přestupních v období od od prosince 2023 do června 2024 za jednotlivé měřené úseky Žďárská, Brněnská, Pohledec, Rokytno s tím, že při porovnání sledovaných období došlo k úbytku spáchaných přestupků (největší pokles na ul. Žďárská) a podstatné je, že byl zaznamenám úbytek přestupků s největším překračováním povolené rychlosti.

 

V návaznosti na proběhlou diskusi týkající se radarového měření starosta města sdělil, že předloží návrh na změnu v měření rychlosti v nejdiskutovanější lokalitě na ul. Žďárská spočívající v tom, že by na ul. Žďárská v období červenec až září bylo prováděno preventivní radarové měření a byly zjišťovány pouze statistické údaje o naměřených rychlostech bez navazujícího řešení konkrétních přestupků, a to za účelem získání informací o chování řidičů s jejich následným vyhodnocením. Poté by bylo přistoupeno k přijetí dalších opatření, včetně případného možného přehodnocení současného dopravního značení a povolených rychlostí.

Nadále bude platit povinnost dodržovat předepsanou rychlost, což může být kontrolováno ze strany Policie ČR.

 

JUDr. Libor Černý sdělil, že podle jeho názoru není takový přístup k využití zařízení možný (není možné měření rychlosti použít pouze ke statistickým účelům)..

 

Mgr. Ivana Kadlecová poté navrhla protinávrh, aby od měsíce července bylo v lokalitě ul. Žďárská úsekové měření zrušeno úplně.

 

Ing. Tomáš Blažek informoval o požadavku Komise pro majetek a rozvoj města, aby byla předem informována o zadávání studií a projektů města. Starosta města sdělil, že projektové záměry není problém předávat.

 

Dále se v rámci této problematiky hovořilo o celkovém přehodnocení dopravy ve městě s tím, že Mgr. Miroslav Skalník požádal o přípravu celkové koncepce dopravního řešení ve městě. Starosta města uvedl, že tato problematika je řešena s odborníky – je zadáno zpracování podkladu ke změně dopravního značení. Dále konstatoval, že dopravní komise se na vhodném řešení neshodla.

 

Další diskutovaná témata se týkala např. zahájení provozu senior taxi ve městě, činnosti komise pro majetek a rozvoj města (Ing. Tomáš Blažek informoval o zájmu členů komise o informace o připravovaných investičních akcích před zadáním projektu), zřizovacích listin nových příspěvkových organizací města, personální situace na městském úřadě, připravenosti stavebního úřadu na nový stavební zákon, obsazenosti tříd na základních školách.

 

Po ukončení diskuse starosta města přistoupil ke hlasování o předložených návrzích s tím, že nejprve bude hlasováno o posledním předloženém návrhu – protinávrhu, který byl přednesen Mgr. Ivanou Kadlecovou, poté o návrhu předloženém starostou města a nakonec o doplňujícím návrhu ke zpracování dopravní koncepce, který formuloval starosta města na základě požadavku Mgr. Miroslava Skalníka.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zrušení radarového měření na Žďárské ulici v Novém Městě na Moravě s účinností od 1.7.2024.

Hlasování

Pro: 7 Proti: 10 Zdrželo se: 4 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

2.2. 4/10/ZM/2024 Činnost Rady města Nového Města na Moravě

Po neschválení protinávrhu Mgr. Ivany Kadlecové přistoupil starosta města ke hlasování o jeho předloženém návrhu.

I. Zastupitelstvo města ukládá

starostovi města a městské policii, s ohledem na pokles počtu přestupků v lokalitě ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě, zajistit z této lokality v měsících 07 – 09/2024 pouze statistické údaje o rychlosti projíždějících vozidel, bez řešení konkrétních přestupků v této lokalitě.

Hlasování

Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 9 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2.3. 5/10/ZM/2024 Činnost Rady města Nového Města na Moravě

I. Zastupitelstvo města žádá

vedení města, aby připravilo celkovou koncepci dopravního řešení ve městě.

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2.4. 6/10/ZM/2024 Činnost Rady města Nového Města na Moravě

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 29.4.2024 do 10.6.2024 a nemá k činnosti rady města připomínky.

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

3. 7/10/ZM/2024 Obsah Změny č. 4 Územního plánu Nové Město na Moravě – aktualizováno

K jednání byli přizváni: Bc. Linda Nejedlá

 

Bc. Linda Nejedlá, referentka úřadu územního plánování MěÚ, konstatovala, že dnes je zastupitelstvu města předkládán ke schválení obsah Změny č. 4 ÚP Nové Město na Moravě. Je to poslední možný termín ke schválení, aby změna ÚP mohla být pořizována zkráceným postupem, neboť nový stavební zákon tento postup neumožňuje.

Dále proběhla diskuse k dopisům adresovaným zastupitelům města od manželů ░░░░ ░░░ , kteří namítali nesouhlas s vyhodnocením požadavku č. 29 ke změně územního plánu.

Žadatelé chtěli změnu využití pozemku p. č. 3772/18 v k. ú. Nové Město na Moravě, která spočívala v zúžení lokálního biocentra a umožnění případné výstavby rodinného domu.

Pořizovatel tj. MěÚ, odbor stavební a ŽP, osvětlil situaci, z jakého důvodu nebyl požadavek doporučen k prověření – dotčený pozemek je zahrnut do aktivní zóny záplavového území, kde je dle vodního zákona zákaz povolování staveb vyjma staveb vodních děl. Požadavek na zúžení lokálního biocentra je v obsahu Změny č. 4 ÚP NMNM zahrnut obecně pod číslem 34, kde se budou prověřovat lokální biocentra v rámci celého města.

 

Jednání zastupitelstva města byl přítomen zástupce rodiny ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

 

Bc. Jaroslav Lempera konstatoval, že v rámci ankety – orientačního dotazníkového šetření, které proběhlo mezi členy zastupitelstva města k názorům na jednotlivé obdržené návrhy na změnu územního plánu, návrh XXX na změnu využití pozemku p.č. 3772/18 podpořili 4 zastupitelé.

 

Z diskuse nevzešel žádný protinávrh, a proto starosta města přistoupil ke hlasování o původně navrženém usnesení:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

námitku manž. ░░░░ ░░░ ze dne 29.4.2024 proti bodu 9.4 z usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě ze dne 15. 4. 2024 – Změna č. 4 Územního plánu Nové Město na Moravě.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

otevřený dopis manž. ░░░░ ░░░ ze dne 6.6.2024 zastupitelům města Nové Město na Moravě.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

obsah Změny č. 4 Územního plánu Nové Město na Moravě s prvky regulačního plánu pořizované zkráceným postupem dle ustanovení § 55a stavebního zákona dle přílohy č. 3.

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4. 8/10/ZM/2024 Rozpočtové opatření na rok 2024 – ZM

Předseda finančního výboru MUDr. Václav Peňáz konstatoval, že finanční výbor doporučil předložený návrh rozpočtového opatření, které mimo zahrnuje i navýšení příjmů o finanční prostředky vyplacené pohledávky vůči Sberbank, zastupitelstvu města k odsouhlasení.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2024 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 4

Usnesení bylo: Přijato

5.1. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2025 – 2032

K jednání byli přizváni: Miloš Hemza, Bc. Filová Lucie, Ing. Lubomír Kubík

 

V 19.18 hod. se z jednání omluvil Mgr. Petr Teplý.

 

V rámci obsáhlé diskuse k tomuto bodu programu se hovořilo zejména o dopravním investicích ve městě – stavbách vedoucích ke zklidnění dopravy (kruhový objezd na Komenského nám., chodník na Brněnské ulici, kruhový objezd na I/19, přechody pro chodce), dále o připravovaných investicích a velkých opravách např. Centrum služeb a řemesel na Soškově ul. (možnostech získání dotace z CzechInvestu, výši kapitálových příjmů z jeho rozprodeje – část areálu by měla být využita pro TS služby s.r.o.), přípravě smuteční síně na ul. Malé, přípravě fotbalových hřišť na ul. Vlachovické (dokončuje se změna projektové dokumentace tak, aby bylo možné požádat v 09/2024 o dotaci z Kraje Vysočina, akce by měla být realizována ve 2. etapách), rozšíření školní družiny, rekonstrukci knihovny, přístavbě mateřské školy, rekonstrukci mostu na Dukelské ul., přípravě rekonstrukce ul. Veslařské (SVK Žďársko nepočítá s realizací své části v 2025), koupaliště, kompostárny.

 

Po proběhlé diskusi přednesl JUDr. Libor Černý protinávrhy spočívající v zařazení projektu ul. Veslařské do plánu investic už v roce 2025 a navýšení položky akce Koupaliště o 2 mil. Kč:

 

Poté starosta města přistoupil ke hlasování o protinávrhu předloženém JUDr. Liborem Černým ohledně Veslařské ul.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení stavební části projektu Veslařská ul. do plánu investic na rok 2025.

Hlasování

Pro: 8 Proti: 10 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Nevzniklo

5.2. 9/10/ZM/2024 Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2025 – 2032

Starosta města přistoupil k hlasování o zbývajícím protinávrhu předloženém JUDr. Liborem Černým ohledně koupaliště.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

přejmenování akce písečná pláž na lokalitu Koupaliště a navýšení této položky o 2 mil.

Hlasování

Pro: 14 Proti: 1 Zdrželo se: 5 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

5.3. 10/10/ZM/2024 Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2025 – 2032

I. Zastupitelstvo města schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu města Nového Města na Moravě na roky 2025 – 2032 dle přílohy č. 1 materiálu.

Hlasování

Pro: 13 Proti: 7 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

6. 11/10/ZM/2024 Návrh investic a velkých oprav pro rok 2025

Předseda finančního výboru MUDr. Václav Peňáz konstatoval, že střednědobý výhled rozpočtu města na rok 2025 – 2031 i návrh investic a velkých oprav pro rok 2025 byl finančním výborem projednán a doporučen zastupitelstvu města k odsouhlasení.

 

Poté starosta města přistoupil k hlasování o původním návrhu usnesení po zapracování odsouhlasených změn v bodě 4) programu.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zařadit do rozpočtu města na rok 2025 investice a velké opravy uvedené v příloze č.1 – část A. Investice a velké opravy uvedené v upravené příloze č.1 – část B budou do rozpočtu zařazeny v případě získání finančních prostředků schválených v rámci podaných žádostí o dotaci.

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7. 12/10/ZM/2024 Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby 2024

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

– předložené informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města

– předložené informace o stavu objednávek pro TS služby s.r.o.

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

8. 13/10/ZM/2024 Fond rozvoje bydlení v roce 2024 – dotace

Předseda finančního výboru MUDr. Václav Peňáz sdělil, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města poskytnout dotace z Fondu rozvoje bydlení dle návrhu předloženého pracovní skupinou FRB včetně vyhovění žádosti žadatelům z Olešné, kteří nepodali žádost v požadovaném termínu.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

a) poskytnutí jednotlivých dotací ve výši 40 tis. Kč dle přílohy č. 1 z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2024 a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv dle přílohy č. 3 a č. 4 materiálu.

b) poskytnutí dotace žadateli ░░░░ ░░░░ ░░░ Olešná░░ ve výši 40.000 Kč a░░░░ ░░░░ ░░ Olešná░░ (žádá dotaci na parc. č. 872) ve výši 40.000 Kč a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv dle přílohy č. 3 materiálu.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření – převod finančních prostředků z fondu rozvoje bydlení ve výši 1 080 000 Kč, a to z odvětví finanční operace do investičních výdajů.

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

9. 14/10/ZM/2024 Spolupráce s SVK Žďársko a dalšími obcemi

I. Zastupitelstvo města schvaluje

předložený návrh memoranda o spolupráci v oblasti komunitní energetiky mezi městem Nové Město na Moravě a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 59101 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383540 a dalšími partnery dle přílohy č. 1 materiálu.

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

10. 15/10/ZM/2024 Pokračování jednání zastupitelstva města po 20.00 hod.

V souladu s jednacím řádem zastupitelstva města předložil starosta města členům zastupitelstva města k odsouhlasení návrh na pokračování dnešního jednání i po 20.00 hod.

I. Zastupitelstvo města souhlasí

s pokračováním jednání po 20.00 hod. , a to do 21.00 hod.

Hlasování

Pro: 16 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

11. 16/10/ZM/2024 Dispozice s majetkem – bezúplatný převod pozemků v k.ú.Petrovice u NMNM a Hlinné Kraji Vysočina (II/354 Petrovice – Hlinné)

Se základním obsahem předkládané majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod (dar) nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 415/3 o výměře 58 m2, p.č. 418/2 o výměře 324 m2, p.č. 426/2 o výměře 1637 m2, p.č. 427/3 o výměře 1 m2, p.č. 591/2 o výměře 267 m2 v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě a p.č. 999/2 o výměře 24 m2 v k.ú. Hlinné, s veškerými součástmi a příslušenstvím, a to z majetku města Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900 do majetku Kraje Vysočina, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708 90 749.

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

12. 17/10/ZM/2024 Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3674/4 (98 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě (lesní pozemek)

Se základním obsahem předkládané majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věcí, a to pozemku p.č. 3674/4 o výměře 98 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě z majetku paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Dolenice░░ do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2 940 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

13. 18/10/ZM/2024 Dispozice s majetkem – směna pozemků p.č. 224/10, 409 x p.č. 410/1 v k.ú. Olešná na Moravě

Se základním obsahem předkládané majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Olešná na Moravě, a to jak následuje:

– převod části p.č. 224/1 (dle GP p.č. 224/10) o výměře 32 m2 a p.č. 409 o výměře 8 m2 z majetku města do majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Olešná ░░

– převod části p.č. 410 (dle GP p.č. 410/1) o výměře 40 m2 z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Olešná ░░ do majetku města,

bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

14. 19/10/ZM/2024 Dispozice s majetkem – PeruTě NMNM s.r.o. – smlouva o výstavbě – aktualizováno

Se základním obsahem předkládané majetkové dispozice seznámil tajemník MěÚ Mgr. Petr Hanych.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření smlouvy o výstavbě mezi městem Nové Město na Moravě a PeruTě NMNM s.r.o., Žďárská 68, Nové Město na Moravě, IČ: 17244633 jejímž předmětem je vypořádání mezi smluvními stranami kdy

Společnost převádí na Město spoluvlastnický podíl o velikosti 663/5267 na pozemku parc. č. 192, jehož součástí je stavba Maršovice, č.p. 80 a spoluvlastnický podíl o velikosti 663/5267 na Pozemku pod Přístavbou garáže, tj. na části pozemku parc. č. 193/1, která je označena v Geometrickém plánu č. 339-23/2024 jako pozemek parc. č. 193/5, o výměře 77 m2, vše v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě.

Město přijímá výše uvedené spoluvlastnické podíly do svého vlastnictví a zavazuje se uhradit Společnosti na finanční vyrovnání částku 250.000,- Kč

dle přílohy č. 1. materiálu.

 

 

Hlasování

Pro: 13 Proti: 2 Zdrželo se: 5 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

15. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 690/6 v k.ú. Nové Město na Moravě (Žďárská)

Se základním obsahem předkládané majetkové dispozice seznámil místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera.

 

V diskusi se řešila problematika přístupu k nemovitostem v lokalitě i otázka vhodnosti převodu do spoluvlastnictví fyzických osob s tím, že nejvhodnější by asi bylo nadále ponechat ve vlastnictví města.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 690/6 o výměře 101 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě, z majetku města do podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě v podílu vyjádřeném id.1/6, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Černá Pole,602 00 Brno v podílu vyjádřeném id.1/12, paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Letňany, 199 00 Praha 9, v podílu vyjádřeném id.1/12, panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě v podílu vyjádřeném id.1/6, panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 592 02 Svratka v podílu vyjádřeném id.1/6, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nové Dvory, 674 01 Třebíč, v podílu vyjádřeném id.1/6 a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě v podílu vyjádřeném id.1/6, za dohodnutou kupní cenu 25.250 Kč s tím, že kupující uhradí společně a nerozdílně příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Hlasování

Pro: 1 Proti: 10 Zdrželo se: 8 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Nevzniklo

16. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 28/1 v k.ú. Studnice u Rokytna

Se základním obsahem předkládané majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13, 14, 15.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 28/1 (cca 133 m2) v k.ú. Studnice u Rokytna – v rozsahu dle situačního zákresu.

Hlasování

Pro: 1 Proti: 18 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

17. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 622/43 v k.ú. Pohledec

Se základním obsahem předkládané majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13, 14, 15.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje p.č. 622/43 o výměře 317 m2 v k.ú. Pohledec.

Hlasování

Pro: 1 Proti: 18 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

18. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 335/1 v k.ú. Pohledec

Se základním obsahem předkládané majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13, 14, 15.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje částí pozemku p.č. 335/1 v k.ú. Pohledec – v rozsahu dle situačního zákresu.

Hlasování

Pro: 1 Proti: 18 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

19. 20/10/ZM/2024 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu penzionu pro starší a tělesně postižené občany v Novém Městě na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu penzionu pro starší a tělesně postižené občany v Novém Městě na Moravě dle přílohy č. 1 materiálu.

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

20. 21/10/ZM/2024 Jednací řád zastupitelstva města

V rámci diskuse se řešila zejména problematika vhodnosti distanční účasti na jednání zastupitelstva města, vhodnosti omezení počtu a doby příspěvků jednotlivých diskutujících.

 

Po proběhlé diskuse byly vzneseny protinávrhy:

Mgr. Miroslav Skalník předložil protinávrh spočívající v zamítnutí předkládaného návrhu jednacího řádu s požadavkem na jeho přepracování ve smyslu zrušení časového limitu pro příspěvky členů zastupitelstva města.

 

Další protinávrh usnesení předložil starosta města s tím, že navrhuje prodloužení časového limitu příspěvků na 5 minut namísto původně, dle vzorového jednacího řádu MV ČR, navrhovaných 3 minut.

 

Poté starosta města přistoupil k hlasování o předložených protinávrzích, a to tak, že nejprve bude hlasováno o posledně navrhovaném protinávrhu. V případě, že tento protinávrh nebude přijat, bude přistoupeno ke hlasování o dalších protinávrzích v opačném pořadí než byly podány.

I. Zastupitelstvo města vydává

jednací řád Zastupitelstva města Nového Města na Moravě dle upravené přílohy materiálu č. 2 s tím, že čl. 6 odst. 14 zní takto:

14. Předsedající udělí postupně slovo všem přihlášeným členům zastupitelstva, popř. tajemníkovi městského úřadu, a to v pořadí, v jakém se přihlásili o slovo. Přednostně může předsedající udělit slovo předkladateli návrhu projednávaného bodu programu. Ke stejnému bodu programu se tentýž vystupující (vyjma předsedajícího a předkladatele) smí vyjádřit nejvýše 2x přičemž každé jeho jednotlivé vystoupení je omezeno časovým limitem 5 minut. Po překročení vymezeného času může předsedající vystupujícímu odejmout slovo. Za účelem doplnění projednávané problematiky může předsedající udělit slovo i zpracovateli materiálu.

Hlasování

Pro: 12 Proti: 8 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

21. Diskuse

V rámci bodu Diskuse byly vzneseny následující příspěvky:

 

– MVDr. Dan Sokolíček – vyjádřil se ke stavu plochy na pravé straně komunikace od mostku k Pomněnce a dále poděkoval jednateli TS služeb s.r.o. Ing. Ondřeji Šanderovi za dokončení prací v lokalitě Obora.

 

– Pan Martin Drápalík – konstatoval, že nově zbudované víceúčelové hřiště u Pomněnky je v docházkové vzdálenosti a je tedy využíváno i školami v rámci výuky a dále se dotazoval na problematiku vybudování skateparku (výběr lokality, termín zařazení do rozpočtu města a realizace).

 

– Starosta přislíbil poskytnout zastupitelům informaci ke zvažovaným lokalitám pro skatepark a dále tlumočil dotazy vznesené z řad občanů prostřednictvím sociálních sítí týkající se možnosti využití dotací na výstavbu bytů (je zvažováno využití dotace na výstavbu bytů v lokalitě pod nemocnicí – přestavba okálu ve spolupráci s Krajem Vysočina), dále využití ředitelky pro zabezpečení činnosti NKZ/DDM, možnosti pronájmu prostor K Clubu pro soukromý subjekt.

 

– Mgr. Hana Knapčoková – pozvala na vyřazování žáků 9. třídy, které proběhne ve čtvrtek 27.6. v prostorách kulturního domu.

 

– MVDr. Dan Sokolíček – poděkoval zástupcům novoměstského gymnázia za organizací oslav 130. výročí gymnázia a setkání abiturientů, k tomuto se připojil i starosta města a poděkoval organizátorům za celé oslavy Nova Civitas.

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

22. Závěr

Starosta města ukončil v 20.58 hod. dnešní jednání zastupitelstva města.

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Stanislav Marek

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Mgr. Ivana Kadlecová

zastupitel

Ing. Tomáš Blažek

zastupitel