Samospráva města

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 1.6.2020

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 11.zasedáníZastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalodne 1.6.2020 od 16:00 hodin v Kulturním domě Nové …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 11.zasedáníZastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalodne 1.6.2020

od 16:00 hodin v Kulturním domě Nové Město na Moravě

Přítomni: Lubomír Buchta

JUDr. Libor Černý

MUDr. Jindřich Hauk

Ing. Mgr. Hana Janů

Martin Junek

Mgr. Hana Knapčoková

Ing. Ilona Komínková

Josef Košík

Mgr. Jan Krakovič

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Mgr. Jiří Maděra

Soňa Macháčková

Stanislav Marek

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

Ing. Petr Nepustil

Mgr. Pavel Peňáz

Michal Šmarda

Ing. Pavel Štorek

Mgr. Helena Šustrová

Roman Wolker

Omluveni: Bc. Jaroslav Lempera

MVDr. Dan Sokolíček

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Lubomír Buchta

Ing. Petr Nepustil

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

V 16.14 hod. se dostavil pan Josef Košík, v 16.17 hod. se dostavil Mgr. Jiří Maděra. V 18.07 hod. se z jednání omluvil MUDr. Jindřich Hauk. Všichni tuto skutečnost avizovali předem.

Mgr. Helena Šustrová byla po dobu zasedání přítomna online videokonferencí.

Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam. Přenos bude zveřejněn nejpozději následující den na kanále YouTube Nové Město na Moravě.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující příspěvky:

Téma: pan XXX- tlumočil zájem novoměstské mládeže o výstavbu skateparku v Novém Městě na Moravě, za vhodnou lokalitu považuje např. prostor u koupaliště.

Starosta města – bere připomínku na vědomí jako podnět při projednávání budoucích investic, jako vhodné místo pro tuto aktivitu rovněž považuje lokalitu mimo zástavbu města např. u koupaliště nebo u Vysočina Arény.

Téma: pan XXX, paní XXX – zástupci spolku rodičů a pedagogického sboru při II. ZŠ – vystoupili k problematice návrhu změn ve zřizovací listině školy, znamenající vyjmutí tělocvičny z majetku svěřeného městem škole k hospodaření s tím, že by podle jejich názoru měl být nadále přímo svěřen škole. S tímto postojem se obrátili na vedení města s žádostí o revokaci usnesení.

Starosta města sdělil, že připomínky byly s ředitelem školy Mgr. Janem Krakovičem projednány a vyjasněny, cílem návrhu rady města bylo efektivnější využívání všech tělocvičen ve městě a nový způsob, jak je sdíleně využívat, nebylo záměrem znevýhodnit jednu školu. V této problematice byl přijat závěr, že tělocvična zůstane nadále svěřena škole a po zahájení provozu sportovní haly se komplexně vyhodnotí využívání všech objektů ke sportování. Dále sdělil, že při rezervaci haly budou nastaveny jasné priority (na prvním místě obsloužení školských zařízení).

Místostarosta pan Stanislav Marek informoval, že 20.5. proběhlo jednání za účasti škol a Novoměstských služeb s.r.o., jakožto budoucího provozovatele rezervačního systému sportovišť ve městě, v rámci které proběhla i ukázka objednávkového systému s tím, že bude dostatečný časový prostor na doladění systému na základě konkrétních požadavků organizací.

MUDr. Jindřich Hauk – dotazoval se, zda problematika konání SP v biatlonu v 03/2021 byla projednávána se zástupci města, vyjádřil svoje obavy v souvislosti s očekávanou druhou vlnou koronaviru.

Starosta města k tomuto uvedl, že město o této skutečnosti ví, stanovisko města v tomto směru není závazné. Dále uvedl, že v 09/2020 bude ve Vysočina Aréně probíhat i SP horských kol s tím, že organizátoři u obou akcí garantují dodržení všech nařízených opatření v souvislosti s koronavirem.

Paní Soňa Macháčková – dotazovala se na stav přípravy výstavby parkovacích míst na Tyršově ul.

Starosta města konstatoval, že výstavba parkovacích míst byla zahájena, bude probíhat během letních měsíců, hotovo by mělo být v září tak, aby byla k dispozici po otevření sportovní haly.

Mgr. Hana Knapčoková – dotazovala se na termíny dokončení stavby odborných učeben na I. ZŠ.

Starosta města sdělil, že stavba tělocvičny by měla být dokončena v 10/2020, vybavení učeben by mělo být zrealizováno do 12/2020.

Ing. Petr Nepustil – problematika umístění retardérů na Betlémě – mezi obyvateli Betléma k tomuto probíhá diskuse, část obyvatel má k umístění výhrady.

Starosta města konstatoval, že cílem města je zvyšovat bezpečnost dopravy – proto se každoročně řeší rekonstrukce přechodů a proto jsou do problematických lokalit umisťovány i retardéry. Ve výhledu je pak v případě Betléma třeba počítat s celkovou rekonstrukcí komunikací a sítí, bude se jednat o finančně náročnou investici podobně jako sportovní hala. Na Betlémě proběhlo jednání přímo na místě, které iniciovali občané Betléma, obyvatelé mají různé názory na umístění retardéru, část obyvatel souhlasí, část je proti umístění.

Mgr. Helena Šustrová uvedla, že kromě Betléma je třeba řešit i lokalitu Holubka.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/11/ZM/2020 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Ing. Petra Nepustila.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což oba přítomní ověřovatelé Mgr. Pavel Peňáz a Mgr. Jan Krakovič potvrdili.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/11/ZM/2020 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Lubomíra Buchtu.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/11/ZM/2020 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozšíření programu dnešního zasedání zastupitelstva města bod „Smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina na výstavbu sportovní haly“.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.4. 4/11/ZM/2020 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 16.3.2020 do 18.5.2020

3) Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2019, účetní závěrka města za rok

2019, vypořádání výsledků hospodaření místních částí za rok 2019

4) Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM (původně na ZM 04/2020)

5) Vliv nouzového stavu do rozpočtu města a návrhy řešení

6) Dispozice s majetkem – prominutí nájemného v souvislosti s opatřeními COVID-19

7) Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM

8) Nabytí majetku pořízeného vlastní činností

9) Dotační program na protihluková opatření

10) Fond rozvoje bydlení v roce 2020

11) Zpravodaj Novoměstsko – návrh členů Redakční rady

12) Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2020

13) Návrh na odnětí čestného občanství města

14) Žádost SFK Vrchovina o poskytnutí individuální neinvestiční dotace

15) Zpráva o činnosti městské policie za rok 2019

16) Setrvání v územní působnosti MAS v období 2021-2027

17) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3419/28 v k.ú. NMNM (ul. Čapkova)

18) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3419/30 v k.ú. NMNM (ul. Čapkova)

19) Dispozice s majetkem – odprodej částí pozemků p.č. 1704/35 a 1704/31 v k. ú. NMNM (ul. Pavlovova)

20) Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3424/77 v k.ú. NMNM (ul. Wolkerova)

21) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3431/56 v k.ú. NMNM (ul. Wolkerova)

22) Dispozice s majetkem- odprodej p.č. 1382/5 v k.ú. NMNM (pod stavbou silnice I/19 ve vlastnictví ŘSD

– kruhový objezd)

23) Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. NMNM (ul. Masarykova)

24) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3201/21 a 3209 v k. ú.NMNM (Vlachovická cihelna)

25) Dispozice s majetkem – ručitelské prohlášení pro pronájem objektu č.p. 25 v Olešné (bývalé DDM)

26) Dispozice s majetkem – odprodej p.č.76/2 v k.ú. Hlinné (pod části RD)

27) Dispozice s majetkem – převod pozemků p.č. 453/9, 453/14 v k.ú. Slavkovice z majetku města –

Souhlasné prohlášení

28) Dispozice s majetkem – přijetí daru části p.č. 327 v k.ú. Pohledec (pod MK)

29) Prominutí pohledávky – BJ 1011/10 v k.ú. NMNM

30) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 143/1 v k.ú. Maršovice u NMNM

31) Informace o průběhu investičních akcí města 2020

32) Smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina na výstavbu sportovní haly

33) Diskuse

34) Závěr

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2. 5/11/ZM/2020 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 16.3. do 18.5.2020

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 16.3.2020 do 18.5.2020 a nemá k činnosti rady města připomínky.

V rámci diskuse k činnosti rady města se zejména hovořilo o výsledku výběrového řízení na funkci ředitele II. ZŠ. Byl přítomen nově zvolený ředitel Mgr. Tomáš Augustýn Ph.D., který se zastupitelům osobně představil a stručně je seznámil se svojí představou řízení školy.

Starosta města k tomuto konstatoval, že rada města při jmenování nového ředitele ctila doporučení konkurzní komise v rámci proběhlého konkurzního řízení, které bylo uskutečněno v souladu se školským zákonem.

V této souvislosti dosavadní ředitel Mgr. Jan Krakovič poděkoval za příkladnou spolupráci zejména vedoucí a pracovníkům odboru investic MěÚ, dále vedoucí odboru školství, odboru finančního a IT. Rovněž starosta města poděkoval Mgr. Janu Krakovičovi za jeho práci ve funkci ředitele II. ZŠ s tím, že bude ještě pozván na radu města za tímto účelem.

Dále se v diskusi hovořilo o situaci ve městě během nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru, starostou města bylo vyjádřeno poděkování všem, kteří se zapojili (i do šití roušek) a byli v této době nápomocni.

Řešila se i otázka naplňování koncepce provozování sportovišť ve městě zpracované Mgr. Jiřím Maděrou. Starosta města k tomuto uvedl, že byla radou města zvolena zčásti odlišná řešení od návrhů vyplývajících z přijaté koncepce (provoz haly byl smluvně svěřen Novoměstským službám s.r.o. namísto vytvoření nové společnosti).

Ing. Tomáš Krejčí poukázal na nutnost řešit zvýšení bezpečnosti na komunikacích ve městě a místních částech Pohledec, Rokytno, Slavkovice podle závěrů studie zpracované Besipem, a to umístěním radarů.

Dále na dotaz JUDr. Libora Černého stran záměru a projektování výstavby smuteční síně starosta města sdělil, že se v současné době řeší majetkové vztahy, po dořešení vlastnictví pozemků se tedy město vrátí k diskusi o projektové přípravě stavby.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19Proti: 0Zdrželo se: 2Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

3. 6/11/ZM/2020 Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2019, účetní závěrka města za rok 2019, vypořádání výsledků hospodaření místních částí za rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje

závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2019, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2019 bez výhrad.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

účetní závěrku města Nového Město na Moravě za rok 2019.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

rozdělení výsledku hospodaření místních částí města dle přiloženého materiálu.

K tomuto bodu byl přizván: Ing. Tomáš Vlček

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor projednal a doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení návrhy usnesení pod body programu dnešního zastupitelstva č. 3) Závěrečný účet hospodaření města za rok 2019, účetní závěrka města za rok 2019, vypořádání výsledků hospodaření místních částí za rok 2019, č. 4) a 7) Rozpočtová opatření na rok 2020 – ZM a bod 5) Vliv nouzového stavu do rozpočtu města a návrhy řešení.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4. 7/11/ZM/2020 Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM (původně ZM 27.04.)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5. 8/11/ZM/2020 Vliv nouzového stavu do rozpočtu města a návrhy řešení

I. Zastupitelstvo města schvaluje

– prodloužení všech termínů použití dotačních prostředků poskytnutých na rok 2020 dle rozhodnutí zastupitelstva města v dotačních programech: „Výzva na podporu aktivit neziskového sektoru v oblasti sportu a tělovýchovy realizovaných organizacemi s členskou základnou 150 a více členů, výzva na podporu mimořádných počinů, Novoměstská kultura a Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme“, a to o 1 kalendářní rok (tj. do 31.12. 2021), s tím, že tyto dotační programy již nebudou městem na rok 2021 vyhlášeny

– uzavření příslušných dodatků k jednotlivým veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotací ve výše uvedených dotačních programech města, jejichž předmětem bude prodloužení termínů použití dotačních prostředků do 31.12.2021.

II. Zastupitelstvo města ukládá

odboru ŠKSV MěÚ Nové Město na Moravě na rok 2021 připravit dotační program v sociální oblasti s maximální objemem finančních prostředků ve výši 600 tis. Kč.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

na mimořádné individuální neinvestiční dotace poskytované v roce 2021 v oblasti sportu a kultury částku ve výši 1 mil. Kč.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

6. 9/11/ZM/2020 Dispozice s majetkem – prominutí nájemného v souvislosti s opatřeními COVID-19

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prominutí nájemného ve výši 20.328,- Kč vč. DPH za období 16.03.2020 – 15.05.2020 pro nájemce U dvojice s.r.o., Poličanská 1487, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 6, IČ: 03542751, a to v souvislosti s uzavřením jejich provozu nařízeném vládou ČR (Covid-19).

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7. 10/11/ZM/2020 Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

8. 11/11/ZM/2020 Nabytí majetku pořízeného vlastní činností

I. Zastupitelstvo města schvaluje

nabytí nemovitostí dle přílohy tohoto materiálu vzniklých výstavbou v rámci investičních akcí realizovaných městem do majetku města v celkové hodnotě 5.951.074,98 Kč.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

9. 12/11/ZM/2020 Dotační program na protihluková opatření

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotací žadatelům a uzavření smluv na poskytnutí dotací dle aktualizované přílohy č. 1 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván: Ing. Tomáš Vlček

Ing. Tomáš Vlček, vedoucí finančního odboru, seznámil přítomné členy zastupitelstva města s aktualizací přílohy č. 1 materiálů – hodnocení žádostí, a to v návaznosti na doplnění žádosti žadatele č. 7 o akustickou studii. Předloženou akustickou studií bylo doloženo snížení hluku, z důvodu hraničního počtu bodů v kritériu účinnosti opatření je komisí navrhováno požadovanou dotaci snížit.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

10. Fond rozvoje bydlení v roce 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí zápůjčky a uzavření příslušné smlouvy o zápůjčce žadateli panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ dle příloh tohoto materiálu.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Markéta Šrámková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0Proti: 20Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

11. 13/11/ZM/2020 Zpravodaj Novoměstsko – návrh členů Redakční rady

I. Zastupitelstvo města navrhuje

do Redakční rady zpravodaje Novoměstsko tyto zástupce:

1. Petra Hladíka

2. Mgr. Tamaru Peckovou Homolovou

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

12. 14/11/ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje

návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na regeneraci památek v Městské památkové zóně v Novém Městě na Moravě z Programu regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě na rok 2020, a to dle přílohy č. 2 materiálu.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

13. 15/11/ZM/2020 Návrh na odnětí čestného občanství města

I. Zastupitelstvo města schvaluje,

v souladu s § 84 odst. 2, písm. t) zákona o obcích ve znění pozdějších předpisů a čl. 6 odst. 2 schválených Pravidel pro udělování čestného občanství a cen města Nového Města na Moravě, odnětí čestného občanství města Klementu Gottwaldovi (1896-1953), tehdejšímu předsedovi vlády Československa.

JUDr. Libor Černý se v rámci diskuse dotazoval na správnost formulace „odnětí“ a vhodnost zrušení rozhodnutí, kterým bylo čestné občanství v minulosti uděleno.

Tajemník MěÚ k tomu uvedl, že návrh usnesení vychází z platných pravidel pro udělování čestného občanství a je koncipován s účinností ode dne schválení nikoliv zpětně. Je i dostatečně určitý a srozumitelný, tedy není důvod jej měnit, vyjma případné gramatické úpravy.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

14. 16/11/ZM/2020 Žádost SFK Vrchovina o poskytnutí individuální neinvestiční dotace

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 520.000,- Kč na zajištění účasti družstev klubu v soutěžích FAČR, zejména na pronájmy, dopravu a odměny trenérům, zapsanému spolku SFK Vrchovina z.s. se sídlem Sportovní 1480, Nové Město na Moravě, IČ: 66610371 a za tím účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Nové Město na Moravě a žadatelem SFK Vrchovina z.s. se sídlem Sportovní 1480, Nové Město na Moravě, IČ: 66610371.

Ing. Petr Nepustil, předseda komise pro mládež, sport a volný čas, konstatoval, že komise doporučila finančně podpořit žádost SFK Vrchovina, a to dle finančních možností rozpočtu. Podpora by ale neměla způsobit zásah do standardních dotací pro ostatní sportovní kluby ať už tento nebo příští rok.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru k tomuto uvedla, že finanční výbor nedoporučil zastupitelstvu města poskytnutí dotace k odsouhlasení (většina členů finančního výboru se zdržela hlasování).

Jednání zastupitelstva města byl přítomen i předseda výkoného výboru SFK Vrchovina pan René Horákovský, který seznámil zastupitele města s důvody, které vedly SFK Vrchovina k podání žádosti – na zajištění účasti mládežnických družstev klubu v soutěžích FAČR (udržení fungování mládežnických družstev) s tím, že nebudou použity na dotování III. ligy družstva dospělých.

Pan Roman Wolker sdělil, že z důvodu střetu zájmu nebude v této záležitosti hlasovat.

Po ukončení diskuse bylo přistoupeno k hlasování o návrhu předloženém starostou města, a to rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 520.000,- Kč.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 1Zdrželo se: 2Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

15. 17/11/ZM/2020 Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2019

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za období roku 2019.

K tomuto bodu byl přízván: Jiří Hradil

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Jiří Hradil

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

16. 18/11/ZM/2020 Setrvání NMNM v územní působnosti MAS v období 2021-2027

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení území města Nového Města na Moravě do územní působnosti MAS Zubří země o.p.s. na programové období 2021-2027.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Soňa Ošmerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

17. 19/11/ZM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3419/28 (24 m2) v k.ú. NMNM (ul. Čapkova)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 3419/28 o výměře 24 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 6000,-Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

V úvodu projednávání majetkových dispozic seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek s návrhem na společné hlasování o majetkových dispozicích bod body programu 17 – 29 s tím, že pokud některý z členů zastupitelstva města požádá o samostatné hlasování o určité majetkové dispozici, bude mu samozřejmě vyhověno.

JUDr. Libor Černý požádal o samostatné hlasování o majetkové dispozici pod bodem programu 19 – odprodej pozemků na ul. Pavlovova v Novém Městě na Moravě, a to z důvodu střetu zájmu.

Místostarosta města pan Stanislav Marek seznámil přítomné členy zastupitelstva města se základním obsahem majetkových dispozic pod body programu 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a starosta města s obsahem bodu 23 s tím, že o těchto bodech programu bude hlasováno společně.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

18. 20/11/ZM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3419/30 (127m2) v k.ú. NMNM (ul. Čapkova)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 3419/30 o výměře 127 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to panu ░░░░ ░░░ ░ bytem Čapkova ░░░░ 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 31.750,-Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

19. 21/11/ZM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej částí pozemků p.č. 1704/35 a 1704/31 v k. ú. NMNM (Pavlovova)

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

podané žádosti č.j. MUNMNM/12455507/2020, MUNMNM/12484751/2020, MUNMNM/12478570/2020 s tím, že odprodej částí pozemků p.č. 1704/35 a 1704/31 v k.ú. Nové Město na Moravě v původně nabízeném rozsahu zveřejněného záměru č. 443 nebude realizován.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to části pozemku p.č. 1704/31 o výměře 159 m2 (dle GP p.č. 1704/38) a části p.č. 1704/35 o výměře 97 m2 (dle GP p.č. 1704/39) v k.ú. Nové Město na Moravě, z majetku města do majetku NTSUP s.r.o., se sídlem Pražská 1470/18b, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 293 07 872, za v důvodové zprávě zdůvodněnou kupní cenu 384.000,- Kč s tím, že kupující uhradí správní poplatek za návrh na vklad do KN a náklady spojené s přeložkou zařízení VO v majetku města na převáděných pozemcích a náklady spojené s výsadbou nových stromů tak jak je uvedeno v důvodové zprávě.

Tato majetková dispozice byla projednána samostatně na základě požadavku JUDr. Libora Černého.

Se základním obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

JUDr. Libor Černý v rámci diskuse požádal o promítnutí jím dodaného podkladu – žádosti žadatele o odkoupení pozemku a kopií emailové komunikace mezi zaměstnanci města – vyjádření/rozhodnutí jednotlivých správců majetku města k problematice vč. adresování žadateli s tím, že následně je celkový přehled rozhodnutí zasílán předsedovi Dopravní a majetkové komise RM a žadateli. Následně žadatel oslovuje jednotlivé členy komise, aby se vyjádřili s tím, že členové komise se zodpovídají firmě žadatele. Materiály tak členové komise (vč. JUDr. Černého) obdrží od žadatele z Prahy. Následný zápis z jednání komise je podkladem pro rozhodování rady města. Dle diskuse s kolegy vyjádřil názor, že takovou komunikaci s firmami JUDr. Černý nevede, dle jeho kolegů tato firma ovládá a řídí město. JUDr. Černý uvedl, že neví jak na to má reagovat a jak má hlasovat – hlasovat nebude.

Starosta města zrekapituloval obsah navrhované dispozice, formální správnost komunikace se prověří. Zároveň zdůraznil, že v předložených dokumentech pan Junek především upozorňuje, že se z důvodu středu zájmů nejvyjadřuje k uvedené dispozici.

Tajemník úřadu Mgr. Petr Hanych uvedl, že JUDr. Černým odprezentovaný podklad není součástí podkladů ZM s tím, že se jedná o pracovní podklad příslušné komise, zda je komunikace formálně správně bude prověřeno.

JUDr. Černý konstatoval, že v příslušné komisi hlasoval pro prodej, ale díky formě korespondence nemůže dnes hlasovat pro.

Dále se vyjadřovali přítomní k záměru výstavby bytového domu i ke způsobu projednávání příslušného materiálu v orgánech města.

JUDr. Libor Černý a pan Martin Junek dále sdělili, že z důvodu střetu zájmu nebudou v této záležitosti hlasovat.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 2Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

20. 22/11/ZM/2020 Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3424/77 v k.ú. NMNM (Wolkerova ul.)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, pozemku p.č. 3424/77 o výměře 15 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 1.500,-Kč s tím, že město uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

21. 23/11/ZM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3431/56 (27 m2) v k.ú. NMNM (ul. Wolkerova)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 3431/56 o výměře 27 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 6.750,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

22. 24/11/ZM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 1382/5 (129 m2) v k.ú. NMNM (pod stavbou silnice I/19 ve vlastnictví ŘSD – kruhový objezd)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 1382/5 ostatní plocha, silnice o výměře 129 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku města do majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4, IČ: 659 93 390, za dohodnutou kupní cenu 16.510 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

23. 25/11/ZM/2020 Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú. NMNM (ul. Masarykova)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku PROBE trade s.r.o., se sídlem Karáskovo nám. 2457/17, 615 00 Brno, IČ: 26969980 – p.č. 363/4 o výměře 20 m2, část p.č. 364 o výměře 46 m2 (dle GP p.č. 364/1), část p.č. 367/1 o výměře 30 m2 (dle GP p.č. 367/5)

– převod z majetku PROBE trade s.r.o., se sídlem Karáskovo nám. 2457/17, 615 00 Brno, IČ: 26969980 do majetku města – část p.č. 363/5 o výměře 39 m2 (dle GP p.č. 363/7), část p.č. 363/5 o výměře 6 m2 (dle GP p.č. 363/8), část p.č.363/5 o výměře 1 m2 (dle GP p.č. 363/10), část p.č. 363/6 o výměře 12 m2(dle GP p.č. 363/9), část p.č. 367/2 o výměře 39 m2(dle GP p.č. 367/4),

a to vše bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že PROBE trade s.r.o. uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

24. 26/11/ZM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3201/21 a 3209 v k. ú.NMNM (Vlachovická cihelna)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci – dílu „c“ o výměře 243 m2 z p.č. 3201/21 v k. ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku města do majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Praha 3, za dohodnutou kupní cenu 121.500,- Kč s tím, že kupující uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí – dílu „a“ o výměře 114 m2 z p.č. 3201/21 a dílu „b“ o výměře 5 m2 z p.č. 3209 v k. ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku města do majetku manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░ , 664 64 Dolní Kounice, za dohodnutou kupní cenu 29.750,- Kč s tím, že kupující uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

25. 27/11/ZM/2020 Dispozice s majetkem – ručitelské prohlášení pro pronájem objektu č.p. 25 v Olešné (bývalé DDM)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dohody mezi dodavatelem služby vodného nebo stočného a vlastníkem připojené nemovitosti na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu a Ručitelského prohlášení mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto vlastníkem připojené nemovitosti a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno – Lesná, IČ: 49455842, jakožto dodavatelem, řešící odběr vody pro objekt č. p. 25 v Olešné, a to dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

26. 28/11/ZM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p.č.76/2 (12 m2) v k.ú. Hlinné (pod části RD)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 76/2 o výměře 12 m2 v k.ú. Hlinné, panu ░░░░ ░░░░ bytem Hlinné ░░ za dohodnutou kupní cenu 2.400,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

27. 29/11/ZM/2020 Dispozice s majetkem – převod pozemků p.č. 453/9, 453/14 v k.ú.Slavkovice z majetku města – Souhlasné prohlášení

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Souhlasného prohlášení s tím, že smluvní strany město Nové Město na Moravě a Ředitelství silnic a dálnic ČR souhlasně prohlašují, že pozemky parc.č. 453/9 (4876 m2) – silnice a parc.č. 453/14 (28 m2) – silnice v k.ú. Slavkovice nepřešly dle z.č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, v platném znění, z vlastnictví státu do vlastnictví města Nové Město na Moravě, nýbrž zůstaly ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit s nimi svědčí Ředitelství silnic a dálnic ČR, a to dle přílohy č. 2.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

28. 30/11/ZM/2020 Dispozice s majetkem – přijetí daru části p.č. 327 – 6 m2 v k.ú. Pohledec (pod MK)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod nemovité věci, části pozemku p.č. 327 (dle GP p.č. 327/2) o výměře 6 m2 v k.ú. Pohledec, a to z majetku manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě do majetku města s tím, že město uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

29. 31/11/ZM/2020 Prominutí pohledávky – BJ 1011/10 v k.ú. NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prominutí pohledávky ve výši 99.530,-Kč, která vznikla z titulu nezaplacené smluvní pokuty za porušení smluvní povinnosti stanovené v ČI. 4 odst. 2 písm. b) Kupní smlouvy uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, coby prodávajícím, a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě, coby kupujícím, dne 29.1.2019, jejímž předmětem byla koupě:

– bytové jednotky č.1011/10 (č.p./č.b.) – byt o velikosti 56,30 m2 označený číslem 1011/10, umístěný v 5. nadzemním podlaží (dále jen „byt č. 1011/10“),

– spoluvlastnického podílu o velikosti 5630/133504 na společných částech domu č.p. 1010,1011 na ulici Křičkova v Novém Městě na Moravě

– spoluvlastnickému podílu o velikosti 5630/133504 na pozemku pare. č. 1029/2 (zast. plocha a nádvoří) o výměře 430 m2,

vše v kat. území Nové Město na Moravě,

a to nezaplacením části kupní ceny ve výši 1.345.000 Kč řádně a včas kupujícím panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Nové Město na Moravě.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

30. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 143/1 v k.ú. Maršovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 143/1 o výměře cca 68 m2 v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě – dle situačního zákresu.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0Proti: 19Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Nevzniklo

31. 32/11/ZM/2020 Informace o průběhu investičních akcí města 2020

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2020

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Lubomír Kubík

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

32. 33/11/ZM/2020 Smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina na výstavbu sportovní haly NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina jako poskytovatelem účelové veřejné finanční podpory a městem Nové Město na Moravě, jako příjemcem dotace, na základě které bude finančně podpořen projekt města „Výstavba sportovní haly v Novém Městě na Moravě“, uvedené v příloze č. 1 materiálu a pověřuje starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných změn (vč. výše dotace) v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Soňa Ošmerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

33. Diskuse

V rámci diskuse byly vzneseny následující příspěvky:

Ing. Ilona Komínková – dotazovala se, zda v rámci participativního rozpočtu bude uplatňováno klíčování nákladů na místní části.

Starosta města k tomuto uvedl, že pokud se bude jednat o investiční akci v některé z místních částí, budou to náklady pro příslušnou místní část.

Ing. Veronika Teplá, ředitelka NKZ, pozvala zastupitele na prohlídku zrekonstruované knihovny.

Starosta města informoval o konání semináře zastupitelstva města k investicím na rok 2021 – členy zastupitelstva města byl zvolený jako vhodný termín 8.6.2020.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

34. Závěr

Starosta města ukončil v 19.40 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Ing. Petr Nepustil

zastupitel

Lubomír Buchta

zastupitel