Samospráva města

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 1.9.2020

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 12.zasedáníZastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalodne 1.9.2020 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 12.zasedáníZastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalodne 1.9.2020

od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Lubomír Buchta

Ing. Mgr. Hana Janů

Martin Junek

Mgr. Hana Knapčoková

Ing. Ilona Komínková

Josef Košík

Mgr. Jan Krakovič

Ing. Tomáš Krejčí

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Stanislav Marek

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

Ing. Petr Nepustil

Mgr. Pavel Peňáz

MVDr. Dan Sokolíček

Michal Šmarda

Mgr. Helena Šustrová

Roman Wolker

Omluveni: JUDr. Libor Černý

MUDr. Jindřich Hauk

Ing. František Laštovička

Soňa Macháčková

Ing. Pavel Štorek

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Ing. Mgr. Hana Janů

Roman Wolker

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

V 16.10 hod. se dostavil pan Josef Košík, v 16.42 hod. Ing. Tomáš Krejčí, MVDr. Dan Sokolíček se omluvil z jednání v době od 17.45 do 17.56 hod.

Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam. Přenos bude zveřejněn na kanále You Tube Nové Město na Moravě.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující příspěvky:

Téma: XXX přednesl, za občany a vlastníky pozemků v lokalitě Zahradnictví v Novém Městě na Moravě, proslov – upozornění na v současnosti probíhající řízení při povolování novostavby bytového domu o 36 bytových jednotkách v lokalitě Zahradnictví, které není, dle jejich názoru, v souladu s platným územním plánem města.

Domnívají se, že dojde k omezení vlastnického práva na okolních pozemcích, rozporují zejména výšku objektu (podlažnost). Svůj podnět k projednání v zastupitelstvu města vznesli prostřednictvím zastupitelky města Ing. Ilony Komínkové.

Starosta města k tomuto konstatoval, že zmiňovaná problematika byla naplánovaná k projednání v rámci bodu 24) Diskuse. S ohledem na přítomnost zainteresovaných občanů přislíbil projednání této problematiky již na začátku jednání zastupitelstva města, po jeho oficiálním zahájení.

Téma: Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka MŠ NMNM, se vyjádřila k současnému řízení MŠ s odkazem na jí zpracovanou koncepci rozvoje a řízení mateřské školy, kterou předkládala při výběrovém řízení na pozici ředitelky MŠ. Zavádění nové koncepce do praxe se setkalo s kritikou některých rodičů.

Starosta města uvedl, že prostor pro případné dotazy členů zastupitelstvu města jak k přítomné paní ředitelce, tak i a dalším přítomným pedagogickým pracovnicím MŠ, stran zavádění nové koncepce bude v rámci bodu 24) Diskuse.

Téma: Mgr. Jiří Maděra se dotazoval na dotační programy a výzvy města a další podporu organizací dotacemi ze strany města v nastávajícím období, zejména s ohledem na úsporná opatření v souvislosti s Covid-19.

Starosta města k tomuto uvedl, že předpokládá zvýšené náklady na údržbu majetku města v rozpočtu města na příští rok, v souladu s koncepcí rozvoje sportu v NMNM.

Dále dodal, že ze strany organizací je ale nutná obezřetnost při plánování výdajů na příští rok, zejména s ohledem na předpokládaný propad rozpočtu města z daňových příjmů.

Téma: Mgr. Helena Šustrová se dotazovala na ukončení realizace stavby parkovacích míst a chodníku na ulici Tyršova v NMNM.

Starosta města konstatoval, že bohužel vedení sítí bylo v jiných trasách než bylo předpokládáno a nepodařilo se tak akci urychlit, dle sdělení vedoucí odboru investic Ing. Andrey Kramárové je v uzavřené smlouvě sjednán termín dokončení stavby 6.9.2020 a bude dodržen.

Téma: pan Roman Wolker se pochvalně vyjádřil k postupné obměně kontejnerových stání ve městě a požádal o zvážení obměny kontejnerových stání i u věžových domů.

Starosta města uvedl, že kontejnerová státní budou průběžně obnovována po předchozím vyhodnocení stavu stávajících stání.

Téma: Mgr. Jan Krakovič se dotazoval, zda došlo k revokaci usnesení rady města ve věci vyjmutí tělocvičny z majetku svěřeného městem škole k hospodaření tak, jak bylo přislíbeno na minulém zasedání zastupitelstva města – nikde takovouto informaci nezaznamenal.

Starosta města sdělil, že k revokaci usnesení došlo na schůzi rady města dne 31.8.2020.

Téma: Ing. Petr Nepustil se dotazoval, zda se podařilo vyřešit připomínky organizací a spolků k plánování využití sportovní haly .

Starosta města uvedl, že při rezervaci sportovní haly byly nastaveny jasné priority (na prvním místě obsloužení školských zařízení, následně městem podporované sportovní organizace, pak ostatní). Ing. Jiří Brychta potvrdil, že sportovní hala bude otevřená až do 22:00 a je dostatek prostoru.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/12/ZM/2020 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města Ing. Mgr. Hanu Janů.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseni připomínky, což oba přítomní ověřovatelé pan Lubomír Buchta a Ing. Petr Nepustil potvrdili.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/12/ZM/2020 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Romana Wolkra.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 16Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/12/ZM/2020 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozšíření programu o bod 23) Žádost Bike Events s.r.o. o poskytnutí individuální neinvestiční dotace.

Starosta města seznámil přítomné členy zastupitelstva města s návrhem na úpravu programu.

Dochází k rozšíření programu o problematiku projednání žádosti společnosti Bike Events. s.r.o. o poskytnutí neinvestiční dotace na náklady spojené s pořádáním Světového poháru horských kol 2020 v Novém Městě na Moravě, dále v rámci bodu Diskuse bude předložen k projednání podnět občanů a vlastníků pozemků v lokalitě „Zahradnictví“ vznesený prostřednictvím zastupitelky města Ing. Ilony Komínkové, který se týká nesouladu výstavby bytového domu v této lokalitě s územním plánem města. Vzhledem k přítomnosti dotčených občanů z lokality Zahradnictví přislíbil projednání této problematiky na začátku jednání zastupitelstva města.

V rámci bodu činnost rady města dochází k rozšíření období o schůzi rady města konanou dne 31.8.2020.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.4. 4/12/ZM/2020 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 29.6.2020 do 31.8.2020

3) Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM

4) Žádost NS s.r.o. o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu pachtovného v souvislosti s COVID-19

5) Dar uměleckých děl Horácké galerii v Novém Městě na Moravě

6) Označení ulic názvem

7) I. ZŠ NMNM – Dodatek č. 1 Zřizovací listiny

8) Komunitní plán sociálních služeb města Nového Města na Moravě a Mikroregionu Novoměstsko 2021 –

2025, Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2021

9) Metodika dotačních programů a výzev města – návrh změn pro sociální oblast

10) Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady

11) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 83/2 v k.ú. Maršovice u NMNM

12) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č.163 v k.ú. Slavkovice

13) Dispozice s majetkem – prodej volné BJ č. 1011/7 na ul. Křičkova v NMNM

14) Dispozice s majetkem – směna pozemků p.č. 142 x část p.č. 143 v k. ú. Jiříkovice u NMNM

15) Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí- p.č. 542 vč. stavby a p.č. 543 v k.ú. NMNM (Žďárská)

16) Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3017/1, části p.č. 3041/5 a části p.č. 3041/14 v k.ú. NMNM (Medin)

17) Dispozice s majetkem – záměr bezúplatného převodu části p. č.2463/6 a p.č. 2463/14 v k. ú. NMNM do majetku města od ČR – SPÚ ČR

18) Dispozice s majetkem – směna pozemků části p.č. 311/6 x část p.č. 311/1 v k. ú. Pohledec

19) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3431/57, 3424/46 v k.ú. NMNM (Wolkerova)

20) Bytová problematika – návrh na vyřazení pohledávky

21) Návrh nového jednacího řádu výborů ZM

22) Informace o průběhu investičních akcí města 2020

23) Žádost Bike Events s.r.o. o poskytnutí individuální neinvestiční dotace

24) Diskuse

25) Závěr

s tím, že podnět občanů „Nesoulad územního plánu města – lokalita Zahradnictví“ bude projednán na začátku jednání zastupitelstva města.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2. Diskuse – podnět občanů a vlastníků pozemků v lokalitě Zahradnictví – „Nesoulad územního plánu města v k.ú. NMNM – lokalita Zahradnictví“

I. Zastupitelstvo města ukládá

starostovi města, na základě důvodů uvedených v Ing. Komínkovou předkládaném materiálu, aby za město Nové Město na Moravě jako účastníka řízení podal odvolání proti rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu bytového domu o 36 bytových jednotkách, č.j.: MUNMNM/84419/2019/60 vydaném MěÚ Nové Město na Moravě odborem stavebním a životního prostředí dne 10.8.2020.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Lenka Jamborová

Ing. Ilona Komínka předložila tento návrh:

„Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě doporučuje přepracovat závazné stanovisko (zn.MUNMNM/77965/2019-1) orgánu územního plánování Městského úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebního a životního prostředí tak, aby odpovídalo platnému územnímu plánu.

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ukládá územnímu plánování, odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Nové Město na Moravě, předložit jako materiál k dalšímu projednání, nejpozději do příštího zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, předpracované závazné stanovisko orgánu územního plánování (zn. MUNMNM/77965/2019-1), které bude odpovídat platnému územnímu plánu.“

K návrhu Ing. Ilony Komínkové starosta města sdělil, že zastupitelstvo města nemůže navrhovaným způsobem vstupovat do přenesené působnosti vykonávané úřadem územního plánování v rámci státní správy. Proto navrhl změnu usnesení tak, že by znělo: „Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě, na základě důvodů uvedených v Ing. Komínkovou předkládaném materiálu, ukládá starostovi města, aby za město Nové Město na Moravě jako účastníka řízení podal odvolání proti rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu bytového domu o 36 bytových jednotkách, č.j.: MUNMNM/84419/2019/60 vydaném MěÚ Nové Město na Moravě odborem stavebním a životního prostředí dne 10.8.2020“.

Ing. Komínková vyslovila souhlas touto úpravou jejího návrhu.

MUDr. Jiří Krejčík sdělil, že se spolu s ostatními vlastníky z dané lokality především domnívají, že navrhovaná limitace pro výstavbu příslušného bytového domu pouze omezením nadmořské výšky není dostatečně přesná, že bytový dům má ve skutečnosti 6 nadzemních podlaží, že v lokalitě bude nedostatek parkovacích míst a dostatečná průchodnost komunikací na počet bydlících osob.

Tajemník MěÚ Mgr. Petr Hanych sdělil, že lokalita byla od začátku přípravy komplikovaná, že v rámci majetkových dispozic, schvalování územního plánu a následně zpracované územní studie probíhala obšírná diskuse (vč. tehdejších vlastníků pozemků) o nastavení podmínek, jejímž výsledkem je kompromis v podobě limitů stanovených v ÚP a následně zpracované územní studie. Dále uvedl, že proces projednávání územní studie není nikde závazně stanoven a že k projednávání byli přesto zváni i tehdejší vlastníci pozemků. Závěrem uvedl, že pokud je namítán nesoulad vydaného povolení s ÚP mají všichni účastníci řízení (jak někteří přítomní občané tak i město) možnost využít opravných prostředků o nichž bude rozhodovat nadřízení orgán zdejšího úřadu, a to Krajský úřad kraje Vysočina.

Vedoucí odboru SŽP Ing. Lenka Jamborová sdělila, že limitace bytového domu je jak max. nadmořskou výškou tak i dle ÚP podlažností budovy.

Po proběhlé diskusi předložil starosta města Ing. Ilonou Komínkovou odsouhlasený upravený návrh usnesení spočívající v tom, že pokud jeho osobu zastupitelstvo města pověří k podání odvolání za město proti rozhodnutí odboru SŽP MěÚ Nové Město na Moravě o schválení stavebního záměru na stavbu bytového domu o 36 bytových jednotkách, učiní tak ještě dnes v zákonné lhůtě na odvolání. O tomto návrhu nechal hlasovat.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 7Proti: 4Zdrželo se: 7Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

3. 5/12/ZM/2020 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 29.6.2020 do 31.8.2020

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 29.6.2020 do 31.8.2020 a nemá k činnosti rady města připomínky.

V tomto budu byl diskutován termín zasedání dnešního zastupitelstva města i možnosti jednání RM/ZM on-line

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4. 6/12/ZM/2020 Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města předložený návrh rozpočtového opatření k odsouhlasení.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Martina Slámová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5. 7/12/ZM/2020 Žádost NS s.r.o. o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu pachtovného v souvislosti s COVID-19

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí neinvestiční dotace Novoměstským službám s.r.o., Hornická 1495, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 03022641 ve výši 490.293,-Kč na úhradu pachtovného z důvodů dopadů opatření vyvolaných COVID-19 a pověřuje starostu města uzavřením příslušné veřejnoprávní smlouvy.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v navýšení výdajů na odvětví sport a zájmová činnost a navýšení přijatých dotací o částku 490.293 Kč.

K tomuto bodu budou přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Ing. Ilona Komínková konstatovala, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města předložený návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Novoměstských službám s.r.o. k odsouhlasení.

Zároveň vznesla dotaz na jednatele společnosti Ing. Jiřího Brychtu ve věci řešení chodu společnosti v případě dalších nutných omezení provozu městských lázní v souvislosti s opětovným možným rozšířením nákazy koronavirem mezi veřejnost.

Ing. Jiří Brychta sdělil režimová opatření související s Covid-19 v budově lázní, vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. Tomáš Vlček konstatoval, že v rámci nového pojištění by mělo být pokryto i riziko případného uzavření provozu.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

6. 8/12/ZM/2020 Dar uměleckých děl Horácké galerii

I. Zastupitelstvo města schvaluje

darování uměleckých děl uvedených v příloze č. 1 materiálu Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 1, Nové Město na Moravě, IČ: 00167959 a pověřuje starostu města uzavřením příslušné darovací smlouvy.

MVDr. Dan Sokolíček upozornil na chybu v příloze materiálu – znaleckém posudku, kdy došlo k záměně autora u konkrétního díla a dotazoval se na podmínky zpracování posudku.

Tajemník Mgr. Petr Hanych sdělil cenové podmínky i dodavatele posudku s tím, že chyba v posudku nemá vliv na předkládaný návrh usnesení, neboť posudek je přiložen pouze pro informaci.

Dále proběhla diskuse o výběrovém řízení na ředitele Horácké galerie Nové Město na Moravě a o obsahu novin Novoměstsko.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 15Proti: 0Zdrželo se: 3Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7.1. 9/12/ZM/2020 Označení ulic názvem

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

s účinností od 2.9.2020:

1. o zrušení názvu ul. Tyršova u č.p. 321, Nové Město na Moravě (přístavba 1.ZŠ) a o přiřazení č.p. 321, Nové Město na Moravě a č.p. 1582 (nová sportovní hala), Nové Město na Moravě pod ul. „Sportovní“, a to včetně propoje na stávající ul. Sportovní dle přílohy č. 4

Starosta města předložil návrh úpravy v označení nové ulice na Brožkově kopci, a to na základě připomínky občana z lokality Brožkův kopec, spočívající v tom, že část nově navrhované ul. Cyrila Musila nebude z této ulice fyzicky přístupná (jedná se o dopravně slepou ulici) a bude přístupná nadále pouze z ul. Polní.

Z důvodu úpravy části usnesení navrhl hlasovat o každé části usnesení samostatně.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Jamborová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

7.2. 10/12/ZM/2020 Označení ulic názvem

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

s účinností od 2.9.2020

2. o označení ulic na Brožkově kopci v Novém Městě na Moravě dle upravené přílohy č. 3 s tím, že název nové ulice je „Cyrila Musila“.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Jamborová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

8. 11/12/ZM/2020 I. ZŠ – Dodatek č. 1 Zřizovací listiny

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou se sídlem Vratislavovo náměstí 124, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, IČ 70284725, dle aktualizované přílohy materiálu.

Tajemník MěÚ Mgr. Petr Hanych uvedl, že došlo k aktualizaci přílohy materiálu – návrhu dodatku č. 1 zřizovací listiny, kdy bylo vypuštěno jako místo výkonu vzdělávání a školských služeb chybně uvedené č.p. 125 na Vratislavově nám., a to z důvodu neexistence takového objektu.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

9. 12/12/ZM/2020 Komunitní plán sociálních služeb města Nového Města na Moravě a Mikroregionu Novoměstsko 2021 – 2025, Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2021

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Komunitní plán sociálních služeb města Nového Města na Moravě a Mikroregionu Novoměstsko 2021 – 2025 a Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2021 dle příloh č. 1, 2 a 3 materiálu.

Po diskusi starosta města přislíbil, že by při dalším schvalování této problematiky byla předložena i informace o naplňování obsahu komunitního plánu sociálního služeb.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Mgr. Věra Novotná

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

10. 13/12/ZM/2020 Metodika dotačních programů a výzev města – návrh změn pro sociální oblast

I. Zastupitelstvo města schvaluje

návrh Metodiky dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě se zapracovanými změnami platnými pro sociální oblast, a to dle příloh č. 1 – 4 a č. 6 materiálu.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

na rok 2021 rozdělit stanovenou částku pro podporu sociálních služeb ve výši 600 tis. Kč na dvě části, a to 500 tisKč pro dotačním program Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci a 100 tis. Kč ponechat v rezervě pro naléhavé mimořádné potřeby a požadavky poskytovatelů sociálních služeb.

III. Zastupitelstvo města vyhlašuje

dotační program Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci na rok 2021, a to dle příloh č. 2 materiálu.

IV. Zastupitelstvo města schvaluje

časový harmonogram dotačního programu Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci na rok 2021, a to dle příloh č. 5 materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Mgr. Alena Lukášová

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

11. 14/12/ZM/2020 Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady

I. Zastupitelstvo města jmenuje

tyto osoby jako členy:

a) Správní rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě na funkční období 4 roky s účinností od 18.11.2020:

1. Doc Ing. Ladislav Slonek, CSc.

2. Michal Šmarda

3. Petr Hladík

4. MUDr. Zdeněk Kadlec

5. PharmDr. Lenka Nepustilová

6. Mgr. Helena Šustrová

7. Zdeněk Zítka

b) Dozorčí rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě na funkční období 4 roky s účinností od 18.11.2020:

1. Ing. František Havlíček

2. Ing. Vladimíra Ondráčková

K tomuto bodu byli přizváni: Mgr. Alena Lukášová

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

12. 15/12/ZM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 83/2 (147 m2) v k.ú. Maršovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 83/2 o výměře 147 m2 v k.ú.Maršovice u Nového Města na Moravě, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Maršovice ░░ , za dohodnutou kupní cenu 29.400,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

podanou žádost č.j.:MUNMNM/12495417/2020 ze dne 25.5.2020.

Místostarosta města pan Stanislav Marek seznámil přítomné členy zastupitelstva města se základním obsahem majetkových dispozice pod body programu 11, 12, 13 a 14 a místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera s obsahem bodu 15, 16, 17, 18, 19 s tím, že bylo navrženo společné hlasování o těchto dispozicích.

Pokud však některý z členů zastupitelstva města požádá o samostatné hlasování o určité majetkové dispozici, bude mu samozřejmě vyhověno.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

13. 16/12/ZM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č.163 (30 m2) v k.ú. Slavkovice

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 163 o výměře 30 m2 v k.ú. Slavkovice (dle GP p.č. 163/2), a to paní ░░░░ ░░░░ bytem Slavkovice ░░ v podílu vyjádřeném id. 3/4 a panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Hluboká nad Vltavou v podílu vyjádřeném id. 1/4, za celkovou dohodnutou kupní cenu 6.000,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

14. 17/12/ZM/2020 Dispozice s majetkem – prodej volné BJ č.1011/7 na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod bytové jednotky č. 1011/7 o výměře 55,93 m2 v domě č.p. 1010,1011 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5593/133504 na společných částech domu č.p. 1010,1011 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5593/133504 na pozemku p.č. 1029/2 o výměře 430 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Nové Město na Moravě, a to do výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ , bytem Křídla ░░ za dohodnutou kupní cenu 1.860.000Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

jako náhradníka z pořadí zájemců o úplatný převod BJ č.1011/7 v domě č.p. 1010,1011 na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě zájemce na 2. místě pořadí pro případ, že nebude realizován úplatný převod bytové jednotky dle bodu I. tohoto usnesení, za dohodnutou kupní cenu 1.700.000 Kč s úhradou příslušného správního poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN ze strany náhradníka dle protokolu o otevírání obálek ze dne 29.7.2020 uvedeného v příloze materiálu.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

15. 18/12/ZM/2020 Dispozice s majetkem – směna pozemků p.č. 142 x část p.č. 143 v k. ú. Jiříkovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitých věcí – pozemků v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ Žďár nad Sázavou: p.č. 142 o výměře 24 m2

– převod z majetku manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ Žďár nad Sázavou do majetku města: část p.č. 143 o výměře 5 m2 (dle GP p.č.143/2)

s finančním doplatkem manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ městu ve výši 3.800,-Kč s tím, že manželé ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

16. 19/12/ZM/2020 Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí – p.č. 542 vč. stavby a p.č. 543 v k.ú. NMNM (Žďárská ul.)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 542 (zast. plocha a nádvoří) o výměře 43 m2,, jehož součástí je stavba bez čp/če (zem. stavení) a p.č. 543 (zahrada) o výměře 448 m2 v k.ú. Nové Město na Mopravě, a to z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 93.290 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

17. 20/12/ZM/2020 Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3017/1 (301 m2), části p.č. 3041/5 (1171 m2) a části p.č. 3041/14 (3914 m2) v k.ú. NMNM – Medin a.s.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

nákup nemovitých věcí – pozemku p.č. 3017/1 o výměře 301 m2, části pozemku p.č. 3041/5 o výměře 1171 m2 (dle GP p.č. 3041/21) a část pozemku p.č. 3041/14 o výměře 3914 m2 (dle GP p.č. 3041/22) v k. ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku MEDIN, a.s., se sídlem Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 030 do majetku města Nového Města na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900, za kupní cenu 1.629.265 Kč vč. DPH s tím, že kupní smlouva bude uzavřena poté, co pozemky, jež jsou předmětem nákupu, budou zbaveny práv třetí osoby, a to práv zástavních a zcizení.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

18. 21/12/ZM/2020 Dispozice s majetkem – záměr bezúplatného převodu části p. č.2463/6 a p.č. 2463/14 v k. ú. NMNM do majetku města od ČR – SPÚ ČR

I. Zastupitelstvo města souhlasí

s podáním žádosti o bezúplatný převod nemovitých věcí dle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 503/2012 Sb., a to části pozemku parc. č. 2463/6 (v rozsahu dle situačního zákresu) a parc. č. 2463/14 v k.ú. Nové Město na Moravě z majetku ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 do majetku města Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

19. 22/12/ZM/2020 Dispozice s majetkem – směna pozemků části p.č. 311/6 x část p.č. 311/1 v k. ú.Pohledec

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitých věcí – pozemků v k.ú. Pohledec, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Pohledec ░░ : část p.č. 311/1 o výměře 748 m2 (dle GP p.č. 311/18)

– převod z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Pohledec ░░░░ ░ do majetku města: část p.č. 311/6 o výměře 748 m2 (dle GP p.č. 311/17)

bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

20. 23/12/ZM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3431/57, 3424/46 v k.ú. NMNM (ul. Wolkerova) – 5x

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 3431/57 o výměře 16 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Wolkerova ░░░ , 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 4.000 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to dílu „a“ z pozemku p.č. 3424/46 o výměře 0,26 m2 a dílu „c“ z pozemku p.č. 3431/57 o výměře 12 m2 (dle GP p.č. 3431/76 o výměře 13 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to panu░░░░ ░░░░ ,bytem Wolkerova ░░░ 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 3.250 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to dílu „b“ z pozemku p.č. 3424/46 o výměře 0,16 m2 a dílu „d“ z pozemku p.č. 3431/57 o výměře 11 m2 (dle GP p.č. 3431/77 o výměře 11 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Wolkerova ░░░ 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2.750 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

IV. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 3431/57 o výměře 8 m2 (dle GP p.č. 3431/78) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to panu░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem Wolkerova ░░░ , 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2.000 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

V. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 3431/57 o výměře 2 m2 (dle GP p.č. 3431/79 ) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem Wolkerova ░░░ , 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 500 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

21. 24/12/ZM/2020 Bytová problematika – návrh na vyřazení pohledávky

I. Zastupitelstvo města schvaluje

vyřazení pohledávky města v celkové výši 67.672,- Kč představující příslušenství jistiny dluhu za nájemné včetně služeb spojených s užíváním bytu č. 301░░ na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě, bývalých nájemců bytu č. 301░░ na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , oba trvale bytem░░░░ ░░░ , Polička.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru sdělila, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města předložený návrh na vyřazení pohledávky k odsouhlasení.

Předkladatel:Stanislav Marek

Zpracovatel:Marcela Popelková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

22. 25/12/ZM/2020 Návrh nového jednacího řádu výborů ZM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

návrh Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Nového Města na Moravě dle přílohy č. 1 materiálu.

II. Zastupitelstvo města souhlasí

s přístupem členů zastupitelstva města a jeho orgánů (osadních výborů) k podkladům a vyjádřením města jako účastníka řízení.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

23. 26/12/ZM/2020 Informace o průběhu investičních akcí města 2020

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2020

K tomuto bodu byli přizváni: Miloš Hemza

V rámci diskuse zazněly základní informace k akci modernizace učeben 1. ZŠ a k přípravě akce kanalizace Hlinné.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Lubomír Kubík

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

24. 27/12/ZM/2020 Žádost společnosti Bike Events s.r.o. o poskytnutí individuální neinvestiční dotace

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 430 tis. Kč společnosti Bike Events s.r.o., se sídlem Železné 32, 662 01 Tišnov, IČ 26954397, na pořádání UCI 2020 MTB World Cup (Světového poháru horských kol 2020) a za tímto účelem schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, jako poskytovatelem dotace, a Bike Events s.r.o., se sídlem Železné 32, 662 01 Tišnov, IČ 26954397, jako příjemcem dotace.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v převodu částky 430 tis. Kč z odvětví finanční operace na odvětví sport a zájmová činnost.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru konstatovala, že tato žádost byla projednána ve finančním výboru s tím, že finanční výbor doporučuje poskytnout dotaci ve výši 430 tis. Kč, s ohledem na vyšší zůstatek rezervy na sport pro případné další zájemce.

V rámci diskuse zazněly základní informace k organizačně technickému zabezpečení akce (přítomnosti diváků).

Starosta města přistoupil k hlasování o finanční částce doporučené finančním výborem – tj. poskytnutí dotace ve výši 430 tis. Kč:

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

25. 28/12/ZM/2020 Diskuse – změna kapacity pobytové služby

I. Zastupitelstvo města souhlasí

na základě žádosti města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 18.8.2020 č.j. MUNMNM/23480/2020, s převodem volné kapacity 30 lůžek domova se zvláštním režimem, kterou mají v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina zařazeny Novoměstské sociální služby Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, ve prospěch města Bystřice nad Pernštejnem.

V rámci diskuse byly vzneseny další následující příspěvky:

Starosta města informoval o nadcházejících akcích ve městě – Participativní rozpočet aneb zapoj se! – představení projektů, debata o veřejném prostoru (7.9.2020), slavnostní odhalení stolpersteinů – kamenů zmizelých (10.9.2020), slavnostní otevření nové sportovní haly (11.9.2020).

Jednání byla přítomna ředitelka MŠ NMNM Mgr. Soňa Šikolová a další pedagogické pracovnice MŠ, které seznámily přítomné zejména s podmínkami zřízení předškolní třídy, třídy dvouletých dětí, s principy využívání personální kapacity MŠ. Dále se diskutovala otázka prostor, v nichž MŠ vykonává činnost.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

26. Závěr

Starosta města ukončil v 19.21 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Ing. Mgr. Hana Janů

zastupitel

Roman Wolker

zastupitel