Samospráva města

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.9.2016

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 12. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 26.9.2016 od 16:00 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 12. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalo dne 26.9.2016

od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Lubomír Buchta

Věra Buchtová

JUDr. Libor Černý

Petr Hubáček

Martin Junek

Mgr. Ladislava Kachlíková

Josef Košík

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Soňa Macháčková

Stanislav Marek

Mgr. Pavel Peňáz

MVDr. Dan Sokolíček

Michal Šmarda

Mgr. Helena Šustrová

Roman Wolker

Helena Zelená Křížová

Omluveni: MUDr. Zdeněk Kadlec

Ing. Ilona Komínková

Ing. Pavel Štorek

Michal Pavel Vojta

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: <dle prezenční listiny>

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Mgr. Pavel Peňáz

Roman Wolker

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Starosta města pan Michal Šmarda sdělil, že ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující dotazy a připomínky:

Mgr. Jan Krakovič – poděkoval všem, kteří se podíleli na přístavbě tzv. krčku u ZŠ L. Čecha, konstatoval, že se v provozu prokázalo, že je to investice účelná, dále pozval zastupitele na prohlídku této stavby, která je naplánovaná na 11.10. 2016 v odpoledních hodinách,bližší informace ještě upřesní emailem.

pan Matěj Konečný, zástupce zájmové skupiny mládeže v Novém Městě na Moravě tzv. „Rady mládeže“ – konstatoval, že Rada mládeže se z programu dnešního zasedání blíže zajímala o body 4) Fond rozvoje bydlení, 5) Program regenerace Městské památkové zóny, 24) Spolek BISON, 25) Záměr chytrého města s tím, že tyto aktivity vítá a podporuje je. Dále považuje za prospěšné vybudování chodníku směrem na Petrovice.

pan Petr Hubáček – upozornil na poškozenou novou lavičku za KD NMNM.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo v 16.00 hod. zahájeno 12. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě.

Pan Josef Košík se dostavil v 16.08 hod. Ing. František Laštovička se omluvil v 18.14 hod.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/12/ZM/2016 Zahájení zasedání

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Mgr. Pavla Peňáze.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli zápisu bez přípomínek ověřen a nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/12/ZM/2016 Zahájení zasedání

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Romana Wolkra.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/12/ZM/2016 Zahájení zasedání

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

– návrh na stažení bodu 16)Dispozice s majetkem-souhlasné prohlášení – p.č. 3916/5 v k.ú. NMNM (ÚZSVM) z programu, z důvodu možnosti změny souhlasného prohlášení

– návrh na rozšíření programu o body

24) Spolek BISON – „Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z.s.“

25)Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Městem Nové Město na Moravě a společností Ernst & Young s.r.o. – záměr chytrého města

26) Nevhodné uložení sbírek Horáckého muzea (návrh MVDr. Dana Sokolíčka)

s tím, že z časového hlediska bude bod 6) projednán až po bodu 26) a bod 25) po bodu 2).

Starosta města pan Michal Šmarda seznámil přítomné členy zastupitelstva města s návrhy na úpravu programu dnešního zasedání zastupitelstva města. Je navrhováno stažení bodu 16) Dispozice s majetkem – souhlasné prohlášení p.č. 3916/5 v k.ú. Nové Město na Moravě (UZSVM) z důvodu možnosti změny souhlasného prohlášení z programu dnešního zasedání zastupitelstva města a rozšíření programu o body 24) Spolek BISON – „Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z.s., 25) Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Městem Nové Město na Moravě a společností Ernst & Young s.r.o. – záměr chytrého města a 26) Nevhodné uložení sbírek Horáckého muzea (návrh předložený MVDr. Danem Sokolíčkem).

Z časového hlediska je navrhováno projednat bod 6)až po bodu 26) a bod 25) po bodu 2).

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

1.4. 4/12/ZM/2016 Zahájení zasedání

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 20.6.2016 do 12.9.2016

3) Aktualizace rozpočtu města č. 12 na rok 2016

4) Fond rozvoje bydlení v roce 2016

5) Přijetí bankovní záruky na Městské lázně

6) Program regenerace MPZ Nové Město na Moravě na období 2016-2020 s výhledem do roku 2025

7) Nadační fond Nové Město na Moravě-návrh na doplnění Zakládací listiny a Statutu Nadačního fondu

8) Návrh rozpočtu pro dotační programy a výzvy na rok 2017

9) Žádost o investiční dotaci – Nemocnice Nové Město na Moravě

10) Příprava zástavby v lokalitě Brožkův kopec

11) Sportovní hala – lezecká stěna

12) Dispozice s majetkem-prodej BJ č.726/3 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě

13) Dispozice s majetkem-prodej BJ č. 980/1 na ul. Hornická v Novém Městě na Moravě

14) Dispozice s majetkem-prodej BJ č.728/10 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě

15) Dispozice s majetkem-prodej BJ 1011/2 na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě stávajícímu nájemci

16) Dispozice s majetkem-souhlasné prohlášení – p.č. 3916/5 v k.ú. NMNM (ÚZSVM) -staženo z programu

17) Dispozice s majetkem-dodatek č.1 ke smlouvě budoucí kupní (odprodej pozemků Brožkův kopec)

18) Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 2738/4 v k.ú. NMNM – odstoupení od záměru (ulice Petrovická)

19) Dispozice s majetkem-nákup p.č.3734/1, 3734/3, 3735/1, 3735/2, 3739 v k.ú. NMNM(lokalita kamenolomu)

20) Dispozice s majetkem-směna částí pozemků p.č. 3940/19 x 3599/8, 3940/20 v k.ú. NMNM (Luční ul.)

21) Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 3280 v k.ú. NMNM z majetku města (Zahradníkův kout)

22) Komunitní dům pro seniory-odběr vody pro stavbu

23) Činnost kontrolního výboru Zastupitelstva města Nového Města na Moravě

24)Spolek BISON – „Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z.s.“

25) Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Městem Nové Město na Moravě a společností Ernst & Young s.r.o. – záměr chytrého města

26) Nevhodné uložení sbírek Horáckého muzea (návrh MVDr. Dana Sokolíčka)

27) Diskuse

28) Závěr

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

2. 5/12/ZM/2016 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 20.6.2016 do 12.9.2016

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 20.6.2016 do 12.9.2016 a nemá k činnosti rady města připomínky.

JUDr. Libor Černý se dotazoval na problematiku – zprávu o stavu fasád věžových domů (odpověděla Marcela Popelková, odbor investic a správy majektu města MěÚ), na stav uzavírání veřejnoprávních smluv na přestupky s obcemi, přípravu nových vyhlášek města reagujících na změnu přestupkového zákona (odpověděl Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ).

Dále požádal k bodu 19) o doložení potřebných povolení k další činnosti kamenolomu.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

3. 6/12/ZM/2016 Aktualizace rozpočtu města č. 12 na rok 2016

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

aktualizaci rozpočtu města č. 12 na rok 2016.

Ing. Tomáš Vlček, vedoucí finančního odboru MěÚ, vzhledem k nepřítomnosti předsedkyně finančního výboru Ing. Ilony Komínkové, konstatoval, že návrh aktualizace rozpočtu města č. 12 na rok 2016 byl projednán na zasedání finančního výboru dne 21.9.2016 a finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města předloženou aktualizaci k odsouhlasení.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Markéta Šrámková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4.1. 7/12/ZM/2016 Fond rozvoje bydlení v roce 2016

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

výsledky 2. kola výběrového řízení pro poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2016.

Ing. Tomáš Vlček, vedoucí finančního odboru MěÚ, konstatoval, že finanční výbor projednal problematiku Fondu rozvoje bydlení v roce 2016 na svém zasedání dne 21.9.2016 a doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení návrhy usnesení pod body I. a II. a nedoporučuje k odsouhlasení návrh usnesení pod bodem III.

Paní Helena Zelená Křížová a pan Michal Šmarda konstatovali střet zájmů s tím, že se nebudou účastnit hlasování o usnesení pod bodem I., neboť jsou žadateli o poskytnutí zápůjčky z FRB.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Markéta Šrámková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 3

Usnesení bylo: Přijato

4.2. 8/12/ZM/2016 Fond rozvoje bydlení v roce 2016

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

žádost o dotaci č. 2 z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2016 dle přílohy č. 4.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Markéta Šrámková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 1 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4.3. Fond rozvoje bydlení v roce 2016

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

žádosti o dotaci č. 1,3,4 z Fondu rozvoje bydlení na kalendářní rok 2016 dle přílohy č. 4.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Markéta Šrámková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0 Proti: 12 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 4

Usnesení bylo: Nevzniklo

5. Přijetí bankovní záruky na Městské lázně

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

nahrazení existující 5% pozastávky bankovní zárukou a schvaluje přistoupení na bankovní záruku podle podmínek uvedených v příloze č.1.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v navýšení investiční akce Městské lázně o částku 4.950.000,- Kč a navýšení schodku rozpočtu města na pol. 8115.

Ing. Tomáš Vlček, vedoucí finančního odboru MěÚ, konstatoval, že problematiku přijetí bankovní záruky za městské lázně projednal finanční výbor na svém zasedání dne 21.9.2016 s tím, že zastupitelstvu města přijetí bankovní záruky nedoporučuje.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0 Proti: 18 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Nevzniklo

6. 9/12/ZM/2016 Program regenerace MPZ Nové Město na Moravě na období 2016-2020 s výhledem do roku 2025

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1) program regenerace Městské památkové zóny Nové Město na Moravě na léta 2016 – 2020 s výhledem do roku 2025

2) záměr na vznik nového podpůrného programu s pracovním názvem „Program na oživení a zpřístupnění novoměstských dvorků v MPZ“ s cílem oživit a zpřístupnit veřejnosti dvorky a dvorní trakty objektů v MPZ, zejména v centrální zóně a tak rozšířit a obohatit nabídku služeb pro občany města i turisty v netradičním prostředí

3) preferenci obovy nemovité kulturní památky Horáckého muzea, čp.114 (staré radnice) s tím, že budou vytvořeny podmínky pro zřízení depozitáře muzea v půdním prostoru památky za účelem prezetace sbírek muzea a dále schvaluje zřízení vhodných prostor pro depozitáře velkoprostorových a dalších sbírek muzea mimo památku čp.114 (doplněný návrh usnesení – předložený starostou města)

Z časového hlediska byl tento bod programu projednán až po bodu 26). K bodu 6) a 26) byla sloučena diskuse.

Starosta města pan Michal Šmarda předložil, s ohledem na návrh nového bodu programu předloženého MVDr. Danem Sokolíčkem, návrh na doplnění usnesení o bod 3) Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje preferenci obnovy nemovité kulturní památky Horáckého muzea, č.p. 114 (staré radnice) s tím, že budou vytvořeny podmínky pro zřízení depozitáře muzea v půdním prostoru památky za účelem prezentace sbírek muzea a dále schvaluje zřízení vhodných prostor pro depozitáře velkoprostorových a dalších sbírek muzea mimo památku č.p.114.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7. 10/12/ZM/2016 Nadační fond – návrh na doplnění Zakládací listiny a Statutu Nadačního fondu Nové Město na Moravě

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1. změnu Zakládací listiny Nadačního fondu Nového Města na Moravě a jeho Statutu týkajícího se navýšení majetkového vkladu z původních 100 tis. Kč na 500 tis. Kč dle přílohy materiálu

2. rozpočtové opatření spočívající v navýšení org. 157 Nadační fond Nového Města na Moravě o částku 400 tis. Kč, a to převodem z neinvestiční rezervy města ve výši 280 tis. Kč a z org. 233 – Městské lázně ve výši 120 tis. Kč.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

8. 11/12/ZM/2016 Návrh rozpočtu pro dotační programy a výzvy na rok 2017

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

celkový objem finančních prostředků pro dotační programy a výzvy na rok 2017 a to ve výši 3 600 tis. Kč včetně návrhu rozpisu tohoto celkového objemu finančních prostředků pro dotační programy a výzvy na rok 2017 dle přílohy.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

9. 12/12/ZM/2016 Žádost o investiční dotaci – Nemocnice Nové Město na Moravě

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí investiční dotace ve výši 120 tis. Kč Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace se sídlem Žďárská 610, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 00842001, na nákup sanitního vozu pro převoz pacientů s tím, že dotace bude krytá z neinvestiční rezervy rozpočtu města a místních částí dle poměrného počtu obyvatel a schvaluje za tímto účelem veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí investiční dotace dle přílohy.

Ing. Tomáš Vlček, vedoucí finančního odboru MěÚ, konstatoval, že žádost Nemocnice o investiční dotaci na nákup sanitního vozu byla projednáná na zasedání finančního výboru dne 21.9.2016 s tím, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení poskytnutí dotace ve výši 120 000,- Kč.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

10. 13/12/ZM/2016 Příprava zástavby v lokalitě Brožkův kopec

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

– pokračování přípravy a realizace infrastruktury v lokalitě Brožkův kopec dle předložené varianty/verze 1, a v této souvislosti schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemky „pod točnou“ – tj. cca 180 m2 pozemku sestávajícího z části parcel parc. č.: 3037/195, 3037/191 a 3037/194 vše v k.ú. a obci Nové Město na Moravě a na komunikace a VO a dešťovou kanalizaci včetně jejich součástí a příslušenství nacházejících se na darovaném pozemku (dle přílohy č. 2 a 6 tohoto materiálu).

– v případě, že by došlo ke změně stanoviska a požadavků investora u varianty 2, deklaruje zastupitelstvo města připravenost města k jednání o možnosti finanční spoluúčasti na variantě 2.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Dana Wurzelová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

11. 14/12/ZM/2016 Sportovní hala – lezecká stěna

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

pokračování projektových prací na stavbě „Sportovní hala s lezecku stěnou, Tyršova ul., Nové Město na Moravě“, a to dle varianty B.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Dana Wurzelová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

12. 15/12/ZM/2016 Dispozice s majetkem – prodej BJ č.726/3 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod bytové jednotky č. 726/3 o výměře 54,67 m2 v domě č.p. 726, 727, 728 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5467/211483 na společných částech domu č. 726,727,728 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5467/211483 na pozemku parc. č. 46/3 o výměře 589 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 313 175 Kč.

Místostarosta města pan Stanislav Marek navrhl společné hlasování o předložených návrzích usnesení k majetkovým dispozicím s bytovovu problematikou bod body 12, 13, 14, 15.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 12, 13, 14, 15.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím s bytovou problematikou.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Marcela Popelková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

13. 16/12/ZM/2016 Dispozice s majetkem – prodej BJ č. 980/1 na ul. Hornická v Novém Městě na Moravě

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod bytové jednotky č. 980/1 o výměře 50,63 m2 v domě č.p. 978, 979, 980 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 195/10000 na společných částech domu č.p. 978, 979, 980 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 195/10000 na pozemku p.č. 389/7 o výměře 783 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Nové Město na Moravě, a to do výlučného vlatnictví pana ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░ , za dohodnutou kupní cenu 920 000,-Kč s tím, že kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitosti a příslušných správních poplatků.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

jako náhradníky z pořadí zájemců o úplatný převod BJ č.980/1 v domě č.p. 978,979,980 na ul. Hornická v Novém Městě na Moravě zájemce na 2. a 3. místě pořadí pro případ, že nebude realizován úplatný převod bytové jednotky dle bodu 1. tohoto usnesení, a to dle výše jejich nabídek – viz. příloha-protokol o provedeném výběrovém řízení „na určení pořadí“ ze dne 07.09.2016.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím s bytovou problematikou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 12, 13, 14, 15.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Marcela Popelková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

14. 17/12/ZM/2016 Dispozice s majetkem – prodej BJ č.728/10 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod bytové jednotky č. 728/10 o výměře 54,53 m2 v domě č.p. 726, 727, 728 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5453/211483 na společných částech domu č. 726,727,728 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 5453/211483 na pozemku parc. č. 46/3 o výměře 589 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , oba trvale bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 312 706 Kč.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím s bytovou problematikou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 12, 13, 14, 15.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Marcela Popelková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

15. 18/12/ZM/2016 Dispozice s majetkem – prodej BJ 1011/2 na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod bytové jednotky č. 1011/2 o výměře 31,37 m2 v domě č.p. 1010,1011, spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 3137/133504 na společných částech domu č. 1010,1011 a se spoluvlastnickým podílem v rozsahu id. 3137/133504 na pozemku parc. č. 1029/2 o výměře 430 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Brno, za dohodnutou kupní cenu 187 085 Kč.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím s bytovou problematikou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 12, 13, 14, 15.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Marcela Popelková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

16. Dispozice s majetkem – souhlasné prohlášení – p.č. 3916/5 v k.ú. NMNM (ÚZSVM ) -staženo z programu

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Souhlasné prohlášení uzavřené mezi ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupený Mgr.Ivo Popelkou, ředitellem Územního pracoviště Brno, IČ:697 97 111 a městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám.103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900, jejímž předmětem je převod pozemku p.č.3916/5 ostatní plocha, silnice o výměře 1159 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku města do majetku ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – dle přílohy.

Tento bod byl stažen z programu.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

17. 19/12/ZM/2016 Dispozice s majetkem – dodatek č.1 ke smlouvě budoucí kupní (odprodej pozemků Brožkův kopec)

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 14.12.2015, uzavřené mezi městem, jakožto budoucím prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jakožto budoucím kupujícím, jehož obsahem je rozšíření předmětu budoucího odprodeje o pozemek p.č.3037/197 (193 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě a úprava kupní ceny – dle přílohy.

Místostarosta města pan Stanislav Marek navrhl společné hlasování o předložených návrzích usnesení k majetkovým dispozicím pod body 17, 18, 19, 20.

JUDr. Libor Černý požádal o samostatné hlasování k bodu 19.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 17, 18, 20.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

18. 20/12/ZM/2016 Dispozice s majetkem – odpr. části p.č. 2738/4 v k.ú. NMNM – odstoupení od záměru (Petrovická ul.)

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

odstoupení od záměru č. 176 zveřejněného na úřední a elektronické desce městského úřadu ve dnech 4.-24.5.2016, a to na odprodej části pozemku p.č. 2738/4 v k.ú. Nové Město na Moravě.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 17, 18, 20.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

19. 21/12/ZM/2016 Dispozice s majetkem-nákup p.č.3734/1, 3734/3, 3735/1, 3735/2, 3739 v k.ú. NMNM (lokalita kamenolomu)

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod pozemků p.č.3734/1 (1893 m2 ) – trvalý travní porost, 3734/3 (1234 m2) – trvalý travní porost, 3735/1 (250 m2) – ostatní plocha, ostatní komunikace, 3735/2 (151 m2) – ostatní plocha, ostatní komunikace, 3739 (4626 m2) – orná půda v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 2 100 000 Kč vč. DPH.

V návaznosti na požadavek JUDr. Libora Černého bylo vloženo před hlasováním o tomto bodu na portál zastupitele rozhodnutí – Povolení změny č. 3 „Plánu využívání ložiska Nové Město na Moravě“ pro zahloubení lomu (č.j.: SBS 14631/2016) a Povolení trhacích prací malého rozsahu a trhacích prací velkého rozsahu v kamenolomu Nové Město na Moravě (č.j.: SBS 16408/2016) s doplňující ústní informací o doložce právní moci a vykonatelnosti obou rozhodnutí.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 1 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

20. 22/12/ZM/2016 Dispozice s majetkem – směna částí pozemků p.č. 3940/19 x 3599/8, 3940/20 v k.ú. NMNM (Luční ul.)

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě, a to jak následuje:

– převod dílů “ f + g“ o výměře 166 m2 z p.č. 3940/19 z majetku města do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

– převod dílu „a“ o výměře 8 m2 z p.č. 3599/8 a dílů “ b+c“ o výměře 135 m2 z p.č. 3940/20 z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do majetku města

s tím, že pozemky jsou směňovány bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran.Plátcem daně z nabytí nemovitých věcí je ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , a to každý u nemovitostí, jež nabývá.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 17, 18, 20.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

21. Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 3280 v k.ú. NMNM – Zahradníkův kout

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru úplatného převodu části p.č. 3280 – dle situačního zákresu v k.ú. Nové Město na Moravě.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0 Proti: 18 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Nevzniklo

22. 23/12/ZM/2016 KODUS – odběr vody pro stavbu

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dohody mezi dodavatelem služby vodného nebo stočného a vlastníkem připojené nemovitosti na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu a Ručitelského prohlášení mezi městem Nové Město na Moravě jakožto vlastníkem nemovitosti a Vodárenskou akciovou společností, a.s., Brno, Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno jakožto dodavatelem řešící odběr vody pro stavbu KODUS po dobu realizace stavby jejím zhotovitelem v souladu s přiloženým návrhem.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

23. 24/12/ZM/2016 Činnost kontrolního výboru Zastupitelstva města Nového Města na Moravě

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

dosavadní činnost kontrolního výboru, včetně výsledků provedených kontrol.

Předkladatel: Věra Buchtová

Zpracovatel: Aneta Linková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

24. 25/12/ZM/2016 Spolek BISON – „Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z.s.“

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

1.

založit Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s. (zkráceně BISON, z. s.) a účasti města v tomto spolku.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

stanovy Spolku pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s., zkráceně BISON, z. s. dle materiálu RM-28-2016, příloha č.2.

III. Zastupitelstvo města jmenuje

jako zástupce města na členskou schůzi tyto tři zástupce:

– starostu města Michala Šmardu

– vedoucího oddělení informatiky Zbyňka Grepla

– pracovníka oddělení informatiky Radku Šoustarovou

IV. Zastupitelstvo města navrhuje

členské schůzi spolku za člena Kontrolní komise spolku paní Ing. Ilonu Komínkovou.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Radka Šoustarová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

25. 26/12/ZM/2016 Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Městem Nové Město na Moravě a společností Ernst & Young s.r.o.-záměr chytrého města

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Městem Nové Město na Moravě a společností Ernst & Young s.r.o. se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 26705338, ve věci strategického přístupu k efektivnímu řízení všech oblastí fungování města, kdy jsou využívány moderní technologie a inovativní přístupy k vzájemné integraci dílčích oblastí (např. doprava, energetika, vodní a odpadové hospodářství) s cílem postupného zavádění principů tzv Smart Cities-chytrého města.

Tento bod byl z časového hlediska projednán po bodu 2).

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Vladimír Dobiáš

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 1 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

26. Nevhodné uložení sbírek Horáckého muzea

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o nevyhovujícím stavu uložení sbírek Horáckého muzea a zároveň ukládá vedení města a řediteli NKZ urychlenou nápravu současného nevyhovujícího stavu tak, aby celá sbírka byla uložena na místech, na kterých lze zajistit ochranu před poškozením, zejména nepříznivými vlivy prostředí.

MVDr. Dan Sokolíček i přes starostou města doplněný návrh usnesení u bodu programu 6) potvrdil, že trvá na hlasování i o svém návrhu usnesení.

Předkladatel: MVDr. Dan Sokolíček

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 6 Proti: 1 Zdrželo se: 12 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

27. Diskuse

V rámci Diskuse byly vzneseny následující příspěvky:

Téma: diskuse ke kampani Trvalý pobyt v Novém Městě na Moravě a novým webovým stránkám města

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Výsledek hlasování: Nevzniklo

28. Závěr

Starosta města ukončil v 18.18 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Výsledek hlasování: Nevzniklo

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Mgr. Pavel Peňáz

zastupitel

Roman Wolker

zastupitel