Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 8.3.2021

Lenka Stará  Sdílet článek na nebo

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 15. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 8.3.2021 od 16:00 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 15. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,
které se konalo dne 8.3.2021
od 16:00 hodin v Kulturním domě Nové Město na Moravě

Přítomni:

JUDr. Libor Černý
MUDr. Jindřich Hauk
Ing. Mgr. Hana Janů
Martin Junek
Mgr. Hana Knapčoková
Ing. Ilona Komínková
Josef Košík
Mgr. Jan Krakovič
Ing. Tomáš Krejčí
Ing. František Laštovička
Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
MUDr. Mgr. Tomáš Müller
Ing. Petr Nepustil
Mgr. Pavel Peňáz
MVDr. Dan Sokolíček
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Roman Wolker

Omluveni:

Lubomír Buchta
Soňa Macháčková

Nepřítomni:

Ing. Pavel Štorek

Hosté:

Mgr. Petr Hanych

Předsedající:

Michal Šmarda

Ověřovatelé:

Martin Junek
Ing. František Laštovička

Návrhová komise:

<dle prezenční listiny>

V 16.09 hod. se dostavil pan Josef Košík.

 

Mgr. Helena Šustrová, Bc Jaroslav Lempera a Ing. Petr Nepustil byli po celou dobu zasedání přítomni online videokonferencí.
Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos. Přenos bude zveřejněn nejpozději následující pracovní den na kanále YouTube Nové Město na Moravě.

 

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující příspěvky:

 

Téma: paní XXX – upozornila na, z dopravního hlediska, nebezpečnou situaci na přechodu pro chodce na ulici Jánská u Autosalonu Fiat, kdy dochází k nepřiměřené rychlosti vozidel a častým nebezpečným situacím pro chodce a požádala o přijetí opatření ze strany města a majitele silnice na  zvýšení bezpečnosti na přechodu.

 

Starosta města k tomuto uvedl, že se jedná o silnici I. třídy, jejímž provozovatelem a správcem  je Ředitelství silnic a dálnic, ideálním řešením by bylo vybudování kruhového objezdu, s čímž však ŘSD nesouhlasí. Ze strany města je v současné době ve fázi realizace záměr úsekového měření, tzn. dojde k instalaci radarů na Brněnské ul. s následným měřením rychlosti aut a řešením přestupků prostřednictvím pokut.  S uvedením do provozu se počítá od září letošního roku. Možnost dřívějšího umístění samostatných kamer na přechodu, v návaznosti na např. existenci datových rozvodů v předmětné lokalitě, prověří.

 

 

Téma: Mgr. Jiří Maděra – dotazoval se na správu městských lesů a veřejné zeleně, jaká byla přijata personální opatření.

 

Starosta města konstatoval, že v návaznosti na kůrovcovou kalamitu bylo nutné personální posílení agendy – byly vytvořeny 2 samostatné pozice správce zeleně a správce lesů, kdy správa zeleně bude zajišťována ze strany městského úřadu a správa lesů nadále ze strany TS služeb s.r.o.

K problematice se rovněž skrze videokonferenci vyjádřil jednatel TS služeb s.r.o Ing. Ondřej Šandera s tím, že byla navázána spolupráce s XXX, který se v oblasti lesnictví dlouhodobě pohybuje, stará o lesy v Ochoze, od března mapuje situaci v  městských lesích a je i z minulosti stran lesů v kontaktu i se Sportovním klubem v Novém Městě na Moravě.

 

 

Téma: starosta města – tlumočil dotaz z facebooku týkající se zajištění distanční výuky na 2. ZŠ, kdy je ze strany dotazující kritizován systém distanční výuky na této škole, stěžuje si na nízký počet hodin odučených distančně a požaduje zavedení více hodin synchonizované výuky.

 

K dotazu se skrze videokonferenci vyjádřil ředitel 2. ZŠ Mgr. Tomáš Augustýn s tím, že považuje rozsah stávající on-line výuky za naprosto dostačující, nahradit rozvrh v plném rozsahu on-line výukou není žádoucí, pro žáky 2. stupně je doporučeno takto odučit max. 3 hod. denně,  přičemž samostatná práce dětí je efektivnější v rozvoji schopností žáka.

 

 

Téma: starosta města –  tlumočil dotaz z facebooku týkající se současné situace v nemocnici v návaznosti na šíření nákazy Covid 19 (obsazenost lůžek, počty hospitalizovaných pacientů, nárůst pacientů vyžadujících intenzivní péči).

 

Starosta města k dotazu uvedl, že největší potíže zaznamenala nemocnice v listopadu loňského roku, současná situace je na hraně, ale není katastrofická, zdárně probíhá testování (ze strany nemocnice je mimo jiné zajišťováno i pro firmy, např. Medin, bude zajišťováno i pro městský úřad) i očkování.

 

V této souvislosti MUDr. Jindřich Hauk vznesl dotaz, kolik zdravotníků bylo blokováno biatlonem.
Starosta města přislíbil, že se toto pokusí zjistit.

 

 

Téma: starosta města –  tlumočil dotaz z facebooku týkající se úklidu psích exkrementů.

Starosta města sdělil, že úklid po zimě již byl zahájen, bližší informace sdělí vedoucí odboru správy majetku města MěÚ Ing. Radek Fila.
Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

 

 

Číslo
bodu

Bod
Komentář

1.1.

1/15/ZM/2021 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Martina Junka.

Starosta města konstatoval, že zápis z minulého zasedání byli ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což oba přítomní ověřovatelé Mgr. Hana Knapčoková a JUDr. Libor Černý potvrdili.

Předkladatel:
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

1.2.

2/15/ZM/2021 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Ing. Františka Laštovičku.

Předkladatel:
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

1.3.

3/15/ZM/2021 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

 

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 18.1.2021 do 22.2.2021

3) Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM

4) Vyhlášení dotačních programů na rok 2021

5) Poskytnuté dotace na rok 2020 – Dodatek č. 2

6) Záměr na využití torza betonového bloku z nerealizovaného památníku rudoarmějcům na katolickém hřbitově

7) Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. Budeč u ZR x k.ú. Hodíškov a k.ú. Staré Ransko (LDO

Přibyslav x 44 podílnických obcí),směna pozemků v k.ú. Slavětín u Oudoleně a k.ú. Staré Ransko (LDO Přibyslav x obec Slavětín)

8) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 81/1 v k.ú. Petrovice u NMNM

9) Dispozice s majetkem – Smlouva o smlouvě budoucí darovací – „Zdravotní středisko PROBE“

10) Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě (Medin a.s.)

11) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3419/25, 3418/2, 3419/1, 2062/4 v k.ú. NMNM (ul. Čapkova) – majetkoprávní vypořádání

12) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 3254 v k.ú. NMNM

13) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 1704/35 v k.ú. NMNM – ul. Pavlovova

14) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 140 a části p.č. 154/1 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

15) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 172 v k. ú. Rokytno na Moravě

16) Převod ČOV Nové Město na Moravě v rámci evidence majetku SVK Žďársko z místního infrastrukturního majetku do společného infrastrukturního majetku

17) Převod investorství stavby „NMNM – novostavba vodovodu a kanalizace Centrum služeb a řemesel ul. Soškova“ – smlouva o uzavření budoucí smlouvy o vložení tohoto majetku do hospodaření SVK Žďársko

18) Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč

19) Projektové záměry města na období od roku 2022

20) Informace o průběhu investičních akcí města 2021

21) Diskuse

22) Závěr

 

 

Předkladatel:
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

2.

4/15/ZM/2021 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 18.1.2021 do 22.2.2021

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 18.1.2021 do 22.2.2021 a nemá k činnosti rady města připomínky.

V rámci tohoto bodu členové zastupitelstva města obdrželi, v návaznosti na diskusi na semináři zastupitelstva města dne 25.1.2021, základní informace k bytovému fondu města (přehled bytů ve vlastnictví města, náklady na běžné opravy/údržbu věžových domů v roce 2020, náklady na velké opravy/investice ve věžových domech v letech 2005-2020, věkovou skladu nájemců ve věžových domech).
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

3.

5/15/ZM/2021 Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

 

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor projednal a doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení předložený návrh rozpočtového opatření. Dále uvedla,  že se finanční výbor na svém jednání dne 3.3.2021 také zabýval projektovými záměry města na období od roku 2022 a průběhem investičních akcí města v roce 2021.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

4.

6/15/ZM/2021 Vyhlášení dotačních programů na rok 2021

I. Zastupitelstvo města schvaluje

vyhlášení dotačních výzev na rok 2021:

– Výzvu na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, volného času, ochrany přírody a krajiny a malých spolků v oblasti sportu (celkový objem fin. prostředků 300.000,- Kč) dle. přílohy č. 1

– Výzvu na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy s členskou základnou 150 a více členů (celkový objem fin. prostředků 500.000,- Kč) dle přílohy č. 2

II. Zastupitelstvo města schvaluje

časový harmonogram předkládání a vyhodnocení žádostí o neinvestiční dotace na rok 2021, dle přílohy č.3

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Mgr. Lenka Klapačová

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Adéla Pohanková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

5.

7/15/ZM/2021 Poskytnuté dotace na rok 2020 – Dodatek č. 2

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 dle přílohy č. 1 materiálu k uzavřeným smlouvám o poskytnutí dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a jednotlivými žadateli uvedenými v příloze č.2 materiálu jako příjemci dotace.

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Mgr. Lenka Klapačová

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Adéla Pohanková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

6.

8/15/ZM/2021 Záměr na využití torza betonového bloku z nerealizovaného památníku vojákům Rudé armády na katolickém hřbitově

I. Zastupitelstvo města stahuje

z programu bod Záměr na využití torza památníku vojákům Rudé armády na katolickém hřbitově.

K touto bodu jednání byli přizváni: Mgr. Lenka Klapačová, Ing. Andrea Kramárová

 

V rámci Diskuse k tomuto bodu programu požádala Mgr. Helena Šustrová členy zastupitelstva města o podporu předkládaného návrhu spočívajícího ve využití torza betonového bloku z nerealizovaného památníků vojákům Rudé armády na památník významných osobností města. Jednalo by se o naučnou stezku s umístěním plánu katolického hřbitova s vyznačením hrobů významných osobností města a s uvedením stručných medailonků těchto osobností. Tato varianta byla rovněž podpořena radou města a tím, že kulturní komisí byly předloženy 4 varianty možného využití torza betonového bloku.

MVDr. Dan Sokolíček a JUDr. Libor Černý naopak s takovýmto využitím nesouhlasí, nastínili svoje představy jak s torzem betonového bloku do budoucna naložit (např. vyčkat, zda nedojde ke změně stanoviska zástupců Ruské federace, využít pro výčet např. osob farářů) s tím, že navrhují dnes tuto záležitost neuzavírat,  nerozhodovat o ní, ale pokračovat dále v diskusi o vhodném využití.

 

V rámci tohoto bodu bylo rovněž hovořeno o záměru vybudování smuteční síně v prostoru pod katolickým hřbitovem.

 

Po proběhlé diskusi byl starostou města předložen protinávrh usnesení  spočívající ve stažení tohoto bodu programu z dnešního zasedání.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

7.

9/15/ZM/2021 Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. Budeč u ZR x k.ú. Hodíškov a k.ú. Staré Ransko (LDO Přibyslav x 44 podílnických obcí),směna pozemků v k.ú. Slavětín u Oudoleně a k.ú. Staré Ransko (LDO Přibyslav x obec Slavětín)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitostí a uzavření směnné smlouvy mezi podílnickými obcemi (město Nové Město na Moravě má podíl 13/710) a Lesním družstvem obcí, se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 642 59 773 uvedené v příloze č. 1 materiálu.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitostí a uzavření směnné smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě jako podílnickou obcí Lesního družstva obcí Přibyslav a obcí Slavětín, Slavětín č.p. 7, IČ: 00580082 jejímž předmětem je směna části pozemku p.č. 409/3 v k.ú. Staré Ransko a část p.č. 49/13 v k.ú. Slavětín u Oudoleně uvedené v příloze č. 2 materiálu.

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Radek Fila, Ing. Lenka Jamborová

 

V úvodu projednávání majetkových dispozic seznámil starosta města s návrhem na společné hlasování o majetkových dispozicích s tím, že pokud některý z členů zastupitelstva města požádá o samostatné hlasování o určité majetkové dispozici, bude mu vyhověno.

Pan Martin Junek požádal o samostatné hlasování o majetkové dispozici pod bodem programu 13) – Záměr odprodeje pozemku na ul. Pavlovova v Novém Městě na Moravě.

Místostarosta města pan Stanislav Marek seznámil přítomné členy zastupitelstva města se základním obsahem majetkových dispozic pod body programu 7), 8) a starosta města s obsahem bodů 9), 10), 11) s tím, že o těchto bodech programu bude hlasováno společně.

U majetkové dispozice č. 9) – Smlouva o smlouvě budoucí darovací – Zdravotní středisko PROBE, kdy dojde k dotčení pozemků města v lokalitě ul. Masarykova výstavbou parkovacích stání, obslužné komunikace a potřebných sjezdů se v rámci diskuse hovořilo o zákl. parametrech výstavby, kdy tajemník k dotazům uvedl, že stavební úřad bezpochyby stanovil podmínky (podlažnost, počty parkovacích míst), které budou respektovat jak stavební zákon tak územní plán.

U majetkové dispozice č. 10) – Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě s Medin a.s., jehož předmětem je bližší specifikace nového oplocení (stavba plotu bude realizována městem a nahradí část oplocení areálu dotčeného stavbou budoucí cyklostezky), jež má, z podnětu a.s. Medin, z bezpečnostních důvodů co nejvíce odpovídat stávajícímu,  starosta města informoval o tom, že dojde ke zdražení výstavby na straně města o cca 1-1,5 mil. Kč.
Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrh usnesení pod body programu 7, 8, 9, 10, 11.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

8.

10/15/ZM/2021 Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 81/1 v k.ú. Petrovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p. č. 81/1 o výměře 168 m2 (dle GP p.č. 81/19 ) v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to FJT Invest s.r.o., se sídlem Komenského 249, 664 52 Sokolnice, IČ: 263 48 390, za dohodnutou kupní cenu 16.800 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrh usnesení pod body programu 7, 8, 9, 10, 11.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

9.

11/15/ZM/2021 Dispozice s majetkem – Smlouva o sml. budoucí darovací – „Zdravotní středisko PROBE“

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací, a to mezi městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 na straně budoucího obdarovaného a společností PROBE trade s.r.o. se sídlem Karáskovo náměstí 2457/17, 615 00 Brno, IČ: 26969980 na straně budoucího dárce, a to dle přílohy č. 1.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrh usnesení pod body programu 7, 8, 9, 10, 11.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

10.

12/15/ZM/2021 Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě (Medin a.s.)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke kupní smlouvě ze dne 8.10.2018 uzavřené mezi městem, jakožto kupujícím a MEDIN,a.s.,se sídlem Vlachovická 619, Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 030, jakožto prodávajícím, a to dle přílohy č. 1 materiálu.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrh usnesení pod body programu 7, 8, 9, 10, 11.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

11.

13/15/ZM/2021 Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3419/25, 3418/2, 3419/1, 2062/4 v k.ú. NMNM (ul. Čapkova) – majetkoprávní vypořádání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to část pozemku p.č. 3419/25 o výměře 189 m2 (dle GP p.č. 3419/33) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 47.250 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena nejpozději do 30.11.2021 a  kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 3419/25 o výměře 206 m2 (dle GP p.č. 3419/34) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to  panu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  ░░░░ ░░░░ ░░░░ 592 31 Nové Město na Moravě v podílu id. 1/3  za dohodnutou kupní cenu 17.167 Kč, panu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 592 31 Nové Město na Moravě v podílu id. 1/3  za dohodnutou kupní cenu 17.166 Kč a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 594 51 Křižanov, v podílu id. 1/3  za dohodnutou kupní cenu 17.167 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena nejpozději do 30.11.2021 a  kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 3419/25 o výměře 219 m2 (dle GP p.č. 3419/35) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 592 31 Nové Město na Moravě v podílu id. 1/2 za dohodnutou kupní cenu 27.375 Kč a do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 592 31 Nové Město na Moravě v podílu id. 1/2 za dohodnutou kupní cenu 27.375 Kč  s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena nejpozději do 30.11.2021 a  kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

IV. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to část pozemku p.č. 3419/25 o výměře 229 m2 (dle GP p.č. 3419/36) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to paní░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 57.250 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena nejpozději do 30.11.2021 a  kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

V. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 3419/25 o výměře 246 m2 (dle GP p.č. 3419/37) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 61.500 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena nejpozději do 30.11.2021 a kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

VI. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to části pozemku p.č. 2062/4 o výměře 5 m2 (dle GP p.č. 2062/16) a dílu „d“ o výměře 3 m2 z p.č. 3418/2 a dílu „c“ o výměře 256 m2 z p.č. 3419/25 (dle GP p.č. 3419/38 o výměře 258 m2) v  k.ú. Nové Město na Moravě, a to do SJM░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 65.750 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena nejpozději do 30.11.2021 a  kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

VII. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to části pozemku p.č. 2062/4 o výměře 11 m2 (dle GP p.č. 2062/17) a dílu „g“ o výměře 3 m2 z p.č. 3418/2, dílu „e“ o výměře 1 m2 z p.č. 3419/1 a dílu „f“ o výměře 258 m2 z p.č. 3419/25 (dle GP p.č. 3419/39 o výměře 261 m2) v  k.ú. Nové Město na Moravě, a to do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 68.000 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena nejpozději do 30.11.2021 a  kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

VIII. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to části pozemku p.č. 2062/4 o výměře 14 m2 (dle GP p.č. 2062/18) a dílu „j“ o výměře 0,09 m2 z p.č. 3418/2, dílu „h“ o výměře 23 m2 z p.č. 3419/1 a dílu „i“ o výměře 217 m2 z p.č. 3419/25 (dle GP p.č. 3419/40 o výměře 240 m2) v  k.ú. Nové Město na Moravě, a to do výlučného vlastnictví paní░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 63.500 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena nejpozději do 30.11.2021 a  kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

IX. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to díl „a“ pozemku p.č. 2062/4 o výměře 11 m2 a  to díl „b“ pozemku p.č.3421/1 o výměře 14 m2 (dle GP p.č. 2062/19 o výměře 25 m2) a dílu „m“ o výměře 6 m2 z p.č. 3418/2, dílu „k“ o výměře 31 m2 z p.č. 3419/1 a dílu „l“ o výměře 199 m2 z p.č. 3419/25 (dle GP p.č. 3419/41 o výměře 235 m2) v  k.ú. Nové Město na Moravě, a to do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░ ,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 65.000 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena nejpozději do 30.11.2021 a  kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

X. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to část pozemku p.č. 3419/25 o výměře 87 m2 (dle GP p.č. 3419/32) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to do SJM  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░ , 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 21.750 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena nejpozději do 30.11.2021 a  kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrh usnesení pod body programu 7, 8, 9, 10, 11.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

12.

Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 140 a části p.č. 154/1 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje p.č. 140 a části pozemku p.č. 154/1 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, dle situačního zákresu.

Místostarosta města pan Stanislav Marek seznámil přítomné členy zastupitelstva města se základním obsahem majetkových dispozic pod body programu 12), 14), 15) s tím, že o těchto bodech programu bude rovněž hlasováno společně.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 12, 14, 15.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 0 Proti: 20 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo

13.

Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 3254 v k.ú. NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 3254 (cca 320 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, dle situačního zákresu.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 12, 14, 15.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 0 Proti: 20 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo

14.

Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 172 v k. ú. Rokytno na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části  pozemku p.č. 172 o výměře cca 540 m2 v k.ú. Rokytno na Moravě.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 12, 14, 15.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 0 Proti: 20 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo

15.

Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 1704/35 v k.ú. NMNM – ul. Pavlovova

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 1704/35 (cca 20 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, dle situačního zákresu.

Se základním obsahem této majetkové dispozice seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek.

Tato majetková dispozice byla hlasována samostatně.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 0 Proti: 18 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Nevzniklo

16.

14/15/ZM/2021 Převod ČOV Nové Město na Moravě v rámci evidence majetku SVK Žďársko z místního infrastrukturního majetku do společného infrastrukturního majetku

I. Zastupitelstvo města souhlasí

v souladu s čl. 4, bod 4.5. platných Stanov Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko z 11.6. 2020, se změnou dlouhodobého majetku ČOV Nové Město na Moravě v účetní hodnotě 133.599.732,-Kč  (specifikovaného v příloze příloze č. 1 materiálu) z místního infrastrukturního majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na společný infrastrukturní majetek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.

Starosta města uvedl, že schválením návrhu nebudeme moci jako město v případě vystoupení disponovat s tímto majetkem, ale současně v případě, že budeme nadále členy SVK Žďársko, budou náklady na obnovu ČOV hrazeny z prostředků SVK  Žďársko nikoliv jen z prostředků města.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

17.

15/15/ZM/2021 Převod investorství stavby „NMNM – novostavba vodovodu a kanalizace Centrum služeb a řemesel ul. Soškova“ – smlouva o uzavření budoucí smlouvy o vložení tohoto majetku do hospodaření SVK Žďársko

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o vložení majetku do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, a to dokončené stavby „Nové Město na Moravě – novostavba vodovodu a kanalizace Centrum služeb a řemesel ul. Soškova“ mezi smluvními stranami Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno (na straně přistupujícího ke smlouvě) dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

18.

16/15/ZM/2021 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč

I. Zastupitelstvo města schvaluje

podání žádosti o dotaci v rámci VÝZVY 12/2020, program č. 162 52 REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020-2024 a v případě získání dotace zajistit finanční prostředky v rozpočtu města pro rok 2022 na kompletní předfinancování realizace akce „STAVEBNÍ ÚPRAVY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ“ v minimální výší 1 500 000,- Kč, dle podmínek poskytovatele dotace, Národní sportovní agentury.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

19.

17/15/ZM/2021 Projektové záměry města na období od roku 2022

I. Zastupitelstvo města schvaluje

předložený návrh záměrů města na období od roku 2022 v  jednotlivých kategoriích: školství a kultura, infrastruktura města, sport, nemovitosti města, novostavby kanalizací, velké rekonstrukce ve městě, uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu.

V rámci diskuse k tomuto bodu programu starosta města konstatoval, že předložený návrh záměrů města na období od roku 2022 není závazek pro budoucí zastupitelstvo města, je to pouze vodítko či „zásobník akcí“, ze kterého se bude vybírat. Schválení konkrétních akcí musí být učiněno v rámci příslušného rozpočtu města na příslušný rok.

K připomínce JUDr. Libora Černého stran odpadového hospodářství místostarosta města pan Stanislav Marek uvedl, že kompostárna a sběrný dvůr jsou do projektových záměrů zapracovány,
Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

20.

18/15/ZM/2021 Informace o průběhu investičních akcí města 2021

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2021

 

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Andrea Kramárová

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

21.

Diskuse

V rámci diskuse byly vzneseny následující příspěvky:

– JUDr. Libor Černý požádal o revizi a kontrolu stromů vysázených městem mimo les na Vlachovické ul.

Starosta města k tomuto uvedl, že podnět bude předán k řešení novému správci zeleně města.

 

– Mgr. Helena Šustrová poukázala na nedodržování mimořádných opatření přijatých v souvislosti s nákazou Covid 19 ze strany účastníků biatlonových závodů konaných v Novém Městě na Moravě v těchto dnech (např. pohyb sportovců po městě bez ochrany dýchacích cest), což oprávněné vzbuzuje u veřejnosti nevoli a požádala vedení města o projednání této skutečnosti s  organizátory závodů a  o sjednání nápravy.

Starosta města k tomuto uvedl, že je v nepřetržitém kontaktu s organizátory závodů a policií, tento problém s nimi diskutoval s tím, že organizátoři důrazně apelují na účastníky závodů, aby opatření byla dodržována a rozpory s opatřeními byli kontrolovány ze strany městské a státní policie.
Probíhá opakované testování závodníků, týmů doprovodného personálu, členů pořadatelského štábu, rozhodčích, zástupců médií s tím,  že testování má velmi dobré výsledky, všechny testy jsou s negativním výsledkem, vyjma 3 místních organizátorů, kteří jsou v karanténě.
Dále uvedl, že na konaní této akce je udělena výjimka hlavní hygieničky ČR včetně z její strany stanovených podmínek pro pohyb v místě závodů a ubytování. Jeho úkolem a úkolem organizátorů závodu je zajistit co nejlépe naplnění rozhodnutí hygieny a ministerstva zdravotnictví, nikoliv polemika o  samotném konání závodů nebo ambice do rozhodnutí odborně zasahovat.

 

MUDr. Jindřich Hauk opakovaně vyjádřil svůj nesouhlasný postoj ke konání biatlonových závodů v našem městě, zejména k důsledkům covidové infekce ze zdravotního hlediska.

V této souvislosti se  také hovořilo o plánované dostavbě a revitalizaci areálu Vysočina Arény ze strany Sportovního klubu s tím, že starosta města uvedl, že záměr bude ze strany SK představen na příštím zasedání zastupitelstva města s následným nutným souhlasem města s realizací stavebních záměrů včetně připomínkování záměrů s časovým předstihem ze strany města.

– MVDr. Dan Sokolíček požádal vedení města o zprostředkování účasti nově jmenované ředitelky Horácké galerie v Novém Městě na Moravě paní Věry Staňkové na příštím zasedání zastupitelstva města, kde by představila zastupitelům a veřejnosti svoji vizi s HG.

K problematice konání závodů v biatlonu uvedl, že účastníci jsou testováni více než kdokoliv z místních, obecná opatření by se ale samozřejmě z jejich strany dodržovat měla.

 

– Bc. Jaroslav Lempera poděkoval informatikům a dalším zainteresovaným za možnost účastnit se zasedání zastupitelstva města on-line .

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Starosta

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

22.

Závěr

Starosta města ukončil v 18.41 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta

Stanislav Marek
místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará
zapisovatel

Ověřovatelé:

Martin Junek
zastupitel

Ing. František Laštovička
zastupitel

Soubory ke stažení