Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.4.2021

Lenka Stará  Sdílet článek na nebo

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 16. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 26.4.2021 od 16:00 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 16. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalo dne 26.4.2021

od 16:00 hodin v Kulturním domě Nové Město na Moravě

Přítomni: Lubomír Buchta

JUDr. Libor Černý

MUDr. Jindřich Hauk

Ing. Mgr. Hana Janů

Martin Junek

Mgr. Hana Knapčoková

Ing. Ilona Komínková

Josef Košík

Mgr. Jan Krakovič

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Soňa Macháčková

Stanislav Marek

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

Ing. Petr Nepustil

MVDr. Dan Sokolíček

Michal Šmarda

Ing. Pavel Štorek

Mgr. Helena Šustrová

Roman Wolker

Omluveni: Mgr. Pavel Peňáz

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Lubomír Buchta

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam, který je on-line streamován na Facebook a YouTube.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující příspěvky:

Téma: pan XXX – v rámci své prezentace seznámil zastupitele města se současnou dopravní situací v oblasti Brožkův kopec, Bělisko a Nad Městem, kdy z důvodu nárůstu dopravy v lokalitě dochází ke snížení bezpečnosti dopravy a předložil svoje náměty k opatřením.

Starosta města po diskusi poděkoval za podnět s tím, že problematiku předá k projednání do dopravní komise, následně správci místních komunikací a dotčeným orgánům.

Téma: starosta města – dotaz z facebooku týkající se záboru veřejného prostoru v lokalitě koupaliště soukromou mateřskou školkou (umístění maringotky) – sdělil, že umístění je smluvně s městem ošetřeno, lze případně jednat o změnách.

Téma: starosta města – dotaz z facebooku ohledně prodeje stavebních pozemků v místní části Pohledec – sdělil, že jejich prodej předpokládá v roce 2022 a dále dotaz na možné změny na železničním přejezdu směrem na Pohledec – sdělil, že Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) připravuje celkovou finančně nákladnou rekonstrukci tratě Tišnovka, z tohoto důvodu není v současnosti ochota z jejich strany realizovat žádné významné úpravy na trati.

Téma: starosta města – dotaz z facebooku týkajcí se problematiky parkování ve městě a zřízení placených stání – sdělil, že probíhá širší diskuse na toto téma, následně se tomuto budou věnovat samosprávné orgány ve 3. čtvrtletí 2021.

Téma: Mgr. Jan Krakovič – dotazoval se na současnou situaci při dokončování akce I. ZŠ

Starosta města a Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic MěÚ, uvedla, že je z velké části dodáno vybavení odborných učeben, termín pro dokončení je květen 2021, z pohledu dotace je termín pro její vyúčtování konec června 2021, stavební část je dokončena.

Téma: pan Roman Wolker – dotazoval se na plánovanou stavbu chodníku u II. ZŠ směrem k rybníku Ráčkovec

Starosta města a Ing. Andrea Kramárová k tomuto uvedli, že stavba bude zahájena v květnu a ukončena by měla být do konce prázdnin – před zahájením školního roku.

Téma: starosta města – dotaz z facebooku týkající se rekonstrukce Masarykovy ulice – sdělil, že se v současné době řeší I. etapa celé rekonstrukce, a to vybudování kruhového objezdu, které by mělo probíhat v měsících červen – říjen 2021 se snahou dokončit výstavbu ve zkráceném termínu v září 2021.

V této souvislosti starosta města také k dotazu uvedl, že na místě zbouraného konzumu vznikne stavba soukromého investora – multifunkční zdravotnický dům s kancelářemi.

Téma: starosta města – dotaz z facebooku ohledně budování nového hřiště v lokalitě pod Betlémem jako náhrada za odstraněné – sdělil, že v prostoru pod svahem nedaleko stávajícího dojde k vybudování nového multifunkčního hřiště včetně dětských herních prvků.

Téma: Mgr. Tomáš Augustým, ředitel II. ZŠ, reagoval na dotazy stran zajištění distanční výuky na této škole – počtu hodin odučených formou on-line s tím, že současný rozsah je plně v souladu s metodickými doporučeními a považuje ho za dostatečný.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/16/ZM/2021 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana MUDr. Tomáše Müllera.

Starosta města konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což oba přítomní ověřovatelé pan Martin Junek a Ing. František Laštovička potvrdili.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/16/ZM/2021 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Lubomíra Buchtu.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/16/ZM/2021 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 15.3.2021 do 12.4.2021

3) Nabytí majetku pořízeného vlastní činností

4) Fond rozvoje bydlení v roce 2021

5) Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě

6) Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2021

7) Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Bike Events s.r.o.

8) Návrh na odstranění torza betonového bloku z nerealizovaného památníku vojákům Rudé armády na katolickém hřbitově

9) Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2020

10) Dispozice s majetkem – převod pozemků p.č. 391/1, 391/2, 422/3 v k.ú. Petrovice u NMNM z majetku města – Souhlasné prohlášení (ČR- ÚZSVM)

11) Dispozice s majetkem – směna pozemků části p.č. 2024/1 x 2023/1 + nákup části p.č. 2023/3 v k. ú. NMNM – Bělisko

12) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 81/1 v k.ú. Petrovice u NMNM

13) Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM (od E.on ČR s.r.o.) – ul. Petrovická

14) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 2398/1 (cca 190 m2) v k.ú. NMNM – Částkovy rybníky

15) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 2398/1 (cca 50 m2) v k.ú. NMNM – ul. Luční

16) Směny části liniové stavby – chráničky Metropolitní sítě města Nové Město na Moravě

17) Informace o průběhu investičních akcí města 2021

18) Diskuse

– pozvání nové ředitelky Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

– představení záměru Sportovního klubu na dostavbu a revitalizaci areálu Vysočina Arény v Novém Městě na Moravě

19) Závěr

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2. 4/16/ZM/2021 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 15.3.2021 do 12.4.2021

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 15.3.2021 do 12.4.2021 a nemá k činnosti rady města připomínky.

Starosta města konstatoval, že v rámci tohoto bodu je předkládána zpráva Novoměstských kulturních zařízení o výhledu fungování K Clubu na rok 2021 s tím, že navrhuje k této problematice vést diskusi až na konci jednání v bodu Diskuse. Zastupitelé k tomuto postupu neměli výhrady.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

3. 5/16/ZM/2021 Nabytí majetku pořízeného vlastní činností

I. Zastupitelstvo města schvaluje

nabytí nemovitostí dle přílohy tohoto materiálu vzniklých výstavbou v rámci investičních akcí realizovaných městem do majetku města v celkové hodnotě 80 884 431,96 Kč.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4. 6/16/ZM/2021 Fond rozvoje bydlení v roce 2021

I. Zastupitelstvo města schvaluje

výsledky výběrového řízení pro poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2021 a uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí zápůjčky s žadatelem dle přílohy č.1 materiálu.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor projednal a doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení předložený návrh na poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města. Dále uvedla, že se finanční výbor na svém jednání dne 21.4.2021 zabýval i žádostí Bike Events s.r.o. o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 450.000,- Kč na organizační náklady spojené s pořádáním Světového poháru horských kol, který se bude konat v květnu 2021 ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě s tím, že se přiklonil k doporučení rady města poskytnout dotaci ve výši 300.000,- Kč.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

5. 7/16/ZM/2021 Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města rozhoduje,

že Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě bude v souladu s ustanovením § 55a zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, pořízena zkráceným postupem.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

Obsah Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě dle přílohy č. 1 „Obsah Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě pořizované zkráceným postupem dle ustanovení § 55a stavebního zákona“

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Lenka Jamborová, Ing. Sylva Urbancová

Bc. Jaroslav Lempera, jakožto určený zastupitel pro pořízení změny č. 2 územního plánu města, konstatoval, že se dnes rozhoduje o pořízení změny zkráceným postupem. Do Obsahu změny č. 2 nebyly zařazeny nově příchozí podněty na změnu ÚP, tyto budou řešeny až v další změně.

Ing. Sylva Urbancová, referentka územního plánování, dále uvedla, že na základě schváleného Obsahu změny č. 2 územního plánu bude vybrán zpracovatel – projektant Změny č.2 územního plánu. Zpracovatel vyhotoví Návrh změny č. 2, který bude následně projednán na veřejném projednání, výsledný návrh změny bude předložen k odsouhlasení zastupitelstvu města. Dále přislíbila v dalších materiálech k ÚP i obecnější lokalizaci projednávaných lokalit (nejen p.č.).

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Lenka Jamborová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

6. 8/16/ZM/2021 Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2021

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí neinvestičních dotací (příspěvků) na regeneraci objektů v Městské památkové zóně v Novém Městě na Moravě z Programu regenerace památkové zóny Nové Město na Moravě na rok 2021, a to dle přílohy č.1 předloženého materiálu a současně schvaluje uzavření příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace (příspěvku) podle přílohy č. 3 materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7. 9/16/ZM/2021 Žádost o individuální neinvestični dotaci – Bike Events s.r.o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 300 tis. Kč společnosti Bike Events s.r.o. se sídlem Železné 32, PSČ 666 01, IČ: 26954397 na částečnou úhradu organizačních nákladů spojených s pořádáním Světového poháru horských kol 2021 ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě ve dnech 14. -16. 5. 2021, a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi žadatelem Bike Events s.r.o. se sídlem Železné 32, PSČ 666 01, IČ: 26954397 jako příjemcem dotace a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

8. 10/16/ZM/2021 Návrh na odstranění torza betonového bloku z nerealizovaného památníku vojákům Rudé armády na katolickém hřbitově

I. Zastupitelstvo města schvaluje

odstranit torzo betonového bloku z nerealizovaného památníku vojákům Rudé armády na katolickém hřbitově v Novém Městě na Moravě.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

9.1. 11/16/ZM/2021 Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2020

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za období roku 2020.

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Jiří Hradil

Po diskusi, která proběhla na základě informace od JUDr. Libora Černého, že dojde od 1.5.2021 ke snížení počtu členů obvodního oddělení Policie ČR v Novém Městě na Moravě o 7 na 16 osob a požadavku na přijetí doplňujícího usnesení, byl starostou města rozšířen v rámci tohoto bodu programu návrh usnesení spočívající se vyslovení nesouhlasu se snižováním početních stavů a pověření k jednání s příslušnými orgány Policie ČR.

Hlasování proběhlo ve dvou krocích – nejdříve bylo hlasováno o původně předloženém návrhu usnesení a poté o doplněném návrhu usnesení, které bylo formulováno starostou města na základě požadavku JUDr. Libora Černého. Proti tomuto postupu neměli zastupitelé výhrady.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Jiří Hradil

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

9.2. 12/16/ZM/2021 Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2020

I. Zastupitelstvo města vyslovuje

nesouhlas se snižováním početních stavů u Policie ČR, obvodního oddělení Nové Město na Moravě a pověřuje starostu města jednáním v této věci s příslušnými orgány Policie ČR.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Jiří Hradil

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

10. 13/16/ZM/2021 Dispozice s majetkem – převod pozemků p.č. 391/1, 391/2, 422/3 v k.ú. Petrovice u NMNM z majetku města – Souhlasné prohlášení (ČR- ÚZSVM)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Souhlasného prohlášení s tím, že smluvní strany město Nové Město na Moravě a ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových souhlasně prohlašují, že pozemky parc. č. 391/1 (760 m2) – silnice, parc. č. 391/2 (8 m2) – silnice a parc. č. 422/3 (1056 m2) – silnice v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě nepřešly dle z. č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, v platném znění, z vlastnictví státu do vlastnictví města Nové Město na Moravě, nýbrž zůstaly ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit s nimi svědčí ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00Praha 2, IČ: 697 97 111 – dle přílohy.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11, 12, 13.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

11. 14/16/ZM/2021 Dispozice s majetkem – směna pozemků části p.č. 2024/1 x 2023/1 + nákup části p.č. 2023/3 v k. ú. NMNM (Bělisko)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitých věcí – pozemků v k.ú.Nové Město na Moravě, a to jak následuje:

– převod části p.č. 2024/1 (553 m2) – dle GP p.č. 2024/7 z majetku města do majetku MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 276 76 552

– převod části p.č. 2023/1 (15 m2) – dle GP p.č. 2023/5 z majetku MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 276 76 552 do majetku města

s tím, že ze strany MOD elektronik s.r.o. bude městu doplacena finanční částka 269.000,- Kč a uhrazen správní poplatek spojený s vkladem do KN.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

nákup části p.č. 2023/3 (2 m2) – dle GP p.č. 2023/6 v k.ú. Nové Město na Moravě z majetku TECHNICKÉ SPORTY p.s., Bělisko 1349, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 749 do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 200,- Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11, 12, 13.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

12. 15/16/ZM/2021 Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 81/1 v k.ú. Petrovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to části pozemku p. č. 81/1 o výměře 14 m2 (dle GP p.č. 81/20) a části pozemku p.č. 81/1 o výměře 7 m2 (dle GP p.č. 81/21) v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to manželům░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Petrovice ░░ , za dohodnutou kupní cenu 2.100,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11, 12, 13.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

13. 16/16/ZM/2021 Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM (od E.on ČR s.r.o.) – ul. Petrovická

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 3772/14 trvalý travní porost (8 m2), p.č. 3775/1 ostatní plocha ostatní komunikace (426 m2), p.č. 3780/18 ostatní plocha silnice (252 m2), p.č. 3937/14 vodní plocha (51 m2), p.č. 3937/15 vodní plocha (46 m2), p.č. 3937/16 vodní plocha (7 m2) a p.č.3937/17 vodní plocha (48 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice, IČ: 257 33 591 do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 89.984,- Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 10, 11, 12, 13.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

14. Dispozice s majetkem -odprodej části p.č. 2398/1 (cca 190 m2) v k.ú. NMNM – Částkovy rybníky

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části p.č. 2398/1 (cca 190 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, v rozsahu dle situačního zákresu.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0 Proti: 19 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Nevzniklo

15. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 2398/1 (cca 50 m2) v k.ú. NMNM (Luční)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 2398/1 (cca 50 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, dle situačního zákresu.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0 Proti: 22 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

16. 17/16/ZM/2021 Směny části liniové stavby – chráničky Metropolitní sítě města Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu liniové stavby – chrániček:

– převod z majetku města do majetku společnosti PODA a.s., IČ: 25816179, sídlem 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, a to části chrániček metropolitní sítě města Nové Město na Moravě – HejkalNet o celkové délce 2.695,90 m:

HDPE 40/33 č. 672 od vjezdu k firmě Kästle hale fy Plazmatech v délce 403,2 m

mikrotrubička 10/8 v HDPE 40/33 č. 379 od vjezdu k firmě Kästle k odbočce přes silnici k hale KOMFI v délce 123,8 m

mikrotrubička v chránička HDPE 32/27 č. 392 odbočka přes silnici směr areál KOMFI v délce 77,3 m

HDPE 40/33 č. 671 od odbočky do areálu TS služby s.r.o. po vjezd do firmy Kästle v délce 309,6 m

mikro HDPE č. 655 12/8 mm od křižovatky ulic Smetanova – Křičkova k budově ČD v délce 66 m

mikro HDPE 10/8 v HDPE 40/32 č. 648 z areálu Mateřské školy po ulici Malá po č.p. 900 Křenkova v délce 159,2 m

mikro HDPE 12/8 mm č. 1149 od budovy Malá č.p. 154 po vstup na ulici Malá u č.p. 302 v délce 36,9 m

HDPE 40/33 č. 641, č. 1341 od č.p. 732 Křenkova po křižovatku ulic Tyršova – Školní v délce 297 m

mikro HDPE 12/8 č. 587 z č.p. 732 Křenkova do č.p. 731 Tyršova v délce 213,5 m

mikro HDPE 12/8 č. 645 od spojkoviště k č.p. 150 Křenkova v délce 115,3 m

mikro HDPE 12/8 č. 611 od sloupku před č.p. 147 po č.p. 1002 Tyršova v délce 61,8 m

mikro HDPE 12/8 č. 2080 ze sloupku po č.p. 144 Tyršova v délce 34,5 m

mikro HDPE 12/8 č. 628 od č.p. 144 Tyršova po křižovatku Školní – Tyršova v délce 43,7 m

chránička HDPE 40/33 č. 639 od spojkoviště přes silnici ke sloupu VO u č.p. 730 ul. Tyršova v délce 72,2 m

chránička HDPE 40/33 č. 724 od sloupu VO u č.p. 730 ul Tyršova směrem ke kulturnímu domu v délce 35,2 m

mikrotrubička HDPE 10/8 v HDPE 40/33 č. 1088 z č.p. 97 Vratislavovo náměstí do č.p. 12. v délce 90,9 m

mikro HDPE 10/8 mm č.1173 v HDPE 40/33 z Vratislavovo nám. 103 do OKOSu ul. Radnická v délce 154,1 m

mikro HDPE 12/8 č. KA3 od u křižovatky Tyršova-Žďárská po okos u Policie ČR v délce 40,7 m

mikro HDPE 12/8 č. 864 od okosu za Kazmírovým rybníkem do okosu u Mašterů ul. Německého v délce 182,3 m

část mikro HDPE 12/8 č. 962 od okosu u Mašterů po č.p. 1190 ul. Německého v délce 48,4 m

HDPE 40/33 č. 1280 v mostku přes přítok Kazmírův rybník v délce 13,8 m

mikrotrubička 12/8 č. 1288 na ul. Smetanova od křižovatky s Malou ul. po křižovatku s ul. Drobného v délce 116,5 m

– převod z majetku společnosti PODA a.s., IČ: 25816179, sídlem 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, do majetku města, a to chráničky o celkové délce 2.593,60 m, a to:

mikro HDPE 12/8 mm z Městských lázní k bytovému domu na ul. Budovatelů 1482 v délce 340,1 m

mikro HDPE 10/8 mm v HDPE 40/33 mm z okosu na ul. Hornická k č.p. 1495 ul. Hornická (v délce 236,3 m

mikro HDPE 10/8 mm v HDPE 40/33 mm z okosu na ul. Hornická u č.p. 975 k č.p. 900 ul. Křenkova v délce 110,8 m

mikro HDPE 12/8 mm od Drobného 540 k lampě VO u Křičkova 1010 v délce 161,6 m

HDPE 40/33 od č.p. Drobného 301 ke křižovatce Smetanova – Křičkova v délce 286,0 m

mikro HDPE 12/8 z byt. domu č.p. 856 do okosu ul. Malá u č.p. 856 v délce 20,9 m

mikro HDPE 10/8 mm v HDPE 40/33 z OKOSu u č.p. 856 ul. Malá k č.p. 855 ul. Tyršova v délce 35,8 m

mikro HDPE 10/8 mm v HDPE 40/33 u č.p. 855 ul. Tyršova k č.p. 854 ul. Tyršova v délce 76,5 m

mikro HDPE 12/8 mm od Tyršova č.p. 854 do KD Tyršova č.p. 1001 v délce 336,7 m

mikro HDPE 12/8 od bývalého sloupu VO před č.p. 853 do kulturního domu Tyršova 1001 v délce 288,2 m

mikro HDPE 12/8 z červeného věžáku do kulturního domu Tyršova 1001 v délce 116,5 m

mikro HDPE 12/8 z červeného věžáku do lampy VO v délce 51,7 m

2 ks HDPE 40/33 z kulturního domu do spojkoviště v celkové délce 51,1 m

2 ks HDPE 12/8 na ulici Makovského směrem Radnická v celkové délce 430,4 m

s finančním doplatkem ze strany společnosti PODA a.s. IČ: 25816179, sídlem 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava ve výši 40.920,- Kč.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu liniové stavby – chrániček a nenasvíceného optického kabelu:

– převod z majetku města do majetku společnosti SATT a.s., IČ: 60749105, sídlem Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou, a to části chrániček metropolitní sítě města Nové Město na Moravě – HejkalNet o celkové délce 6.419,50 m, a to:

mikro HDPE 12/8 č. 1572 na ul. Německého 294,5 m

mikro HDPE 12/8 č. 1573 na ul. Německého 254,9 m

mikro HDPE 12/8 č. 1574 na ul. Němcova 183,2 m

mikro HDPE 12/8 č. 1575 na ul. Němcova 335,4 m

mikro HDPE 12/8 č. 1578 na ul. Blažíčkova 364,5 m

mikro HDPE 12/8 č. 1576 na ul. Jamborova 209,1 m

mikro HDPE 12/8 č. 1577 na ul. Jamborova – Blažíčkova 335 m

mikro HDPE v HDPE 40/33 č. 176 okos u č.p. 1626 do okosu na p.č. 3915/3 290,4 m

mikro HDPE v HDPE 40/33 č. 178 okos na p.č. 3915/3 směr Penzion Vrchovina (Enpeka) 203,1 m

HDPE 40/33 č. 1277 v mostku na přítoku rybniku Kazmírák 13,8 m

mikro HDPE 14/10 č. 1503 okos na ul. Petrovice u skladu E.MONT 45,7 m

mikro HDPE 10/8 v HDPE 40/33 č. 1635 od rozvaděče v okružní křižovatce I/19 směr ulice Nečasova garáže 77,6 m

mikro HDPE 10/8 č.1 v Arotu 5 cm č. 1639 (vedoucího pod kruhovým objezdem) 121,9 m

mikro HDPE 10/8 č.2 v Arotu 5 cm č. 1639 (vedoucího pod kruhovým objezdem) 121,9 m

mikro HDPE 14/10 č. 1509 od okosu u okruž. křižovatky I/19 po okos u skladu E.MONT 352,1 m

mikro HDPE 10/8 v HDPE 40/33 č. 147 od č.p. 97 do rozvaděče na okr. křižovatce I/19 268,2 m

mikro HDPE 10/8 v HDPE 40/33 č. 1088 z č.p. 97 Vratislavovo náměstí do č.p. 12. v délce 90,9 m

mikro HDPE 10/8 v HDPE 40/33 č. 1251 z MeU – směr budova č.p. 124 Vrat. Náměstí 225,3 m

mikro HDPE 14/10 č. AA1009 z budovy KD Tyršova č.p. 1001 do budovy II.ZŠ 169,7 m

mikro HDPE 12/8 č. 585 z č.p. 732 Křenkova do č.p. 731 Tyršova v délce 213,5 m

část mikro HDPE č. 1004 12/8 od okosu 1A na křižovatce ul. Tyršova – Žďárská po okos u Policie ČR v délce 41,5 m

část mikro HDPE č. 1004 12/8 od okosu za Kazmírákem po okos u Mašterů, č.p. 187 182,3 m

mikro HDPE č. 963 z okosu od Mašterů č.p.187 po č.p. 1190 v délce 48,4 m

mikro HDPE 14/10 č. 182 od okosu u č.p. 301 po křižovatku Drobného – Křičkova 226,0 m

mikro HDPE 14/10 č. 186 od okosu u č.p. 301 po křižovatku Drobného – Masarykova 210,1 m

mikro HDPE 14/10 č. 201 od okosu u č.p. 301 po křižovatku Drobného – Smetanova před č.p. 538 80,7 m

mikro HDPE č. 656 12/8 mm od křižovatky ulic Smetanova – Křičkova k budově ČD v délce 66 m

mikro HDPE 12/8 č. 664 od č.p. 1352 po odbočku do areálu TS služby s.r.o. 23,0 m

mikro HDPE 12/8 č. 665 od č.p. 1352 po odbočku do areálu za TS službami s.r.o. 104,5 m

mikro HDPE 12/8 č. 666 od č.p. 1352 po odbočku do areálu autoservisu Trojan, pneu Komínek atd.. 150,0 m

mikro HDPE 10/8 v HDPE č. 670 od č.p. 1352 po odbočku do firmy Kästle 309,6 m

mikro HDPE v HDPE 32/27 č. 392 odbočka přes silnici směr areál Bismed 77,3 m

mikro HDPE 10/8 v HDPE 40/33 č. 673 od odbočky do firmy Kästle do Pohledce 729,0 m

– převod z majetku společnosti SATT a.s., IČ: 60749105, sídlem Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou, do majetku města, a to nenasvícený optický kabel o 4 vláknech mezi OKOSem u č.p. 1626 a rozvaděčem sloupem veřejného osvětlení ul. Maršovice o celkové délce 730,00 m a chráničky o celkové délce 4.772,00 m, a to:

mikro HDPE 10/8mm z OKOSu u kolejí ul. Šípková do OKOSu č.p. 1626 celk. délka 1 171 m

mikro HDPE 10/8mm z OKOSu u č.p. 853 ul. Tyršova do OKOSu u kolejí ul. Šípková v délce 780 m

mikro HDPE 10/8mm z OKOSu u kolejí na ul. Šípková do OKOSu v lokalitě Holubka (ul. Kárníkova) v délce 879 m

mikro HDPE 10/8 mm z MeU k č.p. 720 ul. Žďárská 1 046 m

mikro HDPE 10/8 mm z OKOSu u č.p. 144 ul. Tyršova – KD v délce 38,0 m

mikro HDPE 10/8mm z OKOSu u č.p. 144 ul. Tyršova do OKOSu u č.p. 853 Tyršova 280,0 m

mikro HDPE 10/8mm z OKOSu u č.p. 853 ul. Tyršova do přístvby 1.ZŠ v délce 58,0 m

mikro HDPE 10/8mm od č.p. 900 ul. Křenkova do Hornická č.p. 1485 (Městské lázně) 305,0 m

chránička přes ulici Hornická od OKOSu u č.p. 975 ul. Hornická před autosalon Hudec 15,0 m

mikro HDPE 10/8mm z č.p. 301 k č.p. 1010/1011 ul. Křičkova 200 m

s finančním doplatkem ze strany společnosti SATT a.s., IČ: 60749105, sídlem Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou ve výši 367.000,- Kč.

III. Zastupitelstvo města pověřuje

starostu města a v době jeho nepřítomnosti místostarosty města, podpisem konečné podoby směnných smluv.

K tomuto bodu jednáni byli přizváni: Zbyněk Grepl

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Radka Šoustarová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

17. 18/16/ZM/2021 Informace o průběhu investičních akcí města 2021

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v roce 2021.

K tomuto bodu jednání byli přizváni: Ing. Andrea Kramárová

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

18. Diskuse

V rámci Diskuse byly vzneseny následující příspěvky:

– Mgr. Věra Staňková, nová ředitelka Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, představila členům zastupitelstva města v rámci své prezentace vizí dalšího fungování Horácké galerie i nejbližší výstavní a kulturní akce.

– Mgr. Jiří Hamza, předseda Sportovního klubu Nové Město na Moravě, představil záměry Sportovního klubu na dostavbu a revitalizaci areálu Vysočina Arény v Novém Městě na Moravě. Jednání se rovněž zúčastnili další zástupci Sportovního klubu Mgr. Dagmar Hromádková a Doc. Ing. Ladislav Slonek Csc.

V rámci prezentace (objemové studie) byli zastupitelé seznámeni zejména s obecnými zásadami dostavby a revitalizace areálu – rozvoj tréninkových možností areálu, konkurenceschopnost areálu z hlediska novodobých požadavků na mezinárodní závody, snahu o výrazné snížení nákladů i objemu přepravovaných mobilních staveb, objem dopravy, udržitelnost areálu a nízké provozní náklady. Součástí prezentace byla i časová osa dostavby a revitalizace areálu (zahrnuje i opravy stávajícího majetku, předpoklad cca 18 měsíců za provozu areálu), včetně výčtu nových staveb.

V průběhu obsáhlé diskuse zástupci Sportovního klubu odpovídali na vznesené dotazy, a to jak od členů zastupitelstva města, tak i veřejnosti. Starosta města rovněž uvedl, že v uzavřených smlouvách se Sportovním klubem je upraven i režim pro případ ukončení uzavřených smluv (např. převod staveb do majetku města, uvedení do původního stavu).

Diskuse se týkala zejména smysluplnosti rozšiřování areálu, financování stavby včetně spoluúčasti od města, budoucích provozních nákladů areálu včetně jejich hrazení, vzniku nových pracovních míst, využitelnosti areálu pro veřejnost, posílení dopravní infrastruktury včetně cyklostezek, úpravy lyžařských tratí na Novoměstsku apod.

Ze strany Sportovního klubu budou ještě dodány podrobnější podklady. Konečné vyjádření města k záměrům Sportovního klubu by mělo být projednáváno na zasedání zastupitelstva města v 06/2021.

– Mgr. Veronika Teplá, ředitelka Novoměstských kulturních zařízení, seznámila zastupitele s výhledem fungování K Clubu na rok 2021. Od 06/2021 se předpokládá uzavření zařízení a přechod na kavárenský provoz včetně pronájmu kuchyně a části skladovacích prostor pro pizzerii.

V rámci diskuse k této problematice se řešila zejména otázka podmínek nájemního vztahu pro provoz pizzerie.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

19. Závěr

Starosta města ukončil v 20.28 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

zastupitel

Lubomír Buchta

zastupitel

Soubory ke stažení