Samospráva města

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 20.9.2021

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 18. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 20.9.2021 od 16:00 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 18. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,
které se konalo dne 20.9.2021
od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Lubomír Buchta
JUDr. Libor Černý
MUDr. Jindřich Hauk
Ing. Mgr. Hana Janů
Martin Junek
Mgr. Hana Knapčoková
Ing. Ilona Komínková
Josef Košík
Mgr. Jan Krakovič
Ing. Tomáš Krejčí
Ing. František Laštovička
Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra
Stanislav Marek
MUDr. Mgr. Tomáš Müller
Ing. Petr Nepustil
Mgr. Pavel Peňáz
MVDr. Dan Sokolíček
Michal Šmarda
Ing. Pavel Štorek
Mgr. Helena Šustrová
Roman Wolker
Omluveni: Soňa Macháčková
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: MUDr. Jindřich Hauk
Ing. Mgr. Hana Janů
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

 

Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam, který je on-line streamován na Facebook a YouTube.

 

V 16.05 hod. se dostavil pan Josef Košík.

 

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující příspěvky:

 

Téma: Mgr. Helena Šustrová – dotazovala se na stav realizace kruhového objezdu na Masarykově ul.
Starosta města konstatoval, že plánovaný předpokládaný termín dokončení stavby je v 10/2021 s tím, že žádná z komplikací při stavbě by neměla mít vliv na dodržení tohoto termínu.

 

Téma: Mgr. Jiří Maděra – požádal o osvětu ze strany Městské policie stran vodorovného dopravního značení, kdy v důsledku dostatečné neznalosti dopravních předpisů dochází k nebezpečným dopravním situacím zejména ve vytížených lokalitách – před školami, na sídlištích.
Starosta města přislíbil na tuto připomínku reagovat a požádal velitele Městské policie o zajištění osvěty k bezpečnosti silničního provozu, a to skrze např. Novoměstsko, webové stránky města apod.).

 

Téma: pan Roman Wolker – požádal o možnost reakce ředitelky MŠ Mgr. Soňi Šikolové na článek v Novoměstsku ohledně současné situace v MŠ.
Starosta města navrhl diskutovat o této problematice v rámci bodu Diskuse, kde bude dostatečný časový prostor.

 

Téma: Mgr. Jiří Maděra – dotazoval se na stav silnice Tyršova – Smetanova (poškození povrchu v důsledku objížďky, kdy dochází k přetížení vozovky, existence záruky na povrch ul. Tyršova, dokončení opravy ul. Drobného).
Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic MěÚ, uvedla, že se připravuje komplexní oprava ulice Smetanova s předpokládaným termínem realizace v roce 2023.
Ing. Radek Fila, vedoucí odboru správy majetku města MěÚ, konstatoval, že nelze počítat s opravou povrchu v rámci záruky, neboť se jednalo o prostou opravu povrchu bez podkladních vrstev, tedy případné poškození se bude řešit lokálními opravami ze strany správce komunikací.

 

Téma: Ing. Petr Nepustil – dotazoval se na stav přípravy změny územního plánu města, zejména s ohledem na lokalitu Betlém (parkoviště u čerpací stanice). Další dotaz směřoval na připravovanou studii její rekonstrukce a projednání této studie s veřejností. 
Starosta města sdělil, že studie bude k dispozici v průběhu října letošního roku, setkání s občany lokality Betlém za účelem diskuse nad navrhovanou studií se předpokládá v listopadu letošního roku.
Místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera seznámil s časovou osou projednání návrhu změny územního plánu (v současné době dokumentaci zpracovává projektant s tím, že v říjnu by měla k dispozici, veřejné projednání se předpokládá v 11-12/2021,  projednání v zastupitelstvu města v cca 03-06/2022).

 

Téma: starosta města tlumočil dotaz občana z FCB týkající se stavu realizace chodníku v Pohledci.
Miloš Hemza, referent odboru investic MěÚ, konstatoval, že dodavatel stavbu převzal, krátce na stavbě pracoval, nyní je velmi ohrožen termín dokončení dle uzavřené smlouvy o dílo do konce 09/2021. Starosta města k tomuto uvedl, že bude vyvoláno jednání s dodavatelskou firmou o dalším postupu, zejména s ohledem na schopnost firmy práce dokončit.

 

Téma: Mgr. Hana Knapčoková – dotazovala se, zda v návaznosti na zpoždění prací na  rekonstrukci chodníku na ul. Leandra Čecha a školní jídelny nedocházelo ke komplikacím s ohledem na zahájení školního roku.
Starosta města uvedl, že probíhající práce na chodníku přímo provoz nebrzdily, touto cestou poděkoval zaměstnancům školní jídelny při II. ZŠ za zvládnutí situace, ke které došlo i v důsledku nedodržení termínu dokončení rekonstrukce kuchyně v nemocnici ze strany dodavatele nemocnice (školní jídelna při II. ZŠ zajišťovala smluvně stravu pro nemocnici) .

 

Téma: Ing. Mgr. Hana Janů – upozornila na komplikované parkování pod nemocnicí – nedostatečná kapacita parkovacích míst.
Starosta města sdělil, že provizorní parkovací plocha na ul. Pavlovova bude chybět.  Město proto provizorně upravilo plochu v zadní části ul. Mendlova, kde je projektované parkoviště.  V návaznosti na výstavbu nového bytového domu v této lokalitě bude město požadovat od soukromého investora vybudování dostatečného množství parkovacích míst pro tento nový dům. Dále sdělil, že nemocnice ve spolupráci s městem připravuje rozšíření svého horního parkoviště u trati ČD min. o 30 míst.

Téma: Mgr Jan Krakovič – dotazoval se, zda jsou dokončena stavba odborných učeben (vybavení učeben) a tělocvičny na I. ZŠ a zda lze tyto prostory užívat.
Mgr. Hana Knapčoková sdělila, že prostory odborných učeben i tělocvičny jsou užívány ke školní výuce.
Starosta města a Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic MěÚ, konstatovali, že akce je dokončena, připravují se podklady pro poskytovatele dotace pro závěrečné vyhodnocení akce a konečnou žádost o platbu s termínem odeslání v druhé polovině října 2021, v souladu s rozhodnutím poskytovatele dotace. Výsledná informace o dotaci  a připsání finanční spoluúčasti od poskytovatele dotace se předpokládá nejdříve v 03/2022, jednání o sankcích s dodavatelem vybavení budou probíhat.

 

 

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

 

Číslo
bodu
Bod
Komentář
1.1. 1/18/ZM/2021 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města paní Ing. Mgr. Hanu Janů.

Starosta města konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což přítomný ověřovatel Mgr. Pavel Peňáz potvrdil.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
1.2. 2/18/ZM/2021 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana MUDr. Jindřicha Hauka.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
1.3. 3/18/ZM/2021 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě od 28.6.2021 do 6.9.2021

3) Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2022

4) Dotační programy a výzvy města Nové Město na Moravě na rok 2022

5) Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků a penále za porušení rozpočtové kázně – DCHB

6) Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků a penále za porušení rozpočtové kázně – Portimo,o.p.s.

7) Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky – vodní mlýn Petrovice

8) Žádost o dotaci v rámci SPECIFICKÉ VÝZVY 11/2021 Regiony 2021, Národní sportovní agentura

9) Dispozice s majetkem – nákup částí p.č. 733/1, 737/1 v k.ú. Nová Ves u NMNM (záměr rozšíření

nájezdu na místní komunikaci Nová Ves – Petrovice)

10) Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 3846 v k.ú. NMNM (SŽDC-chodník u žel. přejezdu nemocnice)

11) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3424/20 a 3424/4 v k.ú. NMNM (kolem BD č.p. 1041, 1042, 1043 – Mrštíkova ul.)

12) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 416/2, 416/3 v k.ú. Slavkovice

13) Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 4 x část p.č. 81/1 v k.ú. Petrovice u NMNM

14) Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 3536/28 x část p.č. 3536/39 v k.ú. NMNM (areál Soškova)

15) Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 133/1,p.č. 129/2 x část p.č. 130 a část p.č. 133/3 v k.ú. Rokytno na Moravě

16) Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM (pozemky nad zahradnictvím)

17) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3190 v k.ú. NMNM (lokalita Vlachovická cihelna) – obálková metoda

18) Informace o průběhu investičních akcí města 2021

19) Diskuse

20) Závěr

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 4/18/ZM/2021 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 28.6.2021 do 6.9.2021

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 28.6.2021 do 6.9.2021 a nemá k činnosti rady města připomínky.

V rámci diskuse k činnosti rady města byl MVDr. Danem Sokolíčkem vznesen dotaz k problematice parkování ve městě – k úvaze o zrušení placených parkovacích míst. Starosta města k tomuto uvedl, že v současné době nejsou prodlužována stávající placená parkovací místa a nevydávají se nová, převažuje názor placená místa zrušit s tím, že tato problematika bude, před konečným rozhodnutím v radě města, projednána opětovně v dopravní komisi (6.10.) i na semináři zastupitelstva města (18.10.).

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 5/18/ZM/2021 Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2022

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2022 dle přílohy č. 1 materiálu.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí,

že Akční plán rozvoje sociálních služeb jako prováděcí dokument Komunitního plánu sociálních služeb Města Nového Města na Moravě a Mikroregionu Novoměstsko bude, počínaje rokem 2023, schvalován radou města jako příslušným orgánem města.

 

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Věra Novotná
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 6/18/ZM/2021 Dotační programy a výzvy města Nové Město na Moravě na rok 2022

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zapracování částky ve výši 4 200 tis. Kč do rozpočtu města na rok 2022 určené pro dotační programy a výzvy města.

II. Zastupitelstvo města vyhlašuje

následné městské dotační programy a výzvy na rok 2022:

– Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, ochrany přírody a krajiny, volného času a malých spolků v oblasti sportu 2022 v objemu 400 tis. Kč

– Výzva pro mimořádné počiny 2022 v objemu 1 mil. Kč

– Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy s členskou základnou 150 a více členů 2022 v objemu 800 tis. Kč

– Novoměstská kultura 2022 v objemu 450 tis. Kč

– Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme 2022 v objemu 300 tis. Kč

– Zkvalitnění sportovišť 2022 v objemu 400 tis. Kč

– Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci 2022 v objemu 700 tis. Kč

III. Zastupitelstvo města schvaluje

časový harmonogram předkládání a vyhodnocení žádostí o neinvestiční dotaci z výzev a dotačních programů města na rok 2022, a to dle Přílohy č. 8.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 7/18/ZM/2021 Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků a penále za porušení rozpočtové kázně – Diecézní charita Brno

I. Zastupitelstvo města schvaluje

– prominutí odvodu peněžních prostředků ve výši 14 000,- Kč za porušení rozpočtové kázně příjemci neinvestiční dotace Diecézní charitě Brno, se sídlem tř. Kpt. Jaroše 1928/9, Brno, Černá Pole, PSČ: 60200, 59231, IČ: 449 90 260

– prominutí penále ve výši 12.712,- Kč za porušení rozpočtové kázně příjemci neinvestiční dotace Diecézní charitě Brno, se sídlem tř. Kpt. Jaroše 1928/9, Brno, Černá Pole, PSČ: 60200, 59231, IČ: 449 90 260,

a to vše v návaznosti na uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace NMNMSML20200139 ze dne 7.5.2020.

 

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor projednal žádosti Diecézní charity Brno a Portimo, o.p.s. o prominut odvodu peněžních prostředků a penále za porušení rozpočtové kázně s tím, že  v této problematice nepřijal doporučující stanoviska. Usnesení finančního výboru však bylo ovlivněno i nízkou účastí členů finančního výboru na jednání.

 

Po objasnění návrhu usnesení starostou města k připomínce MUDr. Jindřicha Hauka bylo přistoupeno k opětovnému hlasování o předloženém návrhu usnesení.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 17 Proti: 2 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 8/18/ZM/2021 Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků a penále za porušení rozpočtové kázně – Portimo,o.p.s.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

– prominutí odvodu peněžních prostředků ve výši 56 000,-Kč za porušení rozpočtové kázně příjemci neinvestiční dotace společnosti Portimo,o.p.s., se sídlem Drobného 301, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 456 59 028.

– prominutí penále ve výši 100% vyměřeného penále, tj. 12 810,- Kč, za porušení rozpočtové kázně příjemci neinvestiční dotace společnosti Portimo,o.p.s., se sídlem Drobného 301, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 456 59 028.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 20 Proti: 2 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 9/18/ZM/2021 Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky – vodní mlýn Petrovice

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

o poskytnutí neinvestiční dotace  ve výši 181 500,- Kč na opravu střechy a další práce s tím související na hlavní budově nemovité kulturní památky barokního vodního mlýna č.p. 16 v Novém Městě na Moravě, místní část Petrovice, rej. číslo památky 106610, parcelní číslo pozemku 252/1 k.ú. Petrovice společnosti FJT Invest s.r.o. se sídlem Komenského 249, 664 52 Sokolnice, IČ: 26348390, a za tím účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a společností FJT Invest s.r.o. se sídlem Komenského 249, 664 52 Sokolnice, IČ: 26348390 jako příjemcem dotace.

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor návrh projednal a doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení poskytnut navrhovanou neinvestiční dotaci na opravu vodního mlýna v Petrovicích.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. 10/18/ZM/2021 Žádost o dotaci v rámci SPECIFICKÉ VÝZVY 11/2021 Regiony 2021, Národní sportovní agentura

I. Zastupitelstvo města schvaluje

podání žádosti o dotaci v rámci Národní sportovní agentury, SPECIFICKÁ VÝZVA 11/2021 Regiony 2021, s tím, že v případě získání dotace zajistí finanční prostředky v rozpočtu města pro rok 2022 na kompletní předfinancování realizace akce „STAVEBNÍ ÚPRAVY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ“ v minimální výší 2 331 000,- Kč bez DPH, dle podmínek poskytovatele dotace, Národní sportovní agentury.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
9. 11/18/ZM/2021 Dispozice s majetkem – nákup částí p.č. 733/1, 737/1 v k.ú. Nová Ves u NMNM (záměr rozšíření nájezdu na MK Nová Ves – Petrovice)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to části pozemku p.č. 733/1  o výměře 225 m2 (dle GP p.č. 733/3) a části pozemku  p.č. 737/1 o výměře 84 m2 (dle GP p.č. 737/3 ) v k.ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, a to z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Petrovice ░░  do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu  15.450,-Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

V úvodu projednávání majetkových dispozic seznámil starosta města s návrhem na společné hlasování o majetkových dispozicích pod body programu 9) až 16) s tím, že pokud některý z členů zastupitelstva města požádá o samostatné hlasování o určité dispozici, bude mu vyhověno.
Místostarosta města pan Stanislav Marek seznámil přítomné zastupitele se základním obsahem majetkových dispozic po body programu 9) až 15) a místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera s obsahem bodu 16) s tím, že o těchto bodech programu bude hlasováno společně.

 

V rámci diskuse k projednávaným dispozicím s majetkem města se hovořilo zejména o problematice výjezdu nákladních aut z lomu s tím, že auta budou vyjíždět směrem na Petrovice přes komunikaci ZD (na údržbě komunikace se město bude podílet), poté budou vozidla přímo najíždět na krajskou komunikaci. Dále na základě proběhlé diskuse a připomínky JUDr. Libora Černého k odprodeji pozemků na ul. Mrštíkova u bytových domů dojde, před podpisy smluv, ze strany odboru správy majetku města MěÚ k opětovnému prověření, zda není část plochy vhodná k umístění např. mobiliáře města nebo parkování.

 

Po proběhlé diskusi bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usneseni:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
10. 12/18/ZM/2021 Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 3846 -24 m2 v k.ú. NMNM (SŽDC – chodník u žel. přejezdu nemocnice)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci – části  pozemku p.č. 3846 (dle GP p.č. 3846/2 ostatní plocha manipulační plocha o výměře  24 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku  Správy železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00, IČ: 709 94 234 do majetku města Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900, za dohodnutou kupní cenu 10.000,- Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usneseni:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
11. 13/18/ZM/2021 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3424/20 a 3424/4 v k.ú. NMNM (kolem BD č.p. 1041, 1042, 1043 – Mrštíkova ul.)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to

části pozemku p.č. 3424/20 (dle GP p.č. 3424/20) o výměře 531 m2 v podílu vyjádřeném id. 1/4, část p.č. 3424/20 (dle GP p.č. 3424/97) o výměře 23 m2 v podílu vyjádřeném id.1/4 , část p.č. 3424/20 (dle GP p.č. 3424/93) o výměře 73 m2 a část p.č. 3424/20 (dle GP p.č. 3424/94) o výměře 23 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 58.625 Kč,

části pozemku p.č.3424/20 (dle GP p.č. 3424/20) o výměře 531 m2 v podílu vyjádřeném id. 1/4, část p.č. 3424/20 (dle GP p.č. 3424/97) o výměře 23 m2 v podílu vyjádřeném id.1/4 , část p.č. 3424/20 (dle GP p.č. 3424/91) o výměře 88 m2 a část p.č. 3424/20 (dle GP p.č. 3424/92) o výměře 23 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 62.375 Kč,

části pozemku p.č.3424/20 (dle GP p.č. 3424/20  ) o výměře 531 m2 v podílu vyjádřeném id. 1/4, část p.č. 3424/20 (dle GP p.č. 3424/97) o výměře 23 m2 v podílu vyjádřeném id.1/4, část p.č. 3424/20 (dle GP p.č. 3424/95) o výměře 74 m2 a část p.č. 3424/20 (dle GP p.č. 3424/96) o výměře 22 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, manželům░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě,  za dohodnutou kupní cenu 58.625 Kč

části pozemku p.č.3424/20 (dle GP p.č. 3424/20) o výměře 531 m2 v podílu vyjádřeném id. 1/4, část p.č. 3424/20 (dle GP p.č. 3424/97) o výměře 23 m2 v podílu vyjádřeném id.1/4, část p.č. 3424/20 (dle GP p.č. 3424/89) o výměře 95 m2 a část p.č. 3424/20 (dle GP p.č. 3424/90) o výměře 22 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, panu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Zbýšov, za dohodnutou kupní cenu 63.875,- Kč

s tím, že všichni společně a nerozdílně uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 3424/4 o výměře 716 m2 (dle GP shodně označeno jako p.č. 3424/4), ost. plocha, jiná plocha v k.ú. Nové Město na Moravě,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Nové Město na Moravě,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě, všem v podílu vyjádřeném id. 1/4 na této nemovité věci, za dohodnutou kupní cenu 179.000,-Kč, kdy každý spolupodílový kupující uhradí 44.750 Kč a všichni společně a nerozdílně uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části  pozemku p.č. 3424/4 o výměře 688 m2 (dle GP označeno jako p.č. 3424/98), ost. plocha, jiná plocha v k.ú. Nové Město na Moravě, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě, všem v podílu vyjádřeném id. 1/4 na této nemovité věci, za dohodnutou kupní cenu 172.000,- Kč, kdy každý spolupodílový kupující uhradí 43.000 Kč a všichni společně a nerozdílně uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usneseni:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
12. 14/18/ZM/2021 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 416/2, 416/3 v k.ú. Slavkovice

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 416/2 o výměře 127 m2 a  pozemku p.č. 416/3  o výměře 3 m2 v k.ú. Slavkovice, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Slavkovice░░ ░░░░ za dohodnutou kupní cenu 26.000,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usneseni:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
13. 15/18/ZM/2021 Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 4 (36 m2) x část p.č. 81/1 (36 m2) v k.ú. Petrovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku: paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě část p. č. 81/1 o výměře 36 mv podílu vyjádřeném id.1/3 a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě část p. č. 81/1 o výměře 36 mv podílu vyjádřeném id. 2/3,

– převod z majetku: ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě do majetku města  část p. č. 4 o výměře 36 m podíl vyjádřený id. 1/3 a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě do majetku města část p. č. 4 o výměře 36 m2 podíl vyjádřený id. 2/3, a to

bez jakýchkoliv finančních doplatků obou smluvních stran s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí a s tím, že ve smlouvě bude zapracován souhlasu budoucích vlastníků s již existující kanalizací na směňovaných částech pozemků.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usneseni:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
14. 16/18/ZM/2021 Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 3536/28 (206 m2) x část p.č. 3536/39 (142 m2) v k.ú. NMNM (areál Soškova)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

 směnu nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku pana ░░░░ ░░░░ ░ bytem Radňovice░░  část p. č. 3536/38 (dle GP p.č. 3536/53) o výměře 206 m

– převod z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░ bytem Radňovice░░   do majetku města  část p. č. 3536/39 (dle GP p.č. 3536/54) o výměře 142 m

bez jakýchkoliv finančních doplatků obou smluvních stran s tím, že pan ░░░░ ░░░  uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usneseni:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
15. 17/18/ZM/2021 Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 133/1,p.č. 129/2 x část p.č. 130 a část p.č. 133/3 v k.ú. Rokytno na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Rokytno na Moravě, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku ░░░░ ░░░░ ░░ bytem░░░░ ░░░░ , 602 00 Brno část p. č. 133/1 (dle GP p.č. 133/4) o výměře 12 m a p.č. 129/2 o výměře 18 m2

– převod z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem░░░░ ░░░░ 602 00 Brno  do majetku města díl „c“ z p.č. 130 o výměře 22 m a díl „d“ z p.č. 133/3 o výměře 47 m2

bez jakýchkoliv finančních doplatků obou smluvních stran s tím, že ░░░░ ░░░░ ░  uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usneseni:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
16. 18/18/ZM/2021 Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí – pozemků  p.č. 3414/4 trvalý travní porost (77 m2), p.č. 3415/4 trvalý travní porost  (157 m2), p.č. 3417/24 ostatní plocha jiná plocha (182 m2), p.č. 3417/34 orná půda (1440 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Žďár nad Sázavou do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 216.180,-Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usneseni:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
17. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3190 v k.ú. NMNM (Vlachovická cihelna) – obálková metoda

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci – pozemku p.č. 3190 o výměře 545 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nový Jičín, za dohodnutou kupní cenu 605.495 Kč + DPH s tím, že v ustanovení kupní smlouvy bude uvedena skutečnost, že pozemek je v platném ÚP NMNM zařazen do Plochy rekreace – individuální (RI), kde mezi přípustné využití patří mj. stavby pro rodinnou rekreaci, ale dle předběžného stanoviska Správy CHKO Žďárské vrchy není výstavba nového rekreačního objektu v dané lokalitě žádoucí.

V rámci diskuse k projednávané dispozici bylo panem místostarostou Stanislavem Markem konstatováno, že obdržená nabídka nesplňuje podmínky vypsaného oznámení. Dále proběhla diskuse o vhodnosti nastavení podmínek vypsaného oznámení a jejich přehodnocení v případě budoucích záměrů.

Po proběhlé diskusi bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 2 Proti: 20 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo
18. 19/18/ZM/2021 Informace o průběhu investičních akcí města 2021

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2021

V rámci diskuse k investičním akcím města se hovořilo zejména o
– záměru vybudování smuteční síně (problematika bude předmětem diskuse na semináři členů zastupitelstva města dne 18.10.2021)
– záměru vytvoření mokřadů na Studnicích ze strany soukromých vlastníků
– záměru výstavby kluziště (předpokládaná cena cca 12,5 mil. Kč bez DPH)
– mola u Černého rybníka (upravováno dle požadavků CHKO Žďárské vrchy s tím, že se v roce 2021 nepodařilo sehnat dodavatele a je připravováno k realizaci na rok 2022)
– o probíhajících pracích na kruhovém objezdu na Masarykově ul. (upozornění na realizované zúžení komunikace ul. Soškova v důsledku zajištění potřebné minimální šířky chodníku, z toho případně vyplývající zvážení omezení rychlosti směrem od Pohledce)
– možnost umístění vhodného prvku uprostřed kruhového objezdu
– potřebě kontroly vyčištění toku od pokácené zeleně podél nové cyklostezky pod Betlémem.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
19.1. 20/18/ZM/2021 Diskuse

I. Zastupitelstvo města volí

s účinností od 1.10.2021 dle § 84 odst. 2) písm. l) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění členem Finančního výboru Zastupitelstva města Nového Města na Moravě pana Ing. Tomáš Vlčka, bytem Nad Městem ░░░ ,  592 31 Nové Město na Moravě.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato
19.2. 21/18/ZM/2021 Diskuse

I. Zastupitelstvo města volí

s účinností od 1.10.2021 dle § 84 odst. 2) písm. l) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění členem Osadního výboru místní části Studnice Zastupitelstva města Nového Města na Moravě pana Jaroslava Konvalinku, bytem Studnice ░░ , 592 31  Nové Město na Moravě.

V rámci diskuse byly vzneseny následující diskusní příspěvky:

Ing. František Laštovička – dotazoval se na současnou situaci v městských lesích.

Starosta města přislíbil předložení zprávy na příštím zasedání zastupitelstva města.

JUDr. Libor Černý – dle jeho názoru je třeba řešit areál koupaliště jako celek, dílčí záměry v této lokalitě nebude podporovat. 

 

Mgr. Helena Šustrová – upozornila na nutný ořez zeleně podél Maršovské ulice.

 

Ing. František Laštovička – upozornil na nebezpečnou dopraví situaci v místě napojení nové cyklostezky před Petrovicemi na krajskou silnici, dotazoval se, zda se v tomto úseku neuvažuje o úsekovém měření. 
Starosta města k tomuto konstatoval, že úsekové měření se v této lokalitě neplánuje s tím, že by  byla žádoucí jiná vhodná varianta omezení provozu (např. dopravním značením).

Téma: Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka MŠ Nové Město na Moravě, reagovala na článek v zářijovém Novoměstsku poukazující na současnou situaci v MŠ. Vyjádřila se k současnému řízení MŠ, které se setkalo s kritikou jak ze strany některých zaměstnanců MŠ, tak i části rodičů. Ve svém vyjádření se zaměřila zejména na problematikou zřízení předškolních tříd a tříd dvouletých dětí, nastavení systému řízení organizace jako celku včetně spolupráce na jednotlivých pracovištích, využívání personální kapacity MŠ či zavádění nové koncepce vzdělávání do praxe.
Jednání byly přítomny i další pedagogické pracovnice MŠ.

Starosta města k tomuto uvedl, že ředitelka MŠ naplňuje vizi zřizovatele (požadavek předškolní třídy a třídy pro dvouleté děti, o které byl mezi rodiči zájem). Kritiku těchto kroků je tedy třeba vnímat v tomto kontextu.  Z jeho strany lze vytknout nevhodnou časovou souslednost při zavádění některých organizačních změn a nevhodnou komunikaci s částí veřejnosti. Informoval, že v MŠ opakovaně proběhlo šetření České školní inspekce, jehož výsledky se vedení města podrobně zabývalo a reagovalo na ně. Vedení města bude nadále požadovat informace o naplňování závěrů inspekce..

JUDr. Libor Černý navrhl odvolání ředitelky MŠ. Starosta města vysvětlil, že toto není v kompetenci zastupitelstva města. Odvolání ředitelky není možné bez zákonného důvodu.

MVDr. Dana Sokolíček vyjádřil názor, zda by nebylo vhodné případné provedení externího auditu organizace odborným externím subjektem, ve kterém se mimo jiné zkoumají názory podřízených, nadřízených, způsob komunikace či chyby ve vztazích apod.

Starosta města vyjádřil s tímto souhlas a konstatoval, že takový postup je v souladu s naplňováním závěrů vzešlých ze zprávy České školní inspekce.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Lenka Stará
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
20. Závěr

Starosta města ukončil v 18.48 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Lenka Stará
zapisovatel

Ověřovatelé:


Ing. Mgr. Hana Janů
zastupitel


MUDr. Jindřich Hauk
zastupitel