Samospráva města

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 29.11.2021

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 19. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 29.11.2021 od 16:00 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 19. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalo dne 29.11.2021

od 16:00 hodin v Kulturním domě Nové Město na Moravě

Přítomni: Lubomír Buchta

JUDr. Libor Černý

MUDr. Jindřich Hauk

Ing. Mgr. Hana Janů

Martin Junek

Mgr. Hana Knapčoková

Josef Košík

Mgr. Jan Krakovič

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Stanislav Marek

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

Ing. Petr Nepustil

Mgr. Pavel Peňáz

MVDr. Dan Sokolíček

Michal Šmarda

Mgr. Helena Šustrová

Roman Wolker

Omluveni: Ing. Ilona Komínková

Mgr. Jiří Maděra

Soňa Macháčková

Ing. Pavel Štorek

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Ing. František Laštovička

Roman Wolker

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

V 16.15 hod. se dostavil pan Josek Košík. Mgr. Tomáš Krejčí byl po dobu zasedání přítomen online videokonferencí.

Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam, který je on-line streamován na Facebook a YouTube.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující příspěvky:

Téma: pan Martin Junek se dotazoval, kdy bude schvalován participativní rozpočet.

Starosta města k tomuto uvedl, že je zpracovaná nová studie lokality koupaliště, v níž je zakomponován i vítězný projekt v rámci participativního rozpočtu, záležitost bude připravena k projednání na příští zasedání zastupitelstva města.

Téma: pan Roman Wolker – dotazoval se na připravenost TS služeb s.r.o. na zajišťování vyjíždění lyžařských tratí, poděkoval za zvládnutí zimní údržby.

Jednatel TS služeb s.r.o. Ing. Ondřej Šandera uvedl, že technika na vyjíždění lyžařských tratí (čtyřkolka) by měla být kompletně dodána příští týden.

Téma: pan XXX, seznámil přítomné za obyvatele ul. Kaštanová a Šípková s peticí – nesouhlasem se záměrem výstavby bytových domů na p.č. 2036/17 v lokalitě zahradnictví v Novém Městě na Moravě.

Starosta města spolu s místostarostou Bc. Jaroslavem Lemperou konstatovali, že v uvedené lokalitě bylo od začátku počítáno i s výstavbou bytových domů. Starosta města prezentoval obrázky, jak mají být bytové domy situovány a jak mají mít vzhled. Uvedl, že se zástupci města budou peticí zabývat, bude svoláno společné jednání se zástupci současných obyvatel dotčené lokality, investorem, stavebním úřadem, předpokládá začátkem příštího roku.

Ing. Sylva Urbancová, referentka odboru SŽP na úseku územního plánování uvedla, že v Územní studii lokality Zahradnictví, zaevidované v roce 2018 již byl vymezen prostor pro výstavbu bytových domů v areálu bývalého Zahradnictví (prostor B3). V průběhu pořizování této studie se v roce 2017 konal s majiteli pozemků, popř. zájemci, výrobní výbor, na kterém byli seznámeni s prvním návrhem řešení lokality. V průběhu tohoto výrobního výboru byl uplatněn požadavek majitele pozemků řešit v prostoru bývalého Zahradnictví prostor pro výstavbu bytového/bytových domů, kterému bylo vyhověno.

Pro tento prostor byla stanovena regulace: 0-2 bytové domy, popř. rodinné domy; rodinné domy max. 2.NP, bytové domy max. 3.NP; podlaha 1.NP max. 1 m nad výškou upraveného terénu.

V roce 2020 byla na základě požadavku vlastníka těchto pozemků ÚS lokality Zahradnictví upravována, a byla nově nastavena regulace pro území bývalého Zahradnictví (B3): počet bytových domů nebude omezen; zástavba ale smí mít max. 3.NP + 1 ustupující podlaží (max. 50% půdorysné plochy typického nadzemního podlaží); podlaha 1.NP max. 1 m nad výškou upraveného terénu; byly pevně stanoveny nadmořské výšky podlahy 1.NP bytových domů. Tato regulace vyplynula z rozpracované studie záměru 4 bytových domů menšího objemu, předloženou vlastníkem pozemků.

V současné době stavební úřad nevede v této věci žádné řízení.

Téma: Mgr. Hana Knapčoková se dotazovala, zda se uvažuje o umístění nádob na bioodpad, stejně jako v lokalitě Betlém a Brožkův kopec, také v ostatních částech města

Starosta města k dotazu uvedl, že se jedná o pilotní projekt v části města, projekt je prozatím úspěšný a považuje za vhodné v něm pokračovat v dalších částech města se zástavbou rodinných domů.

Paní Marcela Popelková, referentka odboru správy majetku města na úseku odpadového hospodářství, uvedla, že město bude příští rok opět žádat o dotaci na nádoby a případně by bylo možné nádoby rozšířit na další části města.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/19/ZM/2021 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Romana Wolkra.

Starosta města konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, co oba přítomní ověřovatelé Ing. Mgr. Hana Janů a MUDr. Jindřich Hauk potvrdili.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/19/ZM/2021 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání pana Ing. Františka Laštovičku.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/19/ZM/2021 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě od 11.10.2021 do 15.11.2021

3) Návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2022

4) Kontokorentní úvěr

5) Dotační program na protihluková opatření

6) OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

7) Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.

8) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3912/4 v k.ú. NMNM (ul. Lesní) – 3x

9) Dispozice s majetkem – směna části pozemků p.č. 492/2 x.č. 467/3 v k. ú. NMNM (ul. Brněnská – chodníky)

10) Dispozice s majetkem – bezúplatný převod pozemků v k.ú. NMNM od Kraje Vysočina (přechod pro chodce -Maršovská)

11) Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 166/1 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

12) Dispozice s majetkem – prominutí nájemného v souvislosti s opatřeními COVID-19 – Bufet sportovní hala

13) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 1233 v k.ú. NMNM (Brněnská)

14) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 53/3 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

15) Informace o průběhu investičních akcí města 2021

16) Diskuse

17) Závěr

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2. 4/19/ZM/2021 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 11.10.2021 do 15.11.2021

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 11.10.2021 do 15.11.2021 a nemá k činnosti rady města připomínky.

Starosta města pan Michal Šmarda konstatoval, že na portále zastupitele je v rámci podkladových materiálů k tomuto bodu k dispozici zpráva o hospodaření v městských lesích za 3. čtvrtletí roku 2021 s tím, že tato problematika bude předložena k projednání zastupitelstvu města na prosincovém zasedání.

V rámci diskuse k činnosti rady města byl Ing. Petrem Nepustilem vznesen dokaz k problematice rekonstrukce infrastruktury v lokalitě Betlém, ke stavu přípravy změny územního plánu města, zejména s ohledem na lokalitu Betlém (parkoviště u čerpaní stanice) a k výstavbě zařízení se zvláštním režimem Domov Pomněnka v lokalitě za DPS.

Starosta města k jednotlivým dotazům konstatoval, že studie rekonstrukce infrastruktury v lokalitě Betlém by měla být zpracovaná v I. pololetí příštího roku a následně na to projednána s občany, veřejné projednání návrhu změny územního plánu města, kde budou diskutovány jednotlivé úpravy, doplnění se bude konat 15.12.2021 v kulturním domě, stran výstavby Domova Pomněnka, jehož investorem je Diakonie ČCE uvedl, že v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, do konce letošního roku se předpokládá uzavření smlouvy mezi investorem a dodavatelem, město počítá s přesunem hřiště.

Dále vznesl dotaz JUDr. Libor Černý k otázce řešení parkování na ul. Wolkerova – starosta města sdělil, že systém parkování se v v této lokalitě měnit nebude, stav bude jako dosud.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

3. 5/19/ZM/2021 Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2022

I. Zastupitelstvo města schvaluje

I. návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2022

PŘÍJMY (tis. Kč) po konsolidaci 276 530,8

z toho: daňové příjmy 179 792,0

nedaňové příjmy 53 966,9

kapitálové příjmy 11 968,8

přijaté transfery 30 803,1

Tvorba a čerpání fondů – konsolidace 5 003,7

Přechodné fin. výpomoci 0,0

Provozní výdaje celkem (tis. Kč) 250 259,0

z toho: provozní výdaje bez příspěvků PO: 207 906,3

vodní hospodářství 4 199,1

zemědělství, lesní hospodářství a ryb. 5 846,0

průmysl, stavebnictví, obchod a služ. 530,0

doprava 36 360,2

civilní připravenost na krizové stavy 113,0

kultura, církve a sdělovací prostředky 2 297,0

bezpečnost a veřejný pořádek 5 696,9

požární ochrana a integrovaný záchranný systém 2 648,9

státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 60 108,5

sociální věci a politika zaměstnanosti 194,0

zdravotnictví 0,0

sport a zájmová činnost 10 572,0

bydlení, kom.služby, územní rozvoj 27 837,4

ochrana životního prostř. 18 897,2

ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 50,0

vzdělávání a školské služby 4 570,5

jiné veřejné služby a činnosti 10,0

ostatní činnosti 860,0

finanční operace 27 115,6

provoz.příspěvky PO celkem 42 352,7

z toho: Mateřská škola 4274,7

ZŠ Vratislavovo nám. 5 535,2

ZŠ L. Čecha 5 182,2

Zákl.umělecká škola 1 037,0

Novoměst. kultur. zařízení 14 722,6

Dům dětí a mládeže 704,0

Novoměst. soc. služby 9 266,8

Centrum Zdislava 1 630,2

dotace PO ze SR a kraje 0,0

Investiční výdaje celkem (tis. Kč) 69 638,0

VÝDAJE (tis. Kč) po konsolidaci 319 897,0

Tvorba a čerpání fondů – konsolidace 5 003,7

limit mezd v hospodářství města celkem 40 299,7 tis. Kč

z toho: limit mezd zaměstnanců zařazených do MěÚ 30.579,1 tis. Kč

limit mezd Městské policie 3.810,0 tis. Kč

poskytnutí dotací a příspěvků ve výši uvedené dle návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2022 příspěvkovým organizacím města, Mikroregionu Novoměstsko, Novoměstským službám s.r.o. a SVK Žďársko a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv

poskytnutí zápůjček zaměstnancům města ze Sociálního fondu podle pravidel a rozpočtu sociálního fondu platných pro rok 2022

zmocnění pro Radu města Nového Města na Moravě dle § 102, odst. 2, písm. a, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

k provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU, z rozpočtu krajů a jiných institucí a jejich použití

k provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč (včetně) v jednotlivých případech, s výjimkou těch o kterých rozhodne zastupitelstvo města.

K tomu bodu byli přizváni: Ing. Jaroslav Koutník

Pan Martin Junek, člen finančního výboru, přednesl na základě pověření předsedkyně FV zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva města. Konstatoval, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města k odsouhlasení jak projednávaný návrhu rozpočtu města na rok 2022, tak i přijetí kontokorentního úvěru, s ohledem na možnou potřebu krytí krátkodobého nedostatku finančních prostředků (na programu dnešního zasedání zastupitelstva města pod bodem 4), dále poskytnutí dotací v rámci dotačního programu města (pod bodem 5) s tím, že finanční výbor doporučuje pro další roky tento dotační program nevyhlašovat. Dále finanční výbor doporučuje k odsouhlasení poskytnutí dotace Nemocnici Nové Město na Moravě na realizaci rozšíření parkoviště na Žďárské ulici (pod bodem 7), úpravu vyhlášky o místním poplatku za systém odpadového hospodářství spočívající v osvobození od poplatku pro osoby, které pobývají v zahraničí (pod bodem 6) a prominutí nájemného na pronájem bufetu ve sportovního hale v souvislosti s covidovými opatřeními (pod bodem 12). Dále sdělil, že se členové finančního výboru se na svém posledním jednání rovněž zabývali problematikou navyšování cen energií, možností zvyšování nájemného, vstupného apod.

Mgr. Helena Šustrová navrhuje, aby město připravilo nový dotační program na řešení problematiky bezbarierovosti města namísto protihluku.

Úvodní slovo k návrhu rozpočtu města na rok 2021 přednesl vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. Jaroslav Koutník s tím, že byly splněny požadované formality tak, aby mohl být rozpočet schválen.

Starosta města pan Michal Šmarda prostřednictvím své prezentace seznámil s návrhem rozpočtu města na příštím rok, zejména s návrhem provozního rozpočtu, provozního salda roku 2022, s důvody, proč je navrhovaný schodek hospodaření i s významnými investičními akcemi města na rok 2022 (např. rekonstrukce ul. Budovatelů, chodník Bělisko, oprava hráze rybníka ve Slavkovicích, kanalizace ve Hlinném, síťování pozemků pro výstavbu rodinných domů v Pohledci, infrastruktura ul. Lesní) s tím, že pro příští rok je vyčleněno na všechny investice cca 96 mil. Kč. Starosta města informoval také o způsobu jejich financování a o zapracovaných změnách v návrhu rozpočtu vzešlých ze semináře zastupitelstva (veřejné osvětlení komunikace od ul. Lesní až k lesu Ochoza lze vyřešit až po majetkoprávním vypořádání pozemků v lokalitě – město začne jednat o možnostech odkupu pozemků zejména pro umístění sloupů). Na závěr informoval o aktuální výši finančních prostředků na fondech města.

V rámci diskuse (JUDr. Libor Černý, MVDr. Dan Sokolíček) se zejména hovořilo o záměrech:

– rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě od ul. Lesní k začátku lesu Ochoza u tábora

– infrastruktuře na ulici Veslařská (kompletní řešení infrastruktury – sítě, komunikace, chodníky obdobně jako na Betlémě)

– úpravách na ulici Drobného v prostoru před a kolem prodejny Enpeka – rekonstrukce infrastruktury

– najíždění lyžařských tras, provozu kamenolomu, existence a efektivity MHD, snížení částky oproti předchozím rokům na zachování kulturních památek, provozu Novoměstských služeb s.r.o. – městských lázní a Novoměstských kulturních zařízení p.o.

Na dotazy odpovídal starosta města a zároveň poděkoval za věcné připomínky.

Starosta města přislíbil na příštím zastupitelstvu města v prosinci 2021 předložení zprávy o hospodaření organizací města, konkrétně Novoměstských služeb s.r.o. a Novoměstských kulturních zařízení p.o a dále v I. čtvrtletí příštího roku zprávu o provozu MHD.

Z diskuse nevzešel žádný konkrétní protinávrh, a proto starosta města přistoupil k hlasování o předloženém návrhu usnesení k rozpočtu města na rok 2022.

V rámci ověřování zápisu ze zasedání byla opravena chyba v části I. usnesení, 1. řádku

„PŘÍJMY (tis. Kč) po konsolidaci 267 530,8“, která byla uvedena nesprávně oproti příloze materiálu k tomuto bodu na

„PŘÍJMY (tis. Kč) po konsolidaci 276 530,8“, tak jak správně uvedeno v příloze materiálu – „příloha-návrh rozpočtu města na rok 2022“.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Koutník

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 1 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4. 6/19/ZM/2021 Kontokorentní úvěr

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru mezi městem a společností Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, IČ: 45317054 ve výši 40.000.000,- Kč za účelem předfinancování dotací a financování investičních akcí města s plovoucí úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,1% p.a., dle příloh materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Jaroslav Koutník

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Koutník

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 15 Proti: 3 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5.1. 7/19/ZM/2021 Dotační program na protihluková opatření

I. Zastupitelstvo města stahuje

bod 5) Dotační program na protihluková opatření z programu dnešního zasedání, v části I.

Po obsáhlé diskusi k tomuto bodu programu týkající se především smysluplnosti dalšího vyhlašování tohoto dotačního programu, případně jeho nahrazení programem „bez bariér“, bylo přistoupeno k hlasování o upravených návrzích usnesení, které formuloval starosta města, na základě připomínek a podnětů vznesených v rámci diskusních příspěvků členů zastupitelstva města, tak že návrhy usnesení budou hlasovány po částech, kdy v části usnesení I. je navrženo stažení z programu s tím, že bude zpracována nová hodnotící zpráva a bude opětovně návrh na poskytnutí dotací předložen ke schválení na prosincovém zasedání zastupitelstva města. V části usnesení II. týkající se prodloužení termínu vyúčtování dotace poskytnuté již v roce 2020 bude hlasováno o předloženém návrhu usnesení beze změny.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Markéta Šrámková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5.2. 8/19/ZM/2021 Dotační program na protihluková opatření

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 24.7.2020 dle přílohy č. 7 tohoto materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Markéta Šrámková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

6. 9/19/ZM/2021 OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

I. Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle přílohy tohoto materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Lenka Kotovicová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7. 10/19/ZM/2021 Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 700 tis. Kč Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, IČ: 842001, se sídlem Žďárská 610, 59231 Nové Město na Moravě za účelem rozšíření centrálního parkoviště na Žďárské ulici v Novém Městě na Moravě o 32 parkovacích míst s asfaltovým povrchem pro účely parkování klientů nemocnice, a v návaznosti na to schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a příspěvkovou organizací Kraje Vysočina Nemocnicí Nové Město na Moravě, p.o. se sídlem Žďárská 610, 59231 Nové Město na Moravě jako příjemcem dotace.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření, a to převod částky ve výši 700 tis. Kč z odvětví finanční operace do investičních výdajů za účelem poskytnutí individuální investiční dotace Nemocnici Nové Město na Moravě, p.o. se sídlem Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

8. 11/19/ZM/2021 Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3912/4 v k.ú. NMNM (ul. Lesní)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p. č. 3912/4 o výměře 121 m2 (dle GP p.č. 3912/21) v k. ú. Nové Město na Moravě, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě,, za dohodnutou kupní cenu 30.250,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p. č. 3912/4 o výměře 4 m2 (dle GP p.č. 3912/22) v k. ú. Nové Město na Moravě, a to manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě,, za dohodnutou kupní cenu 1000,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p. č. 3912/4 o výměře 56 m2 (dle GP p.č. 3912/23) v k. ú. Nové Město na Moravě, a to panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě,, za dohodnutou kupní cenu 14.000,- Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

V úvodu projednávání majetkových dispozic seznámil místostarosta města s návrhem na společné hlasování o majetkových dispozicích s tím, že pokud některý z členů zastupitelstva požádá o samostatné hlasování o určité dispozici, bude mu vyhověno.

Poté seznámil přítomné členy zastupitelstva města se základním obsahem majetkových dispozic pod body programu 8) až 12).

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 11, 12.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

9. 12/19/ZM/2021 Dispozice s majetkem – směna části pozemků p.č. 492/2 x.č. 467/3 v k. ú. NMNM (ul. Brněnská – chodníky)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě, a to jak následuje:

převod

– části p. č. 467/3 o výměře 44 m2 (dle GP p. č. 467/37) z majetku města do majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě v podílu id. 1/4, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Žďár nad Sázavou v podílu id. 1/4 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě v podílu id. 1/2,

– části p. č. 492/2 o výměře 44 m2 (dle GP p.č. 492/3) z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě v podílu id. 1/4, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Žďár nad Sázavou v podílu id. 1/4 a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě v podílu id. 1/2, do majetku města s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 11, 12.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

10. 13/19/ZM/2021 Dispozice s majetkem- bezúplatný převod pozemků v k.ú. NMNM od Kraje Vysočina (přechod pro chodce-Maršovská)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod (dar) nemovitých věcí, a to části pozemku 3408/6 o výměře 3 m2 (dle GP p.č. 3408/32), části pozemku p.č. 3408/6 o výměře 1 m2 (dle GP p.č. 3408/33) a části p.č. 3432/25 o výměře 3 m2 (dle GP p.č. 3432/41) s veškerými součástmi a příslušenstvím v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IČ: 708 90 749 do majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: 002 94 900.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 11, 12.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

11. 14/19/ZM/2021 Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 166/1 k.ú. Jiříkovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci – části pozemku p. č. 166/1 o výměře 244 m2 (dle GP p.č. 166/3), a to z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ oba bytem Jiříkovice░░░ každý v podílu vyjádřeném id. 1/2 na této nemovité věci, do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 4.880,- Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 11, 12.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

12. 15/19/ZM/2021 Dispozice s majetkem – prominutí nájemného v souvislosti s opatřeními COVID -19 – Bufet sportovní hala

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prominutí části nájemného za pronájem bufetu Sportovní haly Nové Město na Moravě ve výši 36.300,- Kč vč. DPH za období 01.10.2020 – 31.01.2021 nájemci Pubandco s.r.o., IČ: 07162103, Nové Sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, a to v souvislosti s uzavřením provozu nařízeném Vládou ČR (Covid-19).

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování k majetkovým dispozicím.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 8, 9, 10, 11, 12.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

13. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 1233 v k.ú. NMNM (Brněnská)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje pozemku p.č. 1233 (423 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě.

S obsahem dispozice seznámil přítomné členy zastupitelstva města pan místostarosta Stanislav Marek.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0 Proti: 18 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

14. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 53/3 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 53/3 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, dle situačního zákresu.

S obsahem dispozice seznámil přítomné členy zastupitelstva města pan místostarosta Stanislav Marek.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0 Proti: 19 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

15. 16/19/ZM/2021 Informace o průběhu investičních akcí města 2021

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v roce 2021.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

16. Diskuse

V rámci diskuse byly vzneseny následující příspěvky:

– starosta města se vyjádřil k problematice případného zvyšování výše nájemného za pronájem městských bytů dle námětů finančního výboru – nejdříve považuje za nutné sjednocení výše nájemného, až poté by mohla navazovat úvaha o jeho zvyšování, vzhledem k vysokému nárůstu cen za energie a teplo, nepovažuje nyní za vhodné zvyšovat i nájemné.

– Mgr. Helena Šustrová požádala o řešení opětovných výpadků veřejného osvětlení na Holubce a informaci k záměru zřízení zastávky MHD na Holubce.

Starosta města k tomuto sdělil, že problémy s veřejným osvětlením řeší TS služby s odborem investic, dále k zastávce MHD konstatoval, že je varianta buď vybudování provizorní dočasné zastávky na ulici Kárníkova nebo konečné provedení zastávky jako součást např. kompletního projektu rekonstrukce infrastruktury, ale až v horizontu cca 4 let, obě možnosti budou prověřeny.

– MVDr. Dan Sokolíček kladně hodnotil rozšíření vánočního osvětlení na Vratislavově nám. (nově řada borovic) a na Palackého nám. (strom).

Starosta města k tomuto uvedl, že v plánu je osvětlení i druhé řady borovic (bude nutné ale zajistit stabilní přípojku el. energie), výhledově se uvažuje i o vánočním osvětlení na Komenského nám.

Mgr. Helena Šustrová v této souvislosti poděkovala členům kulturní a společenské komise za výběr dekoru osvětlení.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

17. Závěr

Starosta města ukončil v 18.33 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Roman Wolker

zastupitel

Ing. František Laštovička

zastupitel