Samospráva města

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 28.11.2022

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 2. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 28. 11. 2022 od 16:00 …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 2. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalo dne 28. 11. 2022

od 16:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Blažek

Lubomír Buchta

JUDr. Libor Černý

Martin Drápalík

Ing. Mgr. Hana Janů

Mgr. Ivana Kadlecová

Mgr. Hana Knapčoková

Ing. Ilona Komínková

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Stanislav Marek

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

Ing. Petr Nepustil

Mgr. Pavel Peňáz

MUDr. Václav Peňáz

Mgr. Miroslav Skalník

MVDr. Dan Sokolíček

Michal Šmarda

Mgr. Helena Šustrová

Mgr. Petr Teplý Dis.

Helena Zelená Křížová

Omluveni: <dle prezenční listiny>

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Lubomír Buchta

Mgr. Hana Knapčoková

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

Ve 20.45 hod. se z jednání omluvil MVDr. Dan Sokolíček.

 

Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam, který je on-line streamován na Facebook a You Tube.

 

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující příspěvky:

Téma: XXX – dotazoval se na záměr města s vykupovanými pozemky na Beranici.

Starosta města uvedl, že, že v případě rekonstrukce Betléma, je to možnost pro město tyto pozemky využít např. jako nouzové napojení Betléma.

Téma: starosta města – informoval o příspěvku vzneseném na sociálních sítích – problematika Vysočina Arény – uzavření areálu v době rekonstrukce, spolufinancování města.

Starosta města k tomuto uvedl, že k této problematice bude svoláno pracovní jednání zastupitelstva města – seminář na začátku nového roku.

Téma: Ing. Tomáš Krejčí – požádal o opravu světel na vrcholku vánočního stromu na náměstí (nesvítí).

Starosta města požádal odbor správy majetku města MěÚ ve spolupráci s TS službami o prověření situace a v případě možnosti napravit.

V této souvislosti Mgr. Hana Knapčoková sdělila, že vánoční osvětlení na náměstí svítilo i během nedělního dne.

Téma: starosta města – tlumočil příspěvky vznesené na sociálních sítích k problematice nezávislých kandidátů na kandidátkách volebních stran a k cenám tepla .

Starosta města sdělil, že došlo k mírnému zdražení, ale není avizováno další zvyšování ceny.

 

Téma: Ing. Ilona Komínková – kritizovala současnou podobu webových stránek města, nespokojenost vyjádřila i Mgr. Ivana Kadlecová – stránky jsou dle jejich názoru nepřehledné, nevhodná grafika..

Starosta sdělil, že pokud jsou připomínky, tak je bude řešit s oddělením informatiky MěÚ a dalšími zaměstnanci a i v koordinaci s organizacemi města. Na příštím zasedání podá starosta města zprávu o vyhodnocení obdržených připomínek .

 

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

 

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/2/ZM/2022 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Lubomíra Buchtu.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což oba přítomné ověřovatelé Ing. Ilona Komínková a Ing. Petr Nepustil potvrdili.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/2/ZM/2022 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města paní Mgr. Hanu Knapčokovou.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/2/ZM/2022 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města souhlasí

s úpravou pořadí projednávání bodů programu, a to bod 9) předřadit před bod 5).

Program:

V rámci projednání a schválení programu byly vzneseny následující návrhy na úpravu programu:

– starosta města předložil návrh na rozšíření programu o bod 20) Dispozice s majetkem – nákup p.č. 2755/8, 2755/1 a 2799/3 v k.ú. NMNM (lokalita Beranice) a sdělil, že projednání této majetkové dispozice bylo předmětem i dnešní rady města s tím, že rada města nákup předmětných pozemků do majetku města doporučila zastupitelstvu města k odsouhlasení.

Dále uvedl, že s tímto souvisí i rozšíření bodu činnost rady města o schůzi RM č. 3.

 

– Ing. Ilona Komínková předložila návrhy na úpravou pořadí projednávání bodů programu, a to bod 18) Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů předřadit před bod 5) Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2023 a dále bod 9) Odměňování samosprávných orgánů města předřadit před bod 5) Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2023.

Starosta města k tomuto uvedl, že ale výbory přijímají stanovisko jako celek ne pouze předseda – není tedy relevantní individuální názor jednotlivých členů výborů k návrhu rozpočtu.

Starosta města přistoupil ke hlasování o předložených protinávrzích k navrhovanému programu dnešního jednání s tím, že o posledním předloženém protinávrhu bude hlasováno jako o prvním.

 

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 5 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.4. Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města souhlasí

s úpravou pořadí projednávání bodů programu, a to bod 18) předřadit před bod 5).

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 8 Proti: 9 Zdrželo se: 6 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

1.5. 4/2/ZM/2022 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozšíření programu dnešního zasedání zastupitelstva města o bod 20) Dispozice s majetkem – nákup p.č. 2755/8, 2755/1 a 2799/3 v k.ú. NMNM (lokalita „Betlém“)

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.6. 5/2/ZM/2022 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě od 31.10.2022 do 21.11.2022

3) Rozpočtové opatření na rok 2022 – ZM

4) Aktualizace investic a velkých oprav na rok 2023

9) Odměňování samosprávných orgánů města

5) Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2023

6) Novoměstská teplárenská a.s. – fúze

7) Návrh osob do orgánů obchodních společností s účastí města, stanovení určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu

8) Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování členů Dozorčí rady

10) Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2023 – vodní mlýn Petrovice

11) Schválení žádostí z dotačních výzev města Nové Město na Moravě

12) Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – Sportovní klub Nové Město na Moravě

13) Dispozice s majetkem – směna části p.č. 2024/1 x 2024/2 v k.ú. NMNM (Technické sporty)

14) Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 535/1 v k.ú. NMNM (Nečasova)

15) Dispozice s majetkem – směna části p.č. 154/1 x 153/4 v k.ú. Rokytno na Moravě

16) Dispozice s majetkem – směna částí pozemků v k.ú. Pohledec

17) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 4 stavebních pozemků v k.ú. Pohledec

18) Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů

19) Informace o průběhu investičních akcí města 2022

20) Dispozice s majetkem – nákup p.č. 2755/8, 2755/1 a 2799/3 v k.ú. NMNM (lokalita „Betlém“)

21) Diskuse

22) Závěr

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 5 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2. 6/2/ZM/2022 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 31.10.2022 do 28.11.2022

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 31.10.2022 do 28.11.2022 a nemá k činnosti rady města připomínky.

Starosta města sdělil, že v návaznosti na diskusi na ustavujícím zasedání zastupitelstvu města mají členové zastupitelstvu města k dispozici na portálu zastupitele města kompletní materiály projednané radou města a veřejnost má i nadále k dispozici předem na www města program rady města včetně předkládacích listů materiálů.

 

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

3. 7/2/ZM/2022 Rozpočtové opatření na rok 2022 – ZM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

K jednání byli přizvána: Ing. Martina Slámová

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lucie Filová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4. 8/2/ZM/2022 Odměňování samosprávných orgánů města

I. Zastupitelstvo města stahuje

bod 9) Odměňování samosprávných orgánů města z programu dnešního zasedání zastupitelstva města a požaduje jeho dopracování na příští zasedání zastupitelstva města.

V rámci diskuse k tomuto bodu programu předložil JUDr. Libor Černý protinávrh usnesení, který by byl podle jeho názoru spravedlivější při souběhu odměn u členů zastupitelstva města.

 

Po proběhlé diskusi a vzhledem k omezenému časového prostoru pro nastudování předloženého protinávrhu i předloženým variantním řešením, předložil starosta města návrh na stažení tohoto bodu z programu s tím, že bude předložen k opětovnému projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 6 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5. 9/2/ZM/2022 Aktualizace investic a velkých oprav na rok 2023

I. Zastupitelstvo města schvaluje

aktualizovaný seznam investic a velkých oprav na rok 2023 dle přílohy tohoto materiálu.

K tomu bodu jednání byly přizvány: Ing. Martina Slámová, Ing. Andrea Kramárová

 

Na začátku projednávání tohoto bodu programu starosta města navrhl, vzhledem k úzce spojené problematice, aby byla sloučena diskuse k aktualizaci investic a velkých oprav a návrhu rozpočtu města na příští rok.

Úvodní slovo k projednávaným materiálům přednesla vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. Martina Slámová.

Starosta města pan Michal Šmarda prostřednictvím své prezentace seznámil s návrhem rozpočtu města na příštím rok, zejména s návrhem provozního rozpočtu, provozního salda roku, s důvody, proč je navrhován schodek hospodaření i s významnými investičními akcemi města plánovanými na rok 2023 (např. výstavba smuteční síně, infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v Pohledci, vynětí ZPF v lokalitě Vlachovická ul., hřiště pod Betlémem, kanalizace ve Hlinném) s tím, že pro příští rok je vyčleněno na všechny investice a velké opravy cca 111 mil. Kč. Starosta města informoval také o způsobu jejich financování a o zapracovaných změnách v návrhu rozpočtu tak, jak vzešly z projednání na semináři zastupitelstva města a v radě města.

V rámci diskuse se zejména hovořilo o hledání úspor při pořádání kulturních akcí ve městě, provozu městských lázní, vyhodnocení provozu úsekovém měření, zahájení projekčních prací na revitalizaci Zichova rybníka, komplexním řešení realizace záměru koupaliště, záměru kompostárny v Pohledci atd.

 

 

Po ukončení diskuse, ze které nevzešly žádné protinávrhy usnesení, bylo přistoupeno k hlasování o předložených návrzích usnesení nejprve k bodu 4) a poté k bodu 5).

 

 

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Martina Slámová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 1 Zdrželo se: 4 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

6. 10/2/ZM/2022 Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2023

I. Zastupitelstvo města schvaluje

 

I. návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2023

PŘÍJMY (tis. Kč) po konsolidaci 334 583,0

z toho: daňové příjmy 213 050,0

nedaňové příjmy 57 748,9

kapitálové příjmy 31 768,8

přijaté transfery 32 015,3

Tvorba a čerpání fondů – konsolidace 31 999,3

Přechodné fin. výpomoci 0,0

 

Provozní výdaje celkem (tis. Kč) 276 410,5

z toho: provozní výdaje bez příspěvků PO: 227 967,8

vodní hospodářství 2 203,5

zemědělství, lesní hospodářství a ryb. 7 252,0

průmysl, stavebnictví, obchod a služ. 355,0

doprava 23 180,0

civilní připravenost na krizové stavy 115,0

kultura, církve a sdělovací prostředky 1 457,5

bezpečnost a veřejný pořádek 6 487,0

požární ochrana a integrovaný záchranný systém 2 806,2

státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 63 394,0

sociální věci a politika zaměstnanosti 266,0

zdravotnictví 0,0

sport a zájmová činnost 12 202,0

bydlení, kom.služby, územní rozvoj 33 911,7

ochrana životního prostř. 23 999,0

ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,0

vzdělávání a školské služby 2 658,9

jiné veřejné služby a činnosti 10,0

ostatní činnosti 920,0

finanční operace 46 750,0

provoz. příspěvky PO celkem 48 442,7

z toho: Mateřská škola 4 707,8

ZŠ Vratislavovo nám. 6 980,4

ZŠ L. Čecha 6 678,6

Zákl. umělecká škola 1 156,0

Novoměst. kultur. zařízení 16 223,0

Dům dětí a mládeže 1 000,0

Novoměst. soc. služby 10 052,8

Centrum Zdislava 1 644,1

dotace PO ze SR a kraje 0,0

Investiční výdaje celkem (tis. Kč) 98 169,4

VÝDAJE (tis. Kč) po konsolidaci 374 579,9

Tvorba a čerpání fondů – konsolidace 31 999,3

Saldo příjmů a výdajů celkem (tis. Kč) – 39 996,9

 

financování:

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,0

splátka přechodné fin. výpomoci 0,0

změna stavu FP na bankovních účtech 39 996,9

Financování celkem (tis. Kč) 39 996,9

 

limit mezd Městské policie 4.300,0 tis. Kč

limit mezd v hospodářství města 38.624,1 tis. Kč a z toho:

limit mezd zaměstnanců zařazených do MěÚ 32.834,4 tis. Kč

 

krytí financování z fondu rozvoje bydlení, a to ve výši 10.590 tis. Kč, z fondu rezerv a rozvoje ve výši 20.000 tis. Kč a 9.406,9 tis. Kč ze zůstatků na bankovních účtech města

 

poskytnutí dotací a příspěvků ve výši uvedené dle návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2023 příspěvkovým organizacím města, Mikroregionu Novoměstsko, Novoměstským službám s.r.o. a SVK Žďársko a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv

 

poskytnutí zápůjček zaměstnancům města ze Sociálního fondu podle pravidel a rozpočtu sociálního fondu platných pro rok 2023

 

zmocnění pro Radu města Nového Města na Moravě dle § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

k provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU, z rozpočtu krajů a jiných institucí a jejich použití

k provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč (včetně) v jednotlivých případech, s výjimkou těch, o kterých rozhodne zastupitelstvo města.

 

Diskuse k návrhu rozpočtu města na rok 2023 proběhla v rámci předchozího bodu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Martina Slámová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 16 Proti: 6 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7. 11/2/ZM/2022 Novoměstská teplárenská a.s. – fúze

I. Zastupitelstvo města souhlasí

1. s fúzí sloučením obchodních společností Novoměstská teplárenská a.s., IČ 253 35 057, se sídlem Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2281, a Cogen CZ a.s., IČ 256 09 645, se sídlem Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8621, a to dle projektu fúze sloučením (dále jen „projekt fúze sloučením“), který je přílohou č. 1 tohoto materiálu (dále jen „fúze“);

2. v souvislosti s fúzí dle bodu 1) souhlasí se změnou své v účasti na nástupnické společnosti Novoměstská teplárenská a.s., kdy před fúzí má Nové Město na Moravě podíl na nástupnické společnosti Novoměstská teplárenská a.s. v rozsahu 36 kmenových akcii na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč z celkových 5.000 kusů akcií tvořící základní kapitál společnosti ve výši 50.000.000,-Kč, a po fúzi bude mít Nové Město na Moravě v návaznosti na výměnný poměr podíl na nástupnické společnosti Novoměstská teplárenská a.s. v rozsahu 2 kmenových akcii na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč z celkových 5.000 kusů akcií tvořící základní kapitál společnosti ve výši 50.000.000,-Kč;

3. v souvislostí s fúzí dle bodu 1) souhlasí, aby město Nové Město na Moravě, jakožto akcionář společnosti Novoměstská teplárenská a.s., udělilo následující souhlasy a vzdání se práv:

a. Nové Město na Moravě souhlasí s tím, aby se valná hromada společnosti Novoměstská teplárenská a.s., jejíž předmětem bude schválení fúze, konala bez splnění požadavků stanov společnosti Novoměstská teplárenská a.s, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „Zákon o přeměnách“), na svolání valné hromady;

b. Nové Město na Moravě se v souladu s ustanovením § 7, § 8 a § 11a ve spojení s § 9 Zákona o přeměnách, v celém rozsahu vzdává všech práv, kterých se je dle § 7 Zákona o přeměnách oprávněno vzdát, vyjma práva na dorovnání ve výši 115.600,-Kč a práva na náhradu škody, jiných práv, a to i těch, která vzniknou v budoucnu, poskytuje-li je Zákon o přeměnách v souvislosti s projektem fúze sloučením;

c. Nové Město na Moravě dle § 8 Zákona o přeměnách uděluje souhlas s tím, aby se nevyhotovovaly jakékoliv zprávy týkající se přeměny dle projektu fúze sloučením vyžadované dle Zákona o přeměnách;

d. Nové Město na Moravě dle § 11a Zákona o přeměnách uděluje souhlas s tím, aby se nevyhotovovala mezitímní účetní závěrka, pokud by k jejímu vyhotovení měla vzniknout povinnost;

e. Nové Město na Moravě se vzdává práva dovolávat se neplatnosti projektu fúze sloučením a neplatnosti rozhodnutí o schválení projektu fúze sloučením dle § 52 násl. Zákona o přeměnách;

f. Nové Město na Moravě uděluje dle ustanovení § 27 písm. d) Zákona o přeměnách souhlas s tím, aby nebyla vypracovávána zpráva o přeměně dle ustanovení § 24 – § 26 Zákona o přeměnách;

g. Nové Město na Moravě uděluje dle ustanovení § 117 Zákona o přeměnách souhlas s tím, aby nebyla vypracovávána znalecká zpráva o fúzi sloučením dle ustanovení § 112 – § 116 Zákona o přeměnách;

4. v souvislostí s fúzí dle bodu 1) souhlasí s převodem 34 ks (slovy: třicet čtyři kusů) zaknihovaných kmenových akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 10.000,-Kč/ks, ISIN: CZ0005128793, z Nového Města na Moravě na společnost CONCILIUM AS, 0378 Oslo, Torjusbakken 19H, Norské království, EUID: NOFOR.983423132;

5. v souvislostí s fúzí dle bodu 1) souhlasí se závazkem Nového Města na Moravě po zápisu fúze dle projektu fúze sloučením do obchodního rejstříku poskytnout společnosti Novoměstská teplárenská a.s. součinnost k provedení odpovídajících změn v centrální evidenci cenných papírů, tj. zejména udělením pokynu společnosti Komerční banka, a.s., aby bylo 34 ks (slovy: třicet čtyři kusů) zaknihovaných kmenových akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 10.000,-Kč/ks, ISIN: CZ0005128793, převedeno z majetkového účtu Nové Město na Moravě vedeného u společnosti Komerční banka, a.s., č. účtu: 1000042, na majetkový účet CONCILIUM AS, 0378 Oslo, Torjusbakken 19H, Norské království, EUID: NOFOR.983423132;

a

v návaznosti na body 1)-5)

pověřuje Bc. Jaroslava Lemperu, ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem Petrovická ░░░ , Nové Město na Moravě, aby:

a. za Nové Město na Moravě, jakožto akcionáře společnosti Novoměstská teplárenská a.s., podepsal s ověřeným podpisem listinu souhlas a vzdání se práv, která je přílohou tohoto usnesení;

b. zastupoval Nové Město na Moravě, jakožto akcionáře společnosti Novoměstská teplárenská a.s., na valné hromadě společnosti Novoměstská teplárenská a.s., jejímž předmětem bude schválení fúze, a na této valné hromadě za Nové Města na Moravě:

i. souhlasil s tím, aby se valná hromada společnosti Novoměstská teplárenská a.s. konala bez splnění požadavků stanov společnosti Novoměstská teplárenská a.s, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a Zákona o přeměnách, na svolání valné hromady;

ii. hlasoval pro schválení projektu fúze sloučením v podobě, v jakém byla schválen dle bodu 1 tohoto usnesení, případně s drobnými změnami či odchylkami nemající význam pro fúzi a postavení Nového Města na Moravě ve společnosti Novoměstská teplárenská a.s.;

iii. hlasoval pro schválení končené účetní závěrky společnosti Novoměstská teplárenská a.s.k 31. 12. 2021;

iv. hlasoval pro schválení zahajovací rozvahy společnosti Novoměstská teplárenská a.s. k 1.1.2022;

v. hlasoval pro schválení převodu 34 ks (slovy: třicet čtyři kusů) zaknihovaných kmenových akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 10.000,-Kč/ks, ISIN: CZ0005128793, z Nového Města na Moravě na společnost CONCILIUM AS, 0378 Oslo, Torjusbakken 19H, Norské království, EUID: NOFOR.983423132;

vi. se v souladu s ustanovením § 7, § 8 a § 11a ve spojení s § 9 Zákona o přeměnách, v celém rozsahu vzdal všech práv, kterých se je dle § 7 Zákona o přeměnách Nové Město na Moravě oprávněno vzdát, vyjma práva na dorovnání ve výši 115.600,-Kč a práva na náhradu škody, jiných práv, a to i těch, která vzniknou v budoucnu, poskytuje-li je Zákon o přeměnách v souvislosti s projektem fúze sloučením;

vii. souhlasil dle § 8 Zákona o přeměnách s tím, aby se nevyhotovovaly jakékoliv zprávy týkající se přeměny dle projektu fúze sloučením vyžadované dle Zákona o přeměnách;

viii. souhlasil dle § 11a Zákona o přeměnách s tím, aby se nevyhotovovala mezitímní účetní závěrka, pokud by k jejímu vyhotovení měla vzniknout povinnost;

ix. se vzdal práva dovolávat se neplatnosti projektu fúze sloučením a neplatnosti rozhodnutí o schválení projektu fúze sloučením dle § 52 násl. Zákona o přeměnách;

x. souhlasil dle ustanovení § 27 písm. d) Zákona o přeměnách s tím, aby nebyla vypracovávána zpráva o přeměně dle ustanovení § 24 – § 26 Zákona o přeměnách;

xi. souhlasil dle ustanovení § 117 Zákona o přeměnách s tím, aby nebyla vypracovávána znalecká zpráva o fúzi sloučením dle ustanovení § 112 – § 116 Zákona o přeměnách;

c. zastupováním Nového Města na Moravě, jakožto akcionáře společnosti Novoměstská teplárenská a.s., na valné hromadě v rozsahu dle předchozího bodu 6) písm. b) případně smluvně zplnomocnil třetí osobu, a to na základě písemné plné moci s ověřeným podpisem;

d. za Nové Město na Moravě, jakožto akcionáře společnosti Novoměstská teplárenská a.s, po zápisu fúze do obchodního rejstříku udělil písemný pokyn společnosti Komerční banka, a.s., aby bylo 34 ks (slovy: třicet čtyři kusů) zaknihovaných kmenových akcií společnosti Novoměstská teplárenská a.s. na jméno se jmenovitou hodnotou 10.000,-Kč/ks, ISIN: CZ0005128793, převedeno z majetkového účtu Nové Město na Moravě vedeného u společnosti Komerční banka, a.s., č. účtu: 1000042, na majetkový účet CONCILIUM AS, 0378 Oslo, Torjusbakken 19H, Norské království, EUID:NOFOR.983423132.

 

Jednání byl přítomen předseda představenstva společnosti Novoměstská teplárenská a.s. a Cogen CZ a.s. pan Ondřej Pekárek, MSc. a právní zástupce společností Mgr. Milan Voborník.

Úvodní slovo k předkládanému návrhu přednesl starosta města s tím, že konstatoval, že město má ve společnosti NT, a.s již od přelomu tisíciletí minimální podíl, nyní ve výši 0,72 % a není tedy schopno jakkoliv ovlivňovat řízení společnosti. Dále sdělil, že z doplněného dopisu od NT a.s. jasně vyplývají důvody fúze – posílení společnosti i to, že by městu byla poskytnuta finanční kompenzace v souvislosti s výměnným poměrem dle projektu fúze.

Pan Pekárek sdělil, že má zájem o rozvoj společnosti, o spolupráci s městem i dlouhodobé dodávky tepla do objektů ve městě vč. zvažování nových technologií.

 

Po proběhlé diskusi starosta předložil návrh na doplnění usnesení o výši finanční kompenzace a nechal hlasovat o takto doplněném usnesení.

 

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 1 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

8. 12/2/ZM/2022 Návrh osob do orgánů obchodních společností s účastí města, stanovení určeného zastupitele ÚP

I. Zastupitelstvo města deleguje

místostarostu města Nového Města na Moravě pana Bc. Jaroslava Lemperu dle ust. § 84 odst. 2) písm. f) z. č. 128/2000 Sb., obcích, v platném znění jako zástupce města Nového Města na Moravě na valnou hromadu obchodní společnosti Novoměstská teplárenská a.s., Hornická 973,592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 25335057 na volební období 2022-2026.

II. Zastupitelstvo města navrhuje

místostarostu města Nového Města na Moravě pana Stanislava Marka dle ust. § 84 odst. 2) písm. g) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění jako zástupce města Nového Města na Moravě na členskou schůzi Lesního družstva obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČO: 64259773 na volební období 2022-2026.

III. Zastupitelstvo města stanovuje

Bc. Jaroslava Lemperu dle § 84 odst. 2 písm. y) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 47 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, jako člena zastupitelstva města určeného pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Územního plánu Nové Město na Moravě a jeho změn na volební období 2022-2026.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

9. 13/2/ZM/2022 Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování členů Dozorčí rady

I. Zastupitelstvo města jmenuje

jako člena Dozorčí rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě na funkční období 4 roky s účinností od 29.11.2022 pana Bc. Jaroslava Lemperu, nar. ░░░ , bytem Petrovická░░░ , Nové Město na Moravě, paní Mgr. Hanu Knapčokovou, nar. ░░░ , bytem Nečasova░░░ , Nové Město na Moravě a Mgr. Renatu Slámovou, nar. ░░░ , bytem Luční░░░ , Nové Město na Moravě.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

10. 14/2/ZM/2022 Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2023 – vodní mlýn Petrovice

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 198.459,- Kč z rozpočtu roku 2023 na opravu barokního vodního mlýna v Petrovicích s číslem popisným 16 (na udržovací práce na objektu stodoly – výměna střešní krytiny, oprava havarijních prvků krovu a podchycení části základu) v Novém Městě na Moravě, místní část Petrovice, rej. číslo památky 106610, parcelní číslo pozemku 252/1 a 247 v k.ú. Petrovice společnosti FJT Invest s.r.o. se sídlem Komenského 249, 664 52 Sokolnice, IČ: 26348390 za předpokladu, že vlastník obdrží dotaci od Kraje Vysočina na opravu této nemovité kulturní památky a za tímto účelem schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a společností FJT Invest s.r.o. se sídlem Komenského 249, 664 52 Sokolnice, IČ: 26348390 jako příjemcem dotace dle přílohy č. 1 materiálu.

 

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Petra Tulisová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

11. 15/2/ZM/2022 Schválení žádostí z dotačních výzev města Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění:

– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2023 jednotlivým žadatelům z Výzvy na podporu aktivit neziskového sektoru v oblasti sportu a tělovýchovy realizovaných organizacemi s členskou základnou 150 a více členů v celkovém objemu 996,6 tis. Kč a uzavření přísl. smluv dle přílohy č. 1

– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2023 jednotlivým žadatelům z Výzvy na podporu mimořádných počinů v celkovém objemu 980 tis. Kč a uzavření přísl. smluv dle přílohy č.1

– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2023 jednotlivým žadatelům z Výzvy Novoměstská kultura 2023 v celkovém objemu 260 tis. Kč a uzavření přísl. smluv dle přílohy č.1

– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2023 jednotlivým žadatelům z Výzvy Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme 2023 v celkovém objemu 130 tis. Kč a uzavření přísl. smluv dle přílohy č. 1

– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2023 jednotlivým žadatelům z Výzvy Zkvalitnění sportovišť 2023 v celkovém objemu 180 tis. Kč a uzavření přísl. smluv dle přílohy č. 1

– poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2023 jednotlivým žadatelům z Výzvy Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci 2023 v celkovém objemu 685 tis. Kč a uzavření přísl. smluv dle přílohy č. 1

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

12. 16/2/ZM/2022 Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – Sportovní klub Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 2.175.000,-Kč ze strany města příjemci dotace spolku SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378480, na pokrytí části nákladů na realizaci projektu „Modernizace skokanských můstků K55 a K25 Sportovního klubu Nové Město na Moravě v areálu Šibenice“ dle přílohy č. 1 a za tímto účelem schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace uzavřené mezi příjemcem dotace SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378480 a městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace dle příloh č. 2 materiálu.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 2.175.000,-Kč z investiční rezervy města roku 2023 na poskytnutí investiční dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378480 na spolufinancování projektu „Modernizace skokanských můstků K55 a K25 Sportovního klubu Nové Město na Moravě v areálu Šibenice“.

V rámci diskuse se řešila zejména otázka výše dotace i výší v minulosti poskytovaných dotací ostatním žadatelům (většinou vždy bylo přistupováno k požadavku na spolufinancování ze strany příjemce dotace).

 

Z proběhlo diskuse vzešel protinávrh předložený JUDr. Liborem Černým spočívající v poskytnutí dotace Sportovnímu klubu na modernizaci skokanských můstků v plné výši požadované částky (tedy bez spoluúčasti žadatele), tj. v částce 2.175.000,- Kč.

 

O tomto protinávrhu nechal starosta města hlasovat.

 

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

13. 17/2/ZM/2022 Dispozice s majetkem – směna části p.č. 2024/1 x 2024/2 v k.ú. Nové Město na Moravě (Technické sporty)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku Technické sporty p.s., Bělisko 1349, Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 749: díl „b“ z p.č. 2024/1 (69 m2)

– převod z majetku Technické sporty p.s., Bělisko 1349, Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 749 do majetku města: díl „b“ z p.č. 2024/2 (68 m2),

vše bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že Technické sporty p.s., Bělisko 1349, Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 749 uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

V úvodu projednávání majetkových dispozic seznámil místostarosta města pan Stanislav Marek s návrhem na společné hlasování o majetkových dispozic s tím, že pokud některý z členů zastupitelstva města požádá o samostatné hlasování k určité dispozici, bude mu vyhověno.

Poté seznámil přítomné členy zastupitelstva města se základním obsahem majetkových dispozic pod body programu č. 15, 16, 17 a místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera se základním obsahem majetkových dispozic pod body programu č. 13, 14, 20.

Po proběhlé diskusi bylo přistoupeno ke hlasování o majetkových dispozicích s tím, že body č. 13, 14, 15, 17 budou hlasovány v rámci společného hlasování, body č. 16, 20 budou hlasovány samostatně.

 

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13, 14, 15, 17.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

14. 18/2/ZM/2022 Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 535/1 v k.ú. Nové Město na Moravě (ul. Nečasova)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 535/1 o výměře 75 m2 (dle GP p.č. 535/3) v k.ú. Nové Město na Moravě, z majetku pana ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Nečasova░░ , Nové Město na Moravě░░░░ do majetku města Nového Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 37.500,-Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13, 14, 15, 17.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

15. 19/2/ZM/2022 Dispozice s majetkem – směna části p.č. 154/1 x 153/4 v k.ú. Rokytno na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků v k.ú. Rokytno na Moravě, a to jak následuje:

– převod z majetku města do podílového spoluvlastnictví (každý id. 1/3) pana ░░░░ ░░░░ bytem Žleby░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Žleby░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Čapkova ░░░░ Veveří, Brno část pozemku p.č. 153/4 o výměře 104 m2 (dle GP p.č. 153/6) v k.ú. Rokytno na Moravě,

– převod z majetku pana ░░░░ ░░░░ bytem Žleby░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Žleby░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Čapkova░░░░ Veveří, Brno (každý id. 1/3) do majetku města, část p.č. 154/1 o výměře 52 m2 (dle GP p.č. 154/5),

bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Žleby░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Žleby░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem Čapkova░░░░ Veveří, Brno, uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13, 14, 15, 17.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

16. 20/2/ZM/2022 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 4 stavebních pozemků v k.ú. Pohledec

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje 4 stavebních pozemků v k. ú. Pohledec za min. kupní cenu 2.525 Kč / m2 vč. DPH a dle podmínek uvedených v záměru v příloze č. 1 materiálu.

Tato dispozice byla hlasována v rámci společného hlasování o majetkových dispozicích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložené návrhy usnesení pod body programu 13, 14, 15, 17.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

17. 21/2/ZM/2022 Dispozice s majetkem – nákup pozemků p.č. 2755/8, 2755/1 a 2799/3 v k.ú. Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatné nabytí nemovitých věcí, a to pozemků parc. č. 2755/8 zahrada o výměře 60 m2, parc. č. 2755/1 zahrada o výměře 3860 m2 a parc. č. 3799/3 trvalý travní porost o výměře 1333 m2, v kat. území Nové Město na Moravě, včetně všech součástí a příslušenství, a to od ░░░░ ░░░░ ░ bytem░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě, do majetku města Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 654.650 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do KN.

Tato majetková dispozice byla hlasována samostatně.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 1 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

18. 22/2/ZM/2022 Dispozice s majetkem – směna částí pozemků v k.ú. Pohledec

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Pohledec, a to jak následuje:

– převod dílu „b“ z p.č. 523/3 (670 m2), část p.č. 553 (dle GP 553/2) 1108 m2 a díl „h“ z p.č. 541 (871 m2) z majetku města do majetku░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Pohledec ░░

– převod p.č. 525/8 (422 m2), díl „c“ z p.č. 522/3 (260 m2), díl „d“ z p.č. 523/1 (110 m2) a díl „j“ z p.č. 539/1 (1857 m2) z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Pohledec ░░ do majetku města,

vše bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že pan░░░░ ░░░░ ░ uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

Tato majetková dispozice byla hlasována samostatně.

 

Mgr. Miroslav Skalník sdělil, že z důvodu střetu zájmů nebude o této majetkové dispozici hlasovat.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

19. 23/2/ZM/2022 Pokračování jednání po 20.00 hod.

I. Zastupitelstvo města souhlasí

s pokračováním dnešního jednání zastupitelstva města po 20.00 hod.

 

Starosta města s ohledem na jednací řád předložil návrh na pokračování zasedání zastupitelstva města i po 20:00 hod.

 

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 12 Proti: 3 Zdrželo se: 8 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

20.1. Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů

I. Zastupitelstvo města volí

za předsedu finančního výboru podle ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění pana Mgr. Miroslava Skalníka (osobní údaje specifikovány v příloze materiálu).

Starosta města konstatoval, že vedení města obdrželo od jednotlivých volebních stran zastoupených v zastupitelstvu města návrhy osob na členy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města.

Uvedl, že nejprve bude přistoupeno k volbě předsedy a poté členů výboru a vyzval k předložení návrhů na funkci předsedy (z řad členů zastupitelstva města) s tím, že nejprve bude probíhat volba finančního výboru a poté volba kontrolního výboru.

Sdělil, že pokud nebude předložen jiný návrh na způsob volby, bude tato probíhat veřejnou volbou.

Volba finančního výboru zastupitelstva města:

Starosta města vyzval k předložení návrhů na funkci předsedy finančního výboru zastupitelstva města.

 

MVDr. Dan Sokolíček – navrhl za volební stranu ODS na funkci předsedy finančního výboru Mgr. Miroslava Skalníka.

Po proběhlém hlasování starosta města konstatoval, že Mgr. Miroslav Skalník nebyl zvolen předsedou finančního výboru zastupitelstva města.

 

Poté starosta města pan Michal Šmarda požádal dosavadní dlouholetou předsedkyni finančního výboru Ing. Ilonu Komínkovou o zvážení možnosti přijetí kandidatury na předsedkyni finančního výboru i pro nynější volební období.

Ing. Ilona Komínková tuto nabídku odmítla.

Poté MUDr. Václav Peňáz navrhl na funkci předsedkyně finančního výboru Mgr. Ivanu Kadlecovou.

Mgr. Ivana Kadlecová nominaci odmítla.

Zároveň sdělila, že stahuje jak svoji tak i nominaci paní Pavlíny Miholové na členky finančního výboru.

 

Další návrhy na post předsedy finančního výboru nebyly vzneseny.

 

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 8 Proti: 4 Zdrželo se: 11 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

20.2. 24/2/ZM/2022 Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů

I. Zastupitelstvo města volí

za člena finančního výboru podle ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění pana Adama Hájka (osobní údaje specifikovány v příloze materiálu).

Pan Lubomír Buchta se dotazoval, zda je vhodné volit členy finančního výboru, když nebyl zvolen jeho předseda.

Starosta města nastínil možný další postup, lze buď navrhnout ukončení hlasování o volbě členů finančního výboru nebo volba proběhne.

 

Mgr. Miroslav Skalník konstatoval, že stahuje návrh na členy finančního výboru za ODS.

 

Ing. Ilona Komínková sdělila, že nebude aspirovat na místo člena finančního výboru.

 

Starosta města vyzval členy zastupitelstva města k případnému předložení požadavku na ukončení volby členů finančního výboru. Žádný takový návrh předložen nebyl.

 

Dále bylo pokračováno ve volbě členů finančního výboru z řad dalších nominovaných osob.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 15 Proti: 5 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

20.3. 25/2/ZM/2022 Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů

I. Zastupitelstvo města volí

za člena finančního výboru podle ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění pana Vojtěcha Hroudu (osobní údaje specifikovány v příloze materiálu).

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 15 Proti: 3 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

20.4. 26/2/ZM/2022 Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů

I. Zastupitelstvo města volí

za člena finančního výboru podle ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění pana Martina Junka (osobní údaje specifikovány v příloze materiálu).

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 15 Proti: 4 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

20.5. 27/2/ZM/2022 Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů

I. Zastupitelstvo města volí

za člena finančního výboru podle ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění pana Pavla Kulku (osobní údaje specifikovány v příloze materiálu).

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 15 Proti: 3 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

20.6. 28/2/ZM/2022 Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů

I. Zastupitelstvo města volí

za člena finančního výboru podle ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění pana Ing. Lukáše Německého (osobní údaje specifikovány v příloze materiálu).

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 15 Proti: 3 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

20.7. 29/2/ZM/2022 Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů

I. Zastupitelstvo města volí

za členku finančního výboru podle ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění paní Ing. Vladimíru Ondráčkovou (osobní údaje specifikovány v příloze materiálu).

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 15 Proti: 3 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

20.8. 30/2/ZM/2022 Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů

I. Zastupitelstvo města volí

za členku finančního výboru podle ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění paní Terezu Orosovou (osobní údaje specifikovány v příloze materiálu).

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 15 Proti: 3 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

20.9. Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů

I. Zastupitelstvo města volí

za předsedu kontrolního výboru podle ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění pana JUDr. Libora Černého (osobní údaje specifikovány v příloze materiálu).

Volba kontrolního výboru zastupitelstva města:

Starosta města vyzval k předložení návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru zastupitelstva města.

 

Mgr. Ivana Kadlecová – navrhla za volební stranu NOVÝ SMĚR na funkci předsedy kontrolního výboru JUDr. Libora Černého.

Po proběhlém hlasování starosta města konstatoval, že JUDr. Libor Černý nebyl zvolen předsedou kontrolního výboru zastupitelstva města.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 9 Proti: 1 Zdrželo se: 13 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

20.10. 31/2/ZM/2022 Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů

I. Zastupitelstvo města volí

za předsedu kontrolního výboru podle ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění pana Ing. Petra Nepustila (osobní údaje specifikovány v příloze materiálu).

Pan Michal Šmarda navrhl za volební stranu Lepší Nové Město na funkci předsedy kontrolního výboru Ing. Petra Nepustila.

 

 

JUDr. Libor Černý sdělil, že nebude aspirovat na místo člena kontrolního výboru.

 

Mgr. Miroslav Skalník sdělil, že stahuje nominaci pana Zdeňka Pelzera na člena kontrolního výboru.

Mgr. Petr Teplý sdělil, že stahuje nominaci pana Josefy Fily a pana Marka Kučery na členy kontrolního výboru.

 

Dále bylo pokračováno ve volbě členů kontrolního výboru z řad dalších nominovaných osob.

 

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 14 Proti: 6 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

20.11. 32/2/ZM/2022 Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů

I. Zastupitelstvo města volí

za člena kontrolního výboru podle ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění pana Vlastimila Lukeše (osobní údaje specifikovány v příloze materiálu).

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 15 Proti: 3 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

20.12. 33/2/ZM/2022 Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů

I. Zastupitelstvo města volí

za člena kontrolního výboru podle ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění pana Mgr. Jiřího Maděru (osobní údaje specifikovány v příloze materiálu).

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 14 Proti: 3 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 3

Usnesení bylo: Přijato

20.13. 34/2/ZM/2022 Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů

I. Zastupitelstvo města volí

za člena kontrolního výboru podle ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění pana Ing. Pavla Štorka (osobní údaje specifikovány v příloze materiálu).

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 15 Proti: 3 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

20.14. 35/2/ZM/2022 Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů

I. Zastupitelstvo města volí

za člena kontrolního výboru podle ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění pana Ing. Petra Pejchala (osobní údaje specifikovány v příloze materiálu).

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 15 Proti: 3 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

20.15. 36/2/ZM/2022 Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů

I. Zastupitelstvo města volí

za člena kontrolního výboru podle ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění pana Matouše Zielinu (osobní údaje specifikovány v příloze materiálu).

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 15 Proti: 4 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

21. 37/2/ZM/2022 Informace o průběhu investičních akcí města 2022

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2022.

 

K tomuto bodu jednání byla přizvána: Ing. Andrea Kramárová

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

22. Diskuse

V rámci tohoto bodu programu byly vzneseny následující příspěvky:

– Ing. Ilona Komínková – poukázala na stav spojovací komunikace Pohledec – Zubří a požádala situaci řešit např. omezení dopravy.

Místostarosta města pan Stanislav Marek uvedl, že vzhledem k tomu, že se nejedná o komunikaci v majetku města, nelze ze strany města jakkoliv upravit režim na komunikaci dopravními značkami.

 

– MUDr. Václav Peňáz – požádal, zda by mohly být případné protinávrhy předkládané pro jednání zastupitelstva města dříve, ne až na jednání, aby byl dostatečný časový prostor se s nimi seznámit.

 

Mgr. Helena Šustrová – požádala členy opozice o předložení nových návrhů do výborů zastupitelstva města.

 

Mgr. Jiří Maděra, konstatoval, že by podpořil nominaci Ing. Ilony Komínkové i Mgr. Ivany Kadlecové do obou výborů.

 

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

23. Závěr

Starosta města ukončil v 20.56 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Stanislav Marek

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Lubomír Buchta

zastupitel

Mgr. Hana Knapčoková

zastupitel