Samospráva města

Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 20.12.2021

/ Lenka Stará

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 20.12.2021 od 16:00 hodin v …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 20. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalo dne 20.12.2021

od 16:00 hodin v Kulturním domě Nové Město na Moravě

Přítomni: Lubomír Buchta

JUDr. Libor Černý

MUDr. Jindřich Hauk

Ing. Mgr. Hana Janů

Martin Junek

Mgr. Hana Knapčoková

Ing. Ilona Komínková

Josef Košík

Mgr. Jan Krakovič

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Stanislav Marek

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

Ing. Petr Nepustil

Mgr. Pavel Peňáz

Michal Šmarda

Ing. Pavel Štorek

Mgr. Helena Šustrová

Roman Wolker

Omluveni: Soňa Macháčková

MVDr. Dan Sokolíček

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: JUDr. Libor Černý

Ing. Petr Nepustil

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

V 16.21 hod. se dostavil pan Josef Košík. V 18.05 hod. se z jednání omluvil pan Martin Junek a v 18.45 hod. Mgr. Jan Krakovič.

Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam, který je on-line strreamován na Facebook a YouTube.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující příspěvky:

Téma: XXX – poukázal na nutnost údržby vysázených stromů (konkrétně např. směr na Maršovice po levé straně), dále sdělil svůj postoj k členství města v různých spolcích a souvisejícím následným výdajům města na členské příspěvky, a také se vyjádřil k záležitosti elektrifikace železniční tratě Tišnov – Žďár nad Sázavou.

Starosta města sdělil, že správce zeleně na odboru SMM MěÚ zkontroluje stav zeleně města v uvedené lokalitě a rovněž přislíbil, že na některé z příštích zastupitelstev bude pozván a vystoupí zástupce Koruna Vysočiny.

Téma: XXX – informoval, jako jeden z iniciátorů, o podané petici obyvatel lokality Betlém proti záměru výstavby odstavného parkoviště u ulic Německého a Podlouckého ze strany soukromého investora a požádal zastupitele města o upřednostnění zájmů občanů před podnikatelským záměrem.

Starosta města k této problematice sdělil, že petice byla podána rovněž jako připomínka k v současnosti projednávané změně územního plánu s tím, že připomínky je možné podávat do 22.12.2021, poté budou všechny projednány v příslušném schvalovacím procesu změny ÚP s tím, že považuje za vhodné uskutečnit min. pracovní poradu členů zastupitelstva města k dalšímu postupu ve schvalování změny územního plánu, neboť je více sporných lokalit.

Téma: XXX – požádala o poskytnutí seriózních informací stran Novoměstské teplárenské, a.s.,která je dodavatelem tepelné energie pro řadu občanů města.

Starosta města informoval o změně vlastnické struktury ve společnosti s tím, že město vlastní pouze cca 0,7% akcií, přesto se bude snažit získat zástupce v dozorčí radě společnosti. Město s novým vlastníkem jednalo, bohužel společnost díky situaci na trhu nakoupila plyn za vyšší ceny, ale bude se snažit o dlouhodobý nákup plynu za výhodnější ceny. Město jako odběratel již podepsalo dodatek ke smlouvě za nové ceny s tím, že ze strany Novoměstské teplárenské je příslib, že v průběhu roku 2022 nabídne zákazníkům možnost fixace ceny na delší období. Problematice je navíc věnován samostatný bod jednání zastupitelstva města.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/20/ZM/2021 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města JUDr. Libora Černého.

Starosta města konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což oba přítomní ověřovatelé Ing. František Laštovička a pan Roman Wolker potvrdili.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/20/ZM/2021 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města Ing. Petra Nepustila.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/20/ZM/2021 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozšíření programu dnešního zasedání zastupitelstva města o bod 12) Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru, bod 13) Petice proti záměru odstavného parkoviště soukromého investora a bod 14) Změny v orgánech města.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.4. 4/20/ZM/2021 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1)Zahájení zasedání

2)Činnost rady města Nového Města na Moravě – 51. schůze rady města dne 13.12.2021

3)Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM

4)Rozpočtové opatření na rok 2022 – ZM

5)Dotační program na protihluková opatření

6)Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2022 – vodní mlýn Petrovice

7)Návrh na poskytnutí dotací z dotačních programů a výzev města na rok 2022

8)Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

9)Dispozice s majetkem – nákup pozemků p.č. 3891/1, 3891/3, 3891/7, 3891/9,3891/10, 3891/11, 3891/12, 3892/4, 3892/5 a části pozemku p. č. 3877 v k.ú. NMNM – lokalita Vlachovická

10)Návrh opatření ke zmírnění dopadů zvyšujících se cen energií

11)Informace o průběhu investičních akcí města 2021

12)Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru

13)Petice proti záměru odstavného parkoviště soukromého investora

14)Změny v orgánech města.

15)Diskuse

16)Závěr

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2. 5/20/ZM/2021 Činnost Rady města Nového Města na Moravě – 51. schůze rady města dne 13.12.2021

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě – 51. schůze konané 13.12.2021 a nemá k činnosti rady města připomínky.

V rámci tohoto bodu programu vystoupil se zprávou o hospodaření v městských lesích za období leden – listopad 2021 správce městských lesů Bohumil Buchta a se zprávou o zajištění provozu Novoměstských sociálních služeb a Centra Zdislava vystoupila ředitelka těchto organizací Ing. Mgr. Hana Janů.

JUDr. Libor Černý sdělil svoje výhrady k seznamu kulturních akcí na 2. pololetí 2022. Považuje za nevhodný termín konání „galavečeru města“, při kterém dochází k oceňování významných osobností města a je plánován těsně před komunálními volbami.

Starosta města požádal ředitelku NKZ Mgr. Veroniku Teplou, zda by v průběhu zasedání zastupitelstva města ověřila obsazenost kulturního domu a navrhla pozdější termín konání této akce po volbách. K této problematice se vrátí v bodu diskuse, s čímž JUDr. Černý souhlasil.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

3. 6/20/ZM/2021 Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Jaroslav Koutník

Starosta města požádal o sloučení diskuse k bodům 3 a 4, v rámci nichž budou projednávána rozpočtová opatření na roky 2021 a 2022.

Úvodní slovo k projednávaným rozpočtovým opatřením přednesl vedoucí finančního výboru MěÚ Ing. Jaroslav Koutník.

Předsedkyně finančního výboru Ing Ilona Komínková přednesla zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva města. Konstatovala, že finančního výbor doporučil zastupitelstvu města k odsouhlasení jak obě projednávaná rozpočtová opatření (body programu 3 a 4), tak i poskytnutí dotací v rámci dotačního programu města na protihluková opatření v celkové výši 165 741,-Kč. (pod bodem 5), dále poskytnutí dotace na opravu vodního mlýna v Petrovicích ve výši 137.800,-Kč, za podmínky obdržení dotace od Kraje Vysočina (pod bodem 6) a návrh opatření ke zmírnění dopadů zvyšujících se cen energií (pod bodem 10).

V rámci diskuse k navrhovaným rozpočtovým opatřením (JUDr. Libor Černý) se zejména hovořilo o způsobu finančního krytí nákupu pozemků v lokalitě ul. Vlachovická a nezbytnosti navýšení provozních příspěvků příspěvkových organizací města s ohledem na navýšení cen energií.

Starosta města uvedl, že nákup pozemků v lokalitě ul. Vlachovická se bude realizovat v roce 2022 a k tomu budou využity finanční zdroje neinvestiční rezervy, která dle sdělení vedoucího finančního odboru MěÚ Ing. Jaroslava Koutníka bude v roce 2022 posílena o přijaté dotace ve výši cca 14 mil. Kč, z čehož bude kryt jak převod uvedených pozemků do majetku města, tak se počítá i s navýšením provozních příspěvků organizacím města.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Martina Slámová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4. 7/20/ZM/2021 Rozpočtové opatření na rok 2022 – ZM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Martina Slámová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5.1. 8/20/ZM/2021 Dotační program na protihluková opatření

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje uzavření příslušné smlouvy a poskytnutí dotace u žádosti č. 1 dle přílohy č. 5 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Jaroslav Koutník

Mgr. Jiří Maděra konstatoval, že o usnesení k tomuto bodu programu nebude hlasovat.

V rámci diskuse k tomuto bodu programu (JUDr. Libor Černý) se hovořilo především o „účelnosti opatření“, o parametrech dotačního programu, realizovaných opatření ze strany jednotlivých žadatelů a hodnocení ze strany pracovní skupiny.

Vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. Jaroslav Koutník uvedl, že se při bodovém hodnocení žádostí vychází, tak jak i v minulosti, v jednom z kritérií (dopravní zatížení okolí domu) zejm. ze statistického výzkumu zpracovaného ŘSD o počtu projetých aut v dané lokalitě (ulici) ve městě. Dále konstatoval, že se nehodnotí rozdíl oproti původnímu a novému opatření (RW parametry oken), ale celkový výsledek opatření.

JUDr. Černý navrhl vrátit problematiku k opětovnému projednání a rozhodnutí radě města, dle něho splňuje požadavky pouze žadatel č. 1, jehož nemovitost se nachází v lokalitě ul. Žďárská.

Ing. Ilona Komínková navrhla hlasovat o jednotlivých žádostech, tzn. o poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům samostatně, nikoli o poskytnutí všech dotací jako celku.

S návrhem Ing. Komínkové se ztotožnil i JUDr. Černý, načež starosta města přistoupil k zahájení hlasování o každé žádosti o dotaci samostatně.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Koutník

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

5.2. Dotační program na protihluková opatření

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření příslušné smlouvy a poskytnutí dotace u žádosti č. 2 dle přílohy č. 5 tohoto materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Koutník

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 2 Proti: 15 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Nevzniklo

5.3. 9/20/ZM/2021 Dotační program na protihluková opatření

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření příslušné smlouvy a poskytnutí dotace u žádosti č. 3 dle přílohy č. 5 tohoto materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Koutník

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 15 Proti: 2 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

6. 10/20/ZM/2021 Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2022 – vodní mlýn Petrovice

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

1) o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 137.804,- Kč z rozpočtu roku 2022 na opravu barokního vodního mlýna v Petrovicích s číslem popisným 16, konkrétně na výměnu střešní krytiny na objektu pily včetně opravy krovu a na výměnu dožitého opláštění štítu hlavní budovy mlýna v Novém Městě na Moravě, místní část Petrovice, rej. číslo památky 106610, parcelní číslo pozemku 252/1 a 247 v k.ú. Petrovice společnosti FJT Invest s.r.o. se sídlem Komenského 249, 664 52 Sokolnice, IČ: 26348390 za předpokladu, že vlastník obdrží dotaci od Kraje Vysočina na opravu této nemovité kulturní památky a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace mezi městem Nové Město na Moravě jako poskytovatelem dotace a společností FJT Invest s.r.o. se sídlem Komenského 249, 664 52 Sokolnice, IČ: 26348390 jako příjemcem dotace.

2) o navýšení již poskytnuté dotace v roce 2021 o částku 99,- Kč z rozpočtu roku 2021 na opravu barokního vodního mlýna v Petrovicích s číslem popisným 16, konkrétně na opravu střechy a další práce s tím související na hlavní budově mlýna v Novém Městě na Moravě, místní část Petrovice, rej. číslo památky 106610, parcelní číslo pozemku 252/1 a 247 v k.ú. Petrovice společnosti FJT Invest s.r.o. se sídlem Komenského 249, 664 52 Sokolnice, IČ: 2634839 a schvaluje uzavření příslušného Dodatku č. 1 k uzavřené Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. NMNMSML20210381 ze dne 6.10.2021.

K tomuto bodu byli přizváni: Mgr. Lenka Klapačová

Mgr. Lenka Klapačová, vedoucí odboru ŠKSV MěÚ, seznámila přítomné členy zastupitelstva města s důvodem aktualizace předkládaného materiálu, kdy materiál byl rozšířen o návrh usnesení týkající se navýšení již poskytnuté dotace z roku 2021 o částku 99,- Kč tak, aby bylo vyhověno podmínkám poskytování dotací ze strany Kraje Vysočina.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

7. 11/20/ZM/2021 Návrh na poskytnutí dotací z dotačních programů a výzev města na rok 2022

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

– o poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2022 jednotlivým žadatelům z Výzvy na podporu aktivit neziskového sektoru v oblasti sportu a tělovýchovy realizovaných organizacemi s členskou základnou 150 a více členů v celkovém objemu 800 tis. Kč

– o poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2022 jednotlivým žadatelům z Výzvy na podporu mimořádných počinů v celkovém objemu 999 tis. Kč

– o poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2022 jednotlivým žadatelům z dotačního programu Novoměstská kultura 2022 v celkovém objemu 374 tis. Kč

– o poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2022 jednotlivým žadatelům z dotačního programu Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme 2022 v celkovém objemu 300 tis. Kč

– o poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2022 jednotlivým žadatelům z dotačního programu Zkvalitnění sportovišť 2022 v celkovém objemu 207 tis. Kč

– o poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2022 jednotlivým žadatelům z dotačního programu Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci 2022 v celkovém objemu 695 tis. Kč,

a to vše dle přílohy č. 1

– o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace v souladu s vypsanými dotačními programy na rok 2022 uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě a jednotlivými žadateli, kterým budou dotace poskytnuty z výše uvedených dotačních programů města na rok 2022 dle přílohy č. 2

K tomuto bodu byli přizváni: Mgr. Lenka Klapačová

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

8. 12/20/ZM/2021 Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

I. Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství v předloženém znění dle přílohy č. 3 tohoto materiálu.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Marcela Popelková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

9. 13/20/ZM/2021 Dispozice s majetkem – nákup pozemků p.č. 3891/1, 3891/3, 3891/7, 3891/9,3891/10, 3891/11, 3891/12, 3892/4, 3892/5 a části pozemku p. č. 3877 v k.ú. NMNM – lokalita Vlachovická

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 3891/1 o výměře 3 482 m2, 3891/3 o výměře 2 877 m2, 3891/7 o výměře 434 m2, 3891/9 o výměře 286 m2, 3891/10 o výměře 499 m2, 3891/11 o výměře 428 m2, 3891/12 o výměře 29 m2, 3892/4 o výměře 5 262 m2, 3892/5 o výměře 9 520 m2 a část pozemku p. č. 3877 (dle GP p.č. 3877/2) o výměře 527 m2, a to z majetku pana ░░░░ ░░░░ bytem ░░░░ ░░░ 592 31 Nové Město na Moravě, do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 8.170.000,- Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN.

S obsahem projednávané majetkové dispozice seznámil přítomné členy zastupitelstva města starosta města. Město projevilo zájem odkoupit předmětné pozemky, které jsou ve vlastnictví fyzické osoby, a to zejména s ohledem na strategické umístění pozemků poblíž Vysočina Arény a plánovaného fotbalového hřiště s tím, že cena nemovitostí neustále roste (viz. v minulosti městem realizované nákupy v lokalitě).

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

10. 14/20/ZM/2021 Návrh opatření ke zmírnění dopadů zvyšujících se cen energií

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje Pravidla pro použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě dle přílohy č. 1 materiálu s tím, že, čl. 3 odst. 2., písm. c) zní: „úroková míra poskytovaných zápůjček činí 3% p.a.“ a odst. 6) poř. č.14) zní “ zmírnění dopadů navýšení cen energií, do 5-ti let, do 20 tis. Kč na 1BJ „.

Starosta města seznámil členy zastupitelstva města s předkládaným návrhem opatření, které by mohly pomoci ke zmírnění dopadů zvyšujících se cen energií. Spočívá v možnosti čerpat mimořádnou půjčku od města na výše uveden účel. V této souvislosti dochází k úpravě pravidel Fondu rozvoje města, z jehož prostředků budou půjčky poskytovány. O půjčku dle návrhu mohou požádat nejen uživatelé bytů, ale i majitelé rodinných domů. Zároveň také informoval, že rada města zároveň přijala i usnesení omezující nárůst záloh při jejich novém stanovování v bytech ve vlastnictví města. Uvedené návrhy jsou předkládány s ohledem na výrazné navýšení cen tepla pro zákazníky společnosti Novoměstská teplárenská, a.s., případně jiných dodavatelů energií.

Pan Roman Wolker navrhl zvýšit limit půjčky na 20 tis. Kč a zafixovat úrokovou sazbu na 3% p.a.

K tomuto návrhu se připojila i Mgr. Helena Šustrová. Starosta města považuje tento návrh za konstruktivní, vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. Jaroslav Koutník potvrdil možnost takové úpravy pravidel.

JUDr. Libor Černý požádal město o zajištění informovanosti občanů k této problematice, čeho mohou využít, na koho se mohou obrátit (např. infolinka pomoci, možnosti doplatku na bydlení od Úřadu práce ČR) s tím, že by mělo město jasně deklarovat, že nebude tolerovat „energetické šmejdy“.

Po ukončení diskuse k tomuto bodu programu nechal starosta města hlasovat o protinávrhu předloženém panem Romanem Wolkrem (spočívajícím ve zvýšení limitu zápůjčky na 20 tis. Kč namísto navrhovaného limitu 10 tis. Kč a pevné úrokové sazbě 3% p.a.)

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Koutník

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

11. 15/20/ZM/2021 Informace o průběhu investičních akcí města 2021

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v roce 2021.

K tomuto bodu programu byli přizváni: Ing. Andrea Kramárová

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: Přijato

12. 16/20/ZM/2021 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o revolvingovém úvěru ze dne 9.12. 2019, reg. č. 99024391352 dle přílohy č. 1 materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Jaroslav Koutník

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Koutník

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

13. 17/20/ZM/2021 Petice proti záměru odstavného parkoviště soukromého investora

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

dne 15.12.2021 doručenou petici „Proti výstavbě odstavného parkoviště v lokalitě Nové Město na Moravě, u ulic Německého a Podlouckého“ zapsanou pod č.j.:MUNMNM/54159/2021 uvedenou v příloze č. 1 materiálu, s tím, že kdokoliv z veřejnosti může k připravované Změně č. 2 ÚP NMNM u úřadu územního plánování (Odboru stavebního a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě) uplatnit písemné připomínky, a to v termínu do 22.12.2021.

Starosta města informoval, že město obdrželo petici adresovanou zastupitelstvu města „Proti výstavbě odstavného parkoviště v lokalitě Nové Město na Moravě, u ulic Německého a Podlouckého“. Konstatoval, že věcný obsah petice byl již rovněž podán jako připomínka v rámci procesu projednávání změny územního plánu města a bude spolu s ostatními obdrženými připomínkami vypořádána dle procesního postupu při schvalování změny územního plánu.

Tzn., že pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem pro projednávání územního plánu, kterým je Bc. Jaroslav Lempera, vyhodnotí výsledky projednání a navrhne vypořádání připomínek a námitek. Toto bude zastupitelstvu předloženo k dalšímu jednání. Předtím je vhodné uspořádat pracovní poradu zastupitelstva města, aby bylo možné zohlednit většinový názor.

MUDr. Jindřich Hauk požádal, aby na dnešním zastupitelstvu byla vyjádřena vůle jednotlivých zastupitelů, zda chtějí či nechtějí v této lokalitě mít parkoviště

.

JUDr. Libor Černý se vyjádřil proti uvedenému záměru.

Starosta města navrhl, že by měl být vytvořen ještě prostor pro další jednání s vlastníkem pozemku o jeho záměru, a to i v souvislosti se zájmy města v dané lokalitě s tím, že by se problematikou následně ještě zastupitelstvo zabývalo. Na základě žádosti zastupitelů MUDr. Jndřicha Hauka a Ing. Petra Nepustila již bylo o věcně stejných připomínkách jednáno, již současný návrh na ně reaguje a je možné o případných změnách dále jednat.

K problematice se také vyjádřil jakožto určený zastupitel pro projednávání územního plánu Bc. Jaroslav Lempera. Konstatoval, že v roce 2019 byli všichni zastupitelé pro zařazení i této lokality do změny č. 2 územního plánu. Proces změny územního plánu probíhá transparentně a veřejně s tím, že má ale rovněž zájem o další diskusi např. formou porady členů ZM.

Po diskusi bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel: Ing. Sylva Urbancová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

14. 18/20/ZM/2021 Změny v orgánech města

I. Zastupitelstvo města určuje

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění § 84 odst. 2), písm. k) následující funkce, pro které jsou s účinností od 21.12.2021 členové Zastupitelstva města Nového Města na Moravě uvolněni: funkce místostarostů města Nového Město na Moravě, kteří jsou i podle ust. § 104 odst 1) zák. o obcích, v platném znění určeni zastupovat starostu města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta města nevykonává funkci – 1. pan Stanislav Marek, 2. pan Bc. Jaroslav Lempera

II. Zastupitelstvo města stanovuje

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění § 84 odst. 2), písm. m) a § 99 odst. 3) s účinností od 21.12.2021 počet členů Rady města Nového Města na Moravě na 5 členů ve složení – neuvolněný starosta, dva uvolnění místostarostové a další dva členové rady města s tím, že rada města může i některému ze svých zbývajících neuvolněných členů svěřit určité kompetence z oblastí patřících do samostatné působnosti města (tj. pověřený člen rady města).

V úvodu projednávání tohoto bodu programu starosta města seznámil členy zastupitelstva města se svým návrhem nadále nevykonávat uvolněnou funkci starosty města, a to v návaznosti na přijetí funkce předsedy ČSSD. V této souvislosti jsou tedy navrhovány změny ve vedení města, které spočívají v určení dvou uvolněných místostarostů (pan Stanislav Marek, Bc. Jaroslav Lempera) a neuvolněného starosty (pan Michal Šmarda).

V rámci diskuse k této problematice bylo sděleno panem Lubomírem Buchtou, Ing. Ilonou Komínkovou a JUDr. Liborem Černým, že s předloženým návrhem na změny v orgánech města nesouhlasí. Dále se vyjádřili MUDr. Jindřich Hauk, místostarosta pan Stanislav Marek a Ing. František Laštovička s tím, že návrh podpoří.

Po proběhlé diskusi bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 16 Proti: 3 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

15.1. 19/20/ZM/2021 Diskuse – změny v osadním výboru místní části Jiříkovice

I. Zastupitelstvo města volí

s účinností od 6.1. 2022 dle § 84 odst. 2) písm. l) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění předsedou Osadního výboru místní části Jiříkovice pana Aleše Mrázka, Jiříkovice ░ , Nové Město na Moravě.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

15.2. 20/20/ZM/2021 Diskuse – kulturní akce – termíny „galavečera“

I. Zastupitelstvo města žádá

vedení NKZ o změnu termínu konání akce galavečer města tak, aby se konala v termínu od 7.10.2022.

V rámci diskuse byly vzneseny další příspěvky:

– pan Roman Wolker se dotazoval, zda je dnes připravena zpráva jednatele Novoměstských služeb s.r.o. o činnosti organizace

Dle sdělení starosty města bude předložena na některém příštím zasedání zastupitelstva města, obdobně jako dnes byla přednesena zpráva o hospodaření v městských lesích a činnosti Novoměstských sociálních služeb a Centra Zdislava, kdy by se postupně prezentovaly všechny organizace města.

– místostarosta města pan Stanislav Marek poděkoval dosavadnímu předsedovi osadního výboru místní části Jiříkovice za spolupráci

– Ing. Ilona Komínková požádala lídry volebních stran, aby apelovali na své zástupce ve výborech stran jejich účasti na jednáních výborů

Starosta města přislíbil předložení přehledu účasti jednotlivých členů výborů na portál zastupitele.

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

16. Závěr

Starosta města ukončil v 19.18 hod. dnešní zasedání zastupitelstva města.

Popřál přítomným klidné prožití vánočních svátků a všechno dobré do nového roku.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

JUDr. Libor Černý

zastupitel

Ing. Petr Nepustil

zastupitel